Bai Giang Day so

13 304 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2013, 01:25

Bài giảng Dãy số (Tiết 1) Đại số và giải tích lớp 11( Nâng cao) Đơn vị: Trường THPT Chuyên Bắc giang. Tháng 7 năm 2007. 1. Định nghĩa và ví dụ a. Ví dụ 1: Điền các số thích hợp vào các ô trống sau: n 1 2 3 4 5 6 DÃY SỐ 2 1 4 1 8 1 16 1 32 1 64 1 n       2 1 O 4 1 2 1 1 u(n) u(1) u(2)u(3) 8 1 Nhận xét 1 - Theo thứ tự tăng dần của n ta có một dãy số , ký hiệu u n - Ứng với mỗi số nguyên dương n ta xác định được duy nhất một số thực u n ⇒ dãy số là một hàm số xác định trên tập N * . DÃY SỐ 1. Định nghĩa và ví dụ a. Ví dụ 1 b. Định nghĩa + ĐN (SGK) Câu hỏi : DÃY SỐ kh«ng? haysè d·ylµ cã 2-n n u(n) vµ 1-n 1 u(n) thøc c«ng bëi cho sè hµmC¸c == 1. Định nghĩa và ví dụ a. Ví dụ 1 b. Định nghĩa + Ký hiệu: hàm số u = u(n) trong đó: u(1) kí hiệu u 1 là số hạng thứ nhất u(2) kí hiệu u 2 là số hạng thứ hai … u(n) kí hiệu u n là số hạng thứ n … u n được gọi là số hạng tổng quát của dãy số. - Viết dãy số dưới dạng khai triển: u 1 , u 2 , u 3 ,… DÃY SỐ 1. Định nghĩa và ví dụ a. Ví dụ 1 b. Định nghĩa c. Ví dụ 2: xác định trên N * . hàm số trên là một dãy số. DÃY SỐ 1 n 1 u(n) sè hµmCho + = 2007999 u u ,u TÝnh 1. , , ., .,, 21 n uuu triÓn khaid¹ng d­íi ntrª sè d·yViÕt 2. 1. Định nghĩa và ví dụ a. Ví dụ 1 b. Định nghĩa c. Ví dụ 2: d. Ví dụ 3: DÃY SỐ { } 3,4,5 2, 1, MtËp ntrª dÞnh x¸c nu(n) sè hµmCho 3 == Hãy viết dạng khai triển của dãy u(n) Dãy số trên gọi là dãy hữu hạn 1. Định nghĩa và ví dụ a. Ví dụ 1 b. Định nghĩa c. Ví dụ 2: d. Ví dụ 3: Chú ý: DÃY SỐ Người ta cũng gọi một hàm số u xác định trên tập hợp gồm m số nguyên dương đầu tiên (m từy ý thuộc N * ) là một dãy số. Trong trường hợp này dãy số chỉ có hữu hạn số hạng (m số hạng: u 1 , u 2 , …, u m ) do đó người ta còn gọi nó là dãy số hữu hạn; gọi u 1 là số hạng đầu và gọi u m là số hạng cuối. 1. Định nghĩa và ví dụ 2. Cách cho một dãy số DÃY SỐ H·y nªu c¸c c¸ch cho mét hµm sè? 1. nh ngha v vớ d 2. Cỏch cho mt dóy s a. cách 1:Cho dãy số bằng công thức của số hạng tổng quát: DY S Vớ d 4: Cho dãy số u n = 2 n 1, n N *. Tính: u 1 , u 2 , u 3 , , u 10 và biểu diễn u n theo u n-1 . Ví dụ 5: Cho dãy số u n xác định bởi : += = 32 1 1 1 nn uu u a) Hãy tính u 2 , u 3 , u 4 . b) Tìm công thức của u n . . (Tiết 1) Đại số và giải tích lớp 11( Nâng cao) Đơn vị: Trường THPT Chuyên Bắc giang. Tháng 7 năm 2007. 1. Định nghĩa và ví dụ a. Ví dụ 1: Điền các số thích
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai Giang Day so, Bai Giang Day so, Bai Giang Day so

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay