Environmental chemistry - P7

1 573 0

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,101 tài liệu

  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2012, 11:11

hoá học môi trường là một môn khoa học tổng hợp về các hiện tượng hoá học trong môi trường 127TÀI LIỆU THAM KHẢO[1]. Lê Huy Bá. Độc học Môi trường, NXB.ĐHQG TP. HCM, tái bản lần 1 (2002).[2]. Lê Huy Bá. Môi trường (Tập 1), NXB KH&KT (1997).[3]. Đặng Kim Chi. Hóa học môi trường (Tập 1), NXB KH&KT (1998).[4]. Vũ Đăng Độ. Hóa học và sự ô nhiễm môi trường, NXB Giáo dục (1997).[5]. Lê Trình. Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, NXB KH&KT (1997).[6]. Phạm Hùng Việt, Trần Tứ Hiếu, Nguyễn Văn Nội. Hóa học môi trường cơ sở, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội (1999).[7]. Andrew R.W. Jackson & Julie M. Jackson. Environmental ScienceThe Natural Environment and Human Impact, Longman Group Limited, 1st ed. (1996).[8]. Anil Kumar De. Environmental Chemistry, Wiley Eastern Ltd, 2nd ed. (1989).[9]. Ernest Hodgson. A textbook of modern toxicology, John Wiley & Sons, Inc., 3rd ed. (2004).[10]. Eugene R. Weiner. Applications of Environmental Chemistry, Lewis Publishers, 1st ed. (2000).[11]. Howard S. Peavy, Donald R. Rowe, George Tchobanoglous. Environmental Engineering, McGraw-Hill Book Co., 1st ed. (1985).[12]. J. Glynn Henry, Gary W. Heinke. Environmental Science and Engineering, Prentice Hall, Inc., 1st ed. (1989).[13]. Malcolm Grant, Richard Hawkins. The Concise Lexicon of Environmental Terms, John Wiley & Sons, 1st ed. (1995).[14]. Manahan Stanley E. “Frontmatter”. Fundamentals of Environmental Chemistry, CRC Press, 2nd ed. (2001).[15]. Metcalf & Eddy, Inc. Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, and Reuse, McGraw-Hill, Inc., 3rd ed. (1991).[16]. Peter O’Neill. Environmental Chemistry, Chapman & Hall, 2nd ed. (1993).[17]. http://curriculum.calstatela.edu/courses/builders/lessons/less/les4/genes/eut_and_pro.gif.[18]. http://industrial-landscape.com/FG-image-gallery/source/image/ trickling_filter_8983.jpg.[19]. http://umanitoba.ca/institutes/natural_resources/gallery/canada/manitoba_prairies/ lgmanitobaprairies3.jpg.[20]. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/8/8d/Tomokos_hand.gif/190px-Tomokos_hand.gif.[21]. http://whyfiles.org/201mercury/images/minamata_child.jpg.[22]. http://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/ld50.html.[23]. http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/images2/196sculpture.gif.[24]. http://www.eoearth.org/upload/thumb/b/b7/London_Smog.jpg/300px-London_Smog.jpg.[25]. http://www.mrfs.net/trips/2004/Southern_California/Los_Angeles/la_skyline.jpg.[26]. http://www.nasa.gov/images/content/160658main2_OZONE_large_350.jpg.[27]. http://www.robl.w1.com/Pix/C900991.jpg.[28]. http://www.siliconeer.com/past_issues/2000/may_00_arsenic_3.jpg. . Jackson. Environmental ScienceThe Natural Environment and Human Impact, Longman Group Limited, 1st ed. (1996).[8]. Anil Kumar De. Environmental Chemistry, . Applications of Environmental Chemistry, Lewis Publishers, 1st ed. (2000).[11]. Howard S. Peavy, Donald R. Rowe, George Tchobanoglous. Environmental Engineering,
- Xem thêm -

Xem thêm: Environmental chemistry - P7, Environmental chemistry - P7, Environmental chemistry - P7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay