QC 02 2008 quy chuẩn về an toàn vật liệu nổ

164 193 0
  • Loading ...
1/164 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2016, 23:05

BỘ CÔNG THƯƠNG Số: 51/2008/QĐ-BCT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn bảo quản, vận chuyển, sử dụng tiêu hủy Vật liệu nổ công nghiệp BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Công Thương; Căn Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng năm 2006; Căn Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật; Căn Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng năm 2007 Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định ban hành quy chuẩn kỹ thuật; Theo đề nghị Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn Môi trường công nghiệp, QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định QCVN 02:2008/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn bảo quản, vận chuyển, sử dụng tiêu hủy VLNCN Điều Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo áp dụng phạm vi nước Điều Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ; - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án Nhân dân tối cao; - Cục Kiểm tra văn QPPL - Bộ Tư pháp; - Công báo; Website Chính phủ; - Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - BCT: Bộ trưởng, Thứ trưởng; - Các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ; - Lưu: VT, PC, ATMT BỘ TRƯỞNG Vũ Huy Hoàng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 02 : 2008/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN, SỬ DỤNG VÀ TIÊU HỦY VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP National technical regulation on safety in the storage, transportation, use and disposal of industrial explosive materials HÀ NỘI - 2008 Lời nói đầu QCVN 02:2008/BCT chuyển đổi từ TCVN 4586:97 QCVN 02:2008/BCT Tổ soát xét, sửa đổi TCVN 4586:1997 thành lập theo Quyết định số 2134/QĐ-KTAT ngày 23 tháng năm 2005 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay Bộ Công Thương) biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn Môi trường công nghiệp trình duyệt ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Công Thương MỤC LỤC Tra n g Q u y ế t đ ị n h c ủ a B ộ C ô n g Th n g Lời nói đầu Chương I Quy định chung…………………………………………………… Điều P h ạm vi đ i ề u c h ỉ n h … … … … … … … … … … … … … … … … … … Điều Đối tượng áp dụng……………………………………………… Điều Thuật ngữ, định nghĩa…………………………………….…… Điều C c yê u c ầ u c h u n g … … … … … … … … … … … … … … … Chương II Quy định kỹ thuật an toàn ………………………….… 13 Mụ c Bảo quản vật liệu nổ công nghiệp 13 Điều Qui định chung bảo quản VLNCN 13 Điều Qui định kho VLNCN ………………………….… 14 Điều Bảo quản VLNCN nơi nổ mìn, c h a t i ế n h n h n ổ m ì n …… … … … … … … … … … Mụ c V ậ n ch u y ể n v ậ t l i ệ u n ổ c ô n g n g h i ệ p Điều Q u i đ i n h c h u n g v ề v ậ n c h u y ể n VL N C N Điều V ậ n ch u y ể n V L N C N b ằ n g đ n g s ắ t v đ n g t h ủ y Điều 10 V ậ n ch u y ể n V L N C N b ằ n g ô t ô , x e t h , xe súc vật kéo 22 Đ i ề u 11 V ậ n ch u y ể n V L N C N b ằ n g m y b a y Điều 12 V ậ n ch u y ể n V L N C N t r o n g k h u vự c k h o Điều 13 V ậ n ch u y ể n n ộ i b ộ V L N C N đ ế n n i sử d ụ n g t r ê n m ặ t đ ấ t … … … … … … … … … … … Điều 14 V ậ n ch u y ể n n ộ i b ộ V L N C N đ ế n n i sử d ụ n g t r o n g h ầ m l ò … … … … … … … … … … … Mụ c Kiểm tra, thử, hủy vật liệu nổ công nghiệp 27 Điều 15 Kiểm tra thử VLNCN ………… ……………… 27 Điều 16 Hủy vật liệu nổ công nghiệp …… ……………… 27 Mụ c Sử d ụ n g v ậ t l i ệ u n ổ c ô n g n g h i ệ p … … … … … … Điều 17 Những qui định chung tiến hành công tác nổ mìn………… ……………… 30 Điều 18 Quy định chuẩn bị ngòi mìn, n g ò i m ì n k i ể m t r a , n g ò i m ì n m ồi … … … … Điều 19 Qui định an toàn áp dụng phương pháp nổ mìn khác ………… .37 Điều 20 Qui định giới hoá việc nạp VLNCN ………… ……… .41 Điều 21 Qui định nổ mìn hầm lò……………… 42 Điều 22 Qui định nổ mìn mặt đất……………… .46 Điều 23 Nổ mìn giếng khoan dầu khí…………… .59 Mục Quy định giám sát ảnh hưởng nổ mìn 64 Điều 24 Quy định chung……………… .64 Điều 25 Giám sát chấn động…… 65 Điều 26 Giám sát ảnh hưởng tác động sóng không khí 67 Điều 27 Thiết bị giám sát……………… 67 Điều 28 Báo cáo kết giám sát……………… .68 Chương III Tổ chức thực hiện……………… 68 Điều 29 Trách nhiệm thực hiện…………… 68 Điều 30 Tài liệu viện dẫn…………… 69 Phụ lục A Phân loại vật liệu nổ công nghiệp 70 A1 Phân loại VLNCN theo tính chất nguy hiểm nổ 70 A2 Phân loại theo nhóm thuốc nổ tương thích 71 A.2.1 Bảng nhóm VLNCN tương thích 71 A2.2 Nhóm VLNCN tương thích phép bảo quản, vận chuyển chung .71 A3 Phân loại VLNCN theo điều kiện sử dụng (tham khảo) 72 A4 Nhóm VLNCN đại diện 73 A5 Mã phân loại VLNCN 74 Phụ Lục B Khoảng cách an toàn nguồn thu phát sóng điện từ tần số radio bảo quản, vận chuyển sử dụng kíp điện .77 B1 Khoảng cách an toàn đài phát sóng AM thương mại 77 B2 Khoảng cách máy phát đến 50 MHz 77 B3 Khoảng cách đài phát vô tuyến VHF FM .77 B4 Khoảng cách máy phát vô tuyến UHF .78 B5 Chỉ dẫn áp dụng loại trạm phát radio 78 B6 Khoảng cách máy phát di động nghiệp dư dân dụng .79 Phụ lục C Điều kiện, chương trình huấn luyện người tiếp xúc với VLNCN 80 C.1 Điều kiện yêu cầu thời hạn huấn luyện người tiếp xúc thường xuyên với VLNCN 80 C.1.1 Đối với công nhân làm công tác nổ mìn (thợ mìn) .80 C.1.2 Thủ kho VLNCN………… 82 C.1.3 Lái xe, áp tải VLNCN (người vận chuyển) 83 C.1.4 Nhân viên làm công tác phân tích thí nghiệm VLNCN 84 C.1.5 Người làm công việc phục vụ công tác nổ mìn 84 Mẫu số Mẫu giấy chứng nhận thợ mìn………… 85 Mẫu số Mẫu giấy chứng nhận thủ kho vật liệu nổ công nghiệp 87 Mẫu số Mẫu giấy chứng nhận người vận chuyển………… 89 Phụ lục D Hướng dẫn tính khoảng cách an toàn nổ mìn bảo quản vật liệu nổ công nghiệp………… .91 D.1 Tính khoảng cách an toàn chấn động nổ mìn 91 D.2 Tính khoảng cách an toàn truyền nổ 95 D.3 Khoảng cách an toàn tác động sóng không khí 98 D.4 Tính bán kính vùng nguy hiểm có mảnh đất đá văng xa nổ mìn………… .102 Phụ lục E Hướng dẫn thủ tục xuất, nhập kho vật liệu nổ công nghiệp 105 E.1 Các đơn vị sản xuất cung ứng sử dụng VLNCN 105 E.2 Khi VLNCN vận chuyển đến kho 105 E.3 Trường hợp nổ mìn lỗ khoan nhỏ …………… .105 E.4 Thống kê xuất nhập, phiếu lĩnh trả vật liệu nổ…… 105 E.5 Những người có trách nhiệm ký lệnh xuất VLNCN, phiếu lệnh .105 E.6 Việc xuất VLNCN khỏi kho 106 E.7 Kế toán đơn vị 106 E.8 Định kỳ tháng lần lãnh đạo đơn vị 106 Mẫu số Sổ thống kê nhập xuất VLNCN 106 Mẫu số Sổ thống kê cấp phát VLNCN (áp dụng cho kho tiêu thụ) 106 Mẫu số Lệnh xuất VLNCN………… 107 Mẫu số Phiếu lệnh………… 107 Mẫu số Phiếu trả VLNCN sau nổ .108 Phụ lục G Lý lịch kho vật liệu nổ công nghiệp .109 G.1 Kho vật liệu nổ công nghiệp 109 G.2 Loại kho ……………… .109 G.3 Số lượng nhà kho .109 G.4 Vật liệu xây dựng nhà kho 109 G.5 Các biện pháp an toàn khu vực kho 111 G.6 Hàng rào .111 G.7 Chiếu sáng 111 G.8 Thông tin tín hiệu 111 G.9 Bảo vệ kho 111 G.10 Các dụng cụ khác .111 G.11 Liệt kê phòng phụ kho 111 G.12 Đường liên hệ với ga tàu, bến cảng 111 G.13 Kho hầm lò 111 G.14 Thời gian xây dựng 112 G.15 Đối với kho 112 G.16 Ngày lập lý lịch 112 Phụ lục H Qui định xây dựng kho, xếp VLNCN kho Chế độ phòng cháy chữa cháy bảo vệ trường .113 H.1 Kho xếp bảo quản VLNCN kho 113 H.2 Các yêu cầu kho VLNCN lưu động 116 H.3 Kho VLNCN ngắn hạn bãi trống .118 H.4 Kho hầm lò kho ngầm 119 Phụ lục I Qui định chống sét cho kho vật liệu nổ công nghiệp .122 I.1 Qui định chung 122 I.2 Các phương pháp chống sét cho kho VLNCN 122 I.3 Chống sét đánh thẳng 124 I.4 Cấu tạo cột đỡ, phận thu sét nối đất 128 I.5 Bộ phận tiếp đất 131 I Chống sét cho tàu thuyền chở VLNCN 138 I.7 Thiết kế, nghiệm thu công trình chống sét kho vật liệu nổ công nghiệp 138 I.8 Kiểm tra công trình chống sét cho kho vật liệu nổ công nghiệp 139 Mẫu số Bảng thống kê tình trạng chống sét kho VLNCN 140 Phụ lục K Qui định vận chuyển chung thuốc nổ kíp nổ xe ô tô vận tải 141 K.1 Quy định chung………………… 141 K.2 Cấu tạo hòm chuyên dụng đựng kíp khoang chứa kíp 141 K.3 Quy định sản xuất, kiểm định hòm đựng kíp chuyên dụng 142 Phụ lục L Qui định kiểm tra, thử hủy vật liệu nổ công nghiệp 145 L.1 Qui định chung 145 L.2 Kiểm tra thử thuốc nổ 146 L.3 Kiểm tra thử ống nổ điện .147 L.4 Kiểm tra thử ống nổ thường 148 L.5 Kiểm tra thử dây cháy chậm 148 L.6 Kiểm tra thử dây nổ .149 L.7 Đối với VLNCN loại sản xuất nước hay nhập ngoại lần đầu .149 Mẫu số Sổ thống kê lần thử VLNCN kho 149 Mẫu số Biên thử VLNCN 150 Phụ lục M Qui định chế độ bảo vệ kho vật liệu nổ công nghiệp 153 M.1 Qui định chung 153 M.2 Trách nhiệm trạm gác bảo vệ kho VLNCN 153 M.3 Trang bị vũ khí bảo vệ 154 M.4 Chế độ vào kho 154 M.5 Kiểm tra việc canh gác bảo vệ kho VLNCN .154 Phụ lục N Mẫu sổ đăng ký: Sổ đăng ký phát mìn câm thời gian xử lý 155 Phụ lục O Tài liệu viện dẫn, tham khảo .156 QCVN 02 : 2008/BCT L.2 Kiểm tra thử thuốc nổ L.2 Kiểm tra bên hòm L.2.1.1 Tất hòm VLNCN nhập vào kho dự trữ phải kiểm tra bên hòm nguyên vẹn không Các hòm không nguyên vẹn phải để riêng, lập biên trường hợp L 2.1.2 Các hòm có bao bì hư hỏng, cần kiểm tra gói, hộp đựng thuốc nổ hòm có nguyên vẹn không Nếu có nghi ngờ phải kiểm tra số lượng thực tế có hòm với khối lượng ghi vỏ hòm ghi tài liệu khác Khi có sai lệch khối lượng phải lập biên báo cáo công an tỉnh,thành phố biết có biện pháp truy tìm số thuốc nổ thiếu hụt L.2.2 Xem xét bên bao thuốc nổ L.2.2.1 Mỗi loại thuốc nổ nhập vào kho phải lấy năm hộp (hoặc túi) thuốc nổ hòm khác để kiểm tra tất hòm thuốc nổ năm hộp (túi) phải xem xét bên L.2.2.2 Trên vỏ thùng, bao thuốc nổ phải có nhãn ghi : tên thuốc nổ, khối lượng, năm tháng sản xuất, số loại sản xuất L.2.2.3 Vỏ thỏi thuốc nổ phải nguyên vẹn, không ẩm ướt, đầu bao phải có chất cách ẩm Khi cắt vỏ thỏi thuốc nổ bề mặt thỏi không tơi vụn L.2.2.4 Khi xem thỏi thuốc nổ có chứa nitrôeste lỏng, phải kiểm tra lượng nitrôeste lỏng có thoát không (đổ mồ hôi) Phía mặt mặt vỏ thỏi thuốc nổ chất lỏng thoát Nếu thấy có chất lỏng phải thử cách nhỏ chất lỏng vào cốc nước; giọt chất lỏng không tan nước nitrôeste lỏng thoát Loại thuốc nổ phải để riêng đem hủy L.2.3 Thử khả truyền nổ thuốc nổ L.2.3.1 Lấy thỏi thuốc nổ có thỏi có lắp ống nổ đặt đất phẳng Trục hai thỏi thuốc nổ trùng cách đoạn khoảng cách truyền nổ theo tiêu chuẩn qui định cho loại thuốc nổ Trước cho nổ người phải rút xa cách chỗ nổ tối thiểu 50 m L.2.3.2 Sau nổ, kiểm tra chỗ đặt thuốc nổ Nếu thấy có vết lõm có chiều dài lớn thỏi chất nổ chất nổ truyền nổ tốt L.2.3.3 Sau hai lần nổ thử, nổ hoàn toàn thuốc nổ coi truyền nổ tốt L.2.3.4 Nếu hai lần thử có lần thuốc nổ không truyền nổ hoàn toàn phải thử lại Lần phải thử lần, không đạt yêu cầu phải lập biên báo lên cấp để có biện pháp sử dụng thích hợp L.2.3.5 Đốí với thuốc nổ chịu nước, trước nổ thử khả truyền nổ phải nhúng thỏi thuốc vào nước Các thỏi đặt giá để đứng thùng nước có nhiệt độ môi trường, chiều cao cột nước m (tính từ đầu thỏi thuốc nổ) sau ngâm bao thuốc nổ đưa thử nổ thử nổ đặt hai đầu bao chất nổ tiếp xúc Các qui định lại thực qui định L.2.3.6 Trước thử khả truyền nổ loại thuốc nén chặt, làm tơi thuốc nổ, trừ đầu thỏi thuốc nổ nạp ống nổ L.2.3.7 Việc thử khả truyền nổ thực với loại thuốc nổ đóng thành thỏi dạng nén ép Không thực với thuốc nổ rời L.2.4 Xác định độ ẩm thuốc nổ 146 QCVN 02 : 2008/BCT L.2.4.l Độ ẩm thuốc nổ xác định theo khác khối lượng trước sau sấy Các loại thuốc nổ ép xác định độ ẩm L.2.4.2 Lấy mẫu xác định độ ẩm lô thuốc nổ sau: lấy bao, bao lấy thỏi thuốc nổ tháo thỏi thuốc nổ trộn đều, sau lấy 10g thuốc nổ cho vào cốc thủy tinh có nắp nhám L.2.4.3 Trong trình sấy ống đựng mẫu phải để hở sấy đến khối lượng không đổi Nếu thuốc nổ amoni nitrat sấy tủ sấy điện đến nhiệt độ 60 đến 700 C Sau sấy phải đậy cốc nắp (thủy tinh) nhám Trước cân, cốc có màu thuốc nổ phải để nguội đến nhiệt độ phòng thí nghiệm L.2.4.4 Dùng cân phân tích có độ xác đến 0,0002 g để cân L.2.4.5 Độ ẩm tính theo công thức p= C1 − C 100 C3 đó: P- độ ẩm mẫu, tính phần trăm; C1- khối lượng cốc có mẫu chất nổ trước sấy, tính gam; C2- khối lượng cốc có mẫu thuốc nổ sau sấy, tính gam; C3- khối lượng mẫu thuốc nổ (không có cốc) trước lúc sấy, tính gam L.2.4.6 Tiến hành hai thí nghiêm song song Độ ẩm thuốc nổ lấy theo giá trị trung bình hai thí nghiệm L.3 Kiểm tra thử ống nổ điện L.3.1 Xem xét bên L.3.1.1 Trong loạt ống nổ điện nhập vào kho dự trữ lấy hòm, lấy 100 20 hộp kíp khác để kiểm tra xem xét bên L.3.1.2 Nếu ống nổ điện có vỏ kim loai vỏ không sùi, rỉ, nứt bẹp Nếu ống nổ điện có vỏ giấy lớp giấy không bong dập nát, chất nổ đáy ống nổ không bị hở ngoài, cách điện dây dẫn không bị hư hỏng Khi xem xét, không bóp vào phần chứa chất nổ kíp ống nổ L.3.1.3 Sau xem xét số ống nổ lấy làm mẫu, thấy không đạt yêu cầu phải kiểm tra phân loại toàn loạt kíp đó, kíp không đạt yêu cầu phải hủy theo qui định L.3.2 Kiểm tra điện trở ống nổ điện (chỉ làm kho tiêu thụ) L.3.2.1 Khi kiểm tra phải đặt ống nổ điện phận bảo vệ (ống vỏ thép có lót cao su bên trong) ống nổ bị nổ không ảnh hưởng đến nhân viên thí nghiệm L.3.2.2 Điện trở ống nổ điện phải phù hợp với điện trở ghi vỏ hộp Trường hợp có sai lệch phải phân loại toàn có biện pháp sử dụng thích hợp L.3.3 Thử khả gây nổ ống nổ điện (chỉ làm kho tiêu thụ) 147 QCVN 02 : 2008/BCT Trong số ống nổ điện kiểm tra bên đạt yêu cầu lấy 10%, phải để thử khả gây nổ ống nổ Thứ tự tiến hành sau: Lắp ống nổ vào đoạn dây cháy chậm, nhồi vào thỏi thuốc nổ có đường kính 31 mm ± mm Đặt thỏi thuốc nổ có ống nổ mặt đất phẳng thẳng hàng, cách 1m số lượng từ thỏi trở lên Mọi người tránh xa 50 m cho nổ Nếu thỏi nổ hoàn toàn loạt ống nổ tốt Nếu có thỏi câm nổ không hoàn toàn thị loạt ống nổ hỏng Nếu có thỏi không nổ, phải thử lại với số lượng gấp đôi lần đầu (ít thỏi) Nếu cớ thỏi không nổ loạt ống nổ phải loại bỏ L.4 Kiểm tra thử ống nổ thường L.4.1 Xem xét bên L.4.1.1 Trong loạt ống nổ nhập vào kho, phải lấy hòm, hòm lấy 200 ống để xem xét bên L.4 1.2 Vỏ kim loại ống nổ vết nứt hay thủng, vỏ giấy không rách, sờn chỗ tra dây vào kíp, đáy ống không hở thuốc nổ Bề mặt bên ống vết bẩn L.4.1.3 Nếu ống có khuyết tật phải lập biên báo cáo quan cấp trực tiếp Toàn số ống nổ phải phân loại Các ống nổ có khuyết tật phải đem hủy theo qui định L.4.2 Thử khả gây nổ ống nổ tiến hành thử khả gây nổ ống điện (Điều L.3.3) L.5.Kiểm tra thử dây cháy chậm L.5.l Xem xét bên L.5.1.1.Trong đợt nhập dây phải lấy hòm để kiểm tra bên toàn dây hòm L.5.1.2 Kiểm tra bên dây cháy chậm nhằm xác định có hay khuyết tật: gãy, nứt vỏ đầu dây bị xơ tướp Khi thấy khuyết tật toàn loạt dây phải kiểm tra phân loại Các cuộn dây có khuyết tật phải lập biên hủy theo qui định L.5.1.3 Trong số dây xem xét bên ngoài, tốt lấy % để đem thử dạng khác L.5.2 Thử độ chịu nước dây L.5.2.1 Đem ngâm dây cháy chậm vào nước có độ sâu 1m, đầu cuộn dây trước ngâm phải bọc chất cách nước hai đầu Thời gian ngâm theo qui định nhà chế tạo theo yêu cầu sử dụng Tiến hành đem thử theo qui trình đốt thử L.5.3 Thử tốc độ cháy, cháy cháy hoàn toàn L.5.3.1 Các cuộn dây lấy để thử cắt bỏ cm đầu cuộn dây sau cắt cuộn đoạn dài 60 cm đem đốt để xác định thời gian cháy Nếu dây cháy chậm bị tắt, dù lần tốc độ cháy nhỏ tốc độ qui định nơi chế tạo dây loại phải loai bỏ Nếu dây chịu nước sau ngâm nước đem đốt thử mà tắt kết luận loạt dây loại không chịu nước, phải đem sử dụng cho nhu cầu khác 148 QCVN 02 : 2008/BCT L.5.3.2 Số dây lại cuộn tháo đặt mặt đất để đốt Khi cháy, dây phải cháy không lửa qua vỏ dây, vỏ dây không bị cháy, lỗi không bị tắt Nếu dây bị tắt dù lần có thiếu sót nêu phải thử với số lượng gấp đôi Nếu không đạt yêu cầu phải lập biên bàn báo cáo cấp hủy theo qui định L.6 Kiểm tra thử dây nổ L.6.1 Xem xét bên Trong loạt dây nổ nhập vào kho, lấy hòm Toàn dây hòm phải xem xét bên xem có khuyết tật: vỏ dây bị dập, gãy, chỗ dày, chỗ mỏng Nếu cuộn dây có khuyết tật vượt 10% số cuộn dây xem xét loạt dây bị loại bỏ L.6.2 Thử nổ theo sơ đồ qui định L.6.2.1 Lấy cuộn dây nổ Mỗi cuộn cắt đoạn, đoạn dài m lại 45 m rải dùng làm đường dây Nối đoạn dây nổ cách vào đường dây theo hướng truyền nổ dây (đối với loại dây nổ hướng truyền nổ); dây nổ truyền nổ theo hai chiều đấu vuông góc) Sơ đồ đấu dây cách đấu phải làm nổ mìn dây nổ L.6.2.2 Các đoạn dây nổ dùng làm đường dây đầu nối tiếp Kíp điện ngòi mìn đấu vào đầu đường dây Từ khoảng cách không nhỏ 50 m, tiến hành khởi nổ số dây nổ L.6.2.3 Khi khởi nổ có sơ đồ đường dây lớn đoạn doan dây nhánh bi câm, loạt dây nổ phải thải bỏ Trường hợp khởi nổ có đường dây hai đoạn dây nhánh bị câm phải thử lại với số lượng gấp hai L.6.2.4 Nếu dùng dây nổ điều kiện có nước thử nổ sau ngâm dây nổ nước có độ sâu m Nếu dây nổ dùng môi trường ẩm thời gian ngâm 1giờ Nếu nổ nước thời gian ngâm Để thử loại dây nổ không thấm nước phải cắt dây nổ dài m, cách ly nước đoạn đầu dây; sau ngâm nước , đoạn dây cắt thành đoạn Sau lại đấu nối với thành đường dây đem thử nổ, đoạn dây phải nổ hoàn toàn L.6.2.5 Nếu dây nổ không chịu nước phải thử theo qui định L.6.2.1 L.6.2.2, sau sử dụng chỗ khô L.7 Đối với VLNCN loại sản xuất nước hay nhập ngoại lần đầu đưa vào bảo quản sử dụng, nội dung phải kiểm tra thử qui định phụ lục phải kiểm tra thử thông số theo giới thiệu nhà chế tạo Mẫu số 1: Sổ thống kê lần thử VLNCN kho 1-Thống kê lần thử thuốc nổ Ngày thử Tên thuốc nổ Tên nhà máy chế tạo Ngày chế tạo Ngày nhập kho 149 Số liệu loạt thuốc nổ Kết thử Khả truyền nổ Độ ẩm Hiện tượng đổ mồ hôi QCVN 02 : 2008/BCT - Thống kê lần thử ống nổ Ngày thử ống nổ điện, ống nổ thườn g Tên nhà máy chế tạo Ngày chế tạo Số hiệu loạt chế tạo Ngày nhập kho Kết thử Số ống nổ thử Số ống nổ nổ Số ống nổ không nổ 3-Thống kê thử dây nổ dây cháy chậm Kết thử Dây chậm Ngày thử Nhãn hiệu dây Tên nhà máy chế tạo Số hiệu loạt hàng Ngày chế tạo Tốc độ cháy Ngày nhập kho Dây nổ Đặc Thời Thử Thời điểm gian nổ gian cháy ngâm ngâm trong nước nước 10 11 Mẫu số Biên thử VLNCN Ở kho: (tên đơn vi) Chúng gồm: Thủ kho VLNCN Nhân viên thử nghiệm tiến hành kiểm tra thử VLNCN lập biên ngày: 1.Các tài liệu VLNCN Tên VLNCN Tên nhà máy Số loạt Ngày sản Ngày nhập Tbời gian xuất kho bảo hành chế tạo Kết kiểm tra bên bao bì bên VLNCN 150 QCVN 02 : 2008/BCT 3.Xác định lượng chảy nước (đổ mồ hôi) thuốc nổ chứa nitroeste lỏng 4.Thử truyền nổ thỏi thuốc nổ Số tt Khoảng cách Số lẩn thử Số lần thuốc nổ thỏi thuốc nổ Số lẩn thuốc nổ không nổ nổ 5.Xác định độ ẩm thuốc nổ amoni nitrat Số loạt hàng Độ ẩm cho phép, % Độ ẩm xác định % Kiểm tra bên ống nổ điện 7.Kiểm tra bên ống nổ 8.Thử khả truyền nổ ống Số lần thử Số hiệu Số hiệu loại ống nổ Số ống nổ nổ Số ống nổ không nổ nhóm nổ Số lượng ống nổ nhóm Kiểm tra bên dây cháy chậm 10 Thử tốc độ cháy, độ cháy cháy hoàn toàn dây cháy chậm Số hiệu loại dây cháy chậm Số lượng đoạn dây dài 60 cm Thời gian cháy đoạn, Đặc điểm cháy (đốt cuộn) 11 Thử độ chịu nước dây cháy chậm Số loạt dây cháy chậm Độ sâu ngâm vào nước, m Thời gian ngâm nước, Tốc độ cháy, cm/s Đặc điểm cháy 12 Kết luận chất lượng VLNCN kiểm tra thử Thủ kho Nhân viên thử (Ký tên) (Ký tên) 151 QCVN 02 : 2008/BCT 152 QCVN 02 : 2008/BCT Phụ lục M (Qui định) Qui định chế độ bảo vệ kho vật liệu nổ công nghiệp M.1 Qui định chung M.1.1 Tất kho VLNCN (kho dự trữ, tiêu thụ) phải bảo vệ nghiêm ngặt, phải tổ chức canh gác suốt ngày đêm VLNCN bảo quản phương tiện thủy thủy thủ phương tiện bảo vệ trang bị vũ khí M.1 Nội dung công tác bảo vệ kho VLNCN a) Kiểm tra việc vào kho theo qui định; b) Ngăn ngừa loại trừ kịp thời âm mưu hành động xâm nhập vào kho để lấy trộm áp dụng biện pháp có hiệu có cố xảy kho M.l.3 Chủ đơn vị phải tổ chức lực lượng bảo vệ kho VLNCN, qui định chế độ vào kho, trang bị phương tiện kỹ thuật để bảo vệ (hàng rào, chòi gác, tháp canh, chiếu sáng thông tin, tín hiệu phương tiện PCCC) M.1.4 Người làm công tác bảo vệ phải lực tốt, huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ sử dụng thành thạo vũ khí, huấn luyện kiến thức VLNCN theo chương trình qui định Biên chế đội bảo vệ kho VLNCN chủ đơn vị định sau thỏa thuận với công an cấp tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương M.1.5 Có thể dùng chó canh gác để tăng cường bảo vệ kho Thông thường chó nhốt xích trạm nhốt cố định Số lượng trạm gác số chó canh gác phải công an tỉnh thành phố thỏa thuận M.l.6 Việc trang bị, tổ chức lực lượng, phân công trách nhiệm triển khai tác chiến, qui định tín hiệu, hiệu lệnh, phối hợp trạm kho bị xâm nhập phải thực theo kế hoạch quan bảo vệ cấp phê duyệt Trách nhiệm trạm gác bảo vệ kho VLNCN M.2 Trách nhiệm trạm gác bảo vệ kho VLNCN M.2.1 Tại trạm gác, giao nhận ca phải kiểm tra tình trạng phương tiện thông tin liên lạc, hệ thống tín hiệu, trang thiết bị PCCC Kiểm tra cửa sổ, cửa vào, nhà kho, khoá dấu niêm phong (cặp chỉ) có đối chiếu với mẫu đăng ký đảm bảo tất nguyên vẹn Khi ban giao phải có mặt người lãnh đạo trực ca (tổ trưởng tổ phó) M.2.2 Kiểm tra, ghi sổ theo dõi người vào kho Tất loại vũ khí, dụng cụ phát lửa, thiết bị thu phát sóng radio phải gửi lại trạm canh gác không mang vào kho Kiểm tra phương tiện vào kho ghi sổ theo dõi, cho phương tiện vận chuyển vào, khỏi kho có đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định M.2.3 Nhiệm vụ người bảo vệ a) Không cho vào kho VLNCN họ giấy tờ vào hợp lệ giấy phải với qui định đơn vị) ; b) Phát hiện, ngăn chặn, dập tắt đám cháy xảy phạm vi kho vùng đất tiếp giáp với kho 153 QCVN 02 : 2008/BCT c) Theo dõi để cửa nhà kho thường xuyên đóng khoá (trừ lúc thủ kho làm việc phát, nhập hàng) Các khoá, niêm phong nhà kho không bị hư hỏng, dấu d) Theo dõi người vào kho, nhắc nhở họ tuân theo qui định họ có việc làm trái với qui định ; e) Không cho chụp ảnh, đo vẽ địa hình thuộc phạm vi kho đường tiếp cận kho nêu họ giấy phép hợp lệ; g) Không cho mở cửa nhà kho niêm phong họ giấy phép mở niêm phong kho mặt đội trường đội bảo vệ; h) Việc sử dụng vũ khí trạm gác kho VLNCN bị đột kích phải theo qui định pháp luật hành M.3 Trang bị vũ khí bảo vệ M.3.1 Lực lượng bảo vệ phải trang bị vũ khí cần thiết làm nhiệm vụ Số súng đạn cấp cho kho phải vào yêu cầu cụ thể kho, có thỏa thuận quan công an M.3.2 Vũ khí trạm bảo vệ phải bảo quản hòm sắt tủ gỗ bọc tôn có khoá chắn, chìa khoá đội trưởng đội phó giữ Đội trưởng giao vũ khí cho đột viên đầu ca nhận lại cuối ca Mỗi lần giao nhận phải ghi sổ M.3.3 Lãnh đạo đơn vị người uỷ quyền phải kiểm tra số lượng tình trạng vũ khí tháng/lần Trưởng phòng bảo vệ đơn vị kiểm tra tháng/lần Sau lần kiểm tra phải ghi nhận xét vào sổ trực trạm gác M.4 Chế độ vào kho M.4.1 Chủ đơn vị ban hành qui định, trưởng phòng bảo vệ tổ chức phổ biến thực qui định sau: - Qui định thủ tục vào kho cho cán công nhân viên người liên quan - Qui định chế độ vận chuyển phạm vi kho chế độ mang VLNCN kho; - Qui định trạm kiểm soát người phương tiện vào kho M.4.2 Giấy phép vào kho, giấy phép vận chuyển VLNCN kho giám đốc, phó giám đốc đơn vị ký M.5 Kiểm tra việc canh gác bảo vệ kho VLNCN M.5 l Cán quản lý cấp kho, trưởng phó kho, cán quan công an, quan kiểm tra kỹ thuật an toàn, tra an toàn Nhà nước có quyền kiểm tra việc canh gác việc thục chế độ vào kho Khi kiểm tra phải có mặt đội trưởng hay đội phó bảo vệ kho M.5.2 Sau khiểm tra phải ghi kết kiểm tra vào sổ nhận xét trạm bảo vệ thông báo cho lãnh đạo đội bảo vệ biết để khắc phục thiếu sót M 5.3 Giám đốc phó giám đốc đơn vị tháng kiểm tra lần Trưởng phòng bảo vệ đơn vị không hai lần/một tuần Đội trưởng, đội phó bảo vệ kiểm tra trạm gác đến lần phiên trực 154 QCVN 02 : 2008/BCT Phụ lục N (qui định) Mẫu sổ đăng ký Sổ đăng ký phát mìn câm thời gian xử lý Số Ngày Ca Tên TT tháng chỗ nổ năm mìn Số phát nạp Số phát nổ Số phát bị câm Chữ ký thợ mìn nạp nổ Chữ ký thợ mìn ca sau nhận bàn giao Số phát mìn câm thủ tiêu Ngày thủ tiêu mìn câm Ca thủ tiêu mìn câm Chữ ký người thủ tiêu mìn câm Chữ ký cán trực ca cho phép tiếp tục công việc 10 11 12 13 14 Chú thích - Từ cột đến cột người thợ mìn ghi ca xảy trường hợp bị mìn câm Từ cột 10 đến cột 13 người thợ mìn thủ tiêu mìn câm ghi 155 QCVN 02 : 2008/BCT PHỤ LỤC O TÀI LIỆU THAM KHẢO STT TÀI LIỆU THAM KHẢO VỊ TRÍ ÁP DỤNG MỤC ĐÍCH, NÔI DUNG ÁP DỤNG Văn pháp quy Nghị định 59/2006/NĐ-CP Chính phủ quy định chi Chương I Quy định chung tiết luật thương mại hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh kinh doanh có điều kiện Căn pháp lý cho hoạt động quan có thẩm quyền Nghị định 64/2005/NĐ-CP quy định xử phạt vi nt phạm hành lĩnh vực quản lý vật liệu nổ công nghiệp nt Nghị định 35/2003/NĐ-CP Chính phủ quy định chi nt tiết thi hành số điều Luật PCCC nt Nghị định 08/2001/NĐ-CP quy định điều kiện an nt ninh, trật tự số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nt Nghị định 47/CP Chính phủ quản lý vũ khí, vật nt liệu nổ công cụ hỗ trợ nt Nghị định 27/CP Chính phủ quản lý, sản xuất, nt cung ứng sử dụng vật liệu nổ công nghiệp nt Quyết định 50/2006/QĐ-TTg Thủ tướng Chính nt phủ việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng nt Thông tư 04/2006/TT-BCN sửa đổi, bổ sung số nt điều Thông tư số 02/2005/TT-BCN, ngày 29 tháng năm 2005 Bộ Công nghiệp hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng sử dụng vật liệu nổ nt 156 QCVN 02 : 2008/BCT STT TÀI LIỆU THAM KHẢO VỊ TRÍ ÁP DỤNG MỤC ĐÍCH, NÔI DUNG ÁP DỤNG công nghiệp Thông tư 02/2005/TT-BCN hướng dẫn quản lý, sản nt xuất, kinh doanh cung ứng sử dụng vật liệu nổ công nghiệp nt Văn pháp quy kỹ thuật 10 TCVN 6174:1997 Vật liệu nổ công nghiệp Yêu cầu an nt toàn sản xuất, nghiệm thu thử nổ Đánh giá phù hợp 11 TCVN 6421:1998 Vật liệu nổ công nghiệp Xác định nt khả sinh công cách đo sức nén trụ chì nt 12 TCVN 6422:1998 Vật liệu nổ công nghiệp Xác định nt tốc độ nổ nt 13 TCVN 6423:1998 Vật liệu nổ công nghiệp Xác định nt khả sinh công bom chì (phương pháp Trauzel) nt 14 TCVN 6424:1998 Vật liệu nổ công nghiệp Xác định nt khả sinh công co lắc xạ thuật nt 15 TCVN 6425:1998 Vật liệu nổ công nghiệp Xác định nt khoảng cách truyền nổ nt 16 TCVN 6570:1999 Thuốc nổ an toàn dùng hầm lò nt có khí metan Phương pháp thử khả nổ an toàn nt 17 TCVN 6399: 1998 Âm học- Mô tả đo tiếng ồn môi nt trường – Cách lấy liệu thích hợp để sử dụng vùng đất nt 18 TCVN 5500-91 Âm học Tín hiệu âm sơ tán Mục 5, Chương II Quy định Quy định mức, tiêu chất khẩn cấp giám sát ảnh hưởng nổ mìn lượng tiếng ồn, rung động phương pháp đo làm cho 157 QCVN 02 : 2008/BCT STT TÀI LIỆU THAM KHẢO VỊ TRÍ ÁP DỤNG MỤC ĐÍCH, NÔI DUNG ÁP DỤNG công tác giám sát ảnh hưởng nổ mìn 19 TCVN 5949:1998 Âm học Tiếng ồn khu vực công nt cộng dân cư Mức ồn tối đa cho phép nt 20 TCVN 5965 – 1995 Âm học- Mô tả đo tiếng ồn môi nt trường - Áp dụng giới hạn tiếng ồn nt 21 TCVN 5964: 1995 Âm học - Mô tả đo tiếng ồn môi nt trường - Các đại lượng phương pháp đo nt 23 TCVN 7191:2002 Rung động chấn động học- nt Rung động công trình xây dựng- Hướng dẫn đo rung đ đánh giá ảnh hưởng chúng đến công trình xây dựng nt 24 TCVN 7210:2002 Rung động va chạm - Rung động nt phương tiện giao thông đường - Giới hạn khu dân cư nt 25 TCVN 6962:2001 Rung động chấn động - Rung nt động hoạt động xây dựng sản xuất công nghiệp - Mức tối đa cho phép môi trường khu công cộng khu dân cư Nt Tài liệu nước 26 The Globally Harmonized System of Classification and Phụ lục A – Phân loại VLNCN Labelling of Chemicals - Hệ thống hài hòa toàn cầu phân loại dán nhãn hóa chất Liên hiệp Quốc 27 United Nations Recommendations on the Transport of Bảng A1, A2, A5 Phụ lục A – Phân Quy định Phân loại VLNCN, nhóm Dangerous Goods - Khuyến nghị Liên hiệp quốc loại VLNCN VLNCN tương thích vận vận chuyển hàng nguy hiểm chuyển bảo quản chung mã phân loại cho loại VLNCN thông dụng 158 Các nguyên tắc chung hài hòa quy định quốc gia, khu vực phân loại, dán nhãn hóa chất QCVN 02 : 2008/BCT STT TÀI LIỆU THAM KHẢO VỊ TRÍ ÁP DỤNG MỤC ĐÍCH, NÔI DUNG ÁP DỤNG 28 Dangerous Goods (Explosives) Regulations 2000 Version No 004 – Quy chuẩn hàng hóa nguy hiểm (thuốc nổ) 2000 Australia 29 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ - Bảng A3, Phụ lục A – Phân loại Phân loại theo mục đích, điều kiện Cборник документов - 2-е издание, исправленное VLNCN sử dụng (tham khảo) и дополненное 2002 – Quy phạm an toàn công tác nổ mìn Liên bang Nga 30 NFPA 495 - Explosive Materials Code Edition 2006 – Quy phạm vật liệu nổ USA Bảng A4 Phụ lục A – Phân loại Nguyên tắc chọn nhóm VLNCN làm VLNCN để áp dụng quy định an toàn việc vận chuyển, bảo quản chung - Mục 5, Chương II Quy định - nt giám sát ảnh hưởng nổ mìn - Phân loại thợ nổ mìn theo - Bảng A1, A2, A5 Phụ lục A – Phân lĩnh vực sử dụng loại VLNCN - Quy định mức lớn dòng - Phụ lục C - Điều kiện, chương điện dò mạng nổ mìn điện trình huấn luyện người tiếp - Quy định kết cấu kho VLNCN xúc với VLNCN lưu động cỡ nhỏ - Khoản 3, Điều 19 – Quy định an - Khoảng cách an toàn, phương toàn áp dụng phương pháp pháp bảo quản vận chuyển, nổ mìn khác - Thiết kế kho lưu động….H.2 Phụ lục H 31 Safety Guide for the Prevention of Radio Frequency Radiation Hazards in the Use of Commercial Electric Detonators July 2001- Institute of Makers of Explosives - Hướng dẫn an toàn biện pháp ngăn ngừa nguy hiểm xạ điện từ tần số Radio sử dụng kíp nổ điện 2001 Viện chế tạo thuốc nổ USA Phụ lục B, Khoảng cách an toàn Quy định khoảng cách an toàn nguồn thu phát sóng cần thiết bảo quản, vận chuyển điện từ tần số radio bảo quản, sử dụng kíp vận chuyển sử dụng kíp điện 32 Code of Federal Regulations – Title 49 Subchapter C - Phụ lục K, Qui định vận chuyển Quy định nguyên tắc bao gói kíp nổ 159 QCVN 02 : 2008/BCT STT TÀI LIỆU THAM KHẢO VỊ TRÍ ÁP DỤNG MỤC ĐÍCH, NÔI DUNG ÁP DỤNG Hazardous materials regulations – Quy chuẩn Liên bang Mỹ - Số 49 Mục C Quy chuẩn vật liệu nguy hiểm chung thuốc nổ kíp nổ vận chuyển chung với VLNCN xe ô tô vận tải 33 Recommendations for the Safe Transportation of Detonators in the Same Vehicle with Certain Other Explosive Materials (February 2007) -Institute of Makers of Explosives - Khuyến nghị vận chuyển an toàn kíp nổ với thuốc nổ xe ô tô - 2007 Viện chế tạo thuốc nổ USA Phụ lục K, Qui định vận chuyển Quy định bao gói, loại kíp, thuốc chung thuốc nổ kíp nổ nổ vận chuyển chung xe ô tô vận tải xe ô tô cách xếp, kết cấu, vật liệu thùng chứa kíp, khoang chứa kíp xe ô tô 34 Code of Federal Regulations – Title 30 Mineral Resources – Part 15 - Subpart B Requirements for Approval of Explosives – Quy phạm Liên bang Mỹ Điểm d, khoản Điều 35 Title 30 - Mineral Resources the Interior, Part 816 Permanent program performance standards - Surface mining activities – Quy phạm Liên bang Mỹ - Mục 5, Chương II Quy định giám sát ảnh hưởng nổ mìn 36 Recommended Practice for Oilfield Explosives Safety- Điều 23, Nổ mìn giếng khoan Quy định yêu cầu an toàn nổ American Petroleum Institute - RECOMMENDED PRACTICE 67 dầu khí mìn giếng khoan dầu khí SECOND EDITION, MAY 2007 160 Quy định yêu cầu an toàn khí độc sử dụng VLNCN mỏ hầm lò
- Xem thêm -

Xem thêm: QC 02 2008 quy chuẩn về an toàn vật liệu nổ, QC 02 2008 quy chuẩn về an toàn vật liệu nổ, QC 02 2008 quy chuẩn về an toàn vật liệu nổ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay