Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (8)

1 962 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2016, 13:55

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ Bài 37: DÂN CƯ BẮC MỸ Câu 1: Dân cư Bắc Mỹ phân bố nào? a Rất b Đều c Không d Rất không Câu 2: Hai khu vực thưa dân Bắc Mỹ là: a Alaxca – Bắc Canada b Bắc Canada – Tây Hoa kỳ c Tây Hoa kỳ – Mê-hi-cô d Mê-hi-cô – Alaxca Câu 3: Quá trình đô thị hóa Bắc Mỹ gắng liền với trình: a Di dân b Chiến tranh c Công nghiệp d Tác động thiên tai Câu 4: Vấn đề đáng quan tâm đô thị Bắc Mỹ là: a Quá đông dân b Ô nhiễm môi trường c Ách tắc giao thông d Thất nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (8) , Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (8) , Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (8)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay