Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 9 (7)

1 154 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2016, 15:11

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ Bài 37 THỰC HÀNH Câu 1: Đồng Sông Cửu Long có mạnh phát triển ngành thuỷ hải sản? a ĐKTN b Nguồn lao động c Thị Trường d Cả ý Câu 2: Loại thuỷ sản nuôi trồng có giá trị xuất lớn vùng là: a Cua b Thẻ chân trắng c Cá Ba Sa d Tôm sú Câu 3: Trong tổng sản lượng thuỷ hải sản vùng, dẫn đầu là: a Cá nuôi b Cá khai thác c Tôm nuôi d Cua nuôi
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 9 (7) , Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 9 (7) , Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 9 (7)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay