Phát triển hoạt động kinh doanh vàng kinh nghiệm thế giới và bài học cho việt nam

20 205 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2016, 17:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG - - NGUYỄN QUỐC HUY PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG – KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM Chuyên ngành: KTTG&QHKTQT Mã số: LUẬN VĂN THẠC SỸ KTTG&QHKTQT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS.TS NGUYỄN THỊ QUY Hà Nội - 2011 -i- MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ VÀNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG 1.1 Những vấn đề lý luận vàng 1.1.1 Vàng 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Vai trò vàng .6 1.1.2 Thị trường vàng 1.1.2.1 Khái niệm…………………………………………… 1.1.2.2 Lịch sử thị trường vàng giới………………………… 1.1.2.3 Cấu trúc thị trường vàng giới……………………… 14 1.1.3 Các nhân tố tác động đến giá vàng…………………………… 15 1.1.3.1 Cung – Cầu……………………………………………… 15 1.1.3.2 Giá dầu…………………………………………………….18 1.1.3.3 Giá trị đồng USD……………….…………….……….19 1.1.3.4 Tình hình kinh tế cường quốc …………………….20 1.1.3.5 Chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia………… 22 1.1.3.6 Lạm phát………………………………………………….23 1.1.3.7 Các nhân tố khác…………………………………………24 1.2 Những vấn đề lý luận hoạt động kinh doanh vàng…………….25 1.2.1 Khái niệm hoạt động kinh doanh vàng………………………25 - ii - 1.2.2 Các hoạt động kinh doanh vàng giới………………….27 1.2.2.1 Nhóm sản phẩm Banking……………………………… 27 1.2.2.2 Nhóm sản phẩm Trading…………………………………27 1.2.2.3 Nhóm sản phẩm toán/lưu ký…………………… 32 1.2.2.4 Nhóm sản phẩm phái sinh lãi suất vàng…………….32 1.2.2.5 Nhóm sản phẩm ủy thác vàng……………………………33 CHƢƠNG KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG TẠI MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM…….…………………………………………………….35 2.1 Hoạt động kinh doanh vàng Anh………………………………35 2.1.1 Tổng quan thị trường…………………………………………35 2.1.2 Hoạt động kinh doanh……………………………………………36 2.1.2.1 Lĩnh vực hoạt động………………………………………36 2.1.2.2 Thành viên……………………………………………… 36 2.1.2.3 Tiêu chuẩn giao hàng…………………………………… 36 2.1.2.4 Ấn định giá……………………………………………….37 2.1.2.5 Hệ thống toán vàng Loco London……………… 38 2.1.2.6 Một số vấn đề khác giao dịch thị trường London………………………………………………… 39 2.2 Hoạt động kinh doanh vàng Mỹ………………………………….40 2.2.1 Tổng quan thị trường…………………………………………40 2.2.2 Hoạt động kinh doanh………………………………………… 41 - iii - 2.2.2.1 Thành viên……………………………………………….41 2.2.2.2 Thanh toán bù trừ……………………………………… 46 2.2.2.3 Phí giao dịch hạn mức trạng thái ……………………47 2.2.2.4 Chứng nhận trọng lượng chứng nhận phân tích vàng….48 2.2.2.5 Lưu kho……………………………………………………48 2.2.2.6 Giao nhận vàng…………………………………………….49 2.3 Hoạt động kinh doanh vàng Trung Quốc………………………49 2.3.1 Tổng quan thị trường………………………………………….49 2.3.2 Hoạt động kinh doanh…………………………………………….50 2.3.2.1 Mô hình tổ chức SGE…………………………………50 2.3.2.2 Phạm vi hoạt động, vai trò, chức SGE ……… 50 2.3.2.3 Thành viên……………………………………………… 51 2.3.2.4 Loại hình giao dịch……………………………………….52 2.3.2.5 Cách thức giao dịch, loại hình giao dịch giá………….53 2.3.2.6 Thanh toán……………………………………………….53 2.3.2.7 Lưu trữ vận chuyển vàng………………………………55 2.3.2.8 Kiểm tra chất lượng đảm bảo chất lượng… ….……….56 2.3.2.9 Thuế hệ thống tài kế toán……………………… 57 2.3.2.10 Chia sẻ thông tin, tranh chấp xử phạt…………………57 2.4 Hoạt động kinh doanh vàng Nhật Bản…………………………58 2.4.1 Tổng quan thị trường…………………………………………58 2.4.2 Hoạt động kinh doanh………………………………………… 58 - iv - 2.4.2.1 Thành viên……………………………………………… 58 2.4.2.2 Mô hình tổ chức………………………………………… 59 2.4.2.3 Giám sát giao dịch……………………………………….60 2.4.2.4 Bảo vệ khách hàng……………………………………….61 2.4.2.5 Định giá theo giá thị trường………………………………61 2.4.2.6 Quá trình toán bù trừ…………………… …………62 2.4.2.7 Hệ thống quỹ toán bù trừ……………… ………….63 2.4.2.8 Trường hợp khả toán………… ……… 63 2.4.2.9 Hệ thống ký quỹ………………………………………… 64 2.4.2.10 Yêu cầu hoàn lại tiền…………………………… ………65 2.5 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam……………………………….…65 2.5.1 Chỉ trì Sở giao dịch vàng nhất… ………………….65 2.5.2 Sở giao dịch vàng không thực hoạt động tự doanh để đảm bảo tính khách quan, minh bạch………………………………… 66 2.5.3 Các loại hình giao dịch cung cấp phù hợp với trình độ phát triển thị trường…………………………………………66 2.5.4 Ký quỹ cần thiết tỷ lệ ký quỹ thay đổi tùy theo loại hình giao dịch…………………………………………………………67 2.5.5 Việc toán thực thông quan trung tâm toán bù trừ………………………………………………………67 2.5.6 Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng vàng 68 2.5.7 Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro đồng bộ, toàn diện………… 68 -v- 2.5.8 Đối tượng tham gia giao dịch giới hạn tùy theo khả sách quản lý Nhà nước/Chính phủ……….……………68 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NHẰM VẬN DỤNG NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG CỦA MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀO VIỆT NAM……………………………………………………………………… 69 3.1 Thực trạng phát triển hoạt động kinh doanh vàng Việt Nam từ năm 1998 đến nay…………………………………………… ………69 3.1.1 Cơ sở pháp lý hoạt động kinh doanh vàng……… …… 69 3.1.2 Đặc điểm thị trường……………………………………….………72 3.1.2.1 Cầu thị trường………………………………….…… 72 3.1.2.2 Cung thị trường……………………………… ….… 76 3.1.2.3 Vấn đề chất lượng vàng……………………………… … 77 3.1.2.4 Giá thị trường………………………………….… 78 3.1.2.5 Các thành viên tham gia thị trường……………….… 79 3.1.3 Đánh giá chung……………………………………………………86 3.1.3.1 Kết quả………………………………………………… 86 3.1.3.2 Hạn chế nguyên nhân……………………………… 87 3.2 Dự báo………………………………………………………………….87 3.3 Định hƣớng phát triển thị trƣờng vàng Việt Nam từ đến 2015……………………………………………………………………89 3.4 Giải pháp vận dụng kinh nghiệm từ Anh, Mỹ, Trung Quốc Nhật Bản…………………………………………………………………….91 - vi - 3.4.1 Xây dựng mô hình sàn vàng tập trung…………………… …… 91 3.4.2 Xây dựng trung tâm toán bù trừ…………………… …… 91 3.4.3 Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng vàng………………… …….92 3.4.4 Xây dựng hệ thống chương trình, công nghệ đại…….….….93 3.4.5 Xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, phù hợp với phát triển thị trường……………………………………….……………… 93 3.4.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…………………… …… 94 3.5 Các giải pháp hỗ trợ…………………………………………….…… 94 3.5.1 Nâng cao hiểu biết người dân hoạt động kinh doanh vàng…………………………………………………….……… 94 3.5.2 Kiên xóa bỏ hình thức kinh doanh vàng tài khoản trái phép………… …………………………………………….…… 94 3.5.3 Kiên xóa bỏ hoạt động xuất, nhập lậu vàng……………….95 3.6 Một số kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc………………………95 3.6.1 Phối hợp chặt chẽ với ngân hàng thương mại…………… …95 3.6.2 Quản lý xuất nhập vàng linh hoạt theo diễn biến thị trường lợi ích chung kinh tế…………… …………………….…96 3.6.3 Từng bước nâng cao tỷ lệ dự trữ vàng……………………………97 KẾT LUẬN…………………………………………………………………98 TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………99 - vii - DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1: Hệ thống toán vàng Loco London…………………….……38 Hình 2.2: Mô hình tổ chức SGE……………….……………… 50 Hình 2.3: Mô hình thành viên sàn TOCOM…………………………………59 Hình 2.4: Mô hình tổ chức sàn TOCOM…………………… .60 Hình 3.1: So sánh giá vàng nước quốc tế……………… 78 Hình 3.2: Chênh lệch giá vàng nước với quốc tế quy đổi VND…79 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Cung cầu vàng giới………………………………… ……16 Bảng 1.2: Các đợt cắt giảm lãi suất FED……………………… ………22 Bảng 3.1: So sánh lượng tích trữ vàng miếng ròng Việt Nam với nước khu vực giới……………………………………….………75 Bảng 3.2: Lượng tiêu dùng vàng trang sức Việt Nam……… …………76 Bảng 3.3: Nguồn cung vàng từ thị trường nước………………………76 Bảng 3.4: Nhu cầu tiêu thụ doanh số xuất nhập vàng………………77 - viii - DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Anh BIDV: Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam BOE: Ngân hàng Trung ương Anh GFMS: Tổ chức dịch vụ vàng GOFRA: Thỏa thuận giá kỳ hạn vàng IMF: Quỹ tiền tệ quốc tế IRS: Hoán đổi lãi suất vàng LBM: Hiệp hội thị trường vàng London NFA: Hiệp hội giao dịch tương lai quốc gia OTC: Thị trường giao dịch phi tập trung 10 PBOC: Ngân hàng Trung ương Trung Quốc 11 SGE: Sàn vàng Thượng Hải 12 SPDR: Hóa đơn ký nhận Standard&Poors 13 TCCH: Sàn toán bù trừ hàng hóa Nhật Bản 14 TOCOM: Sàn giao dịch hàng hóa Tokyo 15 USD: Đồng Đô la Mỹ Tiếng Việt: KH: Khách hàng NDT: Đồng nhân dân tệ Trung Quốc NH: Ngân hàng NHNN: Ngân hàng Nhà nước NHTM: Ngân hàng Thương mại NHTW: Ngân hàng Trung ương TCN: Trước Công nguyên TCTD: Tổ chức tín dụng TK: Tài khoản 10 TMCP: Thương mại cổ phần 11 VN: Việt Nam 12 VND: Đồng Việt Nam đồng -1- MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong lịch sử tiền tệ, vàng tài sản tài gần tất Ngân hàng Trung ương, bên cạnh ngoại tệ trái phiếu Chính phủ Trong bối cảnh giới có nhiều biến động kinh tế, trị xã hội, không người dân Việt Nam mà quốc gia khác giới coi vàng công cụ bảo đảm giá trị tài sản họ Hơn nữa, Việt Nam nước phương Đông khác, xuất phát từ truyền thống văn hóa, nhu cầu kinh doanh vàng trở thành tâm lý thói quen người dân Tuy nhiên, thị trường vàng Việt Nam chưa đảm bảo tạo sân chơi bình đẳng nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư, tích trữ, bảo hiểm giá vàng đáng người dân Việt niêm yết giá vàng doanh nghiệp thả hoàn toàn, chế công cụ giám sát cung cầu thị trường kiểm soát biến động giá hàng ngày Đây nguyên nhân khiến giá vàng nước thường xuyên có chênh lệch đáng kể với giá vàng giới, động khiến cho hoạt động nhập lậu vàng, chủ yếu qua Trung Quốc Thái Lan, diễn phổ biến Tình trạng mua, bán USD ạt để xuất, nhập lậu vàng yếu tố thường xuyên khiến tỷ giá USD/VND thị trường tự biến động mạnh, gián tiếp tác động đáng kể tới tỷ giá thức, gây tâm lý bất ổn dân vấn đề liên quan đến thị trường vàng ngoại tệ Xuất phát từ nhu cầu đầu tư lớn người dân, thời gian trước đây, số “sàn” vàng thành lập ngân hàng công ty kinh doanh vàng, tồn nhỏ lẻ độc lập với nhau, không tạo mặt thị trường thống nhất, vậy, giá vàng “sàn” dễ bị thao túng hoàn toàn cô lập với giá vàng nước giới, không đảm bảo -2- khách quan minh bạch Trước tình trạng trên, Chính phủ Thông báo số 36/TB-VPCP ngày 30/12/2009, yêu cầu chấm dứt hoạt động sàn giao dịch vàng nước Tuy nhiên, với tâm lý thói quen đặc thù người dân Việt Nam, nhà đầu tư cá nhân thực kinh doanh thông qua hình thức biến tướng như: mắt sản phẩm đầu tư vàng vật chất; thành lập công ty liên doanh mở sàn giao dịch vàng Campuchia; song phổ biến hình thức kinh doanh vàng tài khoản nước trái phép mà hạn chế lớn tình trạng chuyển vốn trái phép nước ngoài, vi phạm nghiêm trọng quy định quản lý ngoại hối Để đối phó với thực trạng nói trên, Việt Nam cần xây dựng hệ thống giải pháp, mà quan trọng chuẩn hóa mô hình kinh doanh vàng Tìm hiểu lịch sử phát triển hoạt động kinh doanh giới, từ đúc rút học kinh nghiệm cho Việt Nam bước khôn ngoan nước sau Việt Nam Do vậy, việc nghiên cứu đề tài “Phát triển hoạt động kinh doanh vàng – Kinh nghiệm giới học cho Việt Nam” cấp thiết người viết chọn đề tài làm đề tài luận văn thạc sỹ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Trên giới, có nhiều nghiên cứu thị trường vàng như: Weak- form Efficiency In The Gold Market (Adrian Tschoegl - August 1978), Gold An Illustrated History (Vincent Buranelli - 1979), Gold Fever (Kenneth J Kutz - 1987), World of Gold (Timothy Green - 1991), The Gold Companion (Timothy Green - 1993), The Impact Of Derivatives On The Gold Market (Jessica Cross - Chief Executive, Virtual Metals Research & Consulting March 2002), The Price of Gold (Peter L Bernstein - 2004), Gold Market Lending (Neal R Ryan - Vice President & Director of Economic Research -3- Blanchard and Company, Inc - January 2006), The “Bird Of Gold“: The Rise Of India’s Consumer Market (McKinsey Global Institute – May 2007), Liquidity In The Global Gold Market (World Gold Council – April 2011) Nhìn chung, nhà kinh tế học nước thường sâu phân tích số liệu liên quan đến thị trường vàng vai trò vàng đời sống kinh tế xã hội Những nghiên cứu nguồn tham khảo hữu ích cho người viết trình thực luận văn Tại Việt Nam, không nhiều nhà kinh tế nước có số nghiên cứu thị trường vàng vai trò thị trường vàng kinh tế: Tài Chính Quốc Tế (GS.TS Trần Ngọc Thơ, TS Nguyễn Ngọc Định - NXB Thống Kê, Tp.HCM - 2005), Kinh doanh vàng ngân hàng thương mại địa bàn Tp.HCM (luận văn thạc sỹ / Huỳnh Phước Nguyên, Trường Đại học kinh tế Tp.HCM - 2007), Các giải pháp phát triển kinh doanh vàng Việt Nam (luận văn thạc sỹ / Đặng Thị Tường Vân, Trường Đại học kinh tế Tp.HCM - 2008) Mặc dù vậy, nay, chưa có đề tài đề cập cách hệ thống việc học tập kinh nghiệm phát triển kinh doanh vàng nước giới để từ đưa giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh vàng Việt Nam MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trên sở nghiên cứu, phân tích đặc điểm thị trường vàng kinh nghiệm phát triển hoạt động kinh doanh vàng giới, đề tài đề xuất giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh vàng Việt Nam nhằm tạo môi trường đầu tư công bằng, minh bạch, đáp ứng nhu cầu người dân NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Để đạt mục đích nghiên cứu nói trên, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài là: -4-  Tìm hiểu thị trường vàng nhân tố tác động đến thị trường vàng;  Phân tích hoạt động kinh doanh vàng số nước giới học kinh nghiệm nước này;  Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh vàng Việt Nam;  Trên sở học kinh nghiệm rút từ thực tiễn phát triển hoạt động kinh doanh vàng số nước giới thực trạng kinh doanh vàng Việt Nam, đề xuất số giải pháp vận dụng kinh nghiệm nước nhằm nhằm phát triển hoạt động kinh doanh vàng Việt Nam ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng Đối tượng nghiên cứu luận văn bao gồm phân tích kinh nghiệm nước việc phát triển hoạt động kinh doanh vàng rút học kinh nghiệm cho Việt Nam PHẠM VI NGHIÊN CỨU  Về mặt nội dung: Phát triển hoạt động kinh doanh vàng vấn đề rộng phức tạp nên khuôn khổ luận văn thạc sĩ, nội dung luận văn giới hạn việc nghiên cứu kinh nghiệm phát triển hoạt động kinh doanh vàng bốn nước có thị trường vàng phát triển Anh, Mỹ, Trung Quốc Nhật Bản  Về mặt thời gian: Những phân tích luận văn dựa số liệu khoảng 10 năm gần Khi đề xuất giải pháp, luận văn đưa dự báo, tầm nhìn từ tới năm 2015 -5- PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Luận văn dựa lý luận chủ nghĩa Mác-Lê nin, phép biện chứng vật, đường lối, sách phát triển kinh tế Đảng Nhà nước Luận văn sử dụng phương pháp điều tra, tổng hợp, phân tích, diễn giải, qui nạp, so sánh sở số liệu thống kê để nghiên cứu KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN Ngoài lời mở đầu, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Tổng quan vàng hoạt động kinh doanh vàng Chương 2: Kinh nghiệm phát triển hoạt động kinh doanh vàng số nước giới học Việt Nam Chương 3: Giải pháp nhằm vận dụng học kinh nghiệm từ thực tiễn phát triển hoạt động kinh doanh vàng số nước giới vào Việt Nam -6- CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ VÀNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG 1.1 Những vấn đề lý luận vàng 1.1.1 Vàng 1.1.1.1 Khái niệm Vàng (1) tên nguyên tố hóa học có ký hiệu Au số nguyên tử 79 bảng tuần hoàn Vàng kim loại chuyển tiếp (hóa trị 1) mềm, dễ uốn, dễ dát mỏng, màu vàng chiếu sáng Kim loại có dạng quặng hạt đá, mỏ bồi tích số kim loại đúc tiền Vàng dùng làm tiêu chuẩn tiền tệ nhiều nước sử dụng ngày trạng sức, nha khoa điện tử Mã tiền tệ ISO vàng XAU 1.1.1.2 Vai trò vàng Nhìn vào nhu cầu người vàng, ta thấy giá trị vàng ảnh hưởng nhiều đến đời sống kinh tế - xă hội Từ giá trị đơn loại kim loại quý dùng sản xuất công nghiệp chế tạo nữ trang giá trị tiền tệ dùng làm vật ngang giá chung trở thành loại tiền lưu hành lịch sử phát triển loài người Trong lịch sử tiền tệ giới, vàng coi loại tiền tệ đặc biệt nhờ hội đủ chức đồng tiền: Thước đo giá trị, phương tiện lưu thông, phương tiện toán, phương tiện cất trữ tiền tệ giới Theo chế độ vị Bretton Woods đời ngày 1/7/1944, chế độ vị vàng hối Khái niệm lấy từ Bách khoa từ điển mở Wikipedia -7- đoái thiết lập, ounce = 35 USD (1 ounce = 28,349 gram) tạo điều kiện cho đồng USD lên trở thành đồng tiền chấp nhận toàn giới Đối với kinh tế: Mặc dù bị tước khả làm đơn vị tiền tệ, vàng hấp dẫn quốc gia mức dự trữ vàng toàn giới gần lên đến 160 nghìn Các quốc gia, ngân hàng quỹ đầu tư toàn giới tăng cường giữ vàng danh mục đầu tư mnh để bảo toàn vốn đầu tích trữ mua bán lại Đối với đời sống xã hội: Vàng kim loại thiếu sản xuất máy tính, thiết bị liên lạc, đầu máy bay phản lực, tàu không gian nhiều sản phẩm khác Đồng thời, vàng dùng nha khoa phục hồi nhiều tác dụng khác công nghiệp y khoa trị liệu Đối với phủ: Hiện nay, NHTW khắp giới dự trữ khoảng 130.000 vàng không ngừng dự định tăng lên khối lượng Hoa Kỳ có số vàng dự trữ cao giới khoảng 8.000 tấn, tổ chức IMF dự trữ 3000 Trung Quốc vươn lên vị trí thứ hai với dự định nâng mức dự trữ lên 4000 vàng Để đối phó với tình trạng ổn định giá trị đồng tiền suy thoái kinh tế, NHTW khắp giới muốn dự trữ vàng danh mục dự trữ để tránh nguy giảm giá trị lạm phát phá giá tiền tệ 1.1.2 Thị trƣờng vàng 1.1.2.1 Khái niệm Thị trường vàng (2) nơi diễn hoạt động giao dịch mua bán vàng phương tiện toán có giá trị vàng khác Đây nơi hình thành giá vàng theo quan hệ cung cầu, phận thị trường tài có trình độ phát triển cao (2) Khái niệm lấy từ Cộng đồng kinh tế Việt Nam VnEcon Forum -8- 1.1.2.2 Lịch sử thị trƣờng vàng giới  Năm 3600 TCN – Khối vàng nung chảy Những người thợ vàng Hy Lạp người nung quặng vàng để lấy vàng từ bên Họ dùng ống thổi lửa làm đất sét chống lửa để trì nhiệt độ cho lò nung  Năm 2600 TCN – Những trang sức vàng đời Những người thợ vàng Mesopotamia cổ đại ( nước Iraq ngày nay) tạo đồ trang sức vàng người Đó vòng cổ làm từ đá carnelian màu xanh da trời có gắn miếng vàng hình  Năm 1200 – 1500 TCN – Sự cải tiến việc làm đồ trang sức Các thợ thủ công phát triển kĩ thuật nung đồ trang sức mới, giúp cải thiện độ cứng đa dạng màu vàng Nhờ đó, thị trường cho sản phẩm làm từ vàng ngày mở rộng  Năm 950 TCN – Solomon xây dựng lâu đài vàng Khi nữ hoàng Sheba Yemen đem tặng vua Solomon Israel 2.500 kilogram vàng, tổng số vàng mà vị vua sở hữu lên tới 5.700 kg Vì vậy, ông cho sử dụng phần tài sản để xây nên lâu đài dát vàng tiếng  Năm 600 TCN – Vàng dùng nha khoa Lần vàng dùng nha khoa người Etruscan họ đảm bảo an toàn cho việc thay sợi dây vàng Độ tương hợp sinh học cao, khả dát mỏng dễ dàng tính chống ăn mòn tốt làm cho vàng trở nên hữu dụng nha khoa  Năm 564 TCN – Đồng tiền vàng xuất -9- Vua Croesus cho phát triển công nghệ tinh luyện vàng để đúc đồng tiền vàng tiêu chuẩn giới Với trọng lượng cho tất đồng tiền, Croesids trở thành đơn vị tiền tệ chấp nhận sử dụng rộng rãi toàn giới  Năm 300 TCN – Lần dùng hạt nano vàng Người La Mã sử dụng vàng để tạo màu sắc đặc biệt cho cốc Lycurgus tiếng Họ đun chảy bột vàng thủy tinh làm khuếch tán xung quanh Sự khúc xạ ánh sáng làm cho cốc có màu đỏ rực rỡ  Năm 1300 – Tiêu chuẩn vàng thiết lập Hệ thống tiêu chuẩn giới nhằm nghiên cứu đảm bảo chất lượng kim lại quý thành lập Goldsmith's Hall london Đây nơi đặt trụ sở Phòng phân tích kim loại quý London ngày  Năm 1370 – Cơn khát vàng lịch sử Trong khoảng thời gian 1370 – 1420, nhiều mỏ vàng lớn quanh khu vực châu Âu trở nên gần cạn kiệt Việc đào đãi sản xuất vàng vùng giảm mạnh đến mức gây thời kì mà người ta gọi “Cơn khát vàng lịch sử”  Năm 1422 – Năm kỷ lục Venice Sở đúc tiền Venice lập kỷ lục cho sản xuất 1,2 triệu đồng tiền vàng từ 4,26 vàng lấy châu Phi Trung Á Những đồng xu nhỏ nhanh chóng trở nên phổ biến dễ đúc giá trị lớn  Năm 1511 – Đội quân xâm lược vua Ferdinand Vua Ferdinand Tây Ban Nha nói: “Phải lấy vàng, nhân đạo tốt, giá, phải lấy cho vàng” Và sau - 10 - đó, ông phát động xâm lược chưa có châu Mỹ Hậu là, nhiều năm, văn minh Inca Aztec gần bị hủy diệt kẻ xâm lược Tây Ban Nha  Năm 1717 – Anh đề chế độ vị vàng Anh bắt đầu đề chế độ phủ định giá ounce vàng 77 shilling 10,5 xu năm 1717  Năm 1803 – Việc mạ vàng lần giới Việc thực giáo sư Luigi Brugnatelli Đại học Pavia Mạ vàng làm cải thiện tính dẫn điện đóng vai trò quan trọng nhiều công nghệ đại ngày  Năm 1848 – Cơn sốt vàng California John Marshall khám phá vụn vàng xây nhà máy cưa gần Sacramento, California Việc châm ngòi cho sốt vàng lớn lịch sử có tới 40.000 người khắp giới đổ xô đến California để đào vàng  Năm 1885 – Cơn sốt vàng Nam Phi Trong đào đá để xây nhà, người thợ Australian tên George Harrison tìm thấy quặng vàng trang trại Langlaagte gần Johannesburg, Nam Phi Và người thợ mỏ từ khắp nơi đổ xô Ngày nay, Nam Phi nơi có trữ lượng vàng lên tới 40% toàn giới Quả trứng phục sinh FabeCarl Faberge làm trứng phục sinh vàng cho Sa hoàng Alexander III Quả trứng có tên “Trứng gà mái”, Sa hoàng tặng lại cho vợ nữ hoàng Maria Fedorovna Việc khởi đầu cho truyền thống kéo dài suốt tận năm 1917 - 11 -  Giai đoạn 1870/1900 – Thông qua chế độ vị vàng Tất quốc gia lớn giới trừ Trung Quốc chuyển sang chế độ vị vàng định giá cho vàng theo đơn vị tiền tệ Chế độ hai vị bị bãi bỏ  Năm 1925 – Anh khôi phục chế độ vị vàng Nước Anh quay với chế độ vị vàng đặt từ trước chiến tranh với 77 shilling 10,5 xu cho ounce vàng, bãi bỏ chuẩn mực đặt từ năm trước chiến tranh giới lần thứ bùng nổ  Năm 1933 – Roosevelt lệnh cấm vàng Tổng thống Roosevelt lệnh cấm đổi USD vàng (giá thời điểm 20.67 USD/ounce) Việc xuất nắm giữ vàng tư nhân bị cấm hoàn toàn Tháng 1/1934, Roosevelt định lại giá vàng mức 35 USD/ounce  Năm 1939 – Chiến tranh giới lần thứ làm thị trường vàng phải đóng cửa Thị trường vàng London phải đóng cửa Chiến tranh giới lần thứ bùng nổ Sau đó, giới quay hệ thống tỉ giá hối đoái cố định, lần cố định đơn vị tiền tệ theo đồng USD giá vàng tính theo USD  Năm 1944 – Hội nghị Bretton Woods Hội nghị Bretton Woods thiết lập tảng cho hệ thống tiền tệ sau chiến tranh Giá vàng quy định mức 35 USD/ounce Các đồng tiền khác niêm yết với tỉ giá cố định so với đồng USD, từ hình thành nên chế độ vị trao đổi vàng  Năm 1961 – Con chip máy tính dùng vàng làm dây dẫn vàng lần dùng công nghệ vũ trụ [...]... thị trường vàng và các nhân tố tác động đến thị trường vàng;  Phân tích hoạt động kinh doanh vàng tại một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm của các nước này;  Đánh giá thực trạng các hoạt động kinh doanh vàng tại Việt Nam;  Trên cơ sở bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn phát triển hoạt động kinh doanh vàng của một số nước trên thế giới và thực trạng kinh doanh vàng của Việt Nam, đề xuất... một số nước trên thế giới và bài học đối với Việt Nam Chương 3: Giải pháp nhằm vận dụng những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn phát triển hoạt động kinh doanh vàng của một số nước trên thế giới vào Việt Nam -6- CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ VÀNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG 1.1 Những vấn đề lý luận về vàng 1.1.1 Vàng 1.1.1.1 Khái niệm Vàng (1) là tên nguyên tố hóa học có ký hiệu là Au và số nguyên tử 79... phát triển kinh doanh vàng của các nước trên thế giới để từ đó đưa ra các giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh vàng tại Việt Nam 3 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích đặc điểm thị trường vàng và kinh nghiệm phát triển hoạt động kinh doanh vàng trên thế giới, đề tài đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh vàng tại Việt Nam nhằm tạo ra môi trường đầu tư công bằng,... vận dụng kinh nghiệm của các nước trên nhằm nhằm phát triển hoạt động kinh doanh vàng tại Việt Nam 5 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu của luận văn là những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng Đối tượng nghiên cứu của luận văn cũng bao gồm các phân tích những kinh nghiệm của các nước trong việc phát triển hoạt động kinh doanh vàng và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 6 PHẠM... triển các hoạt động kinh doanh trên thế giới, từ đó đúc rút các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam sẽ là một bước đi khôn ngoan đối với một nước đi sau như Việt Nam Do vậy, việc nghiên cứu đề tài Phát triển hoạt động kinh doanh vàng – Kinh nghiệm thế giới và bài học cho Việt Nam là cấp thiết và người viết đã chọn đề tài này làm đề tài luận văn thạc sỹ của mình 2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Trên thế giới, đã... 2005), Kinh doanh vàng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn Tp.HCM (luận văn thạc sỹ / Huỳnh Phước Nguyên, Trường Đại học kinh tế Tp.HCM - 2007), Các giải pháp phát triển kinh doanh vàng tại Việt Nam (luận văn thạc sỹ / Đặng Thị Tường Vân, Trường Đại học kinh tế Tp.HCM - 2008) Mặc dù vậy, cho đến nay, vẫn chưa có đề tài nào đề cập một cách hệ thống về việc học tập kinh nghiệm phát triển kinh doanh vàng. .. nghiệm cho Việt Nam 6 PHẠM VI NGHIÊN CỨU  Về mặt nội dung: Phát triển hoạt động kinh doanh vàng là một vấn đề rộng và phức tạp nên trong khuôn khổ của một luận văn thạc sĩ, nội dung của luận văn chỉ giới hạn trong việc nghiên cứu kinh nghiệm phát triển hoạt động kinh doanh vàng của bốn nước có thị trường vàng phát triển là Anh, Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản  Về mặt thời gian: Những phân tích của luận văn... sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước Luận văn sử dụng các phương pháp điều tra, tổng hợp, phân tích, diễn giải, qui nạp, so sánh trên cơ sở các số liệu thống kê để nghiên cứu 8 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN Ngoài lời mở đầu, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về vàng và các hoạt động kinh doanh vàng Chương 2: Kinh nghiệm phát triển hoạt động kinh doanh vàng. .. giá trị các đồng tiền và suy thoái kinh tế, các NHTW trên khắp thế giới đều muốn dự trữ vàng trong danh mục dự trữ của mình để tránh nguy cơ giảm giá trị do lạm phát và phá giá tiền tệ 1.1.2 Thị trƣờng vàng 1.1.2.1 Khái niệm Thị trường vàng (2) là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán vàng và các phương tiện thanh toán có giá trị vàng khác Đây cũng là nơi hình thành giá vàng theo quan hệ cung... trình độ phát triển cao (2) Khái niệm lấy từ Cộng đồng kinh tế Việt Nam VnEcon Forum -8- 1.1.2.2 Lịch sử thị trƣờng vàng thế giới  Năm 3600 TCN – Khối vàng đầu tiên được nung chảy Những người thợ vàng ở Hy Lạp là những người đầu tiên nung quặng vàng để lấy được vàng từ bên trong Họ dùng những ống thổi lửa làm bằng đất sét chống lửa để duy trì nhiệt độ cho lò nung  Năm 2600 TCN – Những trang sức vàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển hoạt động kinh doanh vàng kinh nghiệm thế giới và bài học cho việt nam , Phát triển hoạt động kinh doanh vàng kinh nghiệm thế giới và bài học cho việt nam , Phát triển hoạt động kinh doanh vàng kinh nghiệm thế giới và bài học cho việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay