Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (41)

1 799 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2016, 15:59

CÂU MỤC TIẾT HỌC 33 - TRANG 120 SGK ĐỊA LÍ Em tìm hình 33.1 (SGK trang 118) hồ nước Hòa Bình, Trị An, Y-a-ly, Thác Bà, Dầu Tiếng cho biết chúng nằm dòng sông nào? Trả lời Dựa vào kí hiệu kênh chữ lược đồ để tìm hồ - Hồ Hòa Bình sông Đà - Hồ Trị An sông Đồng Nai - Hồ Y-a-ly sông Xê Xan - Hồ Thác Bà sông Chảy - Hồ Dầu Tiếng sông Sài Gòn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (41) , Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (41) , Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (41)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay