Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 9 (6)

1 162 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2016, 15:11

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ Bài 1: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM Câu 1: Việt Nam quốc gia có nhiều dân tộc, có tất cả: a 45 dân tộc b 48 dân tộc c 54 dân tộc d 58 dân tộc Câu 2: Mỗi dân tộc có nét văn hoá riêng, biểu qua: a Phong tục, tập quán b Trang phục, loại hình quần cư c Ngôn ngữ d Tất Câu 3: Trong 54 dân tộc, xếp sau dân tộc Kinh tổng số dân là: a Tày – Thái b Mường – Khơ-me c Hoa – Nùng d Hoa – Khơ-me Câu 4: Các dân tộc người phân bố chủ yếu đâu? a Trung du b Cao nguyên vùng núi c Đồng d Ý a, b Câu 5: Sự phân bố dân tộc chủ yếu do: a Điều kiện tự nhiên b Tập quán sinh hoạt sản xuất c Nguồn gốc phát sinh d Tất ý
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 9 (6) , Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 9 (6) , Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 9 (6)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay