10 giáo án tự chọn vật lý 10 nâng cao tuần 1 đến 7

19 856 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2016, 16:45

GIÁO ÁN TỰ CHỌN 10NC Ngày soạn: 06/09/2015 Tuần: 01 TiếtTC Ngày dạy : BÀI TẬP CHUYỂN THẲNG ĐỀU I MỤC TIÊU Kiến thức: + Nắm lại cơng thức học + Nắm lại phương trình động học Kỹ năng: Rèn luyện kĩ tính tốn suy luận + Biết cách xác định toạ độ ứng với vị trí vật khơng gian (vật làm mốc hệ trục toạ độ) + Biết cách xác định thời điểm thời gian ứng với vị trí (mốc thời gian đồng hồ) + Biết cách viết phương trình tính đại lượng phương trình chuyển động thẳng cho hai vật + Biết cách vẽ hệ trục toạ độ - thời gian, chọn tỉ xích, lập bảng giá trị tương ứng x = x(t), biểu diễn điểm vẽ x(t) II CHUẨN BỊ Giáo viên: Chuẩn bị tập sách giáo khoa thêm số tập a) Kiến thức bản: Chuyển động thẳng đều: v = số Phương trình chuyển động: x = x0 + v.t với x0: tọa độ thời điểm ban đầu t0 = x: tọa độ thời điểm t v: tốc độ(m/s) Qng đường: s = v.t ; v: tốc độ(m/s); t = t1- t2: Khoảng thời gian (s) b) Phiếu học tập: I TRẮC NGHIỆM: Câu Trong phát biểu đây, phát biểu ? Chuyển động vật là: A.sự thay đổi hướng vật so với vật khác theo thời gian B thay đổi chiều vật so với vật khác theo thời gian C thay đổi vị trí vật so với vật khác theo thời gian D thay đổi phương vật so với vật khác theo thời gian Câu Hãy chọn câu A Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian B Hệ quy chiếu bao gồm hệ toạ độ, mốc thời gian đồng hồ C Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, mốc thời gian đồng hồ D Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian đồng hồ Câu Một vật chuyển động thẳng với tốc độ v Chọn trục toạ độ ox có phương trùng với phương chuyển động, chiều dương chiều chuyển động, gốc toạ độ O cách vị trí vật xuất phát khoảng OA = x0 Phương trình chuyển động vật 2 A x = x0 + v0t − at B x = x0 +vt C x = v0t + at D x = x0 + v0t + at 2 Câu Chọn đáp án sai A.Trong chuyển động thẳng tốc độ trung bình qng đường B Qng đường chuyển động thẳng tính cơng thức s = v.t C Trong chuyển động thẳng tốc độ thay đổi theo thời gian D Phương trình chuyển động chuyển động thẳng là: x = x0 +vt Câu Một xe máy chạy đầu với tốc độ 30 km/h, với tốc độ 40 km/h Tốc độ trung bình xe A.v = 34 km/h B v = 35 km/h C v = 30 km/h D v = 40 km/h II TỰ LUẬN: Bài Một ơtơ chạy đường thẳng Trên nửa đầu đường đi, ơtơ chạy với tốc độ khơng đổi 50km/h Trên nửa sau, ơtơ chạy với tốc độ khơng đổi 60km/h Tính tốc độ trung bình ơtơ qng đường GIÁO ÁN TỰ CHỌN 10NC Bài Hai ơtơ xuất phát lúc từ hai địa điểm A B cách 10km qng đường thẳng qua A B, chuyển động chiều từ A đến B Tốc độ ơtơ xuất phát từ A 60km/h, ơtơ xuất phát từ B 40km/h a) Lấy gốc tọa độ A, gốc thời gian lúc xuất phát Hãy viết phương trình chuyển động hai xe b) Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian hai xe hệ trục (x,t) c) Dựa vào đồ thị, xác định vị trí thời điểm mà xe A đuổi kịp xe B Bài 3: Một xe Ơtơ chuyển động theo phương trình toạ độ - thời gian là: x = 50 + 50t (m,s) a) Xác định toạ độ vận tốc ban đầu xe Ơtơ chuyển động nào? b) Khi xe Ơtơ vị trí có tọa độ 75m thời điểm nào? c) Tìm qng đường xe Ơtơ thời gian 1/5 s Học sinh: + Nắm kĩ cơng thức chuyển động thẳng + Chuẩn bị tập nhà III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Kiểm tra cũ: Kiểm tra cơng thức chuyển động thẳng (5 phút) Tiến trình dạy học: Thời Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên Ghi KQ cần đạt gian Hoạt động 1: PPDH: Đàm thoại, thảo - HS nêu phương trình 10 Kỹ làm tập trắc luận + Chuyển động phút nghiệm - Hướng dẫn HS nhiệm + Chuyển động thẳng Kỹ thuật học tập tích cực: vụ cần thực Làm việc nhóm - Điều khiển thảo luận nhóm + Làm việc cá nhân - Cung cấp đáp án + Thảo luận nhóm Thảo luận, so sánh kết + Báo cáo kết quả: nhóm với đáp án Hoạt động 2: PPDH: Đàm thoại, thảo - HS nêu : Bài tập tự luận luận phút Cách tính tốc độ trung bình Kỹ thuật học tập tích cực: - Hướng dẫn HS nhiệm Bài Làm việc nhóm vụ cần thực + Làm việc cá nhân - Điều khiển thảo luận nhóm ĐS: v = 54,5km / h tb + Thảo luận nhóm - Cung cấp đáp án + Báo cáo kết quả: Thảo luận, so sánh kết nhóm với đáp án Hoạt động 3: PPDH: Đàm thoại, thảo - HS nêu : 15 luận + Viết phương trình chuyển phút Tìm hiểu tập tự luận Kỹ thuật học tập tích cực: Hướng dẫn HS nhiệm vụ động Làm việc nhóm cần thực + Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian + Làm việc cá nhân - Điều khiển thảo luận nhóm Bài + Thảo luận nhóm - Cung cấp đáp án a) + Xe 1: x1 = 60t + Báo cáo kết quả: Thảo luận, so sánh kết + Xe 2: x2 = 10 + 40t nhóm với đáp án b) Đồ thị: c) t = 0,5( h);x1 = 30km phút Hoạt động 4: Tìm hiểu tập Làm việc nhóm + Làm việc cá nhân + Thảo luận nhóm + Báo cáo kết quả: Hướng dẫn HS nhiệm vụ cần thực - Điều khiển thảo luận nhóm - Cung cấp đáp án Thảo luận, so sánh kết nhóm với đáp án IV Hướng dẫn nhà: ( 3phút) làm tập từ 2.1 đến 2.15 sách tập Bài 3: a) suy x0 = 50m, v = 50m/s Vậy vật chuyển động thẳng b) Khi x = 75m suy t = 0,5s c) s = vt = 50.1/5 =10m GIÁO ÁN TỰ CHỌN 10NC Ngày soạn: 10/09/2015 Ngày dạy : Tuần , Tiết TC 02: BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU I MỤC TIÊU Kiến thức: - Nắm vững các kiến thức : khái niệm đợ dời , vận tớc trung bình , vận tớc tức thời , phương trình chủn đợng thẳng đều , đờ thị tọa đợ , đờ thị vận tớc - Nắm phương pháp giải tập chủn đợng thẳng đều Kĩ - Vận dụng được các kiến thức để giải bài tâp về chủn đợng thẳng đều - Rèn lụn kĩ vẽ đờ thị vật lý - Rèn luyện óc phân tích, tổng hợp tư lơgíc II CHUẨN BỊ Giáo viên: Các đề bài tập SGK và các bài tập liên quan về chủn đợng thẳng đều Học sinh: Ơn lại các kiến thức về chủn đợng thẳng đều III/Các hoạt động dạy học: 1.Kiểm tra cũ: 2.Tiến trình dạy học: Hoạt động HS Hoạt động GV Hoạt động 1: Giải bài tập / 17 SGK Kỹ thuật học tập tích cực: Đặt câu hỏi - Dưới sự hướng dẫn của GV , HS giải bài Bài / 17 SGK Chọn gớc tọa đợ O tại vị trí x́t phát ; trục Ox có phương , chiều trùng với phương , chiều của chủn đợng ; gớc thời gian tại thời điểm x́t phát Phương trình chủn đợng của mỡi người : PPDH: Đàm thoại, thuyết trình , thảo luận - Hướng dẫn HS nhiệm vụ cần thực - Điều khiển thảo luận nhóm - Cung cấp đáp án Thảo luận, so sánh kết nhóm với đáp án x1 = x0 + v1t = 0,9t Ghi KQ cần đạt -Viết phương trình chủn đợng thẳng đều -Hai vật gặp : x1 = x2 Từ tìm vị trí thời điểm gặp x2 = x0 + v2t = 1,9t a ) x2 = 1,9t = 780 ⇒t = 780 = 410 s = 50 s 1,9 Sau x́t phát 6min50s , người thứ hai sẽ đến địa điểm cách nơi x́t phát 780m b) x1 = x2 0,9t = 1,9(t − 330) ⇒ t = 627 s x1 = 0,9.627 = 564,3m Vị trí hai người gặp cách vị trí x́t phát 564,3m Hoạt động 2: Giải bài tập / 17 SGK Kỹ thuật học tập tích cực: Đặt câu hỏi Bài / 17 - Chọn gớc tọa đợ tại A , trục Ox trùng với phương chủn đợng , chiều dương từ A đến B, gớc thời gian là lúc khởi hành x A = x0 A + v A t = 40t x B = x0 A + v B t = 120 − 20t Hai xe gặp x A = xB ⇒ 40t = 120 − 20t ] ⇒ t = 2h Sau 2h kể từ lúc khởi hành hai xe gặp , vị trí hai xe gặp cách gớc tọa đợ x = 40.2 = 80km PPDH: Đàm thoại, thảo luận - Hướng dẫn HS nhiệm vụ cần thực - Điều khiển thảo luận nhóm -Khái qt phương pháp giải - Cung cấp đáp án -Thảo luận, so sánh kết nhóm với đáp án -HS vẽ đờ thị tọa đợ – thời gian của từng chủn đợng - Từ giao điểm của hai đường biểu diễn , suy được thời gian và vị trí hai xe gặp GIÁO ÁN TỰ CHỌN 10NC b) Vẽ đờ thị x A = 40t x B = 120 − 20t Từ đờ thị ta suy , sau 2h kể từ lúc khởi hành hai xe gặp , vị trí hai xe gặp cách gớc tọa đợ x = 40.2 = 80km IV Củng cớ : - GV nhắc lại các kiến thức chính về chủn đợng thẳng đều - Củng cớ bằng trắc nghiệm : Câu : Hãy câu khơng A.Quỹ đạo chuyển động thẳng đường thẳng B.Tốc độ trung bình chuyển động thẳng đoạn đường C.Trong chuyển động thẳng đều, qng đường vật tỉ lệ thuận với khoảng thời gian chuyển động D.Chuyển động lại pit-tong xi lanh chuyển động thẳng Câu 2: Câu đúng? Phương trình chuyển động chuyển động thẳng dọc theo trục Ox, trường hợp vật khơng xuất phát từ điểm O A s = vt B x = x0 + vt C x = vt D phương trình khác Câu 3: Phương trình chuyển động chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = + 60t ( x đo kilơmét t đo giờ) Chất điểm xuất phát từ điểm chuyển động với vận tốc bao nhiêu? A.Từ điểm O, với vận tốc 5km/h B.Từ điểm O, với vận tốc 60km/h C.Từ điểm M, cách O 5km,với vận tốc 5km/h D Từ điểm M, cách O 5km,với vận tốc 5km/h Câu :Chọn câu sai A Vectơ đợ dời là mợt vectơ nới vị trí đầu và ći của chất điểm chủn đợng B Chất điểm mợt đường thẳng rời quay về vị trí ban đầu thì có đợ dời bằng khơng C Vectơ đợ dời có đợ lớn ln ln bằng quãng đường được của chất điểm D Đợ dời có thể dương hoặc là âm - BTVN : GV chép đề bài tập lên bảng : Lúc 6h sáng , mợt xe máy x́t phát từ thị trấn A về thị trấn B cách A 140 km , với vận tớc 40 km/h Cùng lúc đó , mợt ơtơ x́t phát từ B về A với vận tớc 60km/h Hỏi hai xe gặp ở đâu ? vào lúc nào ? - Dặn dò : HS về nhà nghiên cứu trước về chủn đợng thẳng biến đởi đều *BÀI TẬP DÀNH THÊM CHO LĨP NÂNG CAO: Bài tập SBT 10NC: 1.7/10 Bài 1: Lúc 9h tơ khởi hành từ TháI Bình đI Hà Nội với tốc độ 60 km/h Sau đI 45 phút, xe dừng 15 phút tiếp tục chạy với tốc độ lúc đầu Lúc 9h30 tơ khác khởi hành từ TháI Bình đuổi theo xe thứ với tốc độ 70 km/h A, Vẽ đồ thị toạ độ – thời gian hai xe? B, Xác định thời điểm vị trí xe thứ hai đuổi kịp xe đầu? C, GiảI lại lập phương trình chuyển động? Đáp số: b, t = 2h, thời điểm lúc 11giờ cách TháI Bình 105 km GIÁO ÁN TỰ CHỌN 10NC Ngày soạn: 14/09/2015 Tuần: 03 - Tiết TC 03 Ngày dạy : BÀI TẬP CHUYỂN THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU I MỤC TIÊU Kiến thức: + Nắm lại cơng thức học + Hiểu mối quan hệ dấu gia tốc dấu vận tốc chuyển động nhanh dần chuyển động chậm dần Kỹ + Rèn luyện kĩ tính tốn suy luận + Vận dụng cơng thức : vt = v0 + at, s = v0t + at ; v 2t − v 02 = 2as + Vẽ đồ thị vận tốc chuyển động biến đổi II CHUẨN BỊ Giáo viên: Chuẩn bị tập sách giáo khoa thêm số tập a) Kiến thức bản: Phương trình chuyển động: x0: tọa độ thời điểm ban đầu t0 * Gốc thời gian t0 = v0: vận tốc thời điểm ban đầu t0 a: gia tốc (m / s ) x = x o + v t + a.t 2 x: tọa độ thời điểm t Cơng thức vận tốc: v0: vận tốc thời điểm ban đầu t0 v = v0 + a.t a: gia tốc (m / s ) v − v 02 Qng đường đi: s = v t + a.t s = 2.a b) Phiếu học tập: I TRẮC NGHIỆM: Câu Một chất điểm chuyển động trục Ox, bắt đầu chuyển động lúc t = 0, có phương trình chuyển động: x = + t2 Chất điểm chuyển động A nhanh dần theo chiều dương B nhanh dần ngược chiều dương C chậm dần nhanh dần theo chiều dương D chậm dần theo chiều dương nhanh dần theo chiều âm Câu Phương trình chuyển động chất điểm là: x = 10t + 4t2 Vận tốc tức thời chất điểm lúc t = 2s A 28 m/s B 18 m/s C 26 m/s D 16 m/s Câu Biểu thức sau dùng để xác định gia tốc chuyển động thẳng biến đổi đều? (v0, v vận tốc thời thời điểm t0 t) v − v0 v + v0 v − v02 v + v02 A a = B a = C a = D a = t − t0 t + t0 t − t0 t0 Câu Kết luận ĐÚNG với đặc điểm vật chuyển động thẳng biến đổi đều? A Vận tốc biến thiên theo thời gian theo quy luật hàm số bậc hai B Gia tốc thay đổi theo thời gian C Vận tốc biến thiên lượng khoảng thời D Gia tốc hàm số bậc theo thời gian Câu Trong cơng thức x – x0 = s = v0t + at2 ; với s ≠ Điều sau SAI nói tên gọi đại lượng? A v0 vận tốc ban đầu B a gia tốc C t thời điểm vật bắt đầu chuyển động D s qng đường thời gian t Câu Một vật chuyển động có phương trình: x = 6t + 2t2 (m) Kết luận kết luận sau SAI? A Vật chuyển động nhanh dần B Gia tốc vật m/s2 C Vật chuyển động theo chiều dương trục tọa độ D Vận tốc ban đầu vật m/s GIÁO ÁN TỰ CHỌN 10NC II TỰ LUẬN: Bài 1: Chất điểm chuyển động dọc theo trục 0x với vận tốc 1,5 m/s tăng tốc chuyển động nhanh dần đều, 4s vận tốc tăng đến 5,5 m/s a) Tìm gia tốc qng đường chuyển động s b) Vận tốc lúc t = s Bài 2: Một Ơtơ chạy với vận tốc 30m/s đoạn đường thẳng người lái xe hãm phanh cho Ơtơ chạy chậm dần sau phút Ơtơ dừng lại Hãy tính: a) Gia tốc Ơtơ b) Khi vận tốc Ơtơ 10m/s kể từ bắt đầu hãm phanh Ơtơ qng đường bao nhiêu? c) Sau thời gian Ơtơ cách nơi dừng lại 800m Bài 3: Một ơtơ chuyển động với vận tốc 12 m/s hãm phanh, chuyển động chậm dần thêm 36 m dừng lại hẳn a) Tìm thời gian chuyển động chậm dần ơtơ b) Sau thời gian 2s hãm phanh vận tốc tơ bao nhiêu? c) Qng đường tơ s cuối Học sinh: Nắm kĩ cơng thức chuyển động thẳng biến đổi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Kiểm tra cũ: Kiểm tra cơng thức chuyển động thẳng (5 phút) Tiến trình dạy học: Thời Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên Ghi KQ cần đạt gian Hoạt động 1: trắc nghiệm PPDH: Đàm thoại, thảo HS nêu được : 10 SGK phiếu học tập câu luận - Ơn lại kiến thức cũ phút đến câu - Hướng dẫn HS nhiệm KTHTTC: Làm việc nhóm vụ cần thực + Làm việc cá nhân - Điều khiển thảo luận nhóm + Thảo luận nhóm - Cung cấp đáp án + Báo cáo kết Thảo luận, so sánh kết + Giải thích lựa chọn nhóm với đáp án 10 phút Hoạt động 2: KTHTTC: Làm việc nhóm + Làm việc cá nhân + Thảo luận nhóm + Báo cáo kết 15 phút Hoạt động 3: KTHTTC: Làm việc nhóm + Làm việc cá nhân + Thảo luận nhóm + Báo cáo kết PPDH: Đàm thoại, thảo luận - Hướng dẫn HS nhiệm vụ cần thực - Điều khiển thảo luận nhóm - Cung cấp đáp án Thảo luận, so sánh kết nhóm với đáp án PPDH: Đàm thoại, thảo luận - Hướng dẫn HS nhiệm vụ cần thực - Điều khiển thảo luận nhóm - Cung cấp đáp án Thảo luận, so sánh kết nhóm với đáp án HS nêu được : Vận dụng phương trình v = v0 + at chuyển động thẳng biến đổi vật a) a =1m/s2, s = 5m b) v = 3,5m/s HS nêu được : Qng đường đi: v − v 02 s = v t + a.t s = 2.a a) a = − (m / s ) b) s = 1600m c) t = 40s IV Hướng dẫn nhà: ( 5phút) làm tập từ 3.1 đến 3.15 sách tập Hồn thành tập phiếu học tập V Rút kinh nghiệm: GIÁO ÁN TỰ CHỌN 10NC Ngày soạn: 22/09/2015 Tuần: 04 - Tiết TC 04 Ngày dạy : BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU(tt) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Nắm vững các kiến thức về chủn đợng thẳng biến đởi đều : gia tớc trung bình , gia tớc tức thời , phương trình vận tớc , phương trình chủn đợng thẳng biến đởi đều , đờ thị tọa đợ , đờ thị vận tớc của chủn đợng thẳng biến đởi đều - Nắm phương pháp giải tập chủn đợng thẳng đều Kĩ - Vận dụng được các cơng thức để giải bài tâp về chủn đợng thẳng biến đều - Rèn luyện óc phân tích, tổng hợp tư lơgíc II CHUẨN BỊ Giáo viên: Các đề bài tập SGK về chủn đợng thẳng biến đởi đều Học sinh: Ơn lại các kiến thức về chủn đợng thẳng biến đởi đều III/Các hoạt động dạy học: 1.Kiểm tra cũ: 2.Tiến trình dạy học: Hoạt động HS Hoạt động GV Hoạt động 1: Giải bài tập / 24 SGK và bài tập tương tự Kỹ thuật học tập tích cực: Đặt câu hỏi - HS trả lời câu hỏi của GV , từ đó tìm cơng thức và tự tính toán để thu được kết quả ći cùng Bài / 24 SGK Gia tớc của tên lửa PPDH: Đàm thoại, thảo luận - Hướng dẫn HS nhiệm vụ cần thực - Điều khiển thảo luận nhóm -Khái qt phương pháp giải - Cung cấp đáp án -Thảo luận, so sánh kết nhóm với đáp án ∆v v − v1 = ∆t ∆t 7,9.10 − = = 49,37m / s 160 a= Ghi KQ cần đạt -Vận dụng cơng thức tính gia tốc để làm tập -Viết pt vận tốc tính vận tốc trường hợp a khác Bài : Mợt vật chủn đợng thẳng đều có vận tớc 5,2 m/s Hỏi vận tớc của nó sau 2,5s bằng nếu a)gia tớc của nó bằng 3m/s2 b)gia tớc của nó bằng -3m/s2 Giải : chọn gớc thời gian là lúc vật đạt vận tớc 5,2m/s ∆v v − v0 = ⇒ v = v0 + at ∆t t a )a = 3m / s , v0 = 5,2m / s a= v = 5,2 + 3.2,5 = 12,7 m / s b)a = −3m / s v = 5,2 − 3.2,5 = −2,3m / s Hoạt động 2: Giải bài tập / 24 SGK Kỹ thuật học tập tích cực: Đặt câu hỏi - HS đọc và tóm tắt đề bài để xác định những dữ kiện đề cho và u cầu của đề - HS đề x́t phương án giải Bài /24 SGK ∆v v − v1 v − v = = ∆t ∆t t v − v 0 − (−10) ⇒t = = = 2,5s a a )a = b) Sau 2,5s tính từ thời điểm ban đầu , chất điểm dừng lại Sau đó, chất điểm chủn đợng nhanh dần đều c) PPDH: Đàm thoại, thảo luận - Hướng dẫn HS nhiệm vụ cần thực - Điều khiển thảo luận nhóm -GV gọi mợt HS đọc và tóm tắt đề bài tập - Gọi mợt HS đề x́t phương án xác định thời gian chất điểm dừng lại - Gọi HS khác đề x́t phương án xác định vận tớc của chất điểm ở thời điểm t = 5s - Gọi mợt HS lên bảng giải bài - GV nhận xét bài làm của HS -xác định vận tớc của chất điểm ở thời điểm GIÁO ÁN TỰ CHỌN 10NC v = v + at = −10 + 4t v(5) = −10 + 4.5 = 10m / s Hoạt động 3: Giải bài tập về chủn đợng thẳng biến đởi đều Kỹ thuật học tập tích cực: Đặt câu hỏi - HS chép đề vào vở - HS đọc , tóm tắt đề , suy nghĩ phương án giải - HS đề x́t phương án giải Bài : Mợt người xe đạp khởi hành ở A có vận tớc ban đầu là 18 km/h và lên dớc chậm dần đều với gia tớc 0, 2m / s Viết phương trình chủn đợng của người đó Giải : Chọn gớc tọa đợ tại A , trục Ox trùng với phương chủn đợng , chiều dương trùng với chiều chủn đợng, gớc thời gian là lúc khởi hành PPDH: Đàm thoại, thảo luận - Hướng dẫn HS nhiệm vụ cần thực - Điều khiển thảo luận nhóm -Khái qt phương pháp giải - Cung cấp đáp án -Thảo luận, so sánh kết nhóm với đáp án -Xác định dấu vận tốc gia tốc chuyển động thảng biến đổi -Viết phương trình chủn đợng thẳng thẳng biến đổi đều at x = 0, v = 18km / h = 5m / s x = x0 + v0 t + a = −0,2m / s x = 5t − 0,1t IV Củng cớ : - GV nhắc lại các kiến thức chính về chủn đợng thẳng biến đởi đều - BTVN : Bài 1,2,3,4 / 28 SBT - Dặn dò : HS về nhà ơn lại các bài 1,2,3,4,5 để làm bài kiểm tra 15 phút vào t̀n sau *BÀI TẬP DÀNH THÊM CHO LĨP NÂNG CAO: Bài tập SBT 10NC: 1.11/11 Bài Hãy vẽ cùng mợt hệ trục tọa đợ các đờ thị vận tớc – thời gian của vật chủn đợng sau: - Vật I: Chùn đợng nhanh dần đều với gia tớc 1m/s2, vận tớc đầu (lúc t = 0) là 2m/s - Vật I: Chủn đợng cậm dần đều với gia tớc 2m/s2, vận tớc đầu (lúc t = 0) là 8m/s b Lúc nào thì hai vật có cùng vận tớc và đến lúc đó quãng đường mà mỡi vật được là bao nhiêu? ĐS: t = 2s , S1 = 6m, S2 = 12m *Trắc nghiệm : Câu 1:phương trình x = x0 + v0 t + a.t để biểu diễn sau đây: A.qng đường chuyển động B.qng đường chuyển động nhanh dần C qng đường chuyển động chậm dần D.tọa độ vật chuyển động biến đổi Câu 2:tìm cơng thức phương trình chuyển động thẳng biến đổi nhanh dần đều: at (a v0 dấu) 2 C x = x + v t + at (a v0 dấu) 2 at (a v0 trái dấu) 2 D x = x + v t + at (a v0 trái dấu) Câu 3:một chất điểm chuyển động dọc theo trục 0x theo phương trình: x = + 6.t − 0, 2.t với x tính mét,t tính A s = v t + giây I.Xác định gia tốc vận tốc ban đầu chất điểm: A.0,4m/s2 ; 6m/s B.-0,4m/s2 ; 6m/s II.Tìm tọa độ vận tốc tức thời chất điểm lúc t=2s: A.30m ; 4,2m/s B.16,2m ; 5,2m/s B s = v0 t + C.0,5m/s2 ; 5m/s D.-0,2m/s2 ; 6m/s C.32m ; 6,1m/s D.19m ; 12,5m/s Câu 4:một vật chuyển động thẳng biến đổi có phương trình chuyển động là: x = − t + 2.t + I.Hỏi cơng thức vận tốc vật có dạng sau đây: A.v=t B.v=t+4 C.v=t+2q D.v=-t+2 GIÁO ÁN TỰ CHỌN 10NC II.Vật chuyển động sau dừng lại: A.5s B.4s C.3s III.Khi dừng lại vật cách gốc tọa độ đoạn là: A.4m B.5,5m C.6m Câu 5:cho đồ thị biễu diễn biến thiên vận tốc theo thời gian chuyển động thẳng hình vẽ.Cơng thức vận tốc là: A.v=t+1 B.v=t-1 C.v=2t-1 D.v=2t+1 Câu 6:một vật chuyển động thẳng biến đổi có phương trình vận tốc theo thời gian là:v=-t+3.Phương trình chuyển động vật là: 2 C x = t + 3.t A x = − t + 3.t D x = −t + 3.t D.2s D.1,5m B x = − t + Câu 7:một vật chuyển động thẳng biến đổi mà vận tốc biểu diễn đồ thị hình vẽ I.Chuyển động vật chuyển động chậm dần vì: A.đường biểu diễn vận tốc đường thẳng B.vận tốc tăng theo thời gian C vận tốc giảm theo thời gian D.vận tốc hàm bậc theo thời gian II.Gia tốc chuyển động là: A.-2m/s2 B.2m/s2 C.4m/s2 D.-4m/s2 III.qng đường mà vật thời gian 2s là: A.1m B.4m C.6m D.8m Câu 8: Cho đồ thị hình vẽ I.Đoạn biểu diễn chuyển động thẳng biến đổi đều: A.AB BC B.BC CD C.AB CD D.cả A,B,C II.Gia tốc đoạn nhanh dần bao nhiêu: A.1m/s2 B 2m/s2 C 3m/s2 D 4m/s2 III.Đoạn đường mà vật là: A.20m B.22m C.26m D.32m GIÁO ÁN TỰ CHỌN 10NC Ngày soạn: 25/09/2015 Ngày dạy : Tuần: 05 - Tiết TC 05 BÀI TẬP RƠI TỰ DO I MỤC TIÊU Kiến thức: - Nêu rơi tự viết cơng thức tính vận tốc đường chuyển động rơi tự Nêu đặc điểm gia tốc rơi tự - Viết cơng thức tính vận tốc đường chuyển động rơi tự Kỹ năng: - Rèn kĩ tính toán - Viết cơng thức tính vận tốc đường chuyển động rơi tự II CHUẨN BỊ Giáo viên: Chuẩn bị tập sách giáo khoa thêm số tập a) Kiến thức bản: + Vận tốc rơi tự do: v = g.t + Qng đường được: s = gt 2 2s + Cơng thức độc lập thời gian: v = 2g.s t Chuyển động thẳng nhanh dần đều, gia tốc có độ lớn a = g + Gia tốc rơi tự do: g = Đặc điểm b) Phiếu học tập: I TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Ghép nội dung cột bên trái với nội dung tương ứng cột bên phải để thành câu có nội dung Sự rơi vật tác dụng trọng lực Đại lượng đặc trưng cho biến thiên vận tốc rơi tự Tại nơi định Trái Đất, gần mặt đất, gia tốc rơi tự vật có a Cùng giá trị b gia tốc rơi tự c rơi tự do; d vận tốc rơi tự ĐS : c ; 2.b ; a Câu 2: Chuyển động vật coi chuyển động rơi tự do? A Một vận động viên nhảy dù bng dù rơi khơng trung B Một táo nhỏ rụng từ rơi xuống đất C Một vận động viên nhảy cầu lao từ cao xuống mặt nước D Một thang máy chuyển động xuống Câu 3: Chuyển động vật khơng thể coi chuyển động rơi tự do? A Một viên đá nhỏ thả rơi từ cao xuống mặt đất B Các hạt mưa nhỏ lúc bắt đầu rơi C Một rụng rơi từ xuống đất D Một viên bi chì rơi ống thuỷ tinh đặt thẳng đứng hút chân khơng Câu 4: Một sỏi nhỏ ném thẳng đứng xuống với vận tốc đầu 9,8m/s từ độ cao 39,2m Lấy g = 9,8m/s2 Bỏ qua lực cản khơng khí Hỏi sau sỏi rơi tới đất? A t = 1s B t = s C t = 3s D t = 4s Câu 5: Tại điểm A mặt đất, người ta ném vật m thẳng đứng lên cao với vận tốc 5m/s, lúc B cách mặt đất 20m người ta thả rơi tự vật m Lấy g = 10 m/s2 Vật rơi chạm đất trước cách vật sau thời gian? A Vật rơi xuống trước 1s so với vật B.Vật rơi xuống trước 0,5s so với vật C Vật rơi xuống trước 0,5s so với vật D Vật rơi xuống trước 1s so với vật Câu 6: Một vật rơi tự từ độ cao h xuống mặt đất Biết 2s cuối vật rơi đoạn 1/4 độ cao ban đầu Lấy g = 10 m/s2 Hỏi thời gian rơi vật từ độ cao h xuống mạt đất bao nhiêu? A 9,16s B 11,7s C 5,94s D 14,9s Câu 7: Hai đá thả rơi tự từ độ cao, thứ hai rơi sau thứ 0,5s Lấy g = 9,8 m/s2 Khoảng cách hai đá sau 1s kể từ lúc thứ hai rơi bao nhiêu? A 4,90m B 6,13m C 9,80m D 4,37m II TỰ LUẬN: Bài 1: Một vật rơi tự từ độ cao 45m Lấy g =10m/s2 a) Tính thời gian vật rơi vận tốc vật chạm đất b) Tính qng đường vật rơi giây cuối GIÁO ÁN TỰ CHỌN 10NC Bài 2: Một vật rơi tự giây cuối rơi 35m Tính thời gian từ lúc bắt đầu rơi đến chạm đất độ cao nơi thả vật Lấy g =10m/s2 Bài 3: Từ vị trí cách mặt đất độ cao h, người ta thả rơi vật Cho biết gia tốc g = 10 m/s 2, bỏ qua sức cản khơng khí a) Tính qng đường vật rơi giây b) Trong giây trước chạm đất vật rơi 20 m Tính thời gian từ lúc bắt đầu rơi đến chạm đất, từ suy độ cao nơi thả vật c) Tính vận tốc vật chạm đất Học sinh: Nắm kĩ cơng thức III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Kiểm tra cũ ( phút): Thế rơi tự do? Viết cơng thức vận tốc qng đường chuyển động rơi tự do? Tiến trình dạy học: Thời Hoạt động học sinh gian Hoạt động 1: trắc nghiệm 10 phút SGK phiếu học tập câu đến câu 11 KTHTTC: Làm việc nhóm + Làm việc cá nhân + Thảo luận nhóm + Báo cáo kết 20 phút phút Hoạt động 2: KTHTTC: Làm việc nhóm + Làm việc cá nhân + Thảo luận nhóm + Báo cáo kết Hoạt động 3: KTHTTC: Làm việc nhóm + Làm việc cá nhân + Thảo luận nhóm + Báo cáo kết Hoạt động giáo viên Ghi KQ cần đạt PPDH: Đàm thoại, thảo luận - Hướng dẫn HS nhiệm vụ cần thực - Điều khiển thảo luận nhóm - Cung cấp đáp án Thảo luận, so sánh kết nhóm với đáp án HS nêu được : - Ơn lại kiến thức cũ PPDH: Đàm thoại, thảo luận - Hướng dẫn HS nhiệm vụ cần thực - Điều khiển thảo luận nhóm - Cung cấp đáp án Thảo luận, so sánh kết nhóm với đáp án HS nêu được : Vận dụng cơng thức chuyển động rơi tự PPDH: Đàm thoại, thảo luận - Hướng dẫn HS nhiệm vụ cần thực - Điều khiển thảo luận nhóm - Cung cấp đáp án Thảo luận, so sánh kết nhóm với đáp án + Gia tốc rơi tự do: g = 2s t2 + Qng đường s = gt 2 + Vận tốc rơi tự do: v = g.t HS nêu được : Vận dụng cơng thức chuyển động rơi tự + Gia tốc rơi tự do: g = 2s t2 + Qng đường s = gt 2 + Vận tốc rơi tự do: v = g.t IV Hướng dẫn nhà: ( 5phút) làm tập từ 4.1 đến 4.12 sách tập Hồn thành tập phiếu học tập V Rút kinh nghiệm: GIÁO ÁN TỰ CHỌN 10NC Ngày soạn: 02/10/2015 Ngày dạy : Tuần : 06 -Tiết TC 06 BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG TRỊN ĐỀU I MỤC TIÊU - Kiến thức: + Nắm lại cơng thức học + Biết quan sát nhận xét vật chuyển động tròn - Rèn luyện kĩ tính tốn suy luận II CHUẨN BỊ Giáo viên: Chuẩn bị tập sách giáo khoa thêm số tập a) Kiến thức bản: Tốc độ góc Chu kì quay Gia tốc ω= ∆α (rad/s) ∆t T = 2π/ω = số ⇒ tần số quay f = 1/T (Hz) Khi vật rắn quay đều: điểm vật rắn chđộng tròn Tốc độ dài (tiếp tuyến) v2 Gia tốc hướng tâm a = = ω2 r (m/s2) n 2π r v = ω.r = 2πf r = r (m/s) T b) Phiếu học tập: I TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Bánh xe đạp có đường kính 0,6m Một người xe đạp cho bánh xe quay với tốc độ 180vòng/phút Vận tốc người xe đạp bao nhiêu? A 3,14m/s B 5,65m/s C 9,42m/s D 6,28m/s Câu 2: Kim phút đồng hồ dài gấp 1,5 lần kim Hỏi tốc độ dài điểm đầu kim phút lớn gấp lần điểm đầu mút đầu kim giờ? A 18 lần B 30 lần C 60 lần D 12 lần Câu 3: Ghép nội dung cột bên trái với nội dung tương ứng cột bên phải để thành câu có nội dung Đại lượng đo góc qt bán kính quỹ đạo tròn a) Gia tốc hướng tâm đơn vị thời gian Khoảng thời gian để chất điểm chuyển động tròn b) Chu kỳ chuyển động tròn hết vòng quỹ đạo gọi Đại lượng đặc trưng cho biến thiên hướng vận tốc chuyển động tròn c) tốc độ góc Câu 4: Chuyển động vật chuyển động tròn đều? A Chuyển động đầu van bánh xe đạp chuyển động thẳng chậm dần B Chuyển động quay Trái Đất quanh mặt trời C Chuyển động điểm đầu cánh quạt trần quay ổn định D Chuyển động điểm đầu cánh quạt vừa tắt điện Câu 5: câu sai ? Véc tơ gia tốc hướng tâm chuyển động tròn A Đặt vào vật chuyển động tròn B Ln hướng vào tâm quỹ đạo tròn C Có độ lớn khơng đổi D Có phương chiều khơng đổi Đề dùng cho câu 6,7,8,9 Đĩa tròn bán kính 10cm, quay vòng hết 0,2π (s) Câu 6: Tốc độ dài điểm nằm vành đĩa có giá trị: A v = 3,14 m/s B v = 10 m/s C v = 0,1 m/s D v = m/s Câu 7: Gia tốc hướng tâm điểm vành đĩa: A aht = 1000 m/s2 B aht = m/s2 C aht = 10 m/s2 D aht = 100 m/s2 Câu 8: So sánh tốc độ góc điểm M vành đĩa điểm N trung điểm bán kính ta có kết luận sau đây: A ωM = 2ωN B ωM = ½.ωN C ωM = ωN D ωM = 4ωN Câu 9: So sánh gia tốc hướng tâm điểm M vành đĩa điểm N trung điểm bán kính ta có kết luận sau A ahtM = 2.ahtN B ahtM = ½.ahtN C ahtM = ahtN D ahtM = 4.ahN II TỰ LUẬN: Bài 1: Một đĩa tròn có bán kính 36cm quay vòng 0,6s Tính tốc độ dài, tốc độ góc, gia tốc hướng tâm điểm nằm vành đĩa Bài 2: Kim đồng hồ dài 3/4 kim phút Tìm tỉ số tốc độ góc hai kim tỉ số tốc độ dài đầu mút hai kim Cho kim đồng hồ quay GIÁO ÁN TỰ CHỌN 10NC Bài 3: Một xe đạp chuyển động đường tròn bán kính 100m Xe chạy vòng hết phút Tính tốc độ dài tốc độ góc xe Bài 4: Một tơ chuyển động theo đường tròn bán kính 100m với vận tốc 54km/h Xác định độ lớn gia tốc hướng tâm tơ Bài 5: Vệ tinh nhân tạo Trái Đất độ cao h = 280 km bay với vận tốc 7,9 km/s Tính tốc độ góc, chu kỳ, tần số Coi chuyển động tròn Bán kính Trái Đất R = 6400km Bài 6: Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn quanh Trái Đất vòng hết 84 phút Vệ tinh bay cách mặt đất 300km Cho biết bán kính Trái Đất 6400km Tính: a) tốc độ dài vệ tinh b) Gia tốc hướng tâm vệ tinh Học sinh: Nắm kĩ cơng thức chuyển động tròn III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Kiểm tra cũ ( phút): cơng thức xác định chu kì tần số chuyển động tròn đều? Liên hệ tốc độ dài tốc độ góc Tiến trình dạy học: Thời Hoạt động học sinh gian Hoạt động 1: trắc nghiệm 10 phút SGK phiếu học tập 1-4 KTHTTC: Làm việc nhóm + Làm việc cá nhân + Thảo luận nhóm + Báo cáo kết 20 phút phút Hoạt động 2: KTHTTC: Làm việc nhóm + Làm việc cá nhân + Thảo luận nhóm + Báo cáo kết Hoạt động 3: KTHTTC: Làm việc nhóm + Làm việc cá nhân + Thảo luận nhóm + Báo cáo kết Hoạt động giáo viên Ghi KQ cần đạt PPDH: Đàm thoại, thảo luận - Hướng dẫn HS nhiệm vụ cần thực - Điều khiển thảo luận nhóm - Cung cấp đáp án Thảo luận, so sánh kết nhóm với đáp án HS nêu được : - Ơn lại kiến thức cũ PPDH: Đàm thoại, thảo luận - Hướng dẫn HS nhiệm vụ cần thực - Điều khiển thảo luận nhóm - Cung cấp đáp án Thảo luận, so sánh kết nhóm với đáp án HS nêu được : PPDH: Đàm thoại, thảo luận - Hướng dẫn HS nhiệm vụ cần thực - Điều khiển thảo luận nhóm - Cung cấp đáp án Thảo luận, so sánh kết nhóm với đáp án HS nêu được : Tốc độ góc: ω = ⇒ v = ωR ω= ∆ϕ (rad/s) ∆t 2π T ω = 2πf Tốc độ góc: ω = ⇒ v = ωR ω= ∆ϕ (rad/s) ∆t 2π T ω = 2πf IV Hướng dẫn nhà: ( 5phút) làm tập từ 5.1 đến 3.14sách tập Hồn thành tập 4,5,6 phiếu học tập V Rút kinh nghiệm: Luyện tập nhiều để học sinh vận dụng cơng thức GIÁO ÁN TỰ CHỌN 10NC Ngày soạn: 02/10/2015 Ngày dạy : Tuần 7-Tiết TC BÀI TẬP CƠNG THỨC CỘNG VẬN TỐC I MỤC TIÊU Kiến thức: Củng cố kiến thức cơng thức cộng vận tốc Kĩ năng: - Xác định vật 1, 2, - Chọn chiều dương, xác định chiều vận tốc - Áp dụng cơng thức cộng vận tốc II CHUẨN BỊ Giáo viên: Chuẩn bị tập sách giáo khoa thêm số tập r r r a) Kiến thức bản: v1,3 = v1,2 + v 2,3 b) Phiếu học tập: I TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Chọn câu khẳng định Đứng trái đất ta thấy: A Mặt trời đứng n, trái đất quay quanh mặt trời B Trái đất đứng n mặt trời quay quanh trái đất C Trái đất đứng n, mặt trăng quay quanh trái đất D Cả B C Câu 2: Vận tốc tuyệt đối vật vận tốc vật so với: A Hệ quy chiếu đứng n B Hệ quy chiếu chuyển động C Cả A, B D Cả A, B sai Câu 3: Tại trạng thái đứng n hay chuyển động tơ có tính tơng đối A Vì chuyển động tơ quan sát thời điểm khác B Vì chuyển động tơ đợc xác định người quan sát khác đứng bên lề đường C Vì chuyển động tơ khơng ổn định D Vì chuyển động tơ quan sát hệ quy chiếu khác Câu 4: Một hành khách ngồi toa tàu H, nhìn qua cửa sổ thấy toa tàu N bên cạnh gạch lát sân ga chuyển động Hỏi toa tàu chạy? A Tàu H đứng n, Tàu N chạy B Tàu H chạy, tàu N đứng n C Cả hai tàu chạy D Các câu A, B, C sai Câu 5: Một người xe máy chạy với vận tốc 60km/h đuổi theo đồn tàu chạy song song với đường Đồn tàu dài 200m Thời gian từ lúc người gặp đồn tàu đến lúc vượt qua đồn tàu 25s Vận tốc đồn tàu bao nhiêu? A 34,4km/h B 25,6km/h C 28,8km/h D 31,2km/h Câu 6: Một thuyền từ A đến B từ B A thời gian tổng cọng 1h Bến sơng A bến sơng B cách 4km, vận tốc dòng nước chảy từ A đến B 3km/h Vận tốc thuyền so với mặt nước bao nhiêu? A 5km/h B 7km/h C 10km/h D 9km/h Câu 7: Một hành khách ngồi tàu A chuyển động với vận tốc 36km/h quan sát thấy tàu B chạy song song ngược chiều so với tàu A Biết tàu B dài 100m từ lúc người nhìn thấy điểm đầu đến lúc nhìn thấy điểm cuối tàu B 8s Hỏi vận tốc tàu B bao nhiêu? A 2,5m/s B 12,5m/s C 5m/s D 7,5m/s II TỰ LUẬN: Bài 1: Một người ngồi tơ tải chuyển động với vận tốc 5m/s nhìn thấy tơ du lịch phía trước cách xe 300m chuyển động ngược chiều với xe tải Sau 20s xe gặp Vận tốc xe du lịch bao nhiêu? ĐS: 10m/s Bài 2: Trên đoạn sồng AB dài 7,5km Một ca nơ xi dòng từ A đến B quay trở lại A thời gian tổng cọng 48 phút Nếu nước sơng khơng chảy ca nơ 45 phút Vận tốc dòng nước chảy bao nhiêu? ĐS: 5km/h Bài 3: Một ca nơ vượt qua dòng sơng với vận tốc 6m/s mặt nước, vận tốc dòng nước 2m/s Tìm bề rộng dòng sơng biết ca nơ sang bờ bên 2phút ĐS: 720m Bài 4: Một thuyền ngược dòng sơng 5km, đổ lại 30 phút xi nơi xuất phát Thời gian từ lúc xuất phát đến lúc tới đích 2h30phút Vận tốc thuyền chạy nước khơng chảy 6km/h Vận tốc dòng nước bao nhiêu? ĐS: 2,45km/h Bài 5: Một ca nơ chạy xi dòng từ A đến B 2h chạy ngược dòng từ B A 3h Nếu ca nơ tắt máy để trơi theo dòng nước phải thời gian để trơi từ A đến B? ĐS: 12h GIÁO ÁN TỰ CHỌN 10NC Bài 6: Một thuyền xi dòng từ A đến B dòng sơng lại ngược dòng A thời gian 5h Vận tốc thuyền nước khơng chảy 5km/h, vận tốc dòng nước 1km/h Khoảng cách AB hai bến sơng bao nhiêu? ĐS: 12km Học sinh: Cơng thức cộng vận tốc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Kiểm tra cũ ( phút): Tiến trình dạy học: Thời Hoạt động học sinh gian Hoạt động giáo viên Ghi KQ cần đạt 10 phút Hoạt động 1: trắc nghiệm SGK phiếu học tập KTHTTC: Làm việc nhóm + Làm việc cá nhân + Thảo luận nhóm + Báo cáo kết PPDH: Đàm thoại, thảo HS nêu được : luận Chuyển động có tính tương - Hướng dẫn HS nhiệm vụ đối vận tốc quỹ đạo cần thực - Điều khiển thảo luận nhóm - Cung cấp đáp án Thảo luận, so sánh kết nhóm với đáp án 20 phút Hoạt động 2: KTHTTC: Làm việc nhóm + Làm việc cá nhân + Thảo luận nhóm + Báo cáo kết PPDH: Đàm thoại, thảo HS nêu được : luận Cơng thức cơng vận tốc - Hướng dẫn HS nhiệm vụ cần thực - Điều khiển thảo luận nhóm - Cung cấp đáp án Thảo luận, so sánh kết nhóm với đáp án phút Hoạt động 3: PPDH: Đàm thoại, thảo luận - Hướng dẫn HS nhiệm vụ cần thực - Điều khiển thảo luận nhóm - Cung cấp đáp án Thảo luận, so sánh kết nhóm với đáp án KTHTTC: Làm việc nhóm + Làm việc cá nhân + Thảo luận nhóm + Báo cáo kết HS nêu được, vận dụng được: Vận dụng cơng thức cộng vận tốc IV Hướng dẫn nhà: ( 5phút) làm tập từ 6.1 đến 6.10sách tập Hồn thành tập 4,5,6 phiếu học tập V Rút kinh nghiệm: Luyện tập nhiều để học sinh vận dụng cơng thức GIÁO ÁN TỰ CHỌN 10NC Ngày soạn: 20/10/2015 Ngày dạy : Tuần 8-Tiết TC BÀI TẬP TỔNG HỢP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nắm bước giải tập chuyển động thẳng đều, chuyển động thẳng biến đổi đều, chuyển động tròn đều, thơng qua giải tập động học chất điểm - Nắm kiến thức chương động học chất điểm Kỹ năng: - Vận dụng kiến thức để giải tập động học chất điểm - Rèn luyện kĩ tính tốn - Rèn luyện tính cẩn thận tính trung thực khả làm việc độc lập II CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Biên soạn nghiên cứu bước giải hợp lí để giải tốn vật lí nói chung tốn vế động học chất điểm nói riêng - Gv chuẩn bị thêm số tập phù hợp với trình độ học sinh Học sinh: Ơn lại kiến thức động học chất điểm III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Kiểm tra cũ: ( 10 phút) Câu 1: Viết phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều? ý nghĩa đại lượng có biểu thức? Câu 2: Thế chuyển động tròn đều? Viết cơng thức liên hệ tốc độ dài tốc độ góc? Tiến trình dạy học: Thời Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên Ghi KQ cần đạt gian Hoạt động 1: PPDH: Đàm thoại, thảo - HS nêu phương trình 10 Kỹ làm tập trắc luận + Chuyển động thẳng : phút nghiệm 1-4 - Hướng dẫn HS nhiệm + Chuyển động thẳng biến đổi Kỹ thuật học tập tích cực: vụ cần thực Làm việc nhóm - Điều khiển thảo luận nhóm + Làm việc cá nhân - Cung cấp đáp án + Thảo luận nhóm Thảo luận, so sánh kết + Báo cáo kết quả: nhóm với đáp án Hoạt động 2: PPDH: Đàm thoại, thảo 10 - HS nêu : Bài tập trắc nghiệm luận phút Chuyển động tròn Kỹ thuật học tập tích cực: - Hướng dẫn HS nhiệm Làm việc nhóm vụ cần thực + Làm việc cá nhân - Điều khiển thảo luận nhóm + Thảo luận nhóm - Cung cấp đáp án + Báo cáo kết quả: Thảo luận, so sánh kết nhóm với đáp án Hoạt động 3: PPDH: Đàm thoại, thảo - HS nêu : luận Vận dụng cơng thức chyển phút Tìm hiểu tập tự luận Kỹ thuật học tập tích cực: Hướng dẫn HS nhiệm vụ động tròn để làm tự luận Làm việc nhóm cần thực + Làm việc cá nhân - Điều khiển thảo luận nhóm + Thảo luận nhóm - Cung cấp đáp án + Báo cáo kết quả: Thảo luận, so sánh kết nhóm với đáp án GIÁO ÁN TỰ CHỌN 10NC phút Hoạt động 4: Tìm hiểu tập Làm việc nhóm + Làm việc cá nhân + Thảo luận nhóm + Báo cáo kết quả: Hướng dẫn HS nhiệm vụ cần thực - Điều khiển thảo luận nhóm - Cung cấp đáp án Thảo luận, so sánh kết nhóm với đáp án Vận dụng cơng thức chuyển động tròn IV Hướng dẫn nhà: (3 phút) V Rút kinh nghiệm: - Nên vận dụng phương pháp học sinh chủ động làm việc HS tiết tập Phiếu trắc nghiệm Câu : Một vật chuyển động thẳng theo trục Ox có phương trình tọa độ : x = x0 + vt (với x0 ≠ v ≠ 0) Điều khẳng định sau ? A Tọa độ vật có giá trị khơng đổi theo thời gian B Tọa độ ban đầu vật khơng trùng với gốc tọa độ C Vật chuyển động theo chiều dương trục tọa độ D Vật chuyển động ngược chiều dương trục tọa độ Câu : Một ơtơ chuyển động đoạn đường thẳng có vận tốc khơng đổi 80 km/h Bến xe nằm đầu đoạn đường ơtơ xuất phát từ địa điểm cách bến xe km Chọn bến xe làm vật mốc, chọn thời điểm ơtơ xuất phát làm mốc thời gian chọn chiều chuyển động ơtơ chuyển làm chiều dương Phương trình chuyển động xe ơtơ đoạn đường thẳng : A x = + 80t B x = (80 – 3)t C x = – 80t D x = 80t Câu 3: Một ơtơ chuyển động với vận tốc 36 km/h, nhiên hãm phanh chuyển động chậm dần đều, sau qng đường 50 m dừng lại Gia tốc cơng thức vận tốc ơtơ là: A m/s2 v = 10t B 0,5 m/s2 v = 10 – 0,5t C – m/s v = – t D – m/s2 v = 10 – t Câu 4: Điều sau nói vận tốc chuyển động cong? A Véctơ vận tốc tức thời điểm quỹ đạo có phương trùng với phương tiếp tuyến với quỹ đạo điểm B Véctơ vận tốc tức thời điểm quỹ đạo có phương vng góc với phương tiếp tuyến với quỹ đạo điểm C Phương véctơ vận tốc khơng đổi theo thời gian D Trong q trình chuyển động, vận tốc ln có giá trị dương Câu 5: Cơng thức sau dùng để tính tốc độ góc vật chuyển đọng tròn đều? ( ∆ϕ góc qt ứng với cung ∆s thời gian ∆t ) ∆s ∆ϕ ∆ϕ ∆ϕ A ω = B ω = C ω = D ω = ∆t ∆t R ∆t Câu 6: Điều sau nói chu kì tần số vật chuyển động tròn đều? A Khoảng thời gian chất điểm chuyển động vòng gọi chu kì B Tần số cho biết số vòng mà chất điểm quay giây C Giữa tần số (f) chu kì (T) có mối liên hệ: f = T D Tất Câu 7: Biểu thức sau với biểu thức gia tốc hướng tâm? v ω2 v2 v2 A aht = = v2R B aht = = ω R C aht = = ω R D aht = = ω R R R R 2R Bài 1: Một đĩa tròn bán kính R= 10cm quay thời gian 1phút quay 600 vòng a/ Tính tần số chu kì chuyển động điểm vành đĩa b/ Tính tốc độ góc, tốc độ dài gia tốc hướng tâm điểm vành đĩa Bài 2: Một bánh xe quay với vận tốc góc ω = vòng/s, bán kính R = 30 cm a/ Tính tốc độ dài gia tốc hướng tâm điểm vành bánh xe b/ So sánh gia tốc hướng tâm điểm vành bánh xe điểm trung điểm bán kính bánh xe GIÁO ÁN TỰ CHỌN 10NC Ngày soạn: 02/11/2015 Ngày dạy : Tuần 9: Tiết TC 09 BÀI TẬP TỔNG HỢP I MỤC TIÊU: Kiến thức - Củng cớ, khắc sâu các kiến thức đã học về chuyển động - Nắm cơng thức chuyển động thẳng đều, chuyển động thẳng biến đổi đều, chuyển động tròn đều, cơng thức cợng vận tớc, xác định được các vận tớc từng bài cụ thể - Biết cách vận dụng các cơng thức để giải tập về chuyển động, cợng vận tớc Kỹ - Rèn kĩ tính toán - Rèn luyện óc phân tích, tổng hợp tư lơgíc - Biết cách trình bày kết giải tập II CHUẨN BỊ: * GV: Phát phiếu học tập : các bài tập về chủn đợng tròn đều , cợng vận tớc * HS : Ơn lại kiến thức về ch.đợng tròn đều, tính tương đới của chủn đợng, cơng thức cợng vận tớc III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Kiểm tra cũ ( 15phút) : Ơn tập chương Tiến trình dạy học: Thời Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên gian Hoạt động 1: trắc nghiệm PPDH: Đàm thoại, thảo 25 KTHTTC: Làm việc nhóm luận phút + Làm việc cá nhân - Hướng dẫn HS nhiệm + Thảo luận nhóm vụ cần thực + Báo cáo kết - Điều khiển thảo luận nhóm - Cung cấp đáp án Thảo luận, so sánh kết nhóm với đáp án 20 phút 20 phút Ghi KQ cần đạt HS nêu được : - Ơn lại kiến thức cũ Hoạt động 2: KTHTTC: Làm việc nhóm + Làm việc cá nhân + Thảo luận nhóm + Báo cáo kết PPDH: Đàm thoại, thảo luận - Hướng dẫn HS nhiệm vụ cần thực - Điều khiển thảo luận nhóm - Cung cấp đáp án Thảo luận, so sánh kết nhóm với đáp án HS nêu được : Vận dụng cơng thức chyển động thẳng biến đổi Hoạt động 3: KTHTTC: Làm việc nhóm + Làm việc cá nhân + Thảo luận nhóm + Báo cáo kết PPDH: Đàm thoại, thảo luận - Hướng dẫn HS nhiệm vụ cần thực - Điều khiển thảo luận nhóm - Cung cấp đáp án Thảo luận, so sánh kết nhóm với đáp án HS nêu được : Vận dụng cơng thức chuyển động tròn IV Hướng dẫn nhà: (10 phút) làm tập sách tập GIÁO ÁN TỰ CHỌN 10NC V Rút kinh nghiệm: I TRẮC NGHIỆM Câu 1: Trong chủn đợng thẳng đều: A quãng đường được tỉ lệ tḥn với tớc độ B tọa đợ ln tỉ lệ tḥn với tớc độ C quãng đường được tỉ lệ tḥn với thời gian chủn đợng D tọa đợ ln tỉ lệ tḥn với thời gian chủn đợng Câu 2: Một tơ chuyển động từ A đến B đoạn đường thẳng khoảng thời gian t Biết vận tốc tơ nửa thời gian đầu 60km/h nửa thời gian cuối 40km/h Vận tốc trung bình tơ đoạn đường AB bao nhiêu? A 48km/h B 45km/h C 50km/h D 52km/h Câu 3: Gọi a độ lớn gia tốc , vt v0 vận tốc tức thời thời điểm t t0 Cơng thức sau ? vt − v0 v − v0 A a = t B a = C vt = v0 + a(t – t0) D vt = v0 + at t + t0 t Câu 4: Chọn câu sai A Đồ thị vận tốc theo thời gian chuyển động thẳng đường song song với trục hồnh Ot B Trong chuyển động thẳng đều, đồ thị theo thời gian toạ độ vận tốc đường thẳng C Đồ thị toạ độ theo thời gian chuyển động thẳng đường thẳng D Đồ thị toạ độ theo thời gian chuyển động thẳng đường thẳng xiên góc Câu 5: Một vật chuyển động thẳng theo trục Ox có phương trình tọa độ :x = x0 + vt ( với x0 ≠ v ≠ 0) Điều khẳng định sau ? A Tọa độ vật có giá trị khơng đổi theo thời gian B Tọa độ ban đầu vật khơng trùng với gốc tọa độ C.Vật chuyển động theo chiều dương trục tọa độ D.Vật chuyển động ngược chiều dương trục tọa độ Câu 6: Một ơtơ khởi hành từ A lúc 6h Chuyển động thẳng phía B với vận tốc v = 10m/s Chọn trục Ox trùng với đường thẳng AB , gốc O ≡ A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian lúc 6h Phương trình chuyển động vật : A x = 10t(km,h) B x = 10( t – )(km,h) C x = 36t(km,h) D x = 36 (t – )km,h) Câu 7: Chuyển động vật khơng thể coi chuyển động rơi tự do? A Một táo nhỏ rụng từ rơi xuống đất B Các hạt mưa nhỏ lúc bắt đầu rơi C Tờ giấy rơi từ độ cao 3m D Viên bi rơi từ độ cao 2m Câu 8: Chọn câu sai Chất điểm chuyển động nhanh dần khi: A.a > v0 > B.a > v0 = C.a < v0 > D.a > v0 = Câu 9: Cơng thức cộng vận tốc là: → → → → → → 2 A v = v − v B v = v + v C v13 = v12 + v23 D v13 = v12 + v23 13 12 23 13 12 23 Câu 10: Hai đầu máy xe lửa chạy ngược chiều đoạn đường sắt thẳng với vận tốc 40km/h 60km/h Vận tốc đầu máy thứ so với đầu máy thứ hai có độ lớn : A 100km/h B 20km/h C 50km/h D -20km/h ω Câu 11: Một bánh xe quay với vận tốc góc ( rad/s) Bán kính bánh xe R( m) So sánh gia tốc hướng tâm điểm M vành bánh xe trung điểm I bán kính bánh xe? aM aI aM aM =2 =2 = =4 A B C D aI aM aI aI II TỰ LUẬN: Bài 1: Một xe chuyển động nhanh dần với vận tốc ban đầu (m/s) gia tốc xe 2(m/s2) a, Viết phương trình chuyển động xe b, Sau xe đạt vận tốc 30m/s, tính qng đường xe lúc c, Tìm qng đường mà xe giây thứ Bài 2: Trong ngun tử hiđrơ, electron chuyển động với tốc độ dài v = 2,8.10 m/s quanh hạt nhân Tính tốc độ góc gia tốc hướng tâm chu kì quay electron Coi quỹ đạo electron ngun tử hiđrơ đường tròn có bán kính r = 0,5.10 −10 m [...]...GIÁO ÁN TỰ CHỌN 10 NC Bài 2: Một vật rơi tự do trong giây cuối rơi được 35m Tính thời gian từ lúc bắt đầu rơi đến khi chạm đất và độ cao nơi thả vật Lấy g =10 m/s2 Bài 3: Từ một vị trí cách mặt đất một độ cao h, người ta thả rơi một vật Cho biết gia tốc g = 10 m/s 2, bỏ qua sức cản không khí a) Tính quãng đường vật rơi trong 2 giây đầu tiên b) Trong 1 giây trước khi chạm đất vật rơi được... Đề bài dùng cho câu 6 ,7, 8,9 Đĩa tròn bán kính 10 cm, quay đều mỗi vòng hết 0,2π (s) Câu 6: Tốc độ dài của một điểm nằm trên vành đĩa có giá trị: A v = 3 ,14 m/s B v = 10 m/s C v = 0 ,1 m/s D v = 1 m/s Câu 7: Gia tốc hướng tâm của điểm ở vành đĩa: A aht = 10 0 0 m/s2 B aht = 1 m/s2 C aht = 10 m/s2 D aht = 10 0 m/s2 Câu 8: So sánh tốc độ góc của điểm M ở vành đĩa và điểm N ở trung điểm bán kính ta có kết luận... 2: Một bánh xe quay đều với vận tốc góc ω = 5 vòng/s, bán kính R = 30 cm a/ Tính tốc độ dài và gia tốc hướng tâm của một điểm trên vành bánh xe b/ So sánh gia tốc hướng tâm giữa 1 điểm trên vành bánh xe và 1 điểm tại trung điểm bán kính bánh xe GIÁO ÁN TỰ CHỌN 10 NC Ngày soạn: 02 /11 /2 015 Ngày dạy : Tuần 9: Tiết TC 09 BÀI TẬP TỔNG HỢP I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức - Củng cố, khắc sâu các kiến thức... HS nêu được : Vận dụng các công thức của chuyển động rơi tự do + Gia tốc rơi tự do: g = 2s t2 + Quãng đường đi được 1 s = gt 2 2 + Vận tốc rơi tự do: v = g.t IV Hướng dẫn về nhà: ( 5phút) làm bài tập từ 4 .1 đến 4 .12 sách bài tập Hoàn thành bài tập 3 trong phiếu học tập V Rút kinh nghiệm: GIÁO ÁN TỰ CHỌN 10 NC Ngày soạn: 02 /10 / 2 015 Ngày dạy : Tuần : 06 -Tiết TC 06 BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU I MỤC TIÊU... so sánh kết quả của các nhóm với đáp án HS nêu được : Tốc độ góc: ω = ⇒ v = ωR ω= ∆ϕ (rad/s) ∆t 2π T ω = 2πf Tốc độ góc: ω = ⇒ v = ωR ω= ∆ϕ (rad/s) ∆t 2π T ω = 2πf IV Hướng dẫn về nhà: ( 5phút) làm bài tập từ 5 .1 đến 3 .14 sách bài tập Hoàn thành bài tập 4,5,6 trong phiếu học tập V Rút kinh nghiệm: Luyện tập nhiều để học sinh có thể vận dụng đúng công thức GIÁO ÁN TỰ CHỌN 10 NC Ngày soạn: 02 /10 / 2 015 ... kim của đồng hồ quay đều GIÁO ÁN TỰ CHỌN 10 NC Bài 3: Một chiếc xe đạp chuyển động đều trên một đường tròn bán kính 10 0 m Xe chạy một vòng hết 2 phút Tính tốc độ dài và tốc độ góc của xe Bài 4: Một ô tô chuyển động theo đường tròn bán kính 10 0 m với vận tốc 54km/h Xác định độ lớn gia tốc hướng tâm của ô tô Bài 5: Vệ tinh nhân tạo của Trái Đất ở độ cao h = 280 km bay với vận tốc 7, 9 km/s Tính tốc độ góc,... tốc của đầu máy thứ nhất so với đầu máy thứ hai có độ lớn là : A 10 0 km/h B 20km/h C 50km/h D -20km/h ω Câu 11 : Một bánh xe quay đều với vận tốc góc ( rad/s) Bán kính bánh xe là R( m) So sánh gia tốc hướng tâm ở một điểm M trên vành bánh xe và trung điểm I bán kính bánh xe? aM aI aM 1 aM =2 =2 = =4 A B C D aI aM aI 4 aI II TỰ LUẬN: Bài 1: Một xe chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 4 (m/s) và... Các hạt mưa nhỏ lúc bắt đầu rơi C Tờ giấy rơi từ độ cao 3m D Viên bi rơi từ độ cao 2m Câu 8: Chọn câu sai Chất điểm chuyển động nhanh dần đều khi: A.a > 0 và v0 > 0 B.a > 0 và v0 = 0 C.a < 0 và v0 > 0 D.a > 0 và v0 = 0 Câu 9: Công thức cộng vận tốc là: → → → → → → 2 2 2 A v = v − v B v = v + v C v13 = v12 + v23 D v13 = v12 + v23 13 12 23 13 12 23 Câu 10 : Hai đầu máy xe lửa chạy ngược chiều đi về nhau... rơi đến khi chạm đất, từ đó suy ra độ cao nơi thả vật c) Tính vận tốc của vật khi chạm đất 2 Học sinh: Nắm kĩ các công thức III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1 Kiểm tra bài cũ ( 5 phút): Thế nào là sự rơi tự do? Viết công thức vận tốc và quãng đường đi được của chuyển động rơi tự do? 2 Tiến trình dạy học: Thời Hoạt động của học sinh gian Hoạt động 1: trắc nghiệm 10 phút SGK và phiếu học tập câu 6 đến câu 11 ... - Hướng dẫn HS các nhiệm vụ cần thực hiện - Điều khiển thảo luận nhóm - Cung cấp đáp án Thảo luận, so sánh kết quả của các nhóm với đáp án HS nêu được : Vận dụng các công thức chuyển động tròn đều IV Hướng dẫn về nhà: (10 phút) làm bài tập sách bài tập GIÁO ÁN TỰ CHỌN 10 NC V Rút kinh nghiệm: I TRẮC NGHIỆM Câu 1: Trong chuyển động thẳng đều: A quãng đường đi được tỉ lệ thuận với tốc độ
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 giáo án tự chọn vật lý 10 nâng cao tuần 1 đến 7 , 10 giáo án tự chọn vật lý 10 nâng cao tuần 1 đến 7 , 10 giáo án tự chọn vật lý 10 nâng cao tuần 1 đến 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn