Bài tập trắc nghiệm

3 343 1

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,110 tài liệu

  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2012, 11:24

Hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm chương lượng tử ánh sáng CHƯƠNG VIII: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNGCâu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang điện?A. Là hiện tượng êlectrôn bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào nó.B. Là hiện tượng êlectrôn bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi tấm kim loại bị nung nóng đến nhiệt độ rất cao.C. Là hiện tượng êlectrôn bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi tấm kim loại bị nhiễm điện do tiếp xúc với một vật đã bị nhiễm điện khác.D. Là hiện tượng êlectrôn bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi tấm kim loại do tác dụng của từ trườngCâu 2: Điều nào sau đây là sai khi nói đến những kết quả rút ra từ thí nghiệm với tế bào quang điện?A. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của tế bào quang điện luôn có giá trị âm khi dòng quang điện triệt tiêu.B, Dòng quang điện vẫn tồn tại ngay cả khi hiệu điện thế giữa anốt và catốt của tế bào quang điện bằng không.C. Cường độ dòng quang điện bão hoà không phụ thuộc cường độ chùm sáng kích thích.D. Giá trị hiệu điện thế hãm phụ thuộc vào bước sóng của chùm sáng kích thích.Câu 3: Trong các trường hợp nào sau đây êlectrôn được gọi là êlectrôn quang điện?A. Êlectrôn trong dây dẫn điện thông thườngB. Êlectrôn bứt ra từ catốt của tế bào quang điệnC. Êlectrôn tạo ra trong chất bán dẫnD. Êlectrôn bứt ra khỏi tấm kim loại do nhiễm điện tiếp xúcCâu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cường độ dòng quang điện bão hoà?A. Cường độ dòng quang điện bão hoà tỉ lệ nghịch với cường độ chùm sáng kích thích.B. Cường độ dòng quang điện bão hoà tỉ lệ thuận với cường độ chùm sáng kích thích.C. Cường độ dòng quang điện bão hoà không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích.D. Cường độ dòng quang điện bão tăng theo quy luật hàm số mũ với cường độ chùm sáng kích thích.Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện?A. Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích.B. Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích.C. Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích.D. Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện không phụ thuộc vào bản chất của kim loại làm catốt.Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng?A. Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục mà theo từng phân riêng biệt, đứt quãng.B. Chùm sáng là dòng hạt, mỗi hạt là một phôtôn.C. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng.D. Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng không bị thay đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn sáng.Câu 7: Trong các công thức sau đây, công thức nào là công thức Anhstanh về hiện tượng quang điện?A. 22max0mvAhf+=B. 42max0mvAhf+=C, 22max0mvAhf−= D. 222max0mvAhf+=Câu 8: Điều khẳng định nào sau đây là sai khi nói về bản chất của ánh sáng?A. Ánh sáng có lưỡng tính sóng - hạtB. Khi bước sóng có bước sóng càng ngắn thì thì tính chất hạt càng thể hiện rõ, tính chất sóng càng ít thể hiện.C. Khi tính chất hạt thể hiện rõ nét, ta dễ quan sát hiện tượng giao thoa của ánh sáng.D. Khi ánh sáng có bước sóng càng ngắn thì khả năng đâm xuyên càng mạnh.Câu 9: Trong hiện tượng quang điện, khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào catốt của tế bào quang điện thì êlectron Vì vậy, hiện tượng này còn gọi là hiện tượng quang điện ngoài.Hãy chọn các cụm từ sau đây điện vào chỗ trống?A. sẽ bị bật ra khỏi catốtB. phá vỡ liên kết để trở thành electrôn dẫnC.chuyển động mạnh hơnD. chuyển lên quỹ đạo có bán kính lớn hơnCâu 10: Hiện tượng các êlectrôn . để cho chúng trở thành các êlectron dẫn gọi là hiện tượng quang điện bên trong. Hãy chọn các cụm từ sau đây điện vào chỗ trống?A. bị bật ra khỏi catốtB. phá vỡ liên kết để trở thành electrôn dẫnC.chuyển động mạnh hơnD. chuyển lên quỹ đạo có bán kính lớn hơnCâu 11: Điều nào sau đây là sai khi nói về quang trở?A. Bộ phận quan trọng của quang trở là một lớp bán dẫn có gắn hai điện cực.B. Quang trở thực chất là một điện trở mà giá trị điện trở của nó có thể thay đổi theo nhiệt độC. Quang trở có thể dùng thay thế cho các tế bào quang điệnD. Quang trở chỉ hoạt động khi ánh sáng chiếu vào nó có bước sóng ngắn hơn giói hạn quang dẫn của quang trở.Câu 12: Điều nào sau đây là đúng khi nói về pin quang điện?A. Pin quang điện là một nguồn điện trong đó nhiệt năng biến thành điện năng.B. Pin quang điện là một nguồn điện trong đó quang năng biến đổi trực tiếp thành điện năng.C. Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.D. A, B và C đều đúngCâu 13: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng phát quang?A. Sự huỳnh quang của chất khí, chất lỏng và sự lân quang của các chất rắn gọi là sự phát quang.B. Sự phát quang còn gọi là sự phát sáng lạnh.C. Hiện tượng phát quang của các chất rắn đã được ứng dụng trong việc chế tạo các đèn huỳnh quang.D. A, B và C đều đúngCâu 14: Phát biểu nào sau đây là sai với nội dung hai giả thuyết của Bo?A. Nguyên tử có năng lượng xác định khi nguyên tử đó ở trạng thái dừng.B. Trong các trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ hay hấp thụ năng.C. Khi chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng thấp sang trạng thái dừng có năng lượng cao nguyên tử sẽ phát ra phôtôn.D. Ở các trạng thái dừng khác nhau năng lượng của các nguyên tử có giá trị khác nhau.Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng với quan điểm của Bo về mãu nguyên tử Hiđrô?A. Trong các trạng thái dừng, elêctrôn trong nguyên tử Hiđrô chỉ chuyển động quanh hạt nhân theo những quỹ đạo tròn có bán kính hoàn toàn xác định.B. Bán kính các quỹ đạo dừng tăng tỉ lệ với bình phương các số nguyên liên tiếp.C. Quỹ đạo có bán kính lớn ứng với năng lượng lớn, bán kính nhỏ ứng với năng lượng nhỏ.D. A, B và C đều đúng.Câu 16: Các vạch trong dãy Laiman thuộc vùng nào trong các vùng sau?A. Vùng hồng ngoạiB. Vùng ánh sáng nhìn thấyC. Vùng tử ngoạiD. Một phần nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy, một phần nằm trong vùng tử ngoại.Câu 17: Các vạch trong dãy Banme thuộc vùng nào trong các vùng sau?A. Vùng hồng ngoạiB. Vùng ánh sáng nhìn thấyC. Vùng tử ngoạiD. Một phần nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy, một phần nằm trong vùng tử ngoại.Câu 18: Các vạch trong dãy Pasen thuộc vùng nào trong các vùng sau?A. Vùng hồng ngoạiB. Vùng ánh sáng nhìn thấyC. Vùng tử ngoạiD. Một phần nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy, một phần nằm trong vùng tử ngoại.Câu 19: Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự tạo thành các dãy quang phổ của nguyên tử Hiđrô?A. Các vạch trong dãy Laiman được tạo thành khi các electron chuyể từ các quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo K.B. Các vạch trong dãy Banme được tạo thành khi các electron chuyể từ các quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo L.C. Các vạch trong dãy Pasen được tạo thành khi các electron chuyể từ các quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo M.D. A, B và C đều đúngCâu 20: Sự phát sáng của các tinh thể khi bị kích thích bằng ánh sáng thích hợp gọi là sự lân quang. Ánh sáng lân quang có thể tồn tại rất lâu sau khi tắt ánh sáng kích thích.Hãy chọn các cụm từ sau đây điện vào chỗ trống?A. Các tinh thể; tồn tại rất lâuB. Các chất khí; tắt rất nhanhC. Các tinh thể; tắt rất nhanhD. Các hơi; tồn tại rất lâuCâu 21: Các phản ứng quang hóa là các phản ứng hoá học xẩy ra dưới tác dụng củaA. nhiệt B. ánh sáng C. điện D. từCâu 22: Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự tạo thành các vạch trong dãy Banme của nguyên tử Hiđrô?A. Các vạch trong dãy Banme được tạo thành khi các electron chuyển từ các quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo LB. Vạch và βH ứng với sự chuyển từ M sang L và từ N sang LC. Các vạch γH và δH ứng với sự chuyển từ O sang L và từ P sang LD. A, B và C đều đúngCâu 23: Nguyên tử chỉ tồn tại trong những xác định, gọi là các trạng thái dừng. Trong các trạng thái dừng, nguyên tử .Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống?A. trạng thái có năng lượng xác định; không bức xạB. trạng thái có năng lượng xác định; bức xạC. trạng thái cơ bản; bức xạD. trạng thái cơ bản; không bức xạCâu 24: Trạng thái dừng có năng lượng càng thấp thì càng bền vững.Trạng thái dừng có năng lượng càng cao thì càng kém bền vững. Do đó, khi nguyên tử ở các trạng thái dừng có năng lượng lớn bao giờ nó cũng có xu hướng chuyển sang trạng thái dừng có năng lượng nhỏ.A. bền vững; kém bền vững; năng lượng lớn; năng lượng nhỏB. kém bền vững; bền vững; năng lượng nhỏ; năng lượng lớnC. bền vững; kém bền vững; năng lượng nhỏ; năng lượng lớnD. kém bền vững; bền vững; năng lượng lơn; năng lượng nhỏCâu 25: Chiếu một chùm tia hồng ngoại vào lá kẽm tích điện âm thì:A. Điện tích âm của lá kẽm mất điB. Tấm kẽm sẽ trung hoà về điệnC. Điện tích của tấm kẽm không thay đổiC. Tấm kẽm tích điện dươngCâu 26: Chọn các cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa:“ Theo thuyết lượng tử: Những nguyên tử hay phân tử vật chất .ánh sáng một cách .mà thành từng phần riêng biệt mang năng lượng hoàn toàn xác định .ánh sáng”A. Không hấp thụ hay bức xạ, liên tục, tỉ lệ thuận với bước sóngB. Hấp thụ hay bức xạ, không liên tục, tỉ lệ thuận với tần sốC. Hấp thụ hay bức xạ, không liên tục, tỉ lệ nghịch với bước sóngD. Không hấp thụ hay bức xạ, liên tục, tỉ lệ nghịch với tần sốCâu 27: Hiện tượng quang điện xảy ra, nếu giữ nguyên bước sóng ánh sáng kích thích và tăng cường độ ánh sáng, ta có:A. Động năng ban đầu cực đại của các electron tăng lênB. Cường độ dòng quang điện bão hoà tăng lênC. Hiệu điện thế hãm tăng lênD. Các quang electron đến anốt với vận tốc lớn hơnCâu 28: Chọn các câu đúng sau:A. Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh có tính chất sóngB. Hiện giao thoa chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạtC. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại không có tính chất hạtD. Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạtCâu 29: Chọn câu sai:Các hiện tượng liên quan đến tính chất lượng tử của ánh sáng là:A. Hiện tượng quang điệnB. Sự phát quang của các chấtC. Hiện tượng tán sắc ánh sángD. Hiện tượng giao thoaCâu 30: Chọn câu đúng:A. Đối với mỗi kim loại dùng làm catốt, ánh sáng kích thích phải có bước sóng nhỏ hơn trị số 0λ nào đó thì mới gây ra hiện tượng quang điệnB. Khi hiện tượng quang điện xảy ra, cường độ dòng quang điện bão hoà tỷ lệ thuận với cường độ chùm sáng chiếu vào catốtC. Hiệu điện thế hãm giữa anốt và catốt bằng không vẫn có dòng quang điệnD. A, B và C đều đúng . trườngCâu 2: Điều nào sau đây là sai khi nói đến những kết quả rút ra từ thí nghiệm với tế bào quang điện?A. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của tế bào
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm, Bài tập trắc nghiệm, Bài tập trắc nghiệm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay