Bài tập trắc nghiệm Đại Số 9 (hay lắm)

3 404 20
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2013, 02:26

TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ 9 Cho biết mỗi câu sau đúng hay sai: 1. Hai số thực bất kì, số nào lớn hơn thì có bình phương lớn hơn. 2. Nếu a 2 > 0 thì a > 0. 3. Hai số đối nhau có bình phương bằng nhau. 4. Nếu a < 0 thì a 2 < 0 5. 16 = 4 6. Số 26 khộng có căn bậc hai. 7. Số 7 có hai căn bậc hai đối nhau là 7 vaø - 7 8. Số - 9 có hai căn bậc hai đối nhau là 3 và – 3 9. Căn bậc hai số học của 25 là 2 ( 25)− 10. Căn bậc hai âm của 0,01 là 2 ( 0,1)− − 11. Nếu x 2 = 10 và x < 0 thì x được gọi là căn bậc hai âm của 10 và kí hiệu x = 10− 12. ( ) ( ) 2 2 a R thì a a + ∀ ∈ = − 13. Số 1 + 2 không có căn bậc hai. 14. a 0, a 0 vaø a 0∀ ≥ ≥ − ≤ 15. a coù nghóa a 0− ∀ ≤ 16. a coù nghóa a 0∀ ≤ 17. Không có giá trị nào của x để 2 x− có nghĩa. 18. 2 ( 7) 7− = 19. 6 3 a a= 20. 4 2 a a= 21. 2 (x 1) coù nghóa x R− ∀ ∈ 22. 2 x 1 coù nghóa x R− ∀ ∈ 23. A là một biểu thức đại số ⇒ 1 A có nghĩa khi A > 0 24. Điều kiện của x để 2x tồn tại là x ≥ 0 25. Nếu x ≥ 3 thì 2 (x 3) 3 x− = − 26. 2 x 1, x 0 x = − ∀ < 27. 5x voâ nghóa x R− ∀ ∈ 28. a,b R ta coù a. b a.b∀ ∈ = 29. 25.16 25. 16 5.4 20= = = 30. 0,1. 90 0,1.9 9 3= = = 31. 2. 8 2.( 8) 4− − = − − = 32. 2 2 1 1 3 ( 3) . 3 . 4 4 2 − = = 33. 72 36.2 6 2= = 34. Nếu a < 0 thì a. a a− − = − 35. 2 a b a b= 36. 2 a b a. a. b= 37. 5 5 5.( 5 1)− = − 38. 196 196 14 25 5 25 = = 39. 405 405 81 9 20 4 2 20 = = = 40. 2 1 4 8 − = − 41. 4 4 2 2 ( 2) 2 4 5 5 5 − = = 42. 2 2.3 6 6 3 3.3 3 9 = = = 43. 1 1 5 5 5 5 = = 44. 1 12% : 3 50 = 45. 2 a a (a 0, b 0 ) b b = ≥ ≠ 46. a a , a > 0 a = ∀ 47. a a , a < 0 a = − ∀ − 48. 2 2 2 2 9 3 + = 49. a a ( a, b > 0) b b = ∀ 50. Nếu a ≥ 0 và b ≥ 0 thì 2 a b a b= 51. Nếu a ≤ 0 và b ≥ 0 thì 2 a b a b= − 52. 2 4 a a a= 53. 2 2 2 4 a a ( a) .a a− = − = 54. Nếu a ≥ 0 và b ≥ 0 thì a ab b b = 55. Nếu a ≤ 0 và b < 0 thì a ab b b = − 56. 3 15 20 10 = 57. 1 80 3 2 2 < 58. Nếu x > 0 thì 1 x x x = 59. Nếu x > 0 thì 1 x x x = 60. Nếu a < 0 thì 1 a a a − = − 61. 14 6 2 3 7 − = − 62. 1 5 3 5 3 = − − 63.Lập luận sau đây bắt đầu sai từ chổ nào: x = – 1 ⇒ x 2 – 2x + 1 = 4 ⇒ (x – 1) 2 = 4 ⇒ x – 1 = 2 ⇒ x = 3 64. Cho P = x 2 – 6x + 11 , x R∀ ∈ ta luôn có: a) P ≥ 3 b) P ≥ 2 c) P ≥ 4 d) P ≥ 6 65.Hãy chọn đẳng thức sai: a) 9 3= b) 2 ( 2) 2− = c) 22,5 1,5= d) 1% 0,1= 66. a− có nghĩa khi: a) a ≥ 0 b) a ≤ 0 c) a = 0 d) a ∈∅ 67. Tính P = 2 2 9 3 4 2 25 + − a) 19 5 b) 4 5 c) 29 5 d) Một kết quả khác 68.Xét tính đúng sai của các đẳng thức sau: a) 15 4> b) 3 3 29< c) 2 5 19> 69. Điều kiện của x để biểu thức 2 x 5 − − có nghĩa là: a) x < 5 b) x ≤ 5 c) x > 5 d) x ≥ 5 70. Điều kiện của x để biểu thức x 2 x.(x 1) − − có nghĩa là: a) x >1 b) x >0, x ≠ 1 c) x ≠ 0, x ≠ 1 d) x ≥ 0, x ≠ 1 71. Tất cả các giá trị của a nghiệm đúng đẳng thức 2 a 4a 4 2 a− + = − là: a) a ≥ 2 b) a ≤ 2 c) a = 2 d) Một kết quả khác 72. Điều kiện của x , y để biểu thức x x y− có nghĩa là: a) x ≠ y b) x >0, y > 0, x ≠ y c) x > 0 d) x ≥ 0, y ≥ 0, x ≠ y 73. Biểu thức rút gọn của biểu thức 2 x 4x 4 x 2 − + − với x < 2 là: a) x – 2 b) 2 – x c) 1 d) – 1 74. Phương trình x + 1 = 0 có nghiệm : a) x = 1 b) x = – 1 c) x = 1 hoặc x = – 1 d) vô nghiệm 75. Đúng hay sai: 169 2 49 16− + = 3 . TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ 9 Cho biết mỗi câu sau đúng hay sai: 1. Hai số thực bất kì, số nào lớn hơn thì có bình phương lớn. 1)− = − 38. 196 196 14 25 5 25 = = 39. 405 405 81 9 20 4 2 20 = = = 40. 2 1 4 8 − = − 41. 4 4 2 2 ( 2) 2 4 5 5 5 − = = 42. 2 2.3 6 6 3 3.3 3 9 = = = 43.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm Đại Số 9 (hay lắm), Bài tập trắc nghiệm Đại Số 9 (hay lắm), Bài tập trắc nghiệm Đại Số 9 (hay lắm)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay