Giải bài tập trang 24, 25 SGK Toán lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

5 465 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2016, 17:38

Bé m«n: §¹i sè líp 8 TiÕt 13: Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng c¸ch phèi hîp nhiÒu ph­¬ng ph¸p KiÓm tra bµI cò Ph©n tÝch c¸c ®a thøc sau thµnh nh©n tö: a) x 2 + 4x – y 2 + 4 b) 3x 3 – 6x 2 + 3x = (x 2 + 4x + 4) – y 2 = (x + 2) 2 – y 2 = (x + 2 – y)(x + 2 + y) = 3x(x 2 – 2x +1) = 3x(x – 1) 2 Tiết 13. Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp 1. Ví dụ: Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 5x 3 + 10x 3 y + 5xy 2 Gợi ý: - Đặt nhân tử chung? - Dùng hằng đẳng thức? - Nhóm nhiều hạng tử? - Hay có thể phối hợp các phương pháp trên. Giải: 5x 3 + 10x 3 y + 5xy 2 = 5x(x 2 + 2xy + y 2 ) = 5x(x+y) 2 Ví dụ 2: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x 2 2xy + y 2 9. Giải: x 2 2xy +y 2 9 = (x 2 2xy +y 2 ) 9 = (x y) 2 3 2 = (x y 3)(x y + 3) Tiết 13. Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp 1. Ví dụ: Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 5x 3 + 10x 3 y + 5xy 2 Giải: 5x 3 + 10x 3 y + 5xy 2 = 5x(x 2 + 2xy + y 2 ) = 5x(x+y) 2 Ví dụ 2: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x 2 2xy + y 2 9. Giải: x 2 2xy +y 2 9 = (x 2 2xy +y 2 ) 9 = (x y) 2 3 2 = (x y 3)(x y + 3) Phân tích đa thức 2x 3 y 2xy 3 4xy 2 2xy thành nhân tử. ?1 Giải: 2x 3 y 2xy 3 4xy 2 - 2xy = 2xy(x 2 y 2 2y 1) = 2xy[x 2 (y 2 + 2y + 1)] = 2xy[x 2 (y + 1) 2 ] = 2xy(x y 1)(x + y +1) Tiết 13. Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp 1. Ví dụ: Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 5x 3 + 10x 3 y + 5xy 2 Giải: 5x 3 + 10x 3 y + 5xy 2 = 5x(x 2 + 2xy + y 2 ) = 5x(x+y) 2 Ví dụ 2: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x 2 2xy + y 2 9. Giải: x 2 2xy +y 2 9 = (x 2 2xy +y 2 ) 9 = (x y) 2 3 2 = (x y 3)(x y + 3) 2. áp dụng: a) Tính nhanh giá trịc ủa biểu thức x 2 + 2x + 1 y 2 tại x = 94,5 và y = 4,5. ?2 Giải: x 2 + 2x + 1 y 2 = (x 2 + 2x + 1) y 2 =(x + 1) 2 - y 2 =(x + 1 y)(x + 1 + y) Thay x = 94,5 và y = 4,5 ta có: (94,5 + 1 4,5)(94,5 + 1 + 4,5) = 91. 100 = 9100 Tiết 13. Bài 9: Giải tập trang 24, 25 SGK Toán lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử cách phối hợp nhiều phương pháp A Kiến thức Phương pháp: Ta tìm hướng giải cách đọc kỹ đề rút nhận xét để vận dụng phương pháp biết: đặt nhân tử chung, dùng đẳng thức, nhóm nhiều hạng tử phối hợp chúng để phân tích đa thức thành nhân tử Chú ý: Nếu hạng tử đa thức có nhân tử chung ta nên đặt nhân tử chung dấu ngoặc để đa thức ngoặc đơn giản tiếp tục phân tích đến kết cuối B Giải tập sách giáo khoa toán lớp tập trang 24, 25 Bài (SGK trang 24 môn tóa lớp tập 1) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) x3 – 2x2 + x; b) 2x2 + 4x + – 2y2; c) 2xy – x2 – y2 + 16 Đáp án hướng dẫn giải a) x3 – 2x2 + x = x(x2 – 2x + 1) = x(x – 1)2 b) 2x2 + 4x + – 2y2 = 2(x2 + 2x + 1) – 2y2 = 2[(x + 1)2 – y2] = 2(x + – y)(x + + y) c) 2xy – x2 – y2 + 16 = 16 – (x2 – 2xy + y2) = 16 – (x – y)2 =42 – (x – y)2 = (4 – x + y)(4 + x – y) Bài (SGK trang 24 môn tóa lớp tập 1) Chứng minh (5n + 2)2 – chia hết cho với số nguyên n Đáp án hướng dẫn giải Ta có : (5n + 2)2 – = (5n + 2)2 – 22 = (5n + – 2)(5n + + 2) = 5n(5n + 4) Vì chia hết nên 5n(5n + 4) chia hết ∀n ∈ Z VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài (SGK trang 24 môn tóa lớp tập 1) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) x2 – 3x + 2; (Gợi ý: Ta không áp dụng phương pháp học để phân tích tách hạng tử -3x = – x – 2x ta có x2 – 3x + = x2 – x – 2x + từ dễ dàng phân tích tiếp Cũng tách = – + 6, ta có x2 – 3x + = x2 – – 3x + 6, từ dễ dàng phân tích tiếp) b) x2 + x – 6; c) x2 + 5x + Đáp án hướng dẫn giải a) x2 – 3x + = a) x2 – x – 2x + = x(x – 1) – 2(x – 1) = (x – 1)(x – 2) Hoặc x2 – 3x + = x2 – 3x – + = x2 – – 3x + = (x – 2)(x + 2) – 3(x -2) = (x – 2)(x + – 3) = (x – 2)(x – 1) b) x2 + x – = x2 + 3x – 2x – = x(x + 3) – 2(x + 3) = (x + 3)(x – 2) c) x2 + 5x + = x2 + 2x + 3x + = x(x + 2) + 3(x + 2) = (x + 2)(x + 3) Bài (SGK trang 25 môn tóa lớp tập 1) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) x3 + 2x2y + xy2 – 9x; b) 2x – 2y – x2 + 2xy – y2; c) x4 – 2x2 Đáp án hướng dẫn giải VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) x3 + 2x2y + xy2– 9x = x(x2 +2xy + y2 – 9) = x[(x2 + 2xy + y2) – 9] = x[(x + y)2 – 32] = x(x + y – 3)(x + y + 3) b) 2x – 2y – x2 + 2xy – y2 = (2x – 2y) – (x2 – 2xy + y2) = 2(x – y) – (x – y)2 = (x – y)[2 – (x – y)] = (x – y)(2 – x + y) c) x4 – 2x2 = x2(x2 – (√2)2) = x2(x – √2)(x + √2) Bài (SGK trang 25 môn tóa lớp tập 1) Tìm x, biết: a) x3 – 1/4 x = 0; b) (2x – 1)2 – (x + 3)2 = 0; c) x2(x – 3) + 12 – 4x = Đáp án hướng dẫn giải a) x3 – 1/4x = => x(x2 – (1/2)2) = ⇒x(x -1/2)(x + 1/2) = Hoặc x = Hoặc x -1/2= ⇒ x = 1/2Hoặc x + 1/2= ⇒ x = – 1/2 Vậy x = 0; x = – 1/2; x = 1/2 b) (2x – 1)2 – (x + 3)2 = [(2x – 1) – (x + 3)][(2x – 1) + (x + 3)] = (2x – – x – 3)(2x – + x + 3) = (x – 4)(3x + 2) = Hoặc x – = ⇒ x = Hoặc 3x + = ⇒ 3x = => x = -2/3 Vậy x = 4; x = -2/3 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí c) x2(x – 3) + 12 – 4x = x2(x – 3) – 4(x -3)= (x – 3)(x2– 22) = (x – 3)(x – 2)(x + 2) = Hoặc x – = => x = Hoặc x – =0 => x = Hoặc x + = => x = -2 Vậy x = 3; x = 2; x = -2 Bài (SGK trang 25 môn tóa lớp tập 1) Tính nhanh giá trị đa thức: a) x2 + 1/2x + 1/16 x = 49,75; b) x2 – y2 – 2y – x = 93 y = Đáp án hướng dẫn giải a) x2 + 1/2x+ 1/16 x = 49,75 Ta có: x2 + 1/2x + 1/16 = x2 + 2.1/4x + (1/4)2 = (x +1/4)2 Với x = 49,75: (49,75 +1/4)2 = (49,75 + 0,25)2 = 502 = 2500 b) x2 – y2 – 2y – x = 93 y = Ta có: x2 – y2 – 2y – = x2 – (y2 + 2y + 1) = x2 – (y + 1)2 = (x – y – 1)(x + y + 1) Với x = 93, y = 6: (93 – – 1)(93 + + 1) = 86 100 = 8600 Bài (SGK trang 25 môn tóa lớp tập 1) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) x2 – 4x + 3; c) x2 – x – 6; b) x2 + 5x + d) x4 + (Gợi ý câu d): Thêm bớt 4x2 vào đa thức cho VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án hướng dẫn giải a) x2 – 4x + = x2 – x – 3x + = x(x – 1) – 3(x – 1) = (x -1)(x – 3) b) x2 + 5x + = x2 + 4x + x + = x(x + 4) + (x + 4) = (x + 4)(x + 1) c) x2 – x – = x2 +2x – 3x – = x(x + 2) – 3(x + 2) = (x + 2)(x – 3) d) x4+ = x4 + 4x2 + – 4x2 = (x2 + 2)2 – (2x)2 = (x2 + – 2x)(x2 + + 2x) Bài (SGK trang 25 môn tóa lớp tập 1) Chứng minh n3 – n chia hết cho với số nguyên n Bài giải: Ta có: n3– n = n(n2 – 1) = n(n – 1)(n + 1) Với n ∈ Z tích ba số nguyên liên tiếp Do chia hết cho mà hai số nguyên tố nên n3 – n chia hết cho 2, hay chia hết cho VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THCS HUỲNH HỮU NGHĨA TRƯỜNG THCS HUỲNH HỮU NGHĨA PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN MỸ TÚ ĐT: 0793871126 MÔN TOÁN ĐẠI SỐ 8 TUẦN 6 - TIẾT 11 BÀI 8 BÀI 8 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ GV thực hiện : GV thực hiện : HUỲNH ANH NGÔN HUỲNH ANH NGÔN NĂM HỌC : 2010-2011 NĂM HỌC : 2010-2011 KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ  BÀI TẬP 43 -Trang 20/SGK  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử : a) x 2 + 6x + 9 b) 10x – 25 – x 2 Bài giải: a) x 2 + 6x + 9 = x 2 + 2.3x + 3 2 = (x – 3) 2 b) 10x – 25 – x 2 = - (x 2 – 10x + 25) = - (x 2 – 2.x.5 + 5 2 ) = - (x –5) 2 Tiết 11- Bài 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ NHÓM HẠNG TỬ 1. Ví dụ: Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử x 2 – 3x + xy – 3y  Các hạng tử có nhân tử chung hay không ? Các hạng tử có nhân tử chung hay không ?  Làm thế nào để xuất hiện nhân tử chung ? Làm thế nào để xuất hiện nhân tử chung ? x 2 – 3x + xy – 3y = = x(x – 3) + y(x – 3) = (x – 3)(x + y) (x 2 – 3x) +(xy – 3y)(x 2 – 3x) + (xy – 3y) Cách khác: Ví dụ 2: Phân tích đa thức 2xy + 3z + 6y +xz thành nhân tử. Giải 2xy + 3z + 6y + xz = = 2y(x + 3) + z(x + 3) = (x + 3)(2y + z) 2xy + 6y + 3z + xz (2xy + 6y) + (3z + xz) 2. Áp dụng Tính nhanh 15.64 + 25.100 +36.15 + 60.100 15.64 + 25.100 + 36.15 + 60.100 Giải (15.64 + 36.15) + (25.100 + 60.100) 15.64 + 36.15+ 25.100 + 60.100 = 15(64 + 36) + 100(25 +60) = 15.100 + 100.85 = 100(15 + 85) = 100.100 = 10000 = ?1 ?2  Khi thảo luận nhóm, một bạn ra đề bài: Hãy phân tích đa thức x 4 – 9x 3 + x 2 – 9x thành nhân tử.  Bạn Thái làm như sau: x 4 – 9x 3 + x 2 – 9x = x(x 3 – 9x 2 + x – 9)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 24, 25 SGK Toán lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp, Giải bài tập trang 24, 25 SGK Toán lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp, Giải bài tập trang 24, 25 SGK Toán lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay