ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

57 743 1
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2016, 09:10

2.1. Đề cương này qui định thống nhất nội dung, phương pháp đánh giá kiểm tra chất lượng công trình trong thi công đối với từng hạng mục công trình đã hoàn thành để nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác.2.2. Qui định này áp dụng cho tất cả các phần việc, các hạng mục công trình: Kè bờ.2.3. Trước khi thi công hạng mục công trình yêu cầu Nhà thầu phải tập trung máy móc thiết bị và nhân lực cần thiết. TVGS kiểm tra nếu đáp ứng được mới cho triển khai thi công.2.4. Các tài liệu về công tác kiểm tra đánh giá chất lượng công trình là các văn bản pháp lí không thể thiếu trong hồ sơ hoàn công là căn cứ để tiến hành nghiệm thu chất lượng và thanh quyết toán công trình.2.5. Các biện pháp kiểm tra chất lượng phải làm đúng thủ tục trong đó nêu rõ đối tượng và thời gian kiểm tra, phần việc đã thực hiện, nội dung, khối lượng đã kiểm tra, kết quả kiểm tra và kết luận. Không chấp nhận các loại văn bản kiểm tra chỉ nêu chung chung khái quát, không có số liệu để minh chứng làm căn cứ cho việc kết luận.2.6. Căn cứ để tiến hành việc kiểm tra, đánh giá chất lượng:Căn cứ vào hồ sơ thiết kế được duyệt: Các tiêu chuẩn qui trình qui phạm kĩ thuật thi công của nhà nước và các ngành; Các văn bản được xác lập trong quá trình thi công đã được cấp có thẩm quyền duyệt; Các văn bản pháp qui của nhà nước và các ngành về chế độ quản lí chất lượng, về nghiệm thu và bàn giao công trình, các tiêu chuẩn kỹ thuật riêng của dự án.2.7. Nhà thầu phải có phòng thí nghiệm và các thiết bị chủ yếu để tự kiểm tra trong quá ttrình thi công. Nhà thầu có thể đi thuê thuê các đơn vị có tư cách pháp nhân để thực hiện các công tác thí nghiệm mà nhà thầu không thể thực hiện được và phải thông qua Trưởng TVGS. TVGS sẽ gửi thông báo đề nghị Chủ đầu tư chấp thuận đơn vị thí nghiệm. Mọi thí nghiệm khác của Nhà thầu chỉ là số liệu tham khảo không có giá trị dùng để nghiệm thu thanh toán. Tư vấn giám sát chỉ kiểm tra kết quả và kết luận trên cơ sở thí nghiệm của Phòng thí nghiệm có tư cách pháp nhân được trưởng TVGS chấp thuận.2.8. Chỉ được phép thi công chuyển giai đoạn cho các phần việc tiếp theo, hoặc tiến hành nghiệm thu bàn giao công trình khi chất lượng thi công của các phần việc hoặc hạng mục công trình đã được kiểm tra đầy đủ, đúng thủ tục và chất lượng được đánh giá là đạt yêu cầu.(Những khiếm khuyết về mặt chất lượng công trình không đảm bảo yêu cầu về chất lượng, mỹ thuật nhất thiết phải sửa chữa hoặc làm lại, và sau đó cũng phải được TVGS kiểm tra đánh giá lại, khi đạt yêu cầu mới được chuyển giai đoạn thi công).2.9. Khi báo cáo đánh giá chất lượng, tổ chức TVGS sẽ báo cáo đầy đủ đúng thứ tự các hạng mục công tác kiểm tra, đo đạc, thí nghiệm, các sai số đạt được so với yêu cầu, đối chiếu với qui trình, qui phạm và đồ án thiết kế bản vẽ thi công được duyệt để kết luận.2.10. Công tác nghiệm thu trong quá trình thi công tuân thủ theo các qui định hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Mekong Delta Transport Infrastructure Development Project TEDI Manual on Supervision Procedures MỤC LỤC ĐỀ CƯƠNG TƯ VẤN GIÁM SÁT CHƯƠNG I: CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ QUY ĐỊNH CHUNG _ PHẦN CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ PHẦN CÁC QUI ĐỊNH CHUNG PHẦN HOẠT ĐỘNG CỦA TƯ VẤN _ CHƯƠNG II: NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC TVGS GIÁM SÁT VÀ NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG THI CÔNG KÈ BỜ _ MỤC 1- YÊU CẦU CHUNG MỤC 2- CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MỤC 3- GIÁM SÁT CÁC HẠNG MỤC MỤC 4- NGHIỆM THU VÀ THANH TOÁN MỤC 5- CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG VÀ THAM KHẢO MỤC 6- TRÌNH TỰ NGHIỆM THU CHƯƠNG III: HỒ SƠ HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH _ A YÊU CẦU CHUNG CỦA HỒ SƠ HOÀN CÔNG _ B LẬP HỒ SƠ HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH _ C SỐ LƯỢNG BỘ HỒ SƠ HOÀN CÔNG D TRÁCH NHIỆM LẬP HỒ SƠ HOÀN CÔNG _ E QUY CÁCH CHƯƠNG IV : NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý - KIẾN NGHỊ A NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý B KIẾN NGHỊ CHƯƠNG V : LƯU ĐỒ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC _ CHƯƠNG VI : DANH MỤC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CHƯƠNG VII: CÁC MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU _ PHẦN KÈ BỜ CÁC MẪU BIÊN BẢN: PHIẾU YÊU CẦU KIỂM TRA BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC XÂY DỰNG Mekong Delta Transport Infrastructure Development Project TEDI Manual on Supervision Procedures BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG XÂY LẮP HOÀN THÀNH CÁC MẪU BIÊN BẢN KÈM THEO 1.1.1- BIÊN BẢN KIỂM TRA VẬT LIỆU ĐẦU VÀO 1.1.2- BIÊN BẢN LẤY MẪU VẬT LIỆU 1.1.3- BIÊN BẢN KIỂM TRA TỶ LỆ XI MĂNG/NƯỚC 1.1.4- BIÊN BẢN NGHIỆM THU TRẮC ĐẠC 2- BIÊN BẢN ĐẮP CÁT 2.1- DANH MỤC BBKTNT ĐẮP CÁT 2.2- BÁO CÁO KIỂM TRA CAO ĐỘ VÀ KÍCH THƯỚC SAU KHI ĐẮP 2.3- PHIẾU KIỂM TRA ĐỘ CHẶT 3- BIÊN BẢN KIỂM TRA CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP (HOẶC ỐNG CỐNG) 3.1- DANH MỤC CÁC BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH 3.2- KIỂM TRA VÁN KHUÔN 3.3- KIỂM TRA BỐ TRÍ CỐT THÉP 3.4- KIỂM TRA CHUẨN BỊ ĐỔ BÊ TÔNG 3.5- KIỂM TRA ĐỔ BÊ TÔNG 3.6- KIỂM TRA HOÀN THÀNH ĐÚC CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP 4- CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC 4.1- BIÊN BẢN NGHIỆM THU CỌC ĐƯA VÀO CÔNG TRƯỜNG 4.2- BIÊN BẢN NGHIỆM THU CỌC TRƯỚC KHI ĐÓNG 4.3- BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC 4.4- TỔNG HỢP BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC 5- CÔNG TÁC VẢI ĐỊA KỸ THUẬT 5.1- BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẢI ĐỊA KỸ THUẬT 5.2- TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THI CÔNG 6- BIÊN BẢN NGHIỆM THU LAN CAN 6.1- DANH MỤC CÁC BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH LAN CAN 6.2- BÁO CÁO KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ LẮP ĐẶT LAN CAN 6.3- BÁO CÁO KIỂM TRA HOÀN THÀNH LAN CAN 7- BIÊN BẢN NGHIỆM THU DẦM MŨ CỌC 7.1- DANH MỤC CÁC BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH 7.2- KIỂM TRA VÁN KHUÔN 7.3- KIỂM TRA BỐ TRÍ CỐT THÉP 7.4- KIỂM TRA CHUẨN BỊ ĐỔ BÊ TÔNG 7.5- KIỂM TRA ĐỔ BÊ TÔNG 7.5- KIỂM TRA HOÀN THÀNH DẦM MŨ 7.6- THÍ NGHIỆM CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN MẪU BÊ TÔNG 8- BIÊN BẢN NGHIỆM THU CỌC BTCT DỰ ỨNG LỰC Mekong Delta Transport Infrastructure Development Project TEDI Manual on Supervision Procedures 8.1- DANH MỤC CÁC BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH 8.2- CHUẨN BỊ CÔNG TÁC CĂNG KÉO 8.3- GIÁM SÁT CĂNG KÉO 8.4- BỐ TRÍ CỐT THÉP 8.5- KIỂM TRA CHUẨN BỊ ĐỔ BÊ TÔNG 8.6- CHUẨN BỊ THI CÔNG CẮT CÁP 8.7- KIỂM TRA HOÀN THÀNH CỌC BTCT DƯL 9- BIÊN BẢN NGHIỆM THU BÊ TÔNG LÓT 9.1- DANH MỤC CÁC BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BT ĐỆM MÓNG 9.2- KIỂM TRA VÁN KHUÔN 9.3- KIỂM TRA CHUẨN BỊ ĐỔ BÊ TÔNG 9.4- KIỂM TRA ĐỔ BÊ TÔNG 9.5- BÁO CÁO KIỂM TRA HOÀN THÀNH 10- BIÊN BẢN NGHIỆM THU MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG 10.1- DANH MỤC CÁC BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH 10.2- KIỂM TRA VÁN KHUÔN 10.3- KIỂM TRA CHUẨN BỊ ĐỔ BÊ TÔNG 10.4- KIỂM TRA ĐỔ BÊ TÔNG 10.5- BÁO CÁO KIỂM TRA HOÀN THÀNH Mekong Delta Transport Infrastructure Development Project TEDI Manual on Supervision Procedures ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHƯƠNG I- CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ QUI ĐỊNH CHUNG PHẦN I: CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ - Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung số điều Luật liên quan đến đầu tư xây dựng bản; - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 V/v sửa đổi số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP; - Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 Chính phủ hợp đồng hoạt động xây dựng; Thông tư 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng; - Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 Chính phủ Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Thông tư 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 Bộ Xây dựng Quy định chi tiết số nội dung quản lý chất lượng công trình xây dựng; Thông tư 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 Bộ Xây dựng Quy định thẩm tra, thẩm định phê duyệt thiết kế xây dựng công trình; - Quyết định số 741/QĐ-BGTVT ngày 6/4/2007 Bộ Giao thông vận tải V/v đầu tư Dự án Phát triển sở hạ tầng giao thông đồng sông Cửu Long (Dự án WB5); Quyết định số 2992/QĐ-BGTVT ngày 19/11/2012 Bộ GTVT V/v phê duyệt điều chỉnh Dự án Phát triển sở hạ tầng giao thông đồng sông Cửu Long (Dự án WB5); - Quyết định số 2406/QĐ-BGTVT ngày 9/11/2006 Bộ Giao thông vận tải V/v phê duyệt Khung tiêu chuẩn áp dụng cho khảo sát thiết kế, dự án WB5; Quyết định số 23/QĐ-BGTVT ngày 7/01/2011; Quyết định số 3043/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2011 Quyết định số 210/QĐ-BGTVT ngày 20/01/2014 V/v thay thế, bổ sung số tiêu chuẩn áp dụng cho Dự án WB5; - Quyết định số 706/QĐ-CĐTNĐ ngày 22/8/2011 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam việc giao nhiệm vụ ủy quyền cho Ban Quản lý dự án đường thuỷ nội địa phía Nam quản lý, thực số hợp phần thuộc Dự án Phát triển sở hạ tầng giao thông đồng sông Cửu Long Cục Đường thuỷ nội đia Việt Nam làm chủ đầu tư Quyết định số 853/QĐ-CĐTNĐ ngày 30/9/2011 V/v bổ sung Mekong Delta Transport Infrastructure Development Project TEDI Manual on Supervision Procedures nhiệm vụ ủy quyền cho Ban Quản lý dự án đường thuỷ nội địa phía Nam quản lý, thực số hợp phần thuộc Dự án Phát triển sở hạ tầng giao thông đồng sông Cửu Long Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam làm chủ đầu tư; - - - - - Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 Thủ tướng Chính phủ Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 Chính phủ quản lý chất lượng công trình xây dựng nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 sửa đổi bổ sung số điều nghị định 209/2004/NĐ-CP Căn thông tư 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 Bộ trưởng xây dựng việc “Quy định áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn hoạt động xây dựng” Căn Quyết định 25/2005/QĐ-BGTVT ngày 13/5/2005 Bộ GTVT việc ban hành “Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xd công trình giao thông” Căn Quyết định 741/QĐ-BGTVT ngày 6/4/2007 Bộ trưởng Bộ GTVT việc duyệt đầu tư dự án “Phát triển sở hạ tầng giao thông Đồng sông Cửu Long” Quy chế công tác tư vấn giám sát công trình xây dựng giao thông Bộ Giao thông Vận tải ban hành theo định số : 1562/1999/QĐ-BGTVT ngày 29/06/1999 Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định trách nhiệm hình thức xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm quản lý, bảo đảm chất lượng dự án xây dựng giao thông - ban hành theo định số 4391/2002/QĐ-BGTVT Căn hồ sơ mời thầu, hồ sơ thiết kế hợp đồng thi công cầu đường Bộ GTVT phê duyệt quy trình, quy định hành Quy định dẫn kỹ thuật Bộ GTVT duyệt PHẦN II: CÁC QUI ĐỊNH CHUNG Mối quan hệ Tư vấn giám sát Chủ đầu tư Mối quan hệ tuân thủ theo nội dung điều khoản hợp đồng ký kết định TVGS 3173/QD-BGTVT ngày 11/10/2013 Bộ GTVT Tư vấn Giám sát thực báo cáo hàng tuần, hàng tháng cho Chủ đầu tư tiến độ, chất lượng, cố, tình hình bất thường thi công công trường văn Qui định chung 2.1 Đề cương qui định thống nội dung, phương pháp đánh giá kiểm tra chất lượng công trình thi công hạng mục công trình hoàn thành để nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác 2.2 Qui định áp dụng cho tất phần việc, hạng mục công trình: Kè bờ Mekong Delta Transport Infrastructure Development Project TEDI Manual on Supervision Procedures 2.3 Trước thi công hạng mục công trình yêu cầu Nhà thầu phải tập trung máy móc thiết bị nhân lực cần thiết TVGS kiểm tra đáp ứng cho triển khai thi công 2.4 Các tài liệu công tác kiểm tra đánh giá chất lượng công trình văn pháp lí thiếu hồ sơ hoàn công để tiến hành nghiệm thu chất lượng toán công trình 2.5 Các biện pháp kiểm tra chất lượng phải làm thủ tục nêu rõ đối tượng thời gian kiểm tra, phần việc thực hiện, nội dung, khối lượng kiểm tra, kết kiểm tra kết luận Không chấp nhận loại văn kiểm tra nêu chung chung khái quát, số liệu để minh chứng làm cho việc kết luận 2.6 Căn để tiến hành việc kiểm tra, đánh giá chất lượng: Căn vào hồ sơ thiết kế duyệt: Các tiêu chuẩn qui trình qui phạm kĩ thuật thi công nhà nước ngành; Các văn xác lập trình thi công cấp có thẩm quyền duyệt; Các văn pháp qui nhà nước ngành chế độ quản lí chất lượng, nghiệm thu bàn giao công trình, tiêu chuẩn kỹ thuật riêng dự án 2.7 Nhà thầu phải có phòng thí nghiệm thiết bị chủ yếu để tự kiểm tra ttrình thi công Nhà thầu thuê thuê đơn vị có tư cách pháp nhân để thực công tác thí nghiệm mà nhà thầu thực phải thông qua Trưởng TVGS TVGS gửi thông báo đề nghị Chủ đầu tư chấp thuận đơn vị thí nghiệm Mọi thí nghiệm khác Nhà thầu số liệu tham khảo giá trị dùng để nghiệm thu toán Tư vấn giám sát kiểm tra kết kết luận sở thí nghiệm Phòng thí nghiệm có tư cách pháp nhân trưởng TVGS chấp thuận 2.8 Chỉ phép thi công chuyển giai đoạn cho phần việc tiếp theo, tiến hành nghiệm thu bàn giao công trình chất lượng thi công phần việc hạng mục công trình kiểm tra đầy đủ, thủ tục chất lượng đánh giá đạt yêu cầu (Những khiếm khuyết mặt chất lượng công trình không đảm bảo yêu cầu chất lượng, mỹ thuật thiết phải sửa chữa làm lại, sau phải TVGS kiểm tra đánh giá lại, đạt yêu cầu chuyển giai đoạn thi công) 2.9 Khi báo cáo đánh giá chất lượng, tổ chức TVGS báo cáo đầy đủ thứ tự hạng mục công tác kiểm tra, đo đạc, thí nghiệm, sai số đạt so với yêu cầu, đối chiếu với qui trình, qui phạm đồ án thiết kế vẽ thi công duyệt để kết luận 2.10 Công tác nghiệm thu trình thi công tuân thủ theo qui định hành quản lý chất lượng công trình xây dựng Mekong Delta Transport Infrastructure Development Project TEDI Manual on Supervision Procedures PHẦN III: HOẠT ĐỘNG CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT A.1 Phạm vi công việc tư vấn giám sát Phạm vi công việc tư vấn giám bao gồm công việc: Giám sát chất lượng thi công; Quản lý, giám sát thực tiến độ thi công; Giám sát khối lượng giá thành thi công xây dựng công trình; Giám sát thực công tác đảm bảo ATGT, ATLĐ, PCCN VSMT; Giám sát môi trường DTM; Các nội dung khác trình thi công: xác nhận khối lượng, hồ sơ toán Giám sát giai đoạn bảo hành A.2 Sơ đồ tổ chức Để đảm bảo dịch vụ tư vấn giám sát hoạt động hiệu phù hợp với tình hình thực tế, Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) thành lập Ban điều hành tư vấn giám sát Ban điều hành thay mặt Tổng công ty điều hành hoạt động tư vấn giám sát theo chức nhiệm vụ quy định “quy chế tổ chức hoạt động Ban điều hành” đính kèm phụ lục: - Công văn số 2769/TEDI-TVGS ngày 28/6/2014 Tổng công ty TVTK GTVT báo cáo việc thành lập Ban điều hành TVGS hợp phần B dự án phát triển sở hạ tầng giao thông đồng sông Cửu Long (WB5) - Quyết định 233/QĐ-TCCB-LĐ ngày 19/06/2014 Tổng công ty TVTK GTVT việc thành lập Ban điều hành tư vấn giám sát hợp phần B dự án phát triển sở hạ tầng giao thông đồng sông Cửu Long (WB5) - Quy chế số 236/QĐ-TCCB-LĐ ngày 20/06/2014 Tổng công ty TVTK GTVT ban hành quy chế tổ chức hoạt động ban điều hành tư vấn giám sát hợp phần B dự án phát triển sở hạ tầng giao thông đồng sông Cửu Long (WB5) - Quyết định số 234/QĐ-TCCB-LĐ ngày 20/06/2014 Tổng công ty TVTK GTVT việc bổ nhiệm giám đốc ban điều hành - Quyết định số 235/QĐ-TCCB-LĐ ngày 20/06/2014 Tổng công ty TVTK Mekong Delta Transport Infrastructure Development Project TEDI Manual on Supervision Procedures GTVT việc Tổng giám đốc ủy quyền cho giám đốc Ban điều hành TVGS Hợp phần B dự án WB5 thực số nhiệm vụ - Công văn số 2763/TEDI-TVGS ngày 28/6/2014 Tổng công ty TVTK GTVT việc danh sách kỹ sư tham gia TVGS dự án WB5 - Quyết định ủy quyền số ./QĐ-BĐH-GSW5 ngày 2/7/2014 Giám đốc Ban điều hành ủy quyền cho phó giám đốc ban điều hành-Tư vấn giám sát trưởng Căn công văn, định trên, sơ đồ tổ chức thực tư vấn giám sát dự án WB5 thể đây: Nhà thầu Tư vấn giám sát TỔNG CÔNG TY TVTK GTVT Trung tâm Tư Vấn Giám Sát BAN ĐIỀU HÀNH TƯ VẤN GIÁM SÁT (VĂN PHÒNG TVGS WB5) Văn phòng trường 1: Âu Rạch Chanh Nhóm giám sát Âu Rạch Chanh NW14 Nhóm giám sát nạo vét: HĐ NW8, NW9, NW10 Nhóm giám sát cầu 1: HĐ NW16, NW17, NW18 Văn phòng trường 2: Thị Trấn Mỹ An Nhóm giám sát cầu 2: HĐ NW15, NW7.1a, NW7.1b Nhóm giám sát Phong Mỹ: HĐ NW2, NW7.1c, NW7.2b, NW5, NW1 Văn phòng trường Hành lang 3: Nạo vét nâng cấp NW11 Nạo vét nâng cấp NW12 Nạo vét nâng cấp NW13 Cung cấp lắp đặt thiết bị NW6 Ghi chú: : Chỉ đạo trực tiếp; : : Quan hệ công tác; : Chế độ báo cáo Mekong Delta Transport Infrastructure Development Project TEDI Manual on Supervision Procedures Tổ chức nhân ban điều hành tư vấn giám sát thể đây: GIÁM ĐỐC BAN ĐIỀU HÀNH Phó Giám đốc Ban điều hành Tư vấn giám sát Trưởng Các kỹ sư giám sát thuộc VPTVGS trường số Nhân thuộc Văn phòng chính: Kỹ sư thường trú Kỹ sư chuyên ngành Các kỹ sư giám sát thuộc VPTVGS trường số Kỹ sư chuyên môn Văn thư Dịch thuật Các kỹ sư giám sát thuộc VPTVGS trường số Với mô hình thực tổ chức nhân trên, nhân cho văn phòng trường thể sau: Kỹ sư thường trú Tổ giám sát Tổ giám sát Tổ giám sát cụm gói thầu cụm gói thầu cụm gói thầu Tổ trưởng giám sát trường Tổ trưởng giám sát trường Tổ trưởng giám sát trường Các giám sát viên trường gói thầu Các giám sát viên trường gói thầu Các giám sát viên trường gói thầu Mekong Delta Transport Infrastructure Development Project TEDI Manual on Supervision Procedures Nhân Tư vấn giám sát huy động yêu cầu công việc, tiến độ thực thi công dự án, đồng thời dựa hồ sơ đề xuất Nhà thầu tư vấn giám sát Trong trình thực hiện, Ban điều hành TVGS báo cáo kịp thời Ban QLDA kế hoạch huy động nhân cho giai đoạn triển khai thi công A.3 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban điều hành TVGS a) Chức nhiệm vụ Thay mặt Nhà thầu Tư vấn giám sát thực nhiệm vụ theo phân cấp ủy quyền Tổng giám đốc, quy định “Quy chế tổ chức hoạt động Ban điều hành Tư vấn giám sát Hợp phần B, Dự án WB5” Cụ thể số nhiệm vụ đây: - Tổ chức soạn thảo đề cương chi tiết thực nhiệm vụ TVGS; - Bố trí, phân công điều chỉnh nhân thực giám sát thi công xây dựng công trình; - Làm việc trực tiếp với Ban QLDA phòng tham mưu, giúp việc Ban QLDA vấn đề kỹ thuật tình hình công trường; - Chịu trách nhiệm báo cáo chủ đầu tư nội dung sau:  Kiểm tra điều kiện khởi công xây dựng công trình theo quy định  Kiểm tra lực nhà thầu phụ mà tổng thầu nhà thầu chọn  Kiểm tra phê duyệt thiết kế vẽ thi công giai đoạn 2, thiết kế tổ chức thi công, phương án kỹ thuật thi công kế hoạch tiến độ thi công  Thẩm tra danh mục vật liệu, thiết bị quy cách chất lượng mà nhà thầu thi công xây dựng đưa hợp đồng thi công xây dựng - Tổ chức kiểm tra tiến độ thi công, chất lượng thi công; nghiệm thu công việc hoàn thành giai đoạn xây dựng; ký chứng từ toán - Kiểm tra đôn đốc việc thực nhóm, thành viên tư vấn giám sát - Đề xuất chủ trương báo cáo nhà thầu tư vấn để đề xuất vấn đề kỹ thuật phức tạp, quan trọng - Xem xét phê chuẩn báo cáo kỹ sư thường trú - Phối hợp với bên liên quan giải vướng mắc, phát sinh trình thi công xây dựng công trình - Tổng hợp lập báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) đột xuất theo quy định theo yêu cầu chủ đầu tư 10 Mekong Delta Transport Infrastructure Development Project TEDI Manual on Supervision Procedures Khi nối đoạn cọc phải đảm bảo độ đồng tâm chúng Nếu cần thiết dùng giá cố định thiết bị dẫn hướng để tăng độ xác Trong trình hạ cọc phải thường xuyên ghi lại số lượng nhát búa cho mét cọc cắm sâu vào đất tổng số nhát đóng Trong trình đóng cọc cần thực việc ghi chép theo biểu mẫu Khi mũi cọc cách cao độ thiết kế 30 cm dừng đóng cọc Ngắm máy toàn đạc vào thước đo cọc để đo độ chối Bắt đầu cho thí nghiệm đóng loạt búa không tiếp dầu (mỗi loạt 10 nhát) để kiểm tra độ chối Nếu độ chối nhỏ độ chối cho phép tiếp tục đóng xuống cao độ thiết kế Nếu độ chối lớn độ chối cho phép cho cọc “nghỉ” ngày sau đóng lại loạt búa không tiếp dầu Nếu độ chối nhỏ độ chối cho phép tiếp tục đóng cọc đến cao trình thiết kế Nếu độ chối lớn độ chối cho phép dừng lại báo cáo thiết kế để có biện pháp xử lý Trong trình thi công đơn vị thi công phải dừng đóng cọc báo cho bên liên quan biết để có biện pháp xử lý phù hợp xảy tượng bất thường sau: + Khi đóng cọc chưa đến cao độ thiết kế (mũi cọc cao) mà cọc không xuống độ chối cọc nhỏ độ chối cho phép + Mũi cọc xuống đến cao độ thiết kế mà chưa đạt độ chối thiết kế + Cọc bị hỏng hóc trình đóng cọc lỗi bên cọc đóng không kỹ thuật, cọc bị lệch vị trí *)Độ chối cọc thiết kế tính theo lý thuyết quy định sau: Chiều cao rơi búa (m) 2,0 2,2 2,4 2,5 Độ chối thiết kê (mm) 5,5 6,0 6,5 6,8 3.7 Giám sát thi công cọc cừ ứng suất trước: Yêu cầu sai số chế tạo cừ ván BTCT ứng suất trước Các tiêu Sai số Sai số chiều dài  mm Độ lệch tâm  mm Sai số bề mặt cừ  10 mm Sai số chiều rộng  10 mm Độ lệch bề mặt dài 3m  mm *)Yêu cầu nghiệm thu cừ theo mẫu nghiệm thu với độ chênh lệch sai số cho phép sau: - Độ lệch cao độ thiết kế thực tế: ≤ 100mm - Độ hở me hai cừ : ΔX = 20 mm; - Độ lệch ngang : ΔY ≤ 100mm so với chiều dài tường cừ 43 Mekong Delta Transport Infrastructure Development Project TEDI Manual on Supervision Procedures - Độ thẳng đứng cừ: ≤ 0,5% so với chiều dài cừ 3.8 Phát quang đào xới đất: 3.8.1 Phát quang: Việc dọn dẹp gồm loại bỏ xử lý tất thứ mặt đất gồm cành nhô ra, ngoại trừ thứ mà TVGS đạo để lại không làm xáo trộn Các vật liệu dọn bao gồm không thiết giới hạn cây, gốc cây, gỗ, bụi cây, bụi thấp, rau cỏ thưa thớt, kết cấu (trừ kết cấu mà việc loại bỏ dọn dẹp quy định đo riêng) Ngoài giới hạn công tác đất, làm đường gốc cao 1,5m phải cắt theo cao trình không cao mặt đất 300m không mác dốc đường 450mm thứ khác phải theo cao trình mặt đất Ở khu vực đào công việc dọn dẹp bao gồm chuyển gốc, rễ có đường kính vượt 80mm tới độ sâu bề mặt hoàn thiện 450mm ngoại trừ khu vực làm tròn đỉnh mái dốc đào chúng cắt cho phẳng 3.8.2 Đào xới đất: Việc đào xới phải thực khu vực móng đường có độ cao đường 1,5m Việc đào xới bao gồm di dời xử lý đất mặt, gốc cây, rễ v.v… tới độ sâu cao trình mặt đất 150mm Khi đường hữu nâng lên hay mở rộng, tương tự tất đất mặt phải dọn hoàn toàn khỏi lề đường, mái dốc chỗ mặt đất mở rộng trước hoạt động mở rộng thực bắt đầu Khi công việc đào đường thực hiện, mương, sông, suối chuyển hướng tất xanh, gốc rễ thứ tương tự phải hoàn toàn dọn đặt khu vực đào liên quan trước tiến hành công việc đào 3.9 Đào đất: Tất công tác đào đường thi công đắp phải thực quy định Bản vẽ, lớp đất mặt gặp phải đào di dời tới độ sâu theo đạo TVGS Tuân theo theo tiêu chuẩn TCVN4447:2012 Vật liệu nhệ đào đến độ sâu Bản vẽ theo đạo TVGS Tại nơi vật liệu mềm đào mức chuẩn hoàn trả lại cát đắp… Tất cá mái dốc hoàn thành cách chặt chẽ khéo léo Phải ý để vật liệu không rời bên mái dốc theo quy định Những vật liệu bị vỡ trượt phải loại bỏ xử lý theo đạo Tất yêu cầu đào đường phải hoàn thành chấp thuận phải đo vị trí ban đầu khối lượng xác định mét khối theo phương pháp diện tích biên trung bình tính từ ban đầu đến mặt cắt cuối với kích thước thực theo hướng dẫn khoảng cách 20m gần TVGS đạo Thanh toán tạm thời thực cho khối lượng đào đất theo yêu cầu đo thực tế thực hiện, trước định hình lần cuối, miễn Nhà thầu có ý định rõ ràng để hoàn thành công việc Việc đào đường đo phải bao gồm đào để loại bỏ đất 44 Mekong Delta Transport Infrastructure Development Project TEDI Manual on Supervision Procedures trượt, vỡ chỗ lõm trừ trường hợp Nhà thầu bất cẩn làm không phương pháp Nhà thầu phải lập tiến độ thi công cho công tác để TVGS thực khảo sát trường đầy đủ để xác định việc phân loại đào đường dỡ bỏ Nhà thầu phải thông báo cho TVGS 24 trước cần đo đạc khảo sát Bảng sai số cho phép nghiệm thu công tác đào: STT Nội dung Sai số Cao độ đào ±20mm Vị trí tim ±10mm Độ dốc dọc Độ dốc ngang Bề rộng ≤0,25% (So với thiết kế) ≤5% (So với thiết kế) ±10mm 3.10 Đắp đất, cát: Tất đất đắp phải thi công lớp tương đối song song với cao độ đường hoàn thiện Trong thi công đắp, phải trì lớp láng mịn có đủ độ cong đắp cao lên để giúp cho việc thoát nước Nền đường phải thi công theo độ cao yêu cầu, đắp hoàn thành phải tương ứng với hình dạng đoạn điển hình thể Bản vẽ Tuân theo theo tiêu chuẩn TCVN4447:2012 Đắp cát kè phải thi công vật liệu định nguồn khác phê duyệt Trước đầm nén, lớp phải xử lý theo yêu cầu để đạt độ ẩm đồng suốt lớp phạm vi cộng trừ phần trăm độ ẩm tối ưu xác định AASHTO T180 độ ẩm khác phải đồng ý TVGS kết thí nghiệm đầm nén Vật liệu phải thi công cho đạt độ ẩm đồng suốt lớp Mỗi lớp vật liệu phải đầm nén cho đồng cách sử dụng thiết bị đầm nén đầy đủ thích hợp Đầm nén phải thực theo hướng dọc theo đất đắp thông thường bắt đầu gờ bên tiến dần vào tâm theo cách để phân đoạn nhận lực Đầm nén đắp phải thực sau: Nền đắp phải thi công lớp đồng bề dày, sau đầm nén bề dày không vượt 200mm đầm theo yêu cầu mục Mỗi lớp phải đầm chặt đạt đến tỷ trọng khô tương đương tối thiểu 90%, 95% 98% định Bản vẽ Dung sai bề mặt hoàn thiện lớp đường đảm bảo yêu cầu đây: Nền đắp Đường tim ±15 mm Chiều dày lớp ±40 mm Cao trình mặt đất cuối ±30 mm 45 Mekong Delta Transport Infrastructure Development Project TEDI Manual on Supervision Procedures Mái dốc Lớp đường Chiều rộng ±40 mm Chiều dày đất dính ±50 mm Bề mặt không đồng ±20 mm Vi trí trung tâm - bên ±10 mm Rộng ±30 mm Dày ±15 mm Cao độ ±15 mm Bề mặt bất thường 3m cạnh thẳng ±10 mm Độ dốc độ cong Độ dốc dọc 25 m dài ± 0,5% ± 0,1% Dung sai bề mặt hoàn thiện lớp đỉnh đường đảm bảo yêu cầu đây: Dung sai so với cao độ thiết kế + 10mm đến - 20mm Độ phẳng cho phép (đo thước 3m) 30mm Độ lệch dốc ngang cho phép  0.5% Độ lệch dốc dọc cho phép (tính đoạn dài 25m)  0.1% 3.11 Vải địa kỹ thuật: Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu: TCVN 9138:2012 - Vải địa kỹ thuật – Phương pháp xác định cường độ chịu lực mối nối Vải địa kỹ thuật phải thiết lập vị trí quy định theo xếp dẫn Bản vẽ, Trước trải vải địa kỹ thuật tất công tác trước phải hoàn thành mặt đất tất vật liệu vụn vỡ đâm thủng làm rách vải địa phải dọn dẹp Mặt đất phải phẳng, có chỗ gồ ghề không vượt 100mm độ dốc phải nhỏ 5% Các chỗ vải địa xếp chồng lên phải làm cách chồng vải địa tối thiểu 300mm sử dụng đường may đôi 30mm khâu lại Nếu ống dẫn nước thẳng đứng đặt sau trải vải địa kỹ thuật, TVGS yêu cầu sử dụng mối nối đôi để làm giảm thiểu xáo trộn cho lớp vải địa kỹ thuật trình thực công việc mối nối ống nước thải Vải địa kỹ thuật phải đo đạc mét vuông cho diện tích thực vải địa Bản vẽ theo hướng dẫn TVGS Đo đạc không đươc thực cho mối nối vật liệu dự thừa nằm yêu cầu TVGS 46 Mekong Delta Transport Infrastructure Development Project TEDI Manual on Supervision Procedures Yêu cầu kỹ thuật cho loại vải địa dệt: TT Các tiêu Yêu cầu Phương pháp thí nghiệm Cường độ chịu kéo dọc đứt: + Theo phương dọc + Theo phương ngang Độ giãn dài đứt (theo hai phương vải) Hệ số thấm áp lực 200kN/m2  100 kN/m ASTM D–4595  50 kN/m  15% ASTM D–4595  1,4.10-4 m/s ASTM D - 4491 Yêu cầu kỹ thuật cho loại vải địa không dệt: TT Các tiêu Yêu cầu Phương pháp thí nghiệm Cường độ chịu kéo dọc đứt > 12 kN/m ASTM D - 4595 Độ giãn dài đứt  65% ASTM D - 4632 Cường độ chịu xé rách > 0,3 kN ASTM D - 4533 Đường kính lỗ lọc O95 < 0,64 D85 ASTM D - 4751 Hệ số thấm  10-4 m/s ASTM D - 4491 3.12 Báo hiệu: 2.12.1 Tấm biển báo: Tấm biển báo để cảnh báo, quy định báo hiệu hướng dẫn thép phẳng, tuân thủ yêu cầu quy định tiêu chuẩn ASTM B209-07, có độ dày tối thiểu 2,5mm Tấm tẩy nhờn, khắc, vô hiệu hóa xử lý trước sử dụng cho biển báo giao thông 2.12.2 Màng phản quang: Màng phản quang sử dụng tất biển báo bao gồm màng màu trắng màu có bề mặt nhẵn, có tính phản quang toàn bề mặt Các màng phải phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ASTM D4956-07 thời tiết trời, bền màu, co ngót, tính linh hoạt, loại bỏ lớp lót, độ bám dính, chống va đập đánh bóng gương Nó chịu thời tiết hiển thị độ bền màu Nó không sử dụng không bị nứt, bong theo lớp, rỗ, phồng rộp, nâng mép cong, có độ co độ giãn nở đáng kể Các màng phần dòng sản phẩm thành phần phù hợp với yêu cầu để sản xuất tạo hình ảnh biển báo giao thông cố định Vật liệu (tấm, mực, màng phủ) để sử dụng việc sản xuất thiết bị điều khiển giao thông hoàn thiện từ nhà sản xuất 47 Mekong Delta Transport Infrastructure Development Project TEDI Manual on Supervision Procedures Hệ số phản quang tối thiểu (RA) màng loại VIII (cd.lx-1.m-2) Góc quan sát Góc vào Oa -4 O +30 O -4 O +30 O -4 O +30 0,1 Oa 0,1 O 0,2 O 0,2 O 0,5 O 0,5 O Trắng Vàng Cam Xanh Đỏ Xanh Nâu 1000 460 700 325 250 115 750 345 525 245 190 86 375 175 265 120 94 43 100 46 70 33 25 12 150 69 105 49 38 17 60 28 42 20 15 30 14 21 10 7,5 3,5 Huỳnh quang màu vàng xanh 800 370 560 260 200 92 Huỳnh quang màu vàng 600 280 420 200 150 69 Huỳnh quang màu cam 300 135 210 95 75 35 O Một giá trị đo góc quan sát 0,1 cung cấp yêu cầu bổ sung, cần nêu rõ hợp đồng yêu cầu Hệ số phản quang tối thiểu (RA) màng loại IX (cd.lx-1.m-2) Góc quan sát Gó c vào 0,1 Oa 0,1 Oa 0,2 O -4 0,2 O +30 -4 O +30 O O O Trắng Vàng Cam Xanh Đỏ Xanh Huỳnh quang màu vàng - xanh Huỳnh quang màu vàng Huỳnh quang màu cam 660 500 250 66 130 30 530 400 200 370 280 140 37 74 17 500 220 110 380 285 145 38 76 17 300 230 115 215 162 82 22 43 10 170 130 65 0,5 O -4 O 240 180 90 24 48 11 190 145 72 0,5 O +30 O 135 100 50 14 27 110 81 41 80 60 30 16 3,6 64 48 24 45 34 17 4,5 36 27 14 1,0 O O -4 1,0 O +30 O O Một giá trị đo góc quan sát 0,1 cung cấp yêu cầu bổ sung, cần nêu rõ hợp đồng yêu cầu Các quy định khác Yêu cầu kỹ thuật màng phản quang áp dụng phương pháp thử nghiệm phải phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7887:2008 2.12.3 Cột báo hiệu đường: Cột báo hiệu đường thi công dạng ống thép,mạ kẽm nhúng nóng, tuân thủ tiêu chuẩn ASTM A53-07 có đường kính tối thiều 75mm Tất cột có đầu mở phải bịt đầu hiệu để ngăn nước vào Một thép đường kính 16mm x chiều dài 450mm hàn theo chiều ngang để chân cột không chuyển động quay móng Độ dài cột độ sâu chôn cột thể vẽ cột phải chôn 0,8m lòng đất báo hiệu có chiều cao xác 2.12.4 Khung kẹp: Tấm biển báo kim loại có kích thước chiều cao hơm 500mm phải gia cố cách gắn khung gia cường vào đằng sau biển báo, thể vẽ Trong trường hợp chi tiết để thi công khung phần liên kết báo hiệu không hiển thị vẽ, Nhà thầu phải thiết kế đệ trình chi tiết cho Kỹ sư Tư vấn để phê duyệt trước sản xuất Phương pháp lắp biển báo, khung giá đỡ vào cột phải để tháo để thay bảo dưỡng cho phép điều chỉnh vị trí biển báo mà không cần tháo khỏi cột, biển báo khung phải liên kết chắn chịu tải trọng 2.12.5 Đai ốc bu lông: 48 Mekong Delta Transport Infrastructure Development Project TEDI Manual on Supervision Procedures Các loại đai ốc, bu lông, vòng đệm phận kim loại khác mạ kẽm nhúng nóng sau chế tạo phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn AASHTO M111-04 2.12.6 Các khối móng bê tông: Khối móng bê tông lớp bê tông ghi vẽ phu hợp với Thông số kỹ thuật phần “Bê tông kết cấu bê tông” Móng phải có kích thước thể vẽ 3.13 Lan can: 3.13.1 Lan can: Lan can làm thép với độ dày không 12Gauge (3 mm) Độ dãn dài không 12% mẫu thử dài 5cm, xác định thí nghiệm kéo; Có cường độ chịu kéo giới hạn không 5,600 kg/cm2; Độ võng mẫu thử không vượt 5cm chất tải trọng 680kg rải bề mặt rộng 8cm mẫu thử dài 365cm; Các mối nối có khả chịu kéo bên 2,200 kg; Lan can mạ kẽm theo tiêu chuẩn AASHTO M111-04 Công đoạn mạ kẽm thực sau chế tạo lan can Trường hợp áp dụng, chấp thuận Kỹ sư Tư vấn, sử dung vật liệu cho lan can tuân thủ tiêu chuẩn Việt Nam chấp nhận 3.13.2 Lan can thép: Các khối nhô phải có chủng loại, kích thước độ dày vẽ Các chỗ nối đầu nối phải có chủng loại thiết kế vẽ phải có đủ cường đồ để thi công toàn chiều dài thiết kế lan can Trừ có quy định khác, tất phận, bu lông, vòng đệm chi tiết khác mạ kẽm tuân thủ theo yêu cầu kỹ thuật AASHTO M232-06 Công đoạn mạ kẽm thực sau chế tạo lan can 3.13.3 Cột lan can: Các cột thép phải có đủ kích thước, độ dày thể vẽ Cột phải làm thép chịu lực Thép phải phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn AASHTO M183 cho loại theo quy định Cột mạ kẽm theo tiêu chuẩn AASHTO M111-04 Công đoạn mạ kẽm thực sau chế tạo lan can Các lỗ đào khoan đến độ sâu ghi vẽ, cột đóng phương pháp thiết bị phê duyệt với điều kiện chúng dựng lên vị trí thích hợp không méo mó, không rõ ràng hư hỏng khác Cột đặt theo chiều thẳng đứng vị trí thể vẽ và, trôn khối móng bê tông 48 trước tiến hành công việc khác tiếp sau 49 Mekong Delta Transport Infrastructure Development Project TEDI Manual on Supervision Procedures Phần diện tích xung quanh cột san lấp vật liệu tới cao độ mặt đất, chiều dày lớp vật liệu san lấp không 100mm đầm lèn thật kỹ độ ẩm thích hợp Khi hoàn thành san lấp đầm, cột an toàn chỗ Cột lan can cầu cống bắt vít vào kết cấu chi tiết thể vẽ Các bu lông neo đặt vào vị trí thích hợp độ cao theo mẫu, kiểm tra cẩn thận 3.13.4 Các phận lan can: Các phận lan can lắp dựng cho việc thi công tiến hành cách thuận tiện liên tục Chiều cao lan can mặt đất phải nằm 10mm chiều cao thể vẽ Tất bu lông, trừ bu lông điều chỉnh, xiết chặt Bu lông phải đủ dài để phần đầu nằm đai ốc mm không thừa 100 mm Nơi bề mặt mạ kẽm mài mòn để vật liệu tiếp xúc, phần ren tất phụ kiện ốc vít cắt phẳng bu lông phải bảo vệ lớp phủ kẽm Tất lan can dựng lên điều chỉnh cho sức căng theo chiều dọc thống toàn chiều dài lan can 3.14 Sơn: Nhà thầu phải thông báo cho Kỹ sư tư vấn văn ngày trước bắt đầu hoạt động, chuẩn bị bề mặt, trước sơn sau: Làm bề mặt theo độ quy định; Loại bỏ bụi bẩn, bụi chất ô nhiễm khác từ bề mặt sử dụng phương pháp khuyến cáo nhà sản xuất sơn chấp thuận Kỹ sư tư vấn; Lau khô bề mặt; Xác định nhiệt độ bề mặt từ 10 ºC đến 40 ºC; Xác định nhiệt độ bề mặt º C nhiệt độ điểm sương theo tiêu chuẩn ASTME337-07 Xác định độ ẩm 85% hơn, trừ có quy định khác bảng liệu sảnphẩm nhà sản xuất; kiểm soát kỹ thuật phù hợp vỏ bao che hút ẩm sử dụng để cung cấp điều kiện yêu cầu 3.15 Công trình thoát nước: Tuân thủ 22TCN 266-2000 Cầu cống Quy phạm thi công nghiệm thu 3.15.1 Bê tông lót đệm móng: Bê tông dùng làm lớp đệm phải có mác thể vẽ, thành phần vật liệu biện pháp thi công phải tuân thủ quy định phần 3.1.2 3.15.2 Cống tròn bê tông cốt thép: 50 Mekong Delta Transport Infrastructure Development Project TEDI Manual on Supervision Procedures Nhà thầu phép đưa vào công trình sản phẩm ống cống bê tông cốt thép sản xuất dây chuyền Tư vấn kiểm tra, chấp thuận Nhà thầu phép sử dụng ống có mối nối có mộng âm dương để thi công hạng mục cống tròn Cốt thép đốt ống phải chế tạo, bố trí thể quy định vẽ Nhà thầu phải bố trí nhân lực thiết bị thí nghiệm, đáp ứng đầy đủ yêu cầu kiểm tra thí nghiệm Tư vấn tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát trình tiến hành thí nghiệm cần thiết 3.15.3 Vữa trát mối nối: Trừ có quy định khác vẽ hướng dẫn Tư vấn, vữa dùng để trát mối nối đốt ống cống chèn khe phải có tỷ lệ phần xi măng Poocland phần cát tính theo khối lượng Cường độ chịu nén mẫu thí nghiệm 28 ngày tối thiểu 50kg/cm2 3.15.4 Đắp mang cống: Mọi vật liệu yêu cầu cho thi công phải phù hợp với yêu cầu nêu mục liên quan dẫn kỹ thuật khoản mục khác hợp thành toàn công trình MỤC 4- NGHIỆM THU VÀ THANH TOÁN Tất công việc thi công tính toán dựa khối lượng thực tế thi công Tư vấn giám sát nghiệm thu theo quy định Nhà thầu toán đầy đủ theo đơn giá áp dụng thể Bảng kê khối lượng cho hạng mục công việc Hạng mục Mã hiệu Mô tả Khối lượng Đơn vị Nội dung công việc 51 Mekong Delta Transport Infrastructure Development Project TEDI Manual on Supervision Procedures MỤC 5- CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG VÀ THAM KHẢO STT Mã hiệu Tên tiêu chuẩn 22TCN 269:2000 Quy tắc đèn báo hiệu đường thủy nội địa TCVN 8788:2011 Sơn tín hiệu giao thông – Sơn vạch đường hệ dung môi nước – Quy trình thi công nghiệm thu TCVN 7887:2008 Màng phản quảng dùng cho báo hiệu đường TCVN 8785:2011 Sơn lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử điều kiện tự nhiên QCVN 41:2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia báo hiệu đường QCVN 39:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia biển báo đường thủy nội địa Việt Nam TCVN 165:1988 Kiểm tra không phá hủy – Kiểm tra chất lượng mối hàn thép phương pháp siêu âm TCVN 5400:1991 Mối hàn – Yêu cầu chung lấy mẫu để thử tính TCVN 5401:2010 Thử phá hủy mối hàn vật thể kim loại – Thử uốn ASTM A123 Mạ kim loại ASTM A153 TCVN 8789:2011 Sơn bảo vệ kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật phương pháp thử TCVN 8790:2011 Sơn bảo vệ kết cấu thép – Quy trình thi công nghiệm thu TCVN 9114:2012 Sản phẩm bê tông ứng lực trước – Yêu cầu kỹ thuật kiểm tra chấp thuận TCVN 9115:2012 Kết cấu BT BTCT lắp ghép – Thi công nghiệm thu TCVN 7888:2008 Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước TCVN 9396:2012 Cọc khoan nhồi – Xác định tính đồng chất bê tông – Phương pháp xung siêu âm TCVN 4447:2012 Công tác đất – Thi công nghiệm thu TCVN 4085:2011 Kết cấu gạch đá – Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu TCVN 2683:2012 Đất xây dựng – Lấy mẫu, gói bao, vận chuyển bảo quản mẫu TCVN 9138:2012 Vải địa kỹ thuật – Phương pháp xác định cường độ chịu lực mối nối TCVN 4506:2012 Nước trộn bê tông vữa – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 2682:2009 Xi măng pooc lăng – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6260:2009 Xi măng pooc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6267:2004 Xi măng pooc lăng bền sun phát – Yêu cầu kỹ thuật 52 Mekong Delta Transport Infrastructure Development Project TEDI Manual on Supervision Procedures TCVN 7572:2006 Cốt liệu cho bê tông vữa – Phương pháp thử TCXDVN 286:2003 Đóng ép cọc Quy trình thi công nghiệm thu 22TCN 248-1998 Vải địa kỹ thuật xây dựng đất yếu Tiêu chuẩn thiết kế, thi công nghiệm thu MỤC 6- TRÌNH TỰ NGHIỆM THU Trong trình thi công phải thực bước nghiệm thu sau: - Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu thi công - Nghiệm thi công việc xây dựng - Nghiệm thu giai đoạn thi công - Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình để đưa vào sử dụng 53 Mekong Delta Transport Infrastructure Development Project TEDI Manual on Supervision Procedures CHƯƠNG III - HỒ SƠ HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH A YÊU CẦU CHUNG CỦA HỒ SƠ HOÀN CÔNG : Hồ sơ hoàn công tài liệu, lý lịch sản phẩm công trình xây dựng, bao gồm vấn đề từ chủ trương ban đầu đến việc nghiên cứu, khảo sát thiết kế, thi công vấn đề khác có liên quan đến dự án, công trình Hồ sơ hoàn công giúp cho : - Các quan quản lý trực tiếp công trình nắm đầy đủ cấu tạo cụ thể, thực trạng ban đầu công trình, nhằm khai thác, sử dụng với khả thực tế công trình có biện pháp tu sửa chữa phù hợp nhằm đảm bảo tuổi thọ công trình lâu dài - Các quan nghiên cứu cần thiết tìm lại số liệu liên quan đến công trình B LẬP HỒ SƠ HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH: - Được tổ chức thành tập sau : Tập I : Các văn bản, tài liệu giai đoạn chuẩn bị đầu tư chuẩn bị xây dựng Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Phương án đền bù giải phóng mặt Văn thỏa thuận quy hoạch, thỏa thuận chấp thuận sử dụng đấu nối với công trình kỹ thuật bên hàng rào; đánh giá tác động môi trường Quyết định cấp đất quan có thẩm quyền Quyết định định thầu, phê duyệt kết lựa chọn Nhà thầu hợp đồng Chủ đầu tư với Nhà thầu Các tài liệu chứng minh điều kiện lực Nhà thầu theo quy định - Hồ sơ lực đơn vị thí nghiệm trường: - Hồ sơ lực đơn vị quản lý môi trường: Tập II : Các tài liệu liên quan đến thiết kế thi công Phương án kỹ thuật khảo sát, báo cáo khảo sát xây dựng công trình Biên nghiệm thu kết khảo sát xây dựng Kết thẩm tra, thẩm định thiết kế; định phê duyệt thiết kế vẽ thi công , kèm theo: hồ sơ thiết kế vẽ thi công phê duyệt ; dẫn kỹ thuật Biên nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình Hồ sơ thiết kế vẽ triển khai thi công chấp thuận đơn vị Tư vấn giám sát Hồ sơ khảo sát địa chất bổ sung Tập III : Hồ sơ vẽ cấu tạo hoàn thành công trình III.1 Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, quản lý chất lượng công trình xây dựng - Kế hoạch quản lý chất lượng Nhà thầu - Kế hoạch an toàn lao động ,an toàn giao thông vệ sinh môi trường - Danh sách nhân chủ chốt Nhà thầu 54 Mekong Delta Transport Infrastructure Development Project TEDI Manual on Supervision Procedures - Kế hoạch quản lý môi trường Nhà thầu lập Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy Nhà thầu lập Đề cương khảo sát địa chất bổ Đề cương thí nghiệm đơn vị thí nghiệm lập Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng Nhà thầu III.2 Những thay đổi xử lý thiết kế (01 quyển) III.3 Thư chấp thuận TVGS (01 quyển) - Tập hợp thư chấp thuận Tư vấn giám sát Nhân lực, Thầu phụ, vật liệu … trình thi công III.4 Các hồ sơ liên quan khác - Biên nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình - Biên nghiệm thu công việc xây dựng III.5 Hệ thống tín hiệu – an toàn giao thông III.6 Bản vẽ hoàn công C SỐ LƯỢNG BỘ HỒ SƠ HOÀN CÔNG: 10 theo hợp đồng ký kết D TRÁCH NHIỆM LẬP HỒ SƠ HOÀN CÔNG: Trách nhiệm chủ yếu lập hồ sơ hoàn công nhà thầu, chủ đầu tư đảm nhận Tư vấn giám sát có trách nhiệm phối hợp, giúp cho chủ đầu tư nhà thầu suốt trình lập, hoàn thiện hồ sơ hoàn công Chủ nhiệm điều hành dự án chịu trách nhiệm giúp cho Chủ đầu tư cung cấp văn hồ sơ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị xây dựng, hồ sơ GPMB mốc lộ giới để đưa vào hồ sơ hoàn công Hồ sơ hoàn công phải xếp theo hạng mục công trình trên, dày đóng thành tập thứ i loại Hồ sơ hoàn công phải có dấu, chữ kí o Dấu chữ ký chủ đầu tư o Dấu chữ ký nhà thầu thi công o Chữ ký Kỹ sư thườngtrực tư vấn giám sát thi công Giám đốc điều hànhTVGS (thay mặt chủ đầu tư) cần soát xét kĩ hồ sơ hoàn công trước giao nộp Trách nhiệm thực : a) Chủ đầu tư có trách nhiệm cấp cho nhà thầu hồ sơ : o Tập I : o Tập II : 55 Mekong Delta Transport Infrastructure Development Project TEDI Manual on Supervision Procedures b) Các nhà thầu thi công chịu trách nhiệm tập hợp hồ sơ chủ đầu tư cung cấp hoàn tất hồ sơ trình thi công : o Tập III : E QUI CÁCH : Hồ sơ hoàn công đóng thành (tập) gấp (các vẽ) phải đánh số thứ tự, cho vào hộp cứng Ngoài bìa hộp tập phải ghi rõ mực không phai : Dự án, công trình, loại hồ sơ … Khổ tập khổ gấp vẽ : A4 Hồ sơ đóng thành tập riêng theo loại công trình (Đường, cầu, cống…) thuận tiện cho công tác kiểm tra lưu trữ sau Bản chính, : o 02 hồ sơ giao nộp cho cấp cao theo qui định dự án Các lại photocopy o Bản gốc có chữ ký dấu đỏ Trường hợp đủ điều kiện để có chữ ký dấu đỏ cấp văn kí đóng dấu y 56 Mekong Delta Transport Infrastructure Development Project TEDI Manual on Supervision Procedures CHƯƠNG IV - NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý - KIẾN NGHỊ A NHỮNG ĐIỀM CẦN LƯU Ý Đối với hạng mục có tính chất đặc thù, riêng lẻ hạng mục chưa trình bày đề cương tiến hành giám sát kỹ thuật nghiệm thu chất lượng sản phẩm trình bày đề cương riêng Trước thi công công tác thuộc hạng mục công trình, nhà thầu cần phải thông qua tư vấn giám sát phải trình đầy đủ giấy tờ cần thiết có liên quan đến công tác B KIẾN NGHỊ Đơn vị thi công phận thí nghiệm phục vụ thi công cần đưa toàn thiết bị thí nghiệm xuống công trường, để công tác GS, kiểm tra dễ dàng, xác Đơn vị thí nghiệm không dùng khống chỉ, mẫu in sẵn để sử dụng cho kết thí nghiệm chất lượng Tất vật tư, vật liệu phục vụ công trình: cát, đá, ximăng, sắt, thép,… Khi lấy mẫu phải lập biên có xác nhận TVGS có giá trị đưa làm thí nghiệm, để phục vụ đưa vật tư vào sử dụng * Trên nội dung chủ yếu công tác tư vấn giám sát biên soạn dựa qui trình - qui phạm “ Chỉ dẫn kỹ thuật “ Tư vấn thiết kế lập Trong công việc kỹ sư tư vấn giám sát, đơn vị thi công phải tuân thủ nghiêm túc nội dung trên, phải thực đầy đủ qui định khác qui trình qui phạm hành cho công việc cụ thể phát sinh mà đề cương chưa đề cập tới * Trong trình thực có vấn đề chưa phù hợp phải báo cáo văn gửi Trưởng TVGS chủ đầu tư để kịp thời giải 57
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay