Environmental chemistry - P7

1 547 0

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,101 tài liệu

  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2012, 11:11

hoá học môi trường là một môn khoa học tổng hợp về các hiện tượng hoá học trong môi trường . Jackson. Environmental ScienceThe Natural Environment and Human Impact, Longman Group Limited, 1st ed. (1996).[8]. Anil Kumar De. Environmental Chemistry, . Applications of Environmental Chemistry, Lewis Publishers, 1st ed. (2000).[11]. Howard S. Peavy, Donald R. Rowe, George Tchobanoglous. Environmental Engineering,
- Xem thêm -

Xem thêm: Environmental chemistry - P7, Environmental chemistry - P7, Environmental chemistry - P7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay