Bài tập trắc nghiệm ôn tập kỳ II

2 243 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2013, 02:26

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Chương: OXI - KHÔNG KHÍ 1. Cho các chất: 1) Fe 3 O 4 2) KClO 3 3) CaCO 3 4) KMnO 4 5) H 2 O Những chất được dùng để điều chế khí Oxi ở phòng thí nghiệm là: A. 1, 2, 3 B. 3, 4, 5 C. 2, 4 D. 2, 5 2. Người ta thu khí Oxi bằng cách đẩy nước là nhờ dựa vào tính chất: A. Khí oxi nặng hơn không khí B. khí oxi ít tan trong nước C. khí oxi khó hoá lỏng D. khí oxi nhẹ hơn nước 3. Sự oxi hoá chậm là: A. Sự oxi hoá mà không toả nhiệt B. Sự oxi hoá mà không phát sáng C. Sự oxi hoá toả nhiệt mà không phát sáng D. Sự tự bốc cháy 4. Khi phân huỷ 122,5g KClO 3 có xúc tác ở nhiệt độ cao, thể tích khí oxi thu được là: A. 33,6 lít B. 3,36 lít C. 11,2 lít D. 1,12 lít 5. Số gam KMnO 4 cần dùng để điều chế được 2,24 lít khí oxi (đktc) là: A. 20,7g B. 42,8g C. 14,3g D. 31,6g 6. Trong phòng thí nghiệm khi đốt cháy oxi ở nhiệt độ cao được sắt từ oxit (Fe 3 O 4 ). Số gam sắt và khí oxi cần dùng để điều chế 2,32g Fe 3 O 4 lần lượt là: A. 0,84g và 0,32 B. 2,52g và 0,96g C. 1,68g và 0,64g D. 0,95g và 0,74g 7. Phản ứng hoá học nào cho dưới đây là phản ứng hoá hợp? A. CuO + H 2 0 t → Cu + H 2 O B. 4P + 5O 2 0 t → 2P 2 O 5 C. 2KMnO 4 0 t → K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 D. CO 2 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 + H 2 O 8. Phản ứng hoá học nào cho sau đây là phản ứng phân huỷ? A. CuO + H 2 0 t → Cu + H 2 O B. 4P + 5O 2 0 t → 2P 2 O 5 C. 2Al + 3H 2 SO 4 → Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 D. 2KClO 3 0 t → 2KCl + 3O 2 9. Cho Natri tác dụng với khí Oxi, phương trình hoá học nào sau viết đúng? A. 2Na + O → Na 2 O B. Na + O 2 → NaO 2 C. Na + O → NaO D. 4Na + O 2 → 2Na 2 O 10. Cho 6,72 lít khí hiđro tác dụng với 4,48 lít khí oxi, các khí đo ở đktc. Sau phản ứng kết thúc, chất khí nào sẽ thừa? A. Hiđro thừa B. Oxi thừa C. Hai chất phản ứng vừa đủ D. Không xác định được Chương: HIĐRO - NƯỚC 1. Người ta thu khí Hiđro bằng cách đẩy khí là nhờ dựa vào tính chất: A. Khí hiđro nhẹ hơn không khí B. khí hiđro khó trộn lẫn với không khí C. khí hiđro rất ít tan trong nước D. khí hiđro không độc 2. Phản ứng hoá học nào cho sau đây là phản ứng thế: A. 2KMnO 4 0 t → K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 B. CO 2 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 + H 2 O C. 2Al + 3H 2 SO 4 → Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 D. Fe 2 O 3 + 3CO 0 t → 2Fe + 3CO 2 3. Phản ứng hoá học nào cho dưới đây là phản ứng oxi hoá khử? A. CaCO 3 0 t → CaO + CO 2 B. SO 3 + H 2 O → H 2 SO 4 C. BaCl 2 + Na 2 SO 4 → BaSO 4 + 2NaCl D. Fe 2 O 3 + 3CO 0 t → 2Fe + 3CO 2 4. Cho phản ứng oxi hoá khử sau: CuO + H 2 0 t → Cu + H 2 O Chỉ ra chất oxi hoá, chất khử trong phản ứng trên: A. CuO chất oxi hoá, H 2 chất khử B. CuO chất khử, H 2 chất oxi hoá C. H 2 O chất khử, CuO chất oxi hoá D. H 2 chất khử, Cu chất oxi hoá 5. Trong các oxit sau đây: SO 3 , CuO, Na 2 O, CaO, P 2 O 5 , Al 2 O 3 . Oxit nào tác dụng được với nước: A. CuO, Na 2 O, CaO, Al 2 O 3 B. SO 3 , P 2 O 5 , Al 2 O 3 , CaO C. Na 2 O, CaO, SO 3 , P 2 O 5 D. SO 3 , CuO, Na 2 O, P 2 O 5 6. Khi đốt một dòng khí Hiđro tinh khiết trong không khí. Hiện tượng của thí nghiệm là: A. có tiếng nổ mạnh B. không có hiện tượng C. cháy, sinh ra nhiều khói trắng D. cháy, ngọn lửa màu xanh 7. Hợp chất nào sau đây là bazơ: A. Đồng (II) nitrat B. Kali clorua C. Sắt (III) sunfat D. Canxi hiđroxit 8. Dãy chất nào sau đây chỉ bao gồm toàn axit: A. HCl, NaOH B. CaO, H 2 SO 4 C. H 3 PO 4 , HNO 3 D. SO 3 , NaH 2 PO 4 9. Dãy các hợp chất nào sau đây chỉ bao gồm toàn muối? A. Na 2 HPO 4 , Cu(NO 3 ) 2 , BaSO 4 , KCl B. Ca(OH) 2 , Al 2 (SO 4 ) 3 , SO 3 , NaCl C. CuCl 2 , Al 2 O 3 , Fe(NO 3 ) 3 , HCl D. Na 2 CO 3 , K 3 PO 4 , P 2 O 5 , H 2 SO 4 10. Sản phẩm của phản ứng giữa CaO với nước dư làm cho quỳ tím chuyển chuyển thành: A. màu xanh B. màu đỏ C. màu tím D. mất màu 11. Sản phẩm của phản ứng giữa P 2 O 5 với nước dư làm cho quỳ tím chuyển chuyển thành: A. màu xanh B. màu đỏ C. màu tím D. mất màu 12. Khử 12g sắt (III) oxit bằng khí hiđro ở nhiệt độ cao. 1/ Thể tích khí hiđro cần dùng (đo đktc): A. 5,04 lít B. 7,56 lít C. 10,08 lít D. 8,2 lít 2/ Khối lượng sắt thu được: A. 16,8g B. 8,4g C. 12,6g D. 18,6g 13. Số gam sắt cần tác dụng hết với axit clohiđric để cho 2,24 lít khí hiđro (đo đktc): A. 56g B. 28g C. 5,6g D. 3,7g 14. Thể tích khí hiđro thoát ra khi cho 9,8g kẽm tác dụng với dung dịch có chứa 9,8g axit sunfric (đo đktc): A. 22,4 lít B. 44,8 lít C. 4,48 lít D. 2,24 lít Chương: DUNG DỊCH 1. Dung dịch là hỗn hợp: A. gồm chất tan và dung môi B. đồng nhất của chất rắn và nước C. đồng nhất của chất rắn và dung môi D. đồng nhất của chất tan và dung môi 2. Nồng độ phần trăm của dung dịch cho biết: A. Số mol chất tan trong 1 lít dung môi B. Số gam chất tan trong 100 gam dung môi C. Số mol chất tan trong 1 lít dung dịch D. Số gam chất tan trong 100 gam dung dịch 3. Nồng độ mol của dung dịch cho biết: A. Số mol chất tan trong 1 lít dung môi B. Số gam chất tan trong 100 gam dung môi C. Số mol chất tan trong 1 lít dung dịch D. Số gam chất tan trong 100 gam dung dịch 4. Bằng cách nào có được 200g dung dịch BaCl 2 5%? A. Hoà tan 190g BaCl 2 trong 10g nước B. Hoà tan 10g BaCl 2 trong 200g nước C. Hoà tan 100g BaCl 2 trong 100g nước D. Hoà tan 10g BaCl 2 trong 190g nước 5. Độ tan của một chất trong nước ở một nhiệt độ xác định là: A. số gam chất đó có thể tan trong 100g dung dịch B. số gam chất đó có thể tan trong 100g nước C. số gam chất đó có thể tan trong 100g dung môi để được dung dịch bảo hoà D. số gam chất đó có thể tan trong 100g nước để được dung dịch bảo hoà 6. Hoà tan 17,55g NaCl vào nước được 3 lít dung dịch muối ăn. Nồng độ mol dung dịch muối ăn tạo thành? A. 0,06M B. 0,1M C. 2,24M D. 3M 7. Khi hoà tan 53g Na 2 CO 3 trong 250g nước ở 18 0 C thì được dung dịch bảo hoà. Độ tan của muối Natri cacbonat ở 18 0 C là: A. 132,5g B. 53g C. 21,2g D. 18g 8. Ở 20 0 C, độ tan của dung dịch muối ăn là 36g. Nồng độ % của dung dịch muối ăn bảo hoà ở 20 0 C: A. 25% B. 22,32% C. 26,4% D. 25,47% 9. Một dung dịch H 2 SO 4 có nồng độ 14%. Tính khối lượng H 2 SO 4 có trong 150g dung dịch? A. 12g B. 14g C. 21g D. 0,14g 10. Hoà tan 14,28g Na 2 CO 3 .10H 2 O vào 200g nước. Nồng độ % dung dịch tạo thành? A. 2,08% B. 2,4% C. 5,63% D. 7,62% . BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Chương: OXI - KHÔNG KHÍ 1. Cho các chất: 1) Fe 3 O 4 2) KClO 3 3) CaCO 3 4). Sự oxi hoá chậm là: A. Sự oxi hoá mà không toả nhiệt B. Sự oxi hoá mà không phát sáng C. Sự oxi hoá toả nhiệt mà không phát sáng D. Sự tự bốc cháy 4. Khi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm ôn tập kỳ II, Bài tập trắc nghiệm ôn tập kỳ II, Bài tập trắc nghiệm ôn tập kỳ II

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay