Vật Lý 9-Tiết12 Công suất điện

12 522 2
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2013, 01:26

GI¸O ¸N §IÖN Tö Môn: Vật 9 NGƯỜI THỰC HIỆN Gi¸o viªn: §oµn Quèc ViÖt Tr­êng THCS Nh©n Hßa PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN VĨNH BẢO – HẨI PHÒNG TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA TiÕt 12: c«ng suÊt ®iÖn Thứ tư, ngày 18 tháng 10 năm 2006 Tiết 12 Bài 12.Công suất điện I.Công suất định mức của các dụng cụ điện. 1. Số vôn và số oat trên các dụng cụ điện. C 1 Đèn có số oat lớn thì sáng mạnh, đèn có số oát bé thì sáng yếu . C 2 Oat là đơn vị của công suất (W). 2. ý nghĩa của số oat ghi trên mỗi dụng cụ. Thứ tư, ngày 18 tháng 10 năm 2006 Tiết 12 Bài 12.Công suất điện I.Công suất định mức của các dụng cụ điện. 1. Số vôn và số oat trên các dụng cụ điện. C 1 Đèn có số oat lớn thì sáng mạnh, đèn có số oát bé thì sáng yếu . C 2 Oat là đơn vị của công suất (W). 2. ý nghĩa của số oat ghi trên mỗi dụng cụ. Công suất định mức của mỗi dụng cụ điện cho biết điều gì? Cho biết công suất tiêu thụ khi hoạt động bình thường. Thứ tư, ngày 18 tháng 10 năm 2006 Tiết 12 Bài 12.Công suất điện I.Công suất định mức của các dụng cụ điện. 1. Số vôn và số oat trên các dụng cụ điện. C 1 Đèn có số oat lớn thì sáng mạnh, đèn có số oát bé thì sáng yếu . C 2 Oat là đơn vị của công suất (W). 2. ý nghĩa của số oat ghi trên mỗi dụng cụ. C 3 Thứ tư, ngày 18 tháng 10 năm 2006 Tiết 12 Bài 12.Công suất điện I.Công suất định mức của các dụng cụ điện. 1. Số vôn và số oat trên các dụng cụ điện. C 1 Đèn có số oat lớn thì sáng mạnh, đèn có số oát bé thì sáng yếu . C 2 Oat là đơn vị của công suất (W). 2. ý nghĩa của số oat ghi trên mỗi dụng cụ. C 3 II.Công thức tính công suất điện. 1. Thí nghiệm. A V K + - Bố trí mạch điện như hình Thứ tư, ngày 18 tháng 10 năm 2006 Tiết 12 Bài 12.Công suất điện I.Công suất định mức của các dụng cụ điện. 1. Số vôn và số oat trên các dụng cụ điện. 2. ý nghĩa của số oat ghi trên mỗi dụng cụ. II.Công thức tính công suất điện. 1. Thí nghiệm. 0.51 0.51 6 6 3 3 Với bóng đèn 2 Với bóng đèn 2 0.28 0.28 6 6 5 5 Với bóng đèn 1 Với bóng đèn 1 Hiệu điện thế(V) Hiệu điện thế(V) Công suất(W) Công suất(W) Cường độ dòng Cường độ dòng điện đo được (A) điện đo được (A) Số ghi trên bóng đèn Số ghi trên bóng đèn Lần Lần Số liệu Số liệu thí nghiệm thí nghiệm C 4 Với bóng đèn 1: UI = 6. 0,82 = 4,92 Với bóng đèn 2: UI = 6. 0,51 = 3,06 Tính UI đối với mỗi bóng đèn Thứ tư, ngày 18 tháng 10 năm 2006 Tiết 12 Bài 12.Công suất điện I.Công suất định mức của các dụng cụ điện. 1. Số vôn và số oat trên các dụng cụ điện. 2. ý nghĩa của số oat ghi trên mỗi dụng cụ. II.Công thức tính công suất điện. 1. Thí nghiệm. 5 W 3 W So sánh với công suất định mức (bỏ qua sai số ) 0.51 0.51 6 6 3 3 Với bóng đèn 2 Với bóng đèn 2 0.28 0.28 6 6 5 5 Với bóng đèn 1 Với bóng đèn 1 Hiệu điện thế(V) Hiệu điện thế(V) Công suất(W) Công suất(W) Cường độ dòng Cường độ dòng điện đo được (A) điện đo được (A) Số ghi trên bóng đèn Số ghi trên bóng đèn Lần Lần Số liệu Số liệu thí nghiệm thí nghiệm C 4 Với bóng đèn 1: UI = 6. 0,82 = 4,92 Với bóng đèn 2: UI = 6. 0,51 = 3,06 Thứ tư, ngày 18 tháng 10 năm 2006 Tiết 12 Bài 12.Công suất điện I.Công suất định mức của các dụng cụ điện. 1. Số vôn và số oat trên các dụng cụ điện. 2. ý nghĩa của số oat ghi trên mỗi dụng cụ. II.Công thức tính công suất điện. 1. Thí nghiệm. 2. Công thức tính công suất điện. P = UI Trong đó P: công suất điện (W) U: Hiệu điện thế (V) I: Cường độ dòng điện (A) Thứ tư, ngày 18 tháng 10 năm 2006 Tiết 12 Bài 12.Công suất điện I.Công suất định mức của các dụng cụ điện. 1. Số vôn và số oat trên các dụng cụ điện. 2. ý nghĩa của số oat ghi trên mỗi dụng cụ. II.Công thức tính công suất điện. 1. Thí nghiệm. 2. Công thức tính công suất điện. P = UI C 5 Xét đoạn mạch có điện trở R chứng tỏ rằng công suất điện của đoạn mạch được tính theo công thức: P = I 2 .R = U 2 R III. Vận dụng Thứ tư, ngày 18 tháng 10 năm 2006 Tiết 12 Bài 12.Công suất điện I.Công suất định mức của các dụng cụ điện. 1. Số vôn và số oat trên các dụng cụ điện. 2. ý nghĩa của số oat ghi trên mỗi dụng cụ. II.Công thức tính công suất điện. 1. Thí nghiệm. 2. Công thức tính công suất điện. P = UI III. Vận dụng C 6 Cường độ dòng điện qua bóng đèn I = 0.341 A Điện trở của bóng đèn R =645 C 7 Có thể dùng loại cầu chì 0.5A này cho bóng đèn hoạt động bình thường. Công suất của bóng đèn khi đó P = 4,8 W Điện trở của bóng đèn là R = 30 [...]... Tiết 12 Bài 12 .Công suất điện I .Công suất định mức của các dụng cụ điện 1 Số vôn và số oat trên các dụng cụ điện 2 ý nghĩa của số oat ghi trên mỗi dụng cụ II .Công thức tính công suất điện 1 Thí nghiệm 2 Công thức tính công suất điện III Vận dụng C6 C7 C8 P = UI Công suất của bếp điện P = 1000 W Bài tập về nhà: 12.1 12.7 SBT trang 19 Học : - ý nghĩa số Oat và công thức tính công suất điện Xin chân thành . tính công suất điện. 1. Thí nghiệm. 2. Công thức tính công suất điện. P = UI Trong đó P: công suất điện (W) U: Hiệu điện thế (V) I: Cường độ dòng điện. II .Công thức tính công suất điện. 1. Thí nghiệm. 2. Công thức tính công suất điện. P = UI C 5 Xét đoạn mạch có điện trở R chứng tỏ rằng công suất điện của đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Vật Lý 9-Tiết12 Công suất điện, Vật Lý 9-Tiết12 Công suất điện, Vật Lý 9-Tiết12 Công suất điện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn