Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (6)

2 992 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2016, 13:55

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ BÀI 3: QUẦN CƯ ĐÔ THỊ HÓA Câu 1: Dân cư giới có loại hình quần cư chính? a Hai loại hình b Ba loại hình c Bốn loại hình d Năm loại hình Câu 2: Đơn vị quần cư sau không thuộc loại hình quần cư nông thôn? a Thôn xóm b Làng c Khóm d Xã Câu 3: Đơn vị quần cư sau không thuộc loại hình quần cư đô thị? a Tổ dân phố b Quận c Thị trấn d Huyện Câu 4: Đô thị hóa tự phát để lại hậu gì? a.Ô nhiễm môi trường b Thất nghiệp c Mất mĩ quan đô thị d Tất hậu Câu 5: Siêu đô thị đô thị có tổng số dân trên: a triệu người b triệu người c 10 triệu người d 15 triệu người
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (6) , Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (6) , Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (6)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay