De thi hoc ky II-Toan 9

6 436 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2013, 01:26

Ma trận đề kiểm tra học kỳ II toán 9 Mức độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TNKQ TNTL TNKQ TNTL TNKQ TNTL 1. Hệ hai ph- ơng trình bậc nhất hai ẩn 2 2đ 2 2đ 2. Hàm số y= a x 2 (a 0), đồ thị hàm số y = a x 2 (a 0) 2 0,5đ 1 0,5đ 3 1đ 3. Phơng trình bậc hai một ẩn và cách giải 2 0,5đ 1 2đ 3 2,5đ 4. Góc và đ- ờng tròn 1 0,5đ 1 1đ 1 2đ 3 3,5đ 5. Hình học không gian 1 1đ 1 1đ Tổng 5 3đ 5 3đ 2 4đ 12 10đ O B A C x 40 Họ và tên: . Thứ Ngày Tháng Năm 2007 Lớp Đề kiểm tra học kỳ II Môn Toán 9 - Thời gian 90 phút Điểm Lời phê của Thầy Cô giáo Phần I: Trắc nghiệm khách quan ( 3 đ) Khoanh tròn chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng ( Từ câu 1 đến câu 5) Câu 1: Trong các hàm số sau hàm số nào có dạng y = a x 2 ( a 0 ) A. y = x 2 + 1 B. y = 3 1 x 2 C.y = 2 1 x D. y = - 5x Câu 2: Điểm A ( 1;3) thuộc đồ thị hàm số nào sau đây A. y = 3 1 x 2 B. y = - 3 1 x 2 C. y = 3x 2 D. y = - 3x 2 Câu 3: Trong các phơng trình sau phơng trình nào là phơng trình bậc hai một ẩn: A. a x + b = 0 B. x 2 + x 1 = 5 = 0 C. 3x 3 + 2x + 1= 0 D.x 2 + 3 2 x + 7 = 0 Câu 4: Giá trị x = 1 là nghiệm của phơng trình nào sau đây: A. x 2 - 2x + 1 = 0 B. x 2 + 2x + 1 = 0 C. x 2 + 1 = 0 D. x 2 + x = 0 Câu 5: Cho hình vẽ . a) Góc AOC có số đo bằng A. 40 0 B. 50 0 C. 60 0 D. 80 0 b) Góc AC x có số đo bằng: A.30 0 B. 40 0 C. 50 0 D.60 0 Câu 6 : Điền vào chỗ ( ) để có các kết luận đúng: Đồ thị của hàm số y = a x 2 ( a ) là một đ ờng cong đi qua gốc toạ độ O và nhận .là trục đối xứng. - Nếu a > 0 thì đồ thị nằm , O là . của đồ thị. - Nếu a < 0 thì đồ thị nằm ., O là của đồ thị. Câu 7: Nối mỗi dòng ở cột A với mỗi dòng ở cột B để dợc các công thức đúng ( Cho Sđ,Sxq, Stp,V, h, r lần lợt là diện tích đáy, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích, chiều cao, bán kính đáy của hình trụ) Cột A Cột B 1) Sxq = a) r 2 2) Stp = b) r 2 h 3) Sđ = c) 2 r h 4) V = d) 2 r h + 2 r 2 e) 2 r Phần II: Trắc nghiệm tự luận: Câu 1: ( 2đ ). Giải hệ phơng trình: a) x + 2y = 5 b) 2 x - 3 y = 1 2x + y = 4 5x - 8y = 3 Câu 2: ( 2đ ) Quãng đờng Hà Nội - Thanh Hoá dài 150 km, một ô tô đi từ Hà Nội đến Thanh Hoá nghỉ lại đó 3 giờ 15 phút, rồi trở về Hà Nội hết tất cả 10 giờ. Tính vận tốc của ô tô lúc về biết vận tốc lúc đi nhanh hơn vận tốc lúc về là 10 km/ h. Câu 3 ( 3đ ): Cho nửa đờng tròn ( O; R ) , đờng kính AB cố định, qua A và B vẽ các tiếp tuyến với nửa đờng tròn ( O ). Từ một điểm M tuỳ ý trên nửa đờng tròn ( M A và B ) vẽ tiếp tuyến thứ ba với nửa đờng tròn cắt các tiếp tuyến tại A và B theo thứ tự tại H và K. a) Chứng minh tứ giác AOMH nội tiếp. b) Chứng minh rằng HA + BK = HK. c) So sánh góc MAB và góc MOB. O A B M H K Đáp án - biểu điểm đề thi học kỳ II- toán 9 Phần I : Trắc nghiệm khách quan ( 3đ )Từ câu 1 đến câu 5 mỗi câu đúng cho 0,25đ, câu 6 đúng 0,5đ; câu 7 đúng 1đ ( mỗi ý 0,25đ) Câu 1 2 3 4 5 6 7 Đáp án B C D A a.D, b.B a 0; Pa ra bol; Oy; Phía trên trục hoành; điểm thấp nhất,; phía dới trục hoành, điểm cao nhất. 1-c; 2-d 3-a; 4-b Phần II: Trắc nghiệm tự luận( 7đ ) Câu Đáp án Biểu điểm 1 a) Giải hệ phơng trình tìm đợc nghiệm x = 1; y = 2 b) Giải hệ phơng trình tìm đợc nghiệm x = 3; y = 2 3 1đ 1đ 2 - Chọn ẩn, đặt điều kiện cho ẩn - Lập đợc phơng trình: 10 150 + x + x 150 + 4 13 = 10 - Giải phơng trình tìm đợc nghiệm x 1 = - 9 50 ; x 2 = 40 - Biện luận nghiệm và trả lời 0,25đ 0,75đ 0,5đ 0,5đ 3 - Vẽ hình đúng, chính xác, đẹp a) Vì tổng của góc OAH và góc OMH bằng 180 0 nên tứ giác AOMH nội tiếp đợc, b) Vì HM, HA là hai tiếp tuyến cắt nhau tại H ( gt) nên HM = HA (1) Vì KM, KB là hai tiếp tuyến cắt nhau tại K ( gt) nên KM = KB (2) Cộng hai vế (1) và (2) ta có MH + MK = HA + KB 0,5đ 0,5đ 1đ Hay HA + KB = HK c) V× gãc MAB lµ gãc néi tiÕp ®êng trßn (O) nªn gãc MAB b»ng nöa sè ®o cña cung MB Mµ gãc MOB lµ gãc ë t©m nªn cã sè ®o b»ng sè ®o cña cung MB VËy sè ®o gãc MAB b»ng mét nöa sè ®o gãc MOB 1® . Thứ Ngày Tháng Năm 2007 Lớp Đề kiểm tra học kỳ II Môn Toán 9 - Thời gian 90 phút Điểm Lời phê của Thầy Cô giáo Phần I: Trắc nghiệm khách quan. góc MOB. O A B M H K Đáp án - biểu điểm đề thi học kỳ II- toán 9 Phần I : Trắc nghiệm khách quan ( 3đ )Từ câu 1 đến câu 5 mỗi câu
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc ky II-Toan 9, De thi hoc ky II-Toan 9, De thi hoc ky II-Toan 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn