Tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

51 706 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2016, 21:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH - - ĐINH THỊ HỒNG THẮM ĐINH THỊ HỒNG THẮM TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG ĐẾN TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN THỊ TRƯỜNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN MINH HÀ TP HCM, tháng 04-2015 TP HCM, tháng 04-2015 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS NGUYỄN MINH HÀ (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Họ tên học viên : Đinh Thị Hồng Thắm Giới tính : Nữ Ngày, tháng, năm sinh : 19/05/1977 Nơi sinh : Quảng Bình Chuyên ngành MSHV : 1341850043 : Kế toán I- Tên đề tài: Tác động quản trị vốn lưu động đến khả sinh lợi doanh Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM nghiệp vật liệu xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam II- Nhiệm vụ nội dung: ngày 19 tháng 04 năm 2015 Nghiên cứu tác động quản trị vốn lưu động đến khả sinh lợi doanh nghiệp vật liệu xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) III- Ngày giao nhiệm vụ : 18/08/2014 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ : 15/03/2015 TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Phan Đình nguyên TS Nguyễn Ngọc Ảnh Phản biện TS Mai Đình Lâm Phản biện TS Dương Thị Mai Hà Trâm TS Nguyễn Thị Mỹ Linh Chủ tịch Ủy viên Ủy viên, Thư ký V- Cán hướng dẫn CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) PGS.TS Nguyễn Minh Hà Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV : PGS.TS Nguyễn Minh Hà KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i ii LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế: “TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ Tôi xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Nguyễn Minh Hà, thầy hướng dẫn VỐN LƯU ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP tận tình, đóng góp nhiều ý kiến quý báu động viên giúp hoàn thành VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM” luận văn công trình nghiên cứu cá nhân Nguồn liệu sử dụng để phân tích Tôi xin trân trọng cảm ơn đến tất thầy cô kiến thức báo cáo tài chính, báo cáo thường niên công ty vật liệu xây dựng kinh nghiệm từ giảng mà thầy cô truyền đạt trình học niêm yết, lấy từ trang web sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, Hà tập trường Đại học Công Nghệ TPHCM Nội công ty chứng khoán, bảo đảm nội dung luận văn độc lập, không Học viên thực Luận văn chép từ công trình khác Học viên thực Luận văn Đinh Thị Hồng Thắm Đinh Thị hồng Thắm iii iv TÓM TẮT ABSTRACT Quản trị vốn lưu động đóng vai trò quan trọng việc cải thiện lợi Working capital management plays an important role in improving the nhuận công ty Các công ty quản trị tối ưu vốn lưu động profitability of the company The company can optimise their working capital by cách cân đối lợi nhuận tính khoản Bài viết phân tích tác making the trade-off between profitability and liquidity This article analyzes the động quản trị vốn lưu động đến khả sinh lợi 49 doanh nghiệp vật liệu impact of working capital management on profitability of 49 building materials xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2009 đến 2013 Dựa vào companies in Vietnam stock market from 2009 to 2013 Based on the unbalance liệu bảng không cân, phân tích tương quan Pearson, phân tích hồi quy sử panel data, Pearson correlations analysis and the regression analysis is used to dụng để thiết lập mối quan hệ quản lý vốn lưu động khả sinh lợi establish the relationship between working capital management and profitability of công ty Nghiên cứu cho thấy mối quan hệ ngược chiều ROA, ROE với kỳ the company The study shows that the negative relationship between ROA, ROE thu tiền bình quân chu kỳ chuyển đổi tiền mặt, có mối quan hệ chiều and the average collection period and cash conversion cycle, but the positive ROA, ROE với kỳ toán bình quân Kết nghiên cứu cho thấy kỳ relationship between ROA, ROE and the average payment period The study results chuyển đổi hàng tồn kho có mối quan hệ ngược chiều với ROA, TOBINQ, showed that the inventory conversion period has negative relationships with mối quan hệ với ROE Nghiên cứu không tìm thấy có mối quan hệ ROA, TOBINQ, but no relationship with ROE The study found no relationship kỳ thu tiền bình quân kỳ toán bình quân với TOBINQ, chu kỳ between the average collection period and the average payment period for chuyển đổi tiền mặt lại tác động ngược chiều đến TOBINQ Ngoài ra, đòn bẩy tài chính, tăng trưởng doanh thu, có ảnh hưởng đáng kể đến khả sinh lợi công ty Kết nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp vật liệu xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam quản trị vốn lưu động theo cách có lợi Các công ty kéo dài thời gian để trả nợ thương lượng với nhà cung cấp Các công ty có khả đạt lợi cạnh tranh bền vững cách sử dụng hiệu nguồn lực công ty thông qua việc giảm chu kỳ chuyển đổi tiền mặt cách thận trọng mức tối thiểu Khi làm vậy, khả sinh lợi công ty chắn gia tăng Từ khóa: Quản trị vốn lưu động, khả sinh lợi, công ty vật liệu xây dựng TOBINQ, but the cash conversion cycle has negative relashionship to TOBINQ In addition, financial leverage, sales growth, are also significantly affected the profitability of the company The results of this study show that the building materials companies in Vietnam stock market can manage their working capital in ways that benefit the most The company also can extend the time to pay the debt if negotiations with their suppliers The company has the ability to achieve a sustainable competitive advantage by effectively use the resources of the company through a reduction in the cash conversion cycle carefully at its minimum In doing so, the company’s profitability is sure to increase Key words: Working capital management, profitability, building materials company v MỤC LỤC vi 3.4 Mô hình nghiên cứu 25 3.5 Mô tả phương pháp đo lường biến mô hình 26 3.5.1 Các biến phụ thuộc 26 LỜI CAM ĐOAN i 3.5.2 Các biến độc lập .27 LỜI CẢM ƠN .ii CHƯƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33 TÓM TẮT iii 4.1 Đặc điểm ngành vật liệu xây dựng 33 ABSTRACT .iv 4.2 Thực trạng quản trị VLĐ công ty VLXD TTCK Việt Nam 334 MỤC LỤC v 4.3 Phân tích thống kê mô tả biến 36 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii 4.4 Phân tích tương quan Pearson biến 39 DANH MỤC CÁC BẢNG .ix 4.5 Kiểm định đa cộng tuyến 42 DANH MỤC CÁC HÌNH x 4.6 Kết hồi quy lựa chọn mô hình 42 CHƯƠNG MỞ ĐẦU .1 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu, câu hỏi, đối tượng, phương pháp nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu đề tài: 4.6.1 Kết hồi quy 42 4.6.2 Lựa chọn mô hình 48 4.7 Phân tích kết hồi quy 49 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 58 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 5.1 Kết luận 58 1.2.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5.2 Một số khuyến nghị 60 1.2.4 Phương pháp nghiên cứu 5.3 Hạn chế 62 5.4 Đề xuất hướng nghiên cứu 62 1.3 Ý nghĩa nghiên cứu 1.4 Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Lý thuyết hiệu hoạt động công ty 2.1.2 Các thành phần vốn lưu động 2.1.3 Quản trị vốn lưu động 2.1.4 Mối quan hệ quản trị vốn lưu động hiệu công ty 13 2.2 Các nghiên cứu trước .14 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU .21 3.1 Quy trình nghiên cứu 21 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 21 3.3 Giả thuyết nghiên cứu 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 vii Viết tắt viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TTCK Thị trường chứng khoán Tiếng Việt VLĐ Vốn lưu động Tiếng Anh ACP Kỳ thu tiền bình quân Average Collection Period VSH Vốn sở hữu APP Kỳ toán bình quân Average payment period VCSH Vốn chủ sở hữu VLXD Vật liệu xây dựng CCC Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt Cash converson cycle COGS Giá vốn hàng bán Cost of Good Sold CR Tỷ lệ toán hành Current ratio DR Tỷ số nợ Debt ratio ICP Kỳ luân chuyển hàng tồn kho Inventory Converson Period FATA Tỷ lệ tài sản tài cố định Fixed finacial assets to total FEM Mô hình ảnh hưởng cố định Fixed effects model REM Mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên Random effects model NS Doanh thu Net sales OLS Bình phương tối thiểu Ordinary Least Squares ROA Tỷ suất sinh lời tổng tài sản Return on Assets ROE Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở Return on Equity assets hữu STATE Tỷ lệ vốn sở hữu nhà nước State ownership on total equity SIZE Quy mô doanh nghiệp Firm size SG Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu Sales growth TOBINQ Giá trị doanh nghiệp Maket value WCM Quản trị vốn lưu động Working capital management DT Doanh thu ĐĐN Đặc điểm ngành HQHĐDN Hiệu hoạt động doanh nghiệp PT Phương trình HNX Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HOSE Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh TC Tài ix x DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH Bảng 2.1: Tổng hợp nghiên cứu trước 20 Bảng 3.1: Phương pháp đo lường biến .322 Hình 2.1: Sơ đồ tín dụng thương mại Bảng 4.1: Cơ cấu tài sản nguồn vốn giai đoạn 2009-2013 325 Hình 2.2: Sơ đồ mức dự trữ hàng tồn kho Bảng 4.2: Cơ cấu VLĐ giai đoạn 2009-2013 325 Hình 2.3: Sơ đồ chu kỳ vốn lưu động .10 Bảng 4.3: Thống kê mô tả biến .377 Hình 3.1: Sơ đồ quy trình nghiên cứu .21 Bảng 4.4: Hệ số tương quan Pearson 40 Hình 3.2: Sơ đồ mô hình hồi quy 26 Bảng 4.5: Hệ số phóng đại phương sai .42 Bảng 4.6: Kết hồi quy theo biến ROA .43 Bảng 4.7: Kết hồi quy theo biến ROE 45 Bảng 4.8: Kết hồi quy theo biến TOBINQ .47 Bảng 4.9: Bảng tổng hợp kết so sánh mô hình dựa vào Hausman test 49 Bảng 4.10: Tổng hợp kết hồi quy theo mô hình lựa chọn 50 CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài nghiệp không đủ tiền để chi trả cho hoạt động thường xuyên Với mục đích tìm hiểu nghiên cứu thành phần vốn lưu động tác Vốn lưu động phần quan trọng hoạt động kinh doanh doanh động lên khả sinh lợi công ty vật liệu xây dựng nào, tác giả nghiệp, điều cần thiết cho hoạt động kinh doanh liên tục Đó yêu cầu chọn đề tài: “Tác động quản trị vốn lưu động đến khả sinh lợi công ty để trì tính khoản, khả toán, sống khả doanh nghiệp vật liệu xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam" sinh lời (Mukhopadhyay, 2004) Việc quản trị hiệu khoản phải thu, hàng tồn kho, khoản phải trả có tác động đáng kể vào thành công 1.2 Mục tiêu, câu hỏi, đối tượng, phương pháp nghiên cứu doanh nghiệp Nếu vốn đầu tư tiền mặt, khoản phải thu thương mại, hàng 1.2.1 Mục tiêu đề tài: tồn kho không đủ, công ty gặp khó khăn việc thực hoạt Phân tích tác động quản trị vốn lưu động thành phần vốn lưu động kinh doanh hàng ngày Điều dẫn đến doanh số bán hàng suy giảm động ảnh hưởng đến khả sinh lợi doanh nghiệp vật liệu xây dựng cuối giảm lợi nhuận Vì quản trị vốn lưu động lợi nhuận thị trường chứng khoán Việt Nam Từ đó, đưa số khuyến nghị cho việc quản chắn có số mối quan hệ với Xem xét tầm quan trọng quản trị vốn lưu lý vốn lưu động để nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp vật liệu xây động, nhiều nhà nghiên cứu tập trung vào phân tích mối quan hệ quản trị dựng vốn lưu động khả sinh lợi Deloof (2003), Padachi (2006), Binti 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu Mohamad Mohd Saad (2010), Gul ctg (2013), Sharma Kumar (2011), Athar Iqbal Madhu Mati (2012), Gamze Vural ctg (2012), Makori D M Ambrose Jagomo (2013) Tuy nhiên, lĩnh vực vật liệu xây dựng Việt Nam chưa xem xét cách cụ thể, rõ ràng tác động quản trị vốn lưu động đến khả sinh lợi, ví dụ Nguyễn Thị Việt Thủy (2012) phân tích mối quan hệ quản trị vốn lưu động khả sinh lợi tất công ty thị - Quản trị vốn lưu động ảnh hưởng đến khả sinh lợi công ty vật liệu xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam? - Các thành phần vốn lưu động ảnh hưởng đến khả sinh lợi doanh nghiệp? - Các khuyến nghị ảnh hưởng đến khả sinh lợi doanh nghiệp? 1.2.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu trường chứng khoán Việt Nam, Nguyễn Ngọc Hân (2012) tập trung phân tích mối Đối tượng nghiên cứu: Các doanh nghiệp vật liệu xây dựng quan hệ quản trị vốn lưu động khả sinh lợi công ty thủy sản Phạm vi nghiên cứu: Các doanh nghiệp vật liệu xây dựng thị trường thị trường chứng khoán Việt Nam Trong ngành vật liệu xây dựng chứng khoán Việt Nam từ năm 2009 đến 2013 coi cầu nối ngành công nghiệp-xây dựng, vật liệu xây dựng thiếu công trình xây dựng Nó chiếm tỷ lệ lớn tổng 1.2.4 Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp định lượng với mô hình hồi quy đa biến giá thành xây dựng, từ 70% đến 80% công trình dân dụng công - Dữ liệu xử lý phần mềm Stata với ba phương pháp ước lượng: nghiệp, từ 70% đến 75% công trình giao thông, từ 50% đến 55% đối Pooled ordinary least square (OLS), Random effects (REM), fixed effects với công trình thủy lợi Đặc trưng ngành vật liệu xây dựng ngành (FEM) để phân tích ảnh hưởng quản trị vốn lưu động lên khả kinh tế thâm dụng vốn, tài sản tài sản nặng vốn, chi phí cố sinh lợi doanh nghiệp vật liệu xây dựng thị trường chứng khoán định ngành cao Do đó, việc quản trị vốn lưu động quan trọng đối Việt Nam với ngành vật liệu xây dựng, quản trị không tốt dẫn đến tình trạng doanh - Ngoài phương pháp nghiên cứu khác sử dụng phương pháp thống kê, phân tích định tính, phương pháp tổng hợp… CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 1.3 Ý nghĩa nghiên cứu Những phát nghiên cứu hữu ích cho nhà quản lý tài ngành vật liệu xây dựng cung cấp thông tin liên quan đến việc quản lý nguồn vốn ngắn hạn, giúp nhà quản lý có đối sách để quản trị hiệu thành phần vốn lưu động: kỳ thu tiền bình quân, kỳ luân chuyển hàng tồn kho, kỳ toán bình quân, chu kỳ chuyển đổi tiền mặt Qua góp phần cải thiện khả sinh lợi doanh nghiệp, nhằm tăng lợi cạnh tranh thị trường 1.4 Kết cấu luận văn Kết cấu luận văn bao gồm năm chương với nội dung sau:  Chương 1: Mở đầu Chương trình bày lý nghiên cứu, mục tiêu, đối tượng, phương pháp, ý nghĩa nghiên cứu  Chương 2: Cơ sở lý thuyết nghiên cứu trước Chương trình bày lý thuyết liên quan đến thành phần vốn lưu động, khả sinh lợi, quản trị vốn lưu động công ty mối quan hệ chúng Phần cuối chương trình bày nghiên cứu trước  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu liệu nghiên cứu Chương trình bày quy trình nghiên cứu, liệu nghiên cứu, mô hình nghiên cứu, mô tả đo lường biến giả thuyết nghiên cứu Trình bày phương pháp lựa chọn mô hình phân tích hồi quy  Chương 4: Phân tích kết nghiên cứu Chương bắt đầu với phần trình bày phân tích số liệu thống kê mô tả nghiên cứu Sau đó, phân tích tương quan Pearson biến phân tích hồi quy  Chương 5: Kết luận khuyến nghị Chương trình bày lý thuyết liên quan đến thành phần vốn lưu động chu kỳ chuyển đổi tiền mặt, kỳ thu tiền bình quân, kỳ luân chuyển hàng tồn kho, kỳ toán bình quân Tiếp theo, trình bày lý thuyết khả sinh lợi, quản trị vốn lưu động công ty mối quan hệ chúng Phần cuối chương trình bày nghiên cứu trước 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Lý thuyết hiệu hoạt động công ty Bititci, Carrie McDevitt (1997) định nghĩa quản trị hiệu công ty "quá trình mà theo công ty quản trị thành phù hợp với mục tiêu chiến lược" Định nghĩa thường sử dụng nghiên cứu quản trị Theo Bititci, Carrie & McDevitt, mục tiêu trình để cung cấp hệ thống kiểm soát toàn diện, nơi mà chiến lược công ty triển khai đến tất quy trình kinh doanh, hoạt động, nhiệm vụ nhân viên, thông tin phản hồi thu thông qua hệ thống quản trị hiệu cho phép có định quản trị thích hợp Mục đích cuối trình để cải thiện hiệu công ty Đo lường hiệu phần quan trọng quản trị hiệu Bằng cách đo lường, chuyển đổi thực tế phức tạp thành khái niệm số đơn giản mà dễ dàng truyền đạt thực thi (Lebas, 1995) Theo Lebas, đơn giản hóa thực tế cách đo lường điều kiện tiên cho việc quản trị thành công Tương tự vậy, Bititci ctg (1997) cho đo lường hiệu trung tâm trình quản trị hiệu có tầm quan trọng quản trị hiệu Để đo lường hiệu hoạt động công ty đo lường thước đo tài phi tài Nhưng mục tiêu trực tiếp ông chủ doanh nghiệp, nhà quản lý tập trung vào thước đo tài Những thước đo Chương đưa kết luận nghiên cứu đưa cung cấp bao gồm lợi nhuận, doanh thu, lợi nhuận vốn đầu tư (ROI) (Smith, Bracker, câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu đóng góp, hạn chế, Miner 1987), lợi nhuận doanh thu (Kean ctg 1998), lợi nhuận vốn khuyến nghị nghiên cứu chủ sở hữu (Richard 2000; Barney 1997), lợi nhuận tài sản (ROA), lợi nhuận trước thuế (EBIT), hay tỷ lệ tăng trưởng doanh thu (Ittner & Larcker, 1997; lý, mà đầu tư lớn chuyển vào dự án dài hạn với mục đích tăng Fraquelli & Vannoni, 2000; Crabtree & DeBusk, 2008), Q’s tobin tỷ số (Jame trưởng tương lai để đáp ứng nhu cầu nội (ví dụ nhu cầu tăng lương Tobin, 1969) Các thước đo tài mục tiêu, đơn giản, dễ hiểu dễ tính đột ngột người lao động) yêu cầu từ bên (ví dụ, đáp ứng quy toán Nhưng nhiều trường hợp, tính bảo mật, tiếp cận, (Covin định pháp luật) Đo lường hiệu hoạt động công ty nên dựa phương Slevin, 1989), tính đầy đủ (Sapienza Grimm 1997), tính xác (Brush pháp tiếp cận toàn diện kết hợp thước đo tài phi tài Wanderwerf 1992) tính thời hạn (Sapienza, Smith, Gannon 1988) yếu tố thời gian McDougall Oviatt (1996) báo cáo gia tăng khối liệu để so sánh phận đầy thách thức không hiệu Hơn nữa, lượng bán hàng nỗ lực khứ kết thỏa mãn lợi nhuận làm sai lệch điều chỉnh Khi đó, cách áp dụng khách hàng thước đo phi tài chính, mang tính chủ quan, bổ sung cho thước đo tài (Covin Slevin 1989; Begley Boyd 1987; Sandberg 2.1.2 Các thành phần vốn lưu động Hofer 1987) Sự kết hợp hai thước đo giúp cho chủ doanh nghiệp, nhà quản lý  Các khoản phải thu xem khoản cho vay ngắn hạn có nhìn rộng đo lường so sánh hiệu hoạt động công ty, khách hàng đưa nhà cung cấp Tín dụng cho khách hàng đặc biệt mức độ hiệu hiệu việc sử dụng nguồn lực, khả phương thức quan trọng để đảm bảo doanh số bán hàng (Berry cạnh tranh sẵn sàng để đối mặt với áp lực ngày tăng từ bên Jarvis, 2006) Mặc dù tổng số nợ phải thu bảng cân đối kế toán bao gồm toàn cầu hoá công ty cố định theo thời gian, thành phần liên tục Tùy thuộc vào thời gian dự án hay kế hoạch, kết lợi thay đổi theo dõi cẩn thận cần thiết (Firth, 1976) Khi khoản nhuận đo lường dựa thước đo ngắn hạn hay dài hạn Các thước phải thu tiếp tục gia tăng nguồn dự trữ sẵn, đo ngắn hạn, thông thường dựa vào lợi nhuận tài chính, để đánh giá dự án xem chi phí hội Theo Berry Jarvis (2006) công ty hoàn thành vòng mười hai tháng, thước đo dài hạn, thông thiết lập sách việc xác định lượng tối ưu khoản phải thu, thường dựa lợi nhuận phi tài chính, hữu ích cho dự án mà phải xem xét yếu tố sau: mười hai tháng trở lên Các thước đo tài ngắn hạn, bao gồm doanh - thu lợi nhuận, phản ánh hiệu hoạt động công ty không thiết phải đáp ứng hướng dẫn hữu ích hay dự đoán cho tồn Sự cân đảm bảo doanh thu, lợi nhuận chi phí hội, chi phí hành việc gia tăng khoản phải thu - Mức độ rủi ro sẵn sàng chấp nhận mở rộng tín dụng cho khách hàng, lâu dài công ty (Birley Westhead 1994) Tuy nhiên, cách cộng dồn khách hàng khả toán đến hạn trả nợ doanh thu lợi nhuận, trở thành nhóm nguồn lực hữu ích cho phát Và công ty thiết lập sách quản trị tín dụng bán hàng phải trả lời triển, kế hoạch mở rộng tương lai, giúp thúc đẩy công ty lên ngưỡng tồn câu hỏi sau (Trần Ngọc Thơ ctg, 2007): (Barney 1997) hỗ trợ chiến lược tăng trưởng công ty (Haber - Doanh nghiệp đề nghị bán hàng hay dịch vụ với điều kiện gì? Reichel 2005) Phillips (1999) lập luận rằng, khả sinh lợi ngắn hạn Dành cho khách hàng thời gian để toán tiền mua hàng? yếu tố quan trọng khả công ty để đạt mục tiêu dài hạn Doanh nghiệp có chuẩn bị để giảm giá cho khách hàng toán nhanh tăng thị phần, thương hiệu danh tiếng Khả sinh lợi thấp khoảng thời gian cụ thể, không phản ánh cỏi chủ sở hữu, người quản không? - Doanh nghiệp cần đảm bảo số tiền khách hàng nợ? Chỉ cần khách 59 kho tối thiểu hợp lý, công ty tránh hư hỏng, mát, lỗi thời hàng hóa tồn kho tương lai  Kỳ toán bình quân có mối quan hệ chiều ROA, ROE Điều cho thấy giai đoạn này, công ty VLXD thương lượng 60 5.2 Một số khuyến nghị Để quản trị vốn lưu động theo cách có lợi nhất, từ gia tăng khả sinh lợi công ty Từ kết phân tích trên, đưa số khuyến nghị sau: với nhà cung cấp để kéo dài thời hạn toán để bù lại phần gia hạn cho khách hàng, lợi nhuận công ty gia tăng  Phát triển kế hoạch vốn lưu động tối ưu  Phân tích mối quan hệ chu kỳ chuyển đổi tiền mặt khả - Một chương trình tối ưu hóa vốn lưu động có hiệu nên bắt đầu với sinh lợi công ty cho thấy có mối liên hệ ngược chiều đáng kể nhiệm vụ chung từ hội đồng quản trị, giám đốc điều hành giám CCC ROA, ROE, TOBINQ Trong giai đoạn có nghĩa đốc tài Quản lý cấp cao cần phải làm rõ việc cải thiện vốn công ty VLXD Việt Nam làm tăng lợi nhuận cách lưu động ưu tiên toàn tổ chức, cải thiện vốn lưu động giảm chu kỳ chuyển đổi tiền mặt Nếu công ty kéo dài chu kỳ liên kết với doanh nghiệp cá nhân thực chuyển đổi tiền mặt, công ty phải huy động thêm vốn từ nguồn - Phối hợp cộng tác phận tổ chức Bởi vốn lưu khác làm phát sinh chi phí huy động vốn chi phí lãi vay, chi động liên quan đến nhiều phận khác tổ chức, giám giao dịch khác, làm giảm lợi nhuận đốc tài cần phối hợp với nhà quản lý khác công ty để đặt  Tỷ số nợ có tác động âm với ROA, ROE cho thấy việc sử dụng đòn mục tiêu cải thiện vốn lưu động vào hệ thống tổ chức họ bẩy tài không hiệu làm giảm lợi nhuận công ty - Xác định đòn bẩy tối ưu hóa sử dụng chúng cách quán VLXD đáng kể (mức ý nghĩa 1%) Nhưng lại có tác động tích cực Nó giúp cải thiện vốn lưu động, chẳng hạn quản lý hàng tồn đến TOBINQ Điều cho thấy chủ nợ, cổ đông đầu tư kho hiệu hơn, đưa số liệu thống kê vốn lưu động cụ thể vào dự vào công ty, họ cho khả sinh lợi cao tương lai báo cải thiện quản trị thành phần vốn lưu động  Tỷ lệ TSCĐ có ảnh hưởng đến ROA, không ảnh hưởng đáng kể đến ROE TOBINQ  Khả toán có mối quan hệ chiều đáng kể với TOBINQ, ý nghĩa thống kê với ROA, ROE  ROE không bị ảnh hưởng quy mô doanh nghiệp, ROA, TOBINQ lại bị ảnh hưởng  Tỷ lệ VSH nhà nước ý nghĩa với ROA, ROE, lại có ý nghĩa với TOBINQ  Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu có tác động tích cực đáng kể đến ROA, ROE, TOBINQ mức ý nghĩa 1% - Xây dựng thước đo để đo lường hiệu quản trị VLĐ Các thước đo nên gắn với mục tiêu chương trình tối ưu hóa VLĐ sử dụng chế phản hồi thông tin liên tục Vì vậy, phận kế toán phận phân tích lập kế hoạch tài giám sát hiệu chương trình tác động lên nó, ví dụ chi phí vốn Các thông tin phản hồi đóng vai trò tích cực việc cải thiện vốn lưu động Ví dụ, họ sử dụng để xác định lượng vốn cần thiết để tài trợ cho trình sản xuất để tạo biểu đồ số liệu thống kê cho thấy dòng lưu chuyển tiền vốn lưu động theo thời gian - Ngoài ra, việc lập báo cáo chi tiết giúp công ty xem nơi chi phí củng cố, điều chỉnh, làm cho dự báo dễ dàng xếp hợp lý 61 62 định loại trì tồn kho loại đặt hàng thường xuyên  Thực dự báo dòng tiền thích hợp - Phối hợp với khách hàng, nhà cung cấp để có kế hoạch hàng tồn kho - Quá trình vào xem xét chu kỳ thị trường, hành động cách hiệu quả, tạo phù hợp sản xuất công ty với mức tiêu đối thủ cạnh tranh, việc khách hàng quan trọng tác động thụ khách hàng mức tiêu thụ công ty với mức sản xuất kiện bất ngờ đến thành kinh doanh công ty Đây nhà cung cấp giúp giảm mức tồn kho - Sắp xếp quy trình đặt hàng, sản xuất phân phối, công ty sở để xem xét nhu cầu vốn lưu động không lường trước tăng hiệu vốn có tiết kiệm chi phí trực tiếp gần  Tạo kế hoạch dự phòng cho số kiện bất ngờ Tại thời điểm này, điều khoản toán thương lượng cách hiệu - Kế hoạch giúp công ty đối phó với kiện bất ngờ mà có tác động vô tai hại cho hoạt động kinh doanh công  Thanh toán cho nhà cung cấp thời hạn ty Xây dựng quy trình quản lý rủi ro dựa quan điểm thực tế - Khi công ty toán hạn phát triển mối quan hệ tốt với khách quan nhu cầu vốn lưu động công ty nhà cung cấp, có vị đàm phán thoả thuận tốt đối thủ  Thương lượng giảm giá với nhà cung cấp thường xuyên toán trễ hạn Khi dòng lưu chuyển tiền mặt tốt - Công ty hưởng lợi từ giảm giá thông qua toán sớm, cung cấp số lượng lớn đơn đặt hàng thường xuyên  Thiết lập mục tiêu thúc đẩy hành vi mong muốn  Quản lý trình thu tiền hiệu - Khích lệ nhân viên thu nợ cách thưởng cho người thu khoản phải thu từ khách hàng thời hạn - Khách hàng đưa nhiều lý cho việc toán trễ hạn Một lý phổ biến hoá đơn không xác, đó, lập hóa đơn xác thước đo hiệu khoản phải thu 5.3 Hạn chế - Nợ xấu ảnh hưởng đến vốn lưu động, thường giảm - Trong nghiên cứu này, xem xét doanh nghiệp vật liệu xây dựng cách kiểm tra tín dụng chặt chẽ khách hàng quản lý sàn chứng khoán Việt Nam, mà chưa đánh giá công ty hạn mức tín dụng cách cẩn thận VLXD chưa niêm yết Các liệu sử dụng có năm thị trường chứng khoán Viêt Nam bước đầu phát triển - Đề tài đề cập đến biến vi mô, chưa đề cập đến biến vĩ mô  Quản lý hàng tồn kho tích cực GDP - Giữ mức tồn kho không hợp lý ảnh hưởng lớn vốn lưu động Do phải kiểm kê định kỳ hàng tồn kho Nhưng thông tin thu từ việc kiểm kê cần phải xem xét thực thi Phân tích doanh thu số lượng bán sản phẩm để 5.4 Đề xuất hướng nghiên cứu - Đưa thêm biến vĩ mô vào mô hình nghiên cứu - Khảo sát thêm công ty VLXD chưa lên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam 63 64 Associated with Performance in Entrepreneurial Firms and Smaller TÀI LIỆU THAM KHẢO Businesses”, Journal of Business Venturing, Vol 2, no 1, pp 79-93 Afza, T., & Nazir, M S (2008), “Working Capital Approaches and Firm’s Returns in Pakistan” Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 12 Brealey, R., Myers, S., & Allen, F (2006), “Working Capital Management”, Corporate Finance New York: McGraw-Hill 13 Bititci U S, Carrie A S, McDevitt L G (1997), “Integrated Performance Vol 1, pp.25-36 Aitken, A C (1934) "On Least-squares and Linear Combinations of Measurement Systems: A Development Guide”, International Journal of Observations" Proceedings of the Royal Society of Edinburgh No.55, pp 42- Operations and Production Management, vol 17 no 6, MCB University 48 Press, pp 522-535 Annie Waithaka(2010),” The Relationship between Working Capital Management Practices and Financial Performance of Companies Listed at The Naibori Securities Exchange”, Argicultural Business and 14 Binti Mohamad, N E A., & Mohd Saad, N B (2010), “Working capital management: The effect of market valuation and profitability in Malaysia”, International Journal of Business and Management, Vol 15 Birley, S., and P Westhead (1990),”`Growth and Performance Contrasts Economics Journal, Vol Arnold, G (2008), Corporate Financial Management, (4th edit) Prentice between 'Types' of Small Firms”, Strategic Management Journal, Vol 11, no 7, pp 535-557 Hall Essex Athar Iqbal and Madhu Mati (2012), “Relationship between Non-current Assets and firms profitability” Munich Personal RePEc Archive Paper, 16 Blinder, A.S & Maccini, L.J (1991), “The resurgence of inventory research: What have we learned?”Journal of Economic Survey,Vol 5, pp.291-328 17 Chowdhary, A.,& Amin, M.M (2007), “Working Capital Management No.44132 Baltagi, B H (2001) Econometric Analysis of Panel Data 2nd Edition, Practices in Pharmaceutical Companies Listed in Dhaka Stock Exchange”, BRAC University Journal, vol 4, pp.75-86 John Wiley & Sons Chichester Bagchi and Khamrui (2012), “Relashionship between Working Capital 18 Christopher D Ittner, D Larcker (1997), “Quality strategy, strategic control Management and Profitability: A study of selected FMCG companies in systems, and organizational performance”, Accounting, Organizations and Society India”, Business and Economics Journal, Vol Báo cáo tài kiểm toán công ty VLXD niêm yết năm 2009- 19 Covin, J G., and D P Slevin (1989), “Strategic Management of Small Firms 2013, đăng http://www hnx.vn: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, in Hostile and Benign Environments”, Strategic Management Journal, Vol http://www hsx.vn: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 10, pp.75-87 20 Crabtree, A D., & DeBusk, G K (2008), “The effects of adopting the http://www cophieu68.com Barney, J (1997), Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Addison- balanced scorecard on shareholder returns”, Advances in Accounting, Vol 24, pp.8–15 Wesley, New York th 10 Berry, A & Javis, R (2006), Accounting in a Business context, edition, UK Thamson, London 11 Begley, T M., and D P Boyd (1987), “Psychological Characteristics 21 Czyzewski, A.B., & Hicks, D.W., (1992), “Hold Onto Your Cash”, Management Accounting; pp.27-30 22 Danuletiu, A E (2010), “Working Capital Management And Profitability: A 65 66 Case Of Alba County Companies” Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 1(12) and profitability: Evidence from the United States” Business and Economics 23 Deloof M (2003), “Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian firm” Journal of Business Finance and Accounting, 30(3&4), pp 573-587 Journal, pp 1-9 34 Gitman, L J (2002) Principles of Managerial Finance, 10th edition, Addison-Wesley 24 Dougherty, C (2011) Outlines & Highlights for Introduction to Econometrics by: Cram101 and Practice”, (11 st edit) USA South-Western, chapter 22, pp 742-782 A (2004), 35 Gul.S et al (2013), “Working capital management and Performance of SME sector”, European Journal of Business and Management, Vol 5, no.1 25 E F Brigham, and M C Ehrhardt (2005), “Financial Management: Theory 26 Eljelly, 33 Gill et al (2010), “The relationship between working capital management “Liquidity-profitability tradeoff: An empirical investigation in an emerging market”, International Journal of Commerce and Management, Vol 14, pp.48-61 36 Gujarati.D, 2004, Basic Econometrics, th, Mc Graw Hill 37 Haber, S and Reichel, A (2005), “Identifying Performance Measures of Small Ventures-The Case of the Tourism Industry”, Journal of Small Business Management, Vol.43, no 3, pp 257-287 38 Hamton, J.J & Wanger, C.L (1989), Working capital Management, Jonh 27 Falope, O I & Ajilore, O T (2009) Working Capital Management and Corporate Profitability: Evidence from Panel Data Analysis of Selected Quoted Companies in Nigeria Research Journal of Business Management, 3(3), pp.73-84 Wiley & Sons, New York 39 Harris, A (2005), “Working capital management: Difficult but Rewarding”, Financial Executive, vol 21, pp.52-53 40 Hill et al (2010), “Net Operating Working Capital Behaviour: A First Look” 28 Fith, M.(1976), “ The analysis of working capital positions by outsiders In Financial Management Summer, pp 783 - 805 M.J.Barron D.W Pearce(eds)”, Management of working capital, London 41 Hillier et al (2010), Corporate Finance, Berkshire: McGraw-Hill and Basingstoke, The McMillan Press LTD 42 Horne, J.C., & Wachowicz J.M (2000), Fundamentals of Financial 29 Gamze Vural et al (2012), “Affects of Working Capital Management on Firm’s Performance: Eviden from Turkey”, International Journal of Economics and Financial Issue, Vol 2, pp.488-495 capital management on SME profitability” International Journal of Managerial Finance, (2), pp.164-177 Fraquelli , Davide Vannoni 43 Howorth (2003), “The focus of Working Capital Management in UK Small Firms”, Management Accouting Reseach, vol 15, pp.94-111 30 García-Teruel, P.J., & Martínez-Solano,P (2007), “Effects of working 31 Giovanni Management New York, NY Prentice Hall Publishers 44 Hoàng Trọng ctg (2005), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuât Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh 45 Ikram Ul Hah et al (2011), The Relationship between Working Capital (2000),” Multidimensional performance in telecommunications, regulation and competition: analysing the European major players”, Information Economics and Policy 12, pp.2746 32 Gibson, C.H (2013), Financial Reporting & Analysis: Using Financial Accounting Information 13th ed South-Western Management and Profitability: A Case Study of Cement Industry in Pakistan Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 46 Johnson ,R and L Soenen (2003), “Indicators of Successful Companies”, European Management Journal, vol 21, no 3, pp 364-369 47 Johnson R, and Soenen L (2003), “Indicators of Successful Companies”, European Management Journal, 21(3), pp 364-369 67 68 48 Karaduman, H.A., Akbas, H.E., Caliskan, A.O & Durer, S (2011) The 59 Makori D M Ambrose Jagomo (2013), “Working Capital Management Relationship between Working Capital Management and Profitability: and Firm Profitability: Empirical Evidence from Manufacturing and Evidence from an Emerging Market International Research Journal of Construction Firms Listed on Nairobi Securities Exchange, Kenya”, Finance and Economics, 62(2011), pp 61-67 International Journal of Accounting and Taxation, Vol No 49 Khalaf Taani (2012), “Impact of Working capital Management Policy and 60 Mathuva, D M (2010) The Influence of Working Capital Management Finacial Leverage on Financial Performance: Impirical Evidence from Components on Corporate Profitability: A Survey on Kenyan Listed Firms Amman Stock Exchange – listed companies”, International Journal of management Sciences and Business Reseach, vol 50 Kohler, H (1994) Statistics for business and economics: Harper Collins College Publishers 51 Ksargar, J., & Blumenthal, R A (1994), “Leverage impact of working capital in small businesses”, TMA Journal, Vol 14, pp.46-53 52 Lamberson, M (1995), “Changes in working capital of small firms in relation to changes in economic activity”, American Journal of Business, Vol 10, pp.45-50 53 Lazaridis I and D Tryfonidis (2006), “Relationship Between Working Research Journal of Business Management, 4(1), pp - 11 61 McDougall, P.P Oviatt, B.M (1996), “ New venture internationalization, strategic change and performance: A follow-up study”, Journal of Business Venturing, vol 11, pp.23-40 62 Mei Yu (2013), “State ownership and firm performance: Empirical: evidence from Chinese listed companies”, China Journal of Accounting Researc, pp.75-87 63 Michel J Lebas (1995), “Performance measurement and performance management”, International journal of Production Economics, Vol 41, pp 2335 Capital Management and Profitability of Listed Companies in the Athens 64 Mohamad.N, and N.Saad(2010), “Working Capital Management: The Stock Exchange” Journal of Financial Management and Analysis, 18(1), Effects of Profitability in Malaysia” International Journal of Business, Vol pp 26-35 54 Lasher W R (2007), “Financial Management: A Practical Approach”, Thomson South-Western, chương 17, p 630 55 Leach, J.C & Melicher, R.W (2009), Finance for entrepreneurs, 3th edition, South-Western 5, pp.140-147 65 Naveek Ahmad et al (2014), “ Impact of Working capital Management on Coporate Performance: A Case Study From Cement, Chemichal and Engineering sectors of Pakistan’, Arabian Journal of Business and Management Review, vol 3, No.7 56 Lee, Y.W & Stowe, J.D (1993), “Product Risk, Asymmetric Information and 66 Nguyễn Ngọc Hân (2012), “Tác động quản trị vốn lưu động đến tỷ suất Trade Credit”, Journal of Finanacial and Quantitative Analysis, Vol 28, sinh lợi công ty thủy sản TTCK Việt Nam” Luận văn thạc sĩ, pp.285-300 Khoa tài chính, trường Đại học Kinh tế Tp.HCM 57 Lê Đạt Chí Trương Minh Huy (2007), Phân tích cổ phiếu ngành vật liệu xây dựng, Việt Báo Đầu Tư 58 Long, M.S, Malitz, I.B & Ravid, S.A (1993), Trade Credit, Quanlity Guarantees, and Product Maketability”, Financial Management, Vol 22, pp.1117-127 67 Nguyễn Thị Việt Thủy (2012), “Tác động quản trị vốn lưu động tới khả sinh lợi giá trị thị trường công ty cổ phần Việt Nam” Luận văn thạc sĩ, Khoa tài chính, trường Đại học Kinh tế Tp.HCM 68 Nor Edi Azhar Binti Mohamad (2010), “Working Capital Management: The Effect of Market Valuation and Profitability in Malaysia”, International 69 70 Journal of Business and Management, Vol 5, No.11 69 Osundia.J.A et al (2014), “ The effect of Working Capital Management on Market Value of Quoted Food and Beverages Manufacturing Firms in Nigeria”, International journal of Business and Social Science, Vol 5, No.8 on firm profitability: Empirical evidence from India” Global Business Review, Vol 12, pp.159-173 79 Shagufta Nasreen ctg (2014), “Impact of Working Capital Management on Firm’s Profitability”, Research Journal of Finance and Accouting, Vol5 70 Padachi, K (2006), “Trends in working capital management and its impact 80 Smith, K (1980), “Profitability versus liquidity tradeoffs in working capital on firms’performance: an analysis of Mauritian small manufacturing firms” management” Smith, K V (Eds) Reading on the management of International Review of business research papers, Vol 2, pp.45-58 71 Phillips (1999), ”Founders versus Descendants: The Profitability, Efficiency, Growth Characteristics and Financing in Large, Public, Founding-FamilyControlled Firms”, Family Business Review, vol 12, pp.123-131 72 Pouraghajan.A (2012), “Impact of Working Capital Management on Profitability and Market Evaluation: Evidence from Tehran Stock Exchange”, Journal of Basic and Aplied Scientific Reseach, vol.3, pp.311317 and Corporate Profitability”, Journal of Applied Finance, Vol pp 37 – 45 82 Smith, N R., J S Bracker, and J B Miner (1987), “Correlates of Firms and Entrepreneur Success in Technologically Innovative Companies”, Frontiers of Entrepreneur ship Research, Babson College Press, pp.57-71 83 Steven Lifland (2011).” Impact of Working capital Efficiencies on the Enterprise Value Option: Empirical Analysis from the Energy Sector”, 73 Raheman, A., & Nasr, M (2007), “Working capital management and profitability–case of Pakistani firms” International Review of business research papers, Vol 3, pp.279-300 Advance in Business Reseach, vol 2, No.1 84 Sunday.E Ogundipe ctg (2012) Working Capital Management, Firm’s Performance and Market Valuation in Nigeria”, International Journal of 74 Richard, O C (2000), “Racial Diversity, Business Strategy and Firm Performance: A Resource Based View”, Academy of Management Journal, Vol 43, no 2, pp 164-177 Social, Management, Economics and Business Engineering, Vol 6, No.1 85 Tobin James (1969), “A General Equilibrium Approach to Monetary Theory”, Journal of Money, Credit and Banking, Vol 1, pp.15-29 75 Sapienza, H J., and C M Grimm (1997), “Founder Characteristics, StartUp Process and Strategy/Structure Variables as Predictors of Shortline Railroad Performance”, Entrepreneurship Theory and Practice, Vol 22, no 1, pp 5-22 86 Trần Ngọc Thơ ctg (2007), Tài doanh nghiệp đại, NXB Thống kê, Hà Nội 87 WajhatAli and Syed Hammad Ui Haddsan (2010),” Relationship between profitability and working capital policy of Swedish companies”, Retrieved 76 Sapienza, H J., K G Smith, and M J Gannon (1988), “Using Subjective Evaluations of Organizational Performance in Small Business Research”, American Journal of Small Business, Vol 12, no 3, pp 45-53 77 Sandberg, W R., and C W Hofer (1987), “Improving New Venture Performance: The working capital St Paul, MN, West Publishing firm, USA, pp 549-562 81 Shin, H & Soenen, L (1998), “Efficiency of Working Capital Management Role of Strategy, Industry Structure and the Entrepreneur”, Journal of Business Venturing, Vol 2, no 1, pp 5-28 78 Sharma, A.K., & Kumar, S (2011) “Effect of working capital management from Swedish University Essays 88 Wang, Y J (2002), “Liquidity Management, Operating Performance, and Corporate Value: Evidence from Japan and Taiwan”, Multinational Financial Management, Vol 12), pp.159–169 Journal of PHỤ LỤC A: KẾT QUẢ HỒI QUY Tương quan Pearson pwcorr ROA ROE TOBINQ ACP ICP APP CCC DR FITA CR SIZE STATE SG,sig Thống kê mô tả ROA ROE TOBINQ ACP ICP APP CCC ROA 1.0000 ROE 0.7418 0.0000 1.0000 TOBINQ 0.5065 0.0000 0.2999 0.0000 1.0000 ACP -0.3443 0.0000 -0.3496 0.0000 -0.1207 0.0670 1.0000 ICP -0.1060 0.1080 0.0413 0.5326 -0.0528 0.4245 0.0672 0.3091 1.0000 APP -0.1096 0.0966 -0.0406 0.5394 -0.0695 0.2928 0.3678 0.0000 0.4193 0.0000 1.0000 CCC -0.2466 0.0002 -0.1702 0.0095 -0.0695 0.2929 0.4131 0.0000 0.6697 0.0000 -0.1024 0.1206 1.0000 DR -0.4733 0.0000 -0.2596 0.0001 -0.1112 0.0917 0.1268 0.0543 0.1392 0.0345 0.3577 0.0000 0.0020 0.9758 FITA -0.1936 0.0031 -0.0794 0.2295 -0.1376 0.0367 -0.3046 0.0000 -0.0415 0.5300 -0.0798 0.2267 -0.1296 0.0492 CR 0.4123 0.0000 0.2247 0.0006 0.2306 0.0004 -0.0765 0.2470 0.0005 0.9946 -0.2319 0.0004 0.0778 0.2391 SIZE -0.1229 0.0623 -0.0040 0.9518 -0.1459 0.0266 -0.1047 0.1126 0.1234 0.0611 0.1130 0.0866 -0.0182 0.7829 STATE 0.0433 0.5129 0.0974 0.1402 -0.0155 0.8146 -0.3169 0.0000 -0.2068 0.0016 -0.1881 0.0041 -0.2500 0.0001 SG 0.3365 0.0000 0.3519 0.0000 0.2046 0.0018 -0.1067 0.1057 -0.0074 0.9104 0.0163 0.8050 -0.0683 0.3016 DR FITA CR SIZE STATE SG DR 1.0000 FITA 0.3823 0.0000 1.0000 CR -0.7601 0.0000 -0.4703 0.0000 1.0000 SIZE 0.5028 0.0000 0.4971 0.0000 -0.4081 0.0000 1.0000 STATE 0.0506 0.4441 0.2241 0.0006 0.0351 0.5953 0.1221 0.0638 1.0000 SG 0.0206 0.7555 0.0497 0.4526 -0.0115 0.8623 0.2136 0.0011 -0.0441 0.5052 summarize ROA ROE TOBINQ ACP ICP APP CCC DR FITA CR SIZE STATE SG Variable Obs Mean ROA ROE TOBINQ ACP ICP 231 231 231 231 231 APP CCC DR FITA CR 231 231 231 231 231 SIZE STATE SG 231 231 231 Min Max 0434267 0620193 9643388 65.52257 94.10235 1098423 -.4918822 3242576 -2.563861 2980063 464616 44.78001 3.855742 62.13525 2.935868 4937451 1.344887 2.46881 327.3668 453.408 76.66586 88.02399 5703593 386694 1.497558 48.94431 4.119148 68.42964 -67.24174 2031009 0712688 2436445 1.039243 2474527 357.074 407.9325 1.144331 8620464 6.871443 12.54783 292197 100632 Std Dev 1.439725 9.648531 2499962 3114462 -.6697271 16.40436 7655 2.187272 1.0000 reg ROA CCC DR FITA CR SIZE STATE SG Kiểm định đa cộng tuyến estat vif Source Variable VIF 1/VIF DR CR FITA SIZE APP ACP ICP STATE SG 3.03 2.82 1.79 1.69 1.59 1.43 1.33 1.25 1.09 0.329906 0.354978 0.557928 0.590125 0.627368 0.701063 0.749422 0.796939 0.919701 Mean VIF 1.78 estat vif Variable VIF 1/VIF CR DR SIZE FITA STATE CCC SG 2.77 2.74 1.67 1.61 1.18 1.11 1.08 0.361434 0.365348 0.597082 0.619666 0.849140 0.903863 0.929484 Mean VIF 1.74 SS df MS Model Residual 1.14254951 1.63247798 223 163221358 007320529 Total 2.77502749 230 012065337 ROA Coef CCC DR FITA CR SIZE STATE SG _cons -.000383 -.2139153 -.0345456 0144164 0073342 0079482 1107393 0854221 Std Err .0000867 045956 0294152 0090297 0050712 0244898 018789 0619266 t -4.42 -4.65 -1.17 1.60 1.45 0.32 5.89 1.38 Number of obs F( 7, 223) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.000 0.000 0.241 0.112 0.150 0.746 0.000 0.169 = = = = = = 231 22.30 0.0000 0.4117 0.3933 08556 [95% Conf Interval] -.0005539 -.3044788 -.0925129 -.0033782 -.0026594 -.0403128 0737126 -.0366141 -.0002121 -.1233517 0234217 0322109 0173278 0562091 147766 2074583 reg ROE ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG Source Kết hồi quy Pooled OLS SS df MS Model Residual 7.65408051 16.5288109 221 85045339 074791 Total 24.1828914 230 105143006 Number of obs F( 9, 221) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 231 11.37 0.0000 0.3165 0.2887 27348 reg ROA ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG Source SS df MS Model Residual 1.28585584 1.48917165 221 142872871 006738333 Total 2.77502749 230 012065337 ROA Coef ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG _cons -.0008938 -.0002354 0004956 -.2207174 -.0668032 0100046 0065933 -.0023818 1026882 1305072 Std Err .0001444 0001006 0001396 0463987 0297418 0087417 004894 0242531 018122 0607273 t -6.19 -2.34 3.55 -4.76 -2.25 1.14 1.35 -0.10 5.67 2.15 Number of obs F( 9, 221) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.000 0.020 0.000 0.000 0.026 0.254 0.179 0.922 0.000 0.033 = = = = = = 231 21.20 0.0000 0.4634 0.4415 08209 [95% Conf Interval] -.0011783 -.0004337 0002205 -.3121579 -.125417 -.0072231 -.0030515 -.0501786 0669741 0108286 -.0006093 -.000037 0007708 -.1292769 -.0081895 0272324 0162381 0454151 1384022 2501858 ROE Coef ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG _cons -.0025699 0002167 0010569 -.442255 -.1816319 -.0045307 0136383 0973141 3273839 2257452 Std Err .0004809 0003352 0004652 1545803 0990866 0291235 0163046 0808007 0603746 2023169 t -5.34 0.65 2.27 -2.86 -1.83 -0.16 0.84 1.20 5.42 1.12 P>|t| 0.000 0.519 0.024 0.005 0.068 0.877 0.404 0.230 0.000 0.266 [95% Conf Interval] -.0035178 -.000444 0001402 -.746895 -.3769074 -.0619259 -.018494 -.0619244 2084003 -.1729721 -.0016221 0008774 0019736 -.137615 0136437 0528646 0457706 2565525 4463676 6244625 reg ROE CCC DR FITA CR SIZE STATE SG Source SS df Kết hồi quy FEM MS Model Residual 5.60672242 18.576169 223 800960345 083301206 Total 24.1828914 230 105143006 ROE Coef CCC DR FITA CR SIZE STATE SG _cons -.0006325 -.404864 -.0740066 0163057 0195655 1188975 3507507 0372697 Std Err .0002925 1550231 0992262 03046 0171066 0826112 0633808 2088968 Number of obs F( 7, 223) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE t P>|t| -2.16 -2.61 -0.75 0.54 1.14 1.44 5.53 0.18 0.032 0.010 0.457 0.593 0.254 0.151 0.000 0.859 = = = = = = 231 9.62 0.0000 0.2318 0.2077 28862 [95% Conf Interval] -.001209 -.7103617 -.2695475 -.0437205 -.0141458 -.043901 2258487 -.3743946 xtreg ROA ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG, fe Fixed-effects (within) regression Group variable: id Number of obs Number of groups = = 231 49 R-sq: Obs per group: = avg = max = 4.7 within = 0.3605 between = 0.4346 overall = 0.3697 corr(u_i, Xb) -.000056 -.0993664 1215344 076332 0532769 2816959 4756526 448934 ROA Coef ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG _cons -.0003463 -.0003274 0002748 -.2960952 -.1005182 0205273 0191578 0971363 0816249 -.024115 sigma_u sigma_e rho 06861697 06953243 49337372 reg TOBINQ ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG Source SS df MS Model Residual 3.04579109 17.3799901 221 338421233 078642489 Total 20.4257812 230 088807745 TOBINQ Coef ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG _cons -.001014 -.0003542 -.0000274 4250213 -.0525635 10112 -.0355731 -.0793533 2122902 1.140871 Std Err .0004932 0003438 000477 1585105 1016059 0298639 0167191 082855 0619097 2074608 t -2.06 -1.03 -0.06 2.68 -0.52 3.39 -2.13 -0.96 3.43 5.50 Number of obs F( 9, 221) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.041 0.304 0.954 0.008 0.605 0.001 0.034 0.339 0.001 0.000 = = = = = = 231 4.30 0.0000 0.1491 0.1145 28043 [95% Conf Interval] -.001986 -.0010316 -.0009674 1126358 -.252804 0422655 -.0685224 -.2426403 0902814 7320167 -.0000421 0003233 0009127 7374069 147677 1599745 -.0026238 0839338 3342991 1.549726 F(9,173) Prob > F = -0.3353 F test that all u_i=0: Std Err .0002434 0001332 0002059 0840542 0634895 0127811 0232915 1110421 0176524 2875312 t P>|t| -1.42 -2.46 1.33 -3.52 -1.58 1.61 0.82 0.87 4.62 -0.08 0.157 0.015 0.184 0.001 0.115 0.110 0.412 0.383 0.000 0.933 = = 10.84 0.0000 [95% Conf Interval] -.0008267 -.0005903 -.0001315 -.461999 -.2258319 -.0046997 -.0268142 -.1220354 0467831 -.5916359 000134 -.0000645 0006811 -.1301914 0247955 0457543 0651298 3163079 1164667 5434059 (fraction of variance due to u_i) F(48, 173) = 2.81 Prob > F = 0.0000 xtreg ROA CCC DR FITA CR SIZE STATE SG, fe Fixed-effects (within) regression Group variable: id Number of obs Number of groups = = 231 49 R-sq: Obs per group: = avg = max = 4.7 within = 0.3624 between = 0.4233 overall = 0.3617 corr(u_i, Xb) F(7,175) Prob > F = -0.3583 ROA Coef CCC DR FITA CR SIZE STATE SG _cons -.0003289 -.2994383 -.1006072 0214317 0194832 0977862 0819678 -.0313182 sigma_u sigma_e rho 06999241 06903308 5069001 F test that all u_i=0: Std Err .0001102 0792764 0621338 0123461 0225704 1101366 0173533 2755358 t P>|t| -2.98 -3.78 -1.62 1.74 0.86 0.89 4.72 -0.11 0.003 0.000 0.107 0.084 0.389 0.376 0.000 0.910 = = 14.21 0.0000 [95% Conf Interval] -.0005465 -.4558992 -.2232352 -.0029348 -.0250621 -.1195808 0477192 -.575119 -.0001113 -.1429774 0220208 0457982 0640285 3151532 1162165 5124827 (fraction of variance due to u_i) F(48, 175) = 3.49 Prob > F = 0.0000 xtreg TOBINQ ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG, fe xtreg ROE ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG, fe Fixed-effects (within) regression Group variable: id Number of obs Number of groups = = 231 49 R-sq: Obs per group: = avg = max = 4.7 within = 0.1817 between = 0.3761 overall = 0.2519 corr(u_i, Xb) ROE F(9,173) Prob > F = -0.0958 Coef Std Err t = = P>|t| -.0011988 -.000117 0004188 -.577156 -.0959866 0198271 0196696 2408623 270904 1116303 0008937 000489 000756 3086598 233143 0469342 0855298 4077633 0648222 1.055858 sigma_u sigma_e rho 17801322 25533364 32707891 (fraction of variance due to u_i) F(48, 173) = 0.182 0.811 0.580 0.063 0.681 0.673 0.818 0.555 0.000 0.916 Number of obs Number of groups = = 231 49 R-sq: Obs per group: = avg = max = 4.7 within = 0.2865 between = 0.0282 overall = 0.0446 corr(u_i, Xb) F(9,173) Prob > F = -0.8901 TOBINQ Coef ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG _cons -.000674 -.0011323 -.0002657 5710589 1336558 1442005 -.3199475 6921092 205428 4.333819 sigma_u sigma_e rho 47907213 22323374 82160559 Std Err t P>|t| = = 7.72 0.0000 [95% Conf Interval] [95% Conf Interval] ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG _cons F test that all u_i=0: -1.34 -0.24 0.55 -1.87 -0.41 0.42 0.23 0.59 4.18 0.11 4.27 0.0001 Fixed-effects (within) regression Group variable: id -.0029628 -.0010822 -.0010734 -1.18638 -.5561575 -.0728102 -.1491466 -.5639692 1429597 -1.972393 1.68 0005652 0008483 0019109 0320679 3641843 1124644 1884858 1.045694 3988483 2.195653 F test that all u_i=0: Prob > F = 0.0086 0007814 0004276 0006609 2698559 2038328 0410337 0747772 3565003 056673 9231185 -0.86 -2.65 -0.40 2.12 0.66 3.51 -4.28 1.94 3.62 4.69 0.390 0.009 0.688 0.036 0.513 0.001 0.000 0.054 0.000 0.000 -.0022162 -.0019761 -.0015703 0384251 -.2686636 0632093 -.4675406 -.0115409 0935685 2.511794 0008682 -.0002884 0010388 1.103693 5359752 2251916 -.1723545 1.395759 3172874 6.155844 (fraction of variance due to u_i) F(48, 173) = 3.66 Prob > F = 0.0000 Kết hồi quy REM xtreg ROE CCC DR FITA CR SIZE STATE SG, fe xtreg ROA ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG, re Fixed-effects (within) regression Group variable: id Number of obs Number of groups = = 231 49 R-sq: Obs per group: = avg = max = 4.7 within = 0.1759 between = 0.2805 overall = 0.2052 corr(u_i, Xb) ROE F(7,175) Prob > F = -0.1570 Coef CCC DR FITA CR SIZE STATE SG _cons -.0003788 -.603524 -.0719764 033167 0401362 222754 2672751 -.1778585 sigma_u sigma_e rho 19313073 25476874 36494202 F test that all u_i=0: Std Err .0004068 292572 2293067 0455638 0832969 4064627 0640428 1.016873 t P>|t| -0.93 -2.06 -0.31 0.73 0.48 0.55 4.17 -0.17 0.353 0.041 0.754 0.468 0.631 0.584 0.000 0.861 = = 5.34 0.0000 Random-effects GLS regression Group variable: id Number of obs Number of groups = = 231 49 R-sq: Obs per group: = avg = max = 4.7 corr(u_i, X) 2.32 Wald chi2(9) Prob > chi2 = (assumed) ROA Coef ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG _cons -.0006863 -.0002536 0003857 -.2442335 -.0784374 0116967 0105037 0099428 0941542 0911521 Std Err .0001699 0001092 0001577 055561 0384754 0099374 0069776 0340068 016634 0855231 z P>|z| sigma_u sigma_e rho 04735727 06953243 31688035 (fraction of variance due to u_i) = = 148.38 0.0000 [95% Conf Interval] [95% Conf Interval] -.0011817 -1.180948 -.5245389 -.0567583 -.1242596 -.5794458 1408794 -2.184773 0004242 -.0261001 3805862 1230924 2045321 1.024954 3936709 1.829056 (fraction of variance due to u_i) F(48, 175) = within = 0.3389 between = 0.5768 overall = 0.4521 Prob > F = 0.0000 -4.04 -2.32 2.45 -4.40 -2.04 1.18 1.51 0.29 5.66 1.07 0.000 0.020 0.014 0.000 0.041 0.239 0.132 0.770 0.000 0.287 -.0010193 -.0004676 0000766 -.353131 -.1538478 -.0077803 -.0031721 -.0567092 0615521 -.0764702 -.0003533 -.0000396 0006949 -.135336 -.0030271 0311737 0241794 0765948 1267563 2587743 xtreg ROA CCC DR FITA CR SIZE STATE SG, re Random-effects GLS regression Group variable: id Number of obs Number of groups = = 231 49 R-sq: Obs per group: = avg = max = 4.7 within = 0.3518 between = 0.4820 overall = 0.4026 corr(u_i, X) Wald chi2(7) Prob > chi2 = (assumed) = = xtreg ROE CCC DR FITA CR SIZE STATE SG, re Random-effects GLS regression Group variable: id Number of obs Number of groups = = 231 49 R-sq: Obs per group: = avg = max = 4.7 136.06 0.0000 within = 0.1704 between = 0.3355 overall = 0.2288 corr(u_i, X) ROA Coef Std Err z CCC DR FITA CR SIZE STATE SG _cons -.000339 -.2495211 -.0611099 0158953 0126954 0184832 0944451 0415373 0000927 0544639 0388452 0100367 007465 0357549 016502 0894494 sigma_u sigma_e rho 05433738 06903308 38254815 (fraction of variance due to u_i) -3.66 -4.58 -1.57 1.58 1.70 0.52 5.72 0.46 P>|z| 0.000 0.000 0.116 0.113 0.089 0.605 0.000 0.642 Wald chi2(7) Prob > chi2 = (assumed) = = 57.79 0.0000 [95% Conf Interval] -.0005206 -.3562684 -.137245 -.0037763 -.0019358 -.0515951 0621017 -.1337803 -.0001574 -.1427739 0150252 0355668 0273266 0885615 1267885 2168548 ROE Coef Std Err z CCC DR FITA CR SIZE STATE SG _cons -.0005288 -.4521497 -.083294 0197366 0276507 1254967 3102554 -.047131 0003194 180861 1249992 0341439 0229828 1099724 0595009 2766065 sigma_u sigma_e rho 14765174 25476874 25143007 (fraction of variance due to u_i) -1.66 -2.50 -0.67 0.58 1.20 1.14 5.21 -0.17 P>|z| 0.098 0.012 0.505 0.563 0.229 0.254 0.000 0.865 [95% Conf Interval] -.0011549 -.8066306 -.328288 -.0471842 -.0173946 -.0900452 1936358 -.5892697 0000972 -.0976687 1617 0866574 0726961 3410386 4268749 4950077 xtreg ROE ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG, re xtreg TOBINQ ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG, re Random-effects GLS regression Group variable: id Number of obs Number of groups = = 231 49 R-sq: Obs per group: = avg = max = 4.7 within = 0.1678 between = 0.5598 overall = 0.3152 corr(u_i, X) Wald chi2(9) Prob > chi2 = (assumed) = = Random-effects GLS regression Group variable: id Number of obs Number of groups = = 231 49 R-sq: Obs per group: = avg = max = 4.7 within = 0.1959 between = 0.0947 overall = 0.1324 82.79 0.0000 corr(u_i, X) ROE Coef Std Err z ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG _cons -.0023281 0001665 0009215 -.4615656 -.1747764 -.0027674 0173302 1051215 312353 1829835 0005393 0003611 0005116 1750055 1167997 0321646 0200429 0983343 05885 2469897 sigma_u sigma_e rho 10817644 25533364 15217862 (fraction of variance due to u_i) -4.32 0.46 1.80 -2.64 -1.50 -0.09 0.86 1.07 5.31 0.74 P>|z| 0.000 0.645 0.072 0.008 0.135 0.931 0.387 0.285 0.000 0.459 Wald chi2(9) Prob > chi2 = (assumed) = = 44.40 0.0000 [95% Conf Interval] -.0033851 -.0005413 -.0000813 -.80457 -.4036996 -.0658088 -.0219532 -.0876103 1970091 -.3011075 -.0012712 0008742 0019243 -.1185611 0541469 060274 0566135 2978532 4276968 6670744 TOBINQ Coef ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG _cons -.0004936 -.0007047 -.0001174 411266 0069752 1209096 -.051728 -.0155545 2214362 1.288378 Std Err .0005895 0003738 0005434 1933229 1354364 0342359 0251239 1222558 0559148 3075272 z sigma_u sigma_e rho 17272173 22323374 37447292 (fraction of variance due to u_i) -0.84 -1.89 -0.22 2.13 0.05 3.53 -2.06 -0.13 3.96 4.19 P>|z| 0.402 0.059 0.829 0.033 0.959 0.000 0.040 0.899 0.000 0.000 [95% Conf Interval] -.001649 -.0014373 -.0011824 0323599 -.2584753 0538084 -.10097 -.2551714 1118452 6856357 0006619 0000279 0009476 790172 2724257 1880107 -.002486 2240625 3310271 1.89112 Kiểm định Hausman để lựa chọn mô hình FEM hay REM   FITA, CR, SIZE, STATE, SG Lựa chọn FEM REM theo biến ROA, ACP, ICP, APP, DR, Lựa chọn FEM REM theo biến ROE, ACP, ICP, APP, DR, hausman fixed random FITA, CR, SIZE, STATE, SG hausman fixed random Coefficients (b) (B) fixed random ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG -.0003463 -.0003274 0002748 -.2960952 -.1005182 0205273 0191578 0971363 0816249 -.0006863 -.0002536 0003857 -.2442335 -.0784374 0116967 0105037 0099428 0941542 Coefficients (b) (B) fixed random (b-B) Difference 00034 -.0000738 -.0001109 -.0518617 -.0220807 0088306 0086542 0871935 -.0125293 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG 0001743 0000762 0001323 0630721 050503 0080377 0222217 1057066 0059089 Test: Ho: 0011294 -.0002834 -.0005027 -.1155905 0787898 0225945 0023394 1357408 -.0414489 0007127 0003298 0005565 2542518 2017758 0341798 0831482 3957288 0271772 Ho: difference in coefficients not systematic difference in coefficients not systematic chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 6.85 Prob>chi2 = 0.6524 chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 11.65 Prob>chi2 = 0.2335  -.0023281 0001665 0009215 -.4615656 -.1747764 -.0027674 0173302 1051215 312353 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: -.0011988 -.000117 0004188 -.577156 -.0959866 0198271 0196696 2408623 270904 (b-B) Difference Lựa chọn FEM REM theo biến ROA, CCC, DR, FITA, CR, SIZE, STATE, SG  Lựa chọn FEM REM theo biến ROE, CCC, DR, FITA, CR, SIZE, STATE, SG hausman fixed random Coefficients (b) (B) fixed random hausman fixed random Coefficients (b) (B) fixed random CCC DR FITA CR SIZE STATE SG -.0003289 -.2994383 -.1006072 0214317 0194832 0977862 0819678 -.000339 -.2495211 -.0611099 0158953 0126954 0184832 0944451 (b-B) Difference 0000101 -.0499171 -.0394973 0055364 0067878 0793029 -.0124773 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .0000597 0576058 0484939 0071897 0213002 1041713 0053684 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 7.53 Prob>chi2 = 0.3762 CCC DR FITA CR SIZE STATE SG -.0003788 -.603524 -.0719764 033167 0401362 222754 2672751 -.0005288 -.4521497 -.083294 0197366 0276507 1254967 3102554 (b-B) Difference 0001501 -.1513743 0113176 0134304 0124855 0972573 -.0429802 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .000252 2299733 1922414 0301704 0800635 3913029 0236882 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 4.70 Prob>chi2 = 0.6971  Lựa chọn FEM REM theo biến TOBINQ, ACP, ICP, APP, DR, Kiểm định Breusch and Pagan Lagrangian multiplier để lựa chọn mô hình FITA, CR, SIZE, STATE, SG Pooled OLS hay REM hausman fixed random  Coefficients (b) (B) fixed random ACP ICP APP DR FITA CR SIZE STATE SG -.000674 -.0011323 -.0002657 5710589 1336558 1442005 -.3199475 6921092 205428 -.0004936 -.0007047 -.0001174 411266 0069752 1209096 -.051728 -.0155545 2214362 (b-B) Difference -.0001804 -.0004276 -.0001483 159793 1266807 0232909 -.2682196 7076637 -.0160082 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 0005128 0002076 0003763 1882775 1523312 0226201 0704302 3348821 0092391 ROA[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t] Estimated results: Var ROA e u b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: Test: sd = sqrt(Var) 0120653 0048348 0022427 chibar2(01) = Prob > chibar2 =  1098423 0695324 0473573 Var(u) = difference in coefficients not systematic chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 28.10 Prob>chi2 = 0.0009 (V_b-V_B is not positive definite)  Lựa chọn Pooled OLS REM theo biến ROA, ACP, ICP, APP, DR, FITA, CR, SIZE, STATE, SG 18.70 0.0000 Lựa chọn Pooled OLS REM theo biến ROA, CCC, DR, FITA, CR, SIZE, STATE, SG Lựa chọn FEM REM theo biến TOBINQ, CCC, DR, FITA, CR, SIZE, STATE, SG Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects ROA[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t] hausman fixed random Coefficients (b) (B) fixed random CCC DR FITA CR SIZE STATE SG -.0007574 4556315 1611355 1406732 -.3269267 7151003 2199935 -.0004838 329559 039659 1172327 -.0542448 019696 2293533 Estimated results: (b-B) Difference -.0002736 1260725 1214764 0234405 -.2726819 6954044 -.0093597 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .0001755 1809277 1539052 0215965 068875 3369014 0088873 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 24.39 Prob>chi2 = 0.0010 (V_b-V_B is not positive definite) Var ROA e u Test: sd = sqrt(Var) 0120653 0047656 0029526 1098423 0690331 0543374 Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 = 36.60 0.0000  Lựa chọn Pooled OLS REM theo biến ROE, ACP, ICP, APP,  Lựa chọn Pooled OLS REM theo biến TOBINQ, ACP, ICP, DR, FITA, CR, SIZE, STATE, SG APP, DR, FITA, CR, SIZE, STATE, SG Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects TOBINQ[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t] ROE[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t] Estimated results: Estimated results: Var ROE e u Test: 105143 0651953 0117021 TOBINQ e u 3242576 2553336 1081764 Test: Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 =  Var sd = sqrt(Var) 0888077 0498333 0298328 2980063 2232337 1727217 Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 = 4.41 0.0179 Lựa chọn Pooled OLS REM theo biến ROE, CCC, DR, FITA, sd = sqrt(Var)  20.73 0.0000 Lựa chọn Pooled OLS REM theo biến TOBINQ, CCC, DR, FITA, CR, SIZE, STATE, SG CR, SIZE, STATE, SG Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects ROE[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t] TOBINQ[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t] Estimated results: Var ROE e u Test: sd = sqrt(Var) 105143 0649071 021801 Estimated results: Var 3242576 2547687 1476517 Var(u) = TOBINQ e u Test: chibar2(01) = Prob > chibar2 = 15.24 0.0000 sd = sqrt(Var) 0888077 0502282 0304299 2980063 2241165 1744416 Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 = 24.76 0.0000 PHỤ LỤC B: DANH MỤC MÃ CHỨNG KHOÁN CÁC CÔNG TY VLXD STT MÃ CK TÊN CÔNG TY 29 NNC Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ 30 PPG Công ty cổ phần Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Phú Phong ACC Công ty cổ phần bê tông BECAMEX 31 QNC Công ty cổ phần Xi măng Xây dựng Quảng Ninh BBS Công ty cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn 32 SCJ Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn BCC Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 33 SCL Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường BHT Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC 34 SDN Công ty cổ phần Sơn Đồng Nai BHV Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến 35 SDY Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly BT6 Công ty cổ phần Beton 36 SHN Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội BTS Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn 37 SKS Công ty cổ phần Công trình giao thông sông Đà CCM Công ty cổ phần Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ 38 TBX Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình CTI Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO 39 TCR Công ty cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera 10 CVT Công ty Cổ phần CMC 40 TMX Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng 11 CYC Công ty cổ phần Gạch Men Chang Yih 41 TSM Công ty cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây 12 DAC Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh 42 TTC Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh 13 DC4 Công ty cổ phần DIC số 43 TXM Công ty cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng 14 DCT Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai 44 VCS Công ty cổ phần Vicostone 15 DHA Công ty Cổ phần Hoá An 45 VHL Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long 16 DIC Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại DIC 46 VIT Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn 17 DXV Công ty Cổ phần ViCem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng 47 VTS Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn 18 GMX Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân 48 VXB Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre 19 HCC Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cẩm 49 YBC Công ty cổ phần Xi măng Khoáng sản Yên Bái 20 HHL Công ty cổ phần Hồng Hà Long An 21 HLY Công ty cổ phần Hạ Long I - Viglacera 22 HOM Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai 23 HPS Công ty Cổ phần Đá xây dựng Hoà Phát 24 HT1 Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 25 HVX Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân 26 MCC Công ty cổ phần Gạch ngói cao cấp 27 NAV Công ty Cổ phần Nam Việt 28 NHC Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp [...]... đã có nhiều nghiên cứu về tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lợi tại các doanh nghiệp ở nước ngoài cũng như ở Việt Nam, nhưng chưa có nghiên cứu cụ thể nào cho lĩnh vực vật liệu xây dựng (VLXD) Trong khi đó ngành vật liệu xây dựng là ngành đầu vào của các ngành khác, đặc biệt là ngành xây dựng Ngành vật liệu xây dựng ngành là nhạy cảm với chu kỳ kinh doanh của nền kinh tế vĩ mô Khi... trưởng, doanh số và lợi nhuận của các công ty trong ngành sẽ tăng cao Tại Việt Nam thì các nghiên cứu đa số dùng phương pháp ước lượng bình phương tối thiểu để phân tích và cũng chỉ một trong ba chỉ tiêu ROA hoặc ROE hoặc Tobin’s Q để đánh giá tác động của quản trị vốn lưu động doanh nghiệp vật liệu xây dựng trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam Tác giả sử dụng chỉ tiêu tỷ suất sinh lợi trên tài... yết trên sàn chứng khoán ở Thổ Nhĩ Kỳ từ 2002-2009 0 0 0 + 6 Pouraghajan.A(2012) N/A N/A N/A 0 đến khả năng sinh lợi của doanh nghiệp Ở bài nghiên cứu này, tác giả nghiên cứu 7 Gul và ctg (2013) - - + - về tác động của việc quản trị các yếu tố vốn lưu động đến khả năng sinh lợi của các 8 Makori D.M và A Jagomo (2013) 0 + + - 9 Nguyễn Thị Việt Thủy (2012) - - + - 10 Nguyễn Ngọc Hân (2012) - - + - của. .. sánh mô hình 3.2 Dữ liệu nghiên cứu Để xác định tác động quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng, thì dữ liệu được thu thập là dữ liệu thứ cấp của các REM và FEM để chọn mô hình tốt nhất và phân tích kết quả hồi quy thu được (Gujarati, 2004)  Mô hình Pooled OLS: công ty Dữ liệu cho nghiên cứu này được thu thập từ các công ty vật liệu xây dựng Mô hình gộp OLS... vào cách thức quản lý vốn lưu động Nếu một công ty quản trị vốn lưu doanh nghiệp cần tài trợ vốn lưu động tăng thêm Khi đó doanh nghiệp phải huy động không hiệu quả, nó sẽ không chỉ làm giảm lợi nhuận mà còn có thể dẫn đến động thêm các nguồn khác để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục và khủng hoảng tài chính Vốn lưu động thiếu hụt hay quá nhiều đều bất lợi cho kinh chi phí cho việc huy động. .. kho, kỳ thanh toán bình quân, tỷ số nợ, quy mô doanh nghiệp để xem xét lợi nhuận trên tài sản là một thước đo của hoạt động tài chính của các doanh nghiệp tác động của quản trị vốn lưu động lên khả năng sinh lợi của các công ty trên sàn lựa chọn Để đưa ra các kết quả họ đã sử dụng phân tích tương quan và phân tích Istanbul Nghiên cứu phát hiện ra sự tồn tại của mối tương quan cùng chiều giữa hồi quy Kết... suất sinh lợi trên tài sản của doanh nghiệp Ho5: Có mối quan hệ đáng kể giữa kỳ thu tiền bình quân (ACP) và tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp Ho6: Có mối quan hệ đáng kể giữa kỳ chuyển đổi hàng tồn kho (ICP) và tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp Ho7: Có mối quan hệ đáng kể giữa kỳ thanh toán bình quân (APP) và tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. .. mối quan hệ giữa WCM và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Pakistan Kết quả cho thấy rằng APP, SG và SIZE có quan hệ cùng chiều với khả năng sinh lợi, trong khi ACP, ICP, CCC và DR có mối quan hệ ngược chiều với khả năng sinh lợi Nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Hân (2012) Bài nghiên cứu này phân tích tác động của quản trị vốn lưu động lên khả năng sinh lợi với biến phụ thuộc ROA bằng phương... và lợi nhuận của công ty Nghiên cứu của Binti Mohamad và Mohd Saad (2010) Nghiên cứu của Binti Mohamad và Mohd Saad (2010) được dựa trên dữ liệu Đó là các hệ số tài sản cố định có mối quan hệ tích cực với biên lợi nhuận gộp cũng như tỷ suất sinh lời ROE và ROA thứ cấp của 172 công ty của Malaysia Họ đánh giá tác động của các thành phần khác nhau của vốn lưu động trên lợi nhuận và giá trị thị trường của. .. trong tay làm tăng chi phí vốn Trong trường hợp Dòng tiền khác Hình 2.3: Sơ đồ chu kỳ vốn lưu động công ty có thể đầu tư một số tiền mặt của mình vào chứng khoán, nó có thể làm giảm chi phí vốn và thu được lợi nhuận trên vốn nhàn rỗi của họ (Brealey; Myers; & Allen, 2006) 2.1.3 Quản trị vốn lưu động Chu kỳ vốn lưu động bắt đầu từ việc mua nguyên vật liệu, sau đó nguyên vật liệu được chuyển thành thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn