Ứng dụng quá trình vi sinh vật hiếu khí dính bám trong xử lý nư

31 461 1

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,285 tài liệu

  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/10/2016, 13:11

Xử lý nước thải thị và cơng nghiệp Ứng dụng quá trình vi sinh vật hiếu khí dính bám xử lý nước thải thị CHUN ĐỀ 6: ỨNG DỤNG QUÁ TRÌNH VI SINH VẬT HIẾU KHÍ DÍNH BÁM TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐƠ THỊ Xử lý nước thải thị và cơng nghiệp Ứng dụng quá trình vi sinh vật hiếu khí dính bám xử lý nước thải thị Xử lý nước thải thị và cơng nghiệp Ứng dụng quá trình vi sinh vật hiếu khí dính bám xử lý nước thải thị Xử lý nước thải thị và cơng nghiệp Ứng dụng quá trình vi sinh vật hiếu khí dính bám xử lý nước thải thị MỤC LỤC I GIỚI THIỆU NƯỚC THẢI ĐƠ THỊ: 1.1 Đặt vấn đề: 1.2 Thành phần và tính chất của nước thải thị: .1 1.3 u cầu cần thiết phải xử lý nước thải: II TỜNG QUAN VỀ Q TRÌNH SINH HỌC TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI I.1 Cơng trình xử lý nước thải điều kiện tự nhiên: .4 2.1.1 Cánh đồng tưới cơng cộng bãi lọc: .4 2.1.2 Cánh đồng tưới cơng nghiệp: 2.1.3 Hồ sinh học: .6 I.2 Cơng trình xử lý nước thải điều kiện nhân tạo .7 2.2.1 Bể lọc sinh học (Bể Biophin có lớp vật liệu khơng thấm nước): 2.2.2 Bể Aerotank: 2.2.3 Xử lý nước thải vi sinh kỵ khí (bể UASB): III BẢN CHẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐƠ THỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SINH HỌC HIẾU KHÍ DÍNH BÁM .10 3.1 Bản chất q trình VSV hiếu khí dính bám: 10 3.2 Các cơng trình đơn vị xử lý sinh học hiếu khí dính bám nhiệm vụ cơng trình: 10 3.3 Sơ đồ cơng nghệ xử lý nước thải thị q trình VSV hiếu khí dính bám (film biological process-FBR); .15 3.4 Cấu tạo ngun lý hoạt động bể Biophin (Vẽ mặt mặt cắt bể ) 17 3.4.1 Cấu tạo 17 3.4.2 Ngun lý hoạt động: 18 IV MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ CÁC CƠNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐƠ THỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC HIẾU KHÍ DÍNH BÁM 20 4.1 Cơng trình xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư Sài Gòn mới – cơng śt 1.000 m3/ ngày đêm20 4.2 Cơng trình xử lý nước thải khu dân cư Phước Lý – Long An –Cơng śt 1100 m3/ngày 24 V Tài liệu tham khảo 27 GVHD: GS.TS Lâm Minh Triết SVTH: Ngũn Thị Phương Chi Ngũn Mai Tớ Anh i Xử lý nước thải thị và cơng nghiệp Ứng dụng quá trình vi sinh vật hiếu khí dính bám xử lý nước thải thị I GIỚI THIỆU NƯỚC THẢI ĐƠ THỊ: 1.1 Đặt vấn đề: Nước thải thị thuật ngữ chung dùng để chất lỏng hệ thống cống thành phố Đó hỗn hợp loại nước thải sinh hoạt, cơng nghiệp nước mưa Nước thải thị nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt cộng đồng dân cư như: khu vực thị, trung tâm thương mại, khu vực vui chơi giải trí, quan cơng sở, … Thơng thường, nước thải thị chủ yếu từ nước thải sinh hoạt hộ gia đình phần nhỏ nước thải cơng nghiệp sở sản xuất đan xen Nước thải thị chứa phần lớn chất nhiễm, chủ yếu là: chất hữu cơ, vi sinh vật gây bệnh cặn lơ lửng Các thành phần nhiễm đặc trưng thường thấy nước thải thị BOD 5, COD, Nitơ Phốt Trong nước thải thị, hàm lượng N P lớn, khơng loại bỏ làm cho nguồn tiếp nhận nước thải bị phú dưỡng – tượng thường xảy nguồn nước có hàm lượng N P cao, lồi thực vật thủy sinh phát triển mạnh chết đi, thối rữa, làm cho nguồn nước trở nên nhiễm Do đó, cần có biện pháp xử lý nước thải thị tập trung trước thải nguồn tiếp nhận kênh rạch, sơng suối 1.2 Thành phần và tính chất của nước thải thị:  Thành phần của nước thải thị: Nước thải thị gồm có nước dư thừa, nước dùng cho sinh hoạt chủ yếu từ gia đình, trường học, khu vui chơi giải trí nước sản xuất lẫn vào… Trong đó, tỉ lệ loại:  Nước thải sinh hoạt khoảng 50 – 60%  Nước mưa thấm qua đất khoảng 10 – 14%  Nước sản xuất khoảng 30 – 36% đơn vị sản xuất thủ cơng nghiệp,cơng nghiệp thải Do có hai hệ thống dẫn nước để vào xử lý làm sạch:  Hệ thống nước hợp kênh (dẫn nước thải nước mưa)  Hệ thống nước từ hai mạng kênh riêng biệt Với hai hệ thống này, tùy thuộc vào quy hoạch xây dựng thị, đề mức độ xử lý nước thải thị GVHD: GS.TS Lâm Minh Triết SVTH: Ngũn Thị Phương Chi Ngũn Mai Tớ Anh Xử lý nước thải thị và cơng nghiệp Ứng dụng quá trình vi sinh vật hiếu khí dính bám xử lý nước thải thị  Hàm lượng nước thải thị:  Hàm lượng BOD nước thải thị đầu người ngày sau qua xử lý sơ đánh giá ở: + Hệ thống nước riêng từ 50 – 70g + Hệ thống nước chung từ 60 – 80g Khoảng 1/3 chất nhiễm hòa tan, 2/3 dạng hạt (có thể lắng gạn khơng).Trong hệ thống nước chung, tỉ lệ phần trăm chất nhiễm lắng gạn nói chung lớn hệ thống riêng Tỉ lệ COD:BOD nước thải thị nằm khoảng – 2.5 Vì vậy, cần phải qua lắng sơ để loại bỏ chất nhiễm lắng gạn được, làm giảm tỉ lệ xuống vậy, đưa nước thải vào xử lý sinh học có hiệu cao  Nitơ: Trong nước thải sinh hoạt, nồng độ tổng N vào khoảng 15 – 20% tổng nồng độ BOD5 Phần bổ sung Nitơ ngày nằm khoảng 10 – 15g/đầu người  Phospho: Bổ sung phospho khoảng 4g/đầu người.ng  Các chất hoạt động bề mặt: xà phòng, bột giặt chất tẩy rửa, gây khó khăn cho trạm xử lý có rêu  Ngun tố vi lượng: thường có mặt nước thải Cần lưu ý đến ngun tố độc hại kim loại nặng Cu, Zn, Pb, Hg, Ni, Cd Nói chung nước thải thành phần chất thường nhỏ 9mg/l, ống dẫn có tỉ lệ có tỉ lệ lớn mơi trường tự nhiên Bảng 1.1 Nồng độ trung bình số chất nhiễm nước thải thị STT Thơng số pH Tách khơ SS BOD5 COD TOC (tổng chất cacbon hữu cơ) GVHD: GS.TS Lâm Minh Triết SVTH: Ngũn Thị Phương Chi Ngũn Mai Tớ Anh Đơn vị mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Tỷ lệ thay đổi 7,5 – 8,5 1000 – 2000 150 – 500 100 – 400 300 – 1000 Phần lắng gạn 10% 50% - 60% 20 % – 30% 20% - 30 % 100 - 300 Xử lý nước thải thị và cơng nghiệp Ứng dụng quá trình vi sinh vật hiếu khí dính bám xử lý nước thải thị STT 10 11 12 Thơng số Tổng N N – NH4+ N – NO2N – NO3Chất tẩy rửa P Đơn vị mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Tỷ lệ thay đổi 30 – 100 20 – 80 = 0,01 Dộ dốc theo chiều dài máng thu lấy theo kết cấu, khơng nhỏ 0,005 Tường bể làm cao lớp vật liệu lọc 0,5 m Đặc điểm riêng bể biophin nhỏ giọt kích thước vật liệu lọc khơng lớn 25-30 mm tải trọng tưới nước nhỏ 0,5-1,0 m3/(m3.VLL) Các vật liệu lọc có độ rỗng diện tích mặt tiếp xúc đơn vị thể tích lớn điều kiện GVHD: GS.TS Lâm Minh Triết SVTH: Ngũn Thị Phương Chi Ngũn Mai Tớ Anh 17 Xử lý nước thải thị và cơng nghiệp Ứng dụng quá trình vi sinh vật hiếu khí dính bám xử lý nước thải thị 3.4.2 Ngun lý hoạt động: Bể biophin hoạt đợng ngun tắc phân hủy vật chất hữu có nước thải nhờ q trình oxi hóa diễn bề mặt tiếp xúc Trong bể thường lọc sinh học chứa đầy vật liệu tiếp xúc, giá thể cho VSV sống bám Vật liệu tiếp xúc (vật liệu đệm) thường đá có đường kính trung bình 25-100mm, vật liệu nhựa có hình dạng khác nhau, có cấu trúc thoáng, đợ rỡng cao (95%), chiều cao từ 4-12m là giá thể cớ định cho vi sinh kị khí sớng bám bề mặt Tại bể sinh học hiếu khí có vật liệu đệm, nước thải được phân bớ đều mặt lớp vật liệu nhờ hệ thớng phân phới khí được lắp Q̀n thể vi sinh sớng bám giá thể tạo nên màng nhầy sinh học có khả hấp phụ và phân hủy chất hữu nước thải Q̀n thể vi sinh này có thể bao gờm vi kh̉n hiếu khí, vi kh̉n tùy tiện, nấm, tảo và các đợng vật ngun sinh Ngoài còn có giun, ấu trùng trùng, ớc, vi kh̉n hiếu khí chiếm phần đa sớ Nước thải chảy liên tục vào bể sinh học đó khí được đưa vào cùng xáo trợn với bùn hoạt tính (oxy hòa tan DO > 2mg/l), cung cấp oxy cho vi sinh phân hủy chất hữu Dưới điều kiện thế, vi sinh sinh trưởng tăng sinh khới và kết thành bơng bùn VSV + C5H7NO2 (chất hữu cơ) + 5O2  5CO2 + 2H2O + NH3 + VSV mới (1) Hình 3.9 Bể Biophin nhỏ giọt GVHD: GS.TS Lâm Minh Triết SVTH: Ngũn Thị Phương Chi Ngũn Mai Tớ Anh 18 Xử lý nước thải thị và cơng nghiệp Ứng dụng quá trình vi sinh vật hiếu khí dính bám xử lý nước thải thị Hình 3.10 Lọc sinh học có vật liệu khơng ngập nước Hình 3.11 Lọc sinh học có lớp vật liệu ngập nước GVHD: GS.TS Lâm Minh Triết SVTH: Ngũn Thị Phương Chi Ngũn Mai Tớ Anh 19 Xử lý nước thải thị và cơng nghiệp Ứng dụng quá trình vi sinh vật hiếu khí dính bám xử lý nước thải thị IV MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ CÁC CƠNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐƠ THỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC HIẾU KHÍ DÍNH BÁM 4.1 Cơng trình xử lý nước thải sinh hoạNước t khuthải dân cư Sài Gòn mới – cơng śt 1.000 m3/ ngày đêm Thiết bị tách rác khí Mương lắng cát/ Bể gom Sục khí bề mặt Bể điều hồ Bể anoxic vật liệu đệm Máy thổi khí Bể FBR Bể lắng Hệ châm Chlorine Bùn tuần hồn Ngăn khử trùng Nguồn tiếp nhận Bể chứa bùn Bể phân huỷ bùn Hút bùn định kỳ QCVN 14:2008/BTNMT – cợt B Hình 4.1 Sơ đờ cơng nghệ hệ thớng xử lý nước thải khu dân cư - cơng śt 1.000 m3/ngày đêm GVHD: GS.TS Lâm Minh Triết SVTH: Ngũn Thị Phương Chi Ngũn Mai Tớ Anh 20 Xử lý nước thải thị và cơng nghiệp Ứng dụng quá trình vi sinh vật hiếu khí dính bám xử lý nước thải thị Thút minh sơ đờ cơng nghệ: Nước thải sinh hoạt khu dân cư từ hệ thống thu gom chảy qua thiết bò tách rác khí để loại bỏ rác thải làm tổn hại đến bơm, bể gom Tại đặt 02 bơm chìm để bơm nước lên bể điều hòa Bể điều hòa có chức điều hòa lưu lượng nồng độ nước thải, tránh tình trạng tải vào cao điểm thời gian mà lượng nước thải gia tăng đột ngột Do giúp cho hệ thống xử lý làm việc ổn đònh đồng thời giảm kích thước công trình đơn vò phía sau Trong bể điều hòa có bố trí máy sục khí bề mặt 02 bơm chìm bơm nước thải sang bể sinh học thiếu khí có vật liệu đệm Tại đây, hóa chất trung hòa bổ sung vào liên tục nhờ vào hệ thống dò pH tự động lắp đặt hệ thống Tại bể thiếu khí có vật liệu đệm, vật liệu rắn trơ giá thể cố đònh cho vi sinh kò khí sống bám bề mặt Giá thể vật liệu nhựa tổng hợp có cấu trúc thoáng, độ rỗng cao (95%) vi sinh dể bám dính Vật liệu tiếp xúc thường vật liệu nhựa có dạng sợi đan xen lẫn nhau, có chiều cao từ – m Nước thải phân bố qua lớp vật liệu nhờ hệ thống phân phối nước lắp đặt bể Quần thể vi sinh chủ yếu vi sinh tùy tiện sống bám giá thể tạo nên màng nhầy sinh học có khả hấp phụ phân hủy chất hữu nước thải Nước sau qua bể thiếu khí tiếp tục dẫn sang bể sinh học hiếu khí có vật liệu đệm Tại bể sinh học hiếu khí có vật liệu đệm, nước thải phân bố mặt lớp vật liệu nhờ hệ thống phân phối khí lắp Quần thể vi sinh sống bám giá thể tạo nên màng nhầy sinh học có khả hấp phụ phân hủy chất hữu nước thải Quần thể vi sinh bao gồm vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn tùy tiện, nấm, tảo động vật nguyên sinh Ngoài có giun, ấu trùng côn trùng, ốc, vi khuẩn hiếu khí chiếm phần đa số Nước thải chảy liên tục vào bể sinh học khí đưa vào GVHD: GS.TS Lâm Minh Triết SVTH: Ngũn Thị Phương Chi Ngũn Mai Tớ Anh 21 Xử lý nước thải thị và cơng nghiệp Ứng dụng quá trình vi sinh vật hiếu khí dính bám xử lý nước thải thị xáo trộn với bùn hoạt tính (oxy hòa tan DO > 2mg/l), cung cấp oxy cho vi sinh phân hủy chất hữu Dưới điều kiện thế, vi sinh sinh trưởng tăng sinh khối kết thành bùn VSV + C5H7NO2 (chất hữu cơ) + 5O2  5CO2 + 2H2O + NH3 + VSV (1) Trong bể sinh học có vật liệu đệm, không khí cấp vào nhờ máy thổi khí qua hệ thống phân phối khí, mục đích cung cấp oxy cho vi sinh hiếu khí bể sử dụng phân hủy chất hữu làm giảm nồng độ bẩn nước thải Sau qua bể sinh học hiếu khí, nước chảy thủy lực qua bể lắng để lắng bùn hoạt tính, phần nước chảy qua bể khử trùng Chlorine Mục đích khử vi khuẩn đồng thời giảm độ màu nước thải Nước thải sau qua hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn mức II 6772-2000 phép xả vào nguồn tiếp nhận Bùn lắng từ bể lắng xả qua bể chứa bùn, phần bùn bơm tuần hoàn lại bể sinh học hiếu khí, phần bùn dư bơm qua bể phân hủy bùn Hình 4.2 Sơ đờ cơng nghệ hệ thớng xử lý nước thải GVHD: GS.TS Lâm Minh Triết SVTH: Ngũn Thị Phương Chi Ngũn Mai Tớ Anh 22 Xử lý nước thải thị và cơng nghiệp Ứng dụng quá trình vi sinh vật hiếu khí dính bám xử lý nước thải thị Hình 4.3 Sơ đờ mặt bằng bớ trí hệ thớng xử lý nước thải GVHD: GS.TS Lâm Minh Triết SVTH: Ngũn Thị Phương Chi Ngũn Mai Tớ Anh 23 Xử lý nước thải thị và cơng nghiệp Ứng dụng quá trình vi sinh vật hiếu khí dính bám xử lý nước thải thị Nướcư c thả i c Lý – Long An –Cơng śt 1100 4.2 Cơng trình xử lý nước thải khu dân Phướ m /ngày Thiết bò tách rác khí Bể gom Máy thổi khí Bể điều hòa Máy thổi khí Bể thiếu khí Máy thổi khí Bể sinh học hiếu khí Bùn hoạt tính Máy thổi khí Bể lắng bùn sinh học GVHD: GS.TS Lâm Minh Triết SVTH: Ngũn Thị Phương Chi DD, khửn trù g Anh Ngũ MainTớ Bơm bùn tuần hoàn Bể nén bùn 24 Bể khử trùng Máy ép bùn Nguồn tiếp nhận, QCVN 14:2008/BTNMT – cợt A Bùn khô Xử lý nước thải thị và cơng nghiệp Ứng dụng quá trình vi sinh vật hiếu khí dính bám xử lý nước thải thị Hình 4.4 Sơ đờ cơng nghệ xử lý nước thải khu dân cư Phước Lý – Long An Thút minh sơ đờ cơng nghệ: Nước thải từ nhà ăn, nhà vệ sinh, khu văn phòng, trường học, khu thương mại … theo hệ thống ống cống tập trung bể gom nước thải Trước qua bể gom nước thải chảy qua thiết bò tách rác khí Thiết bò tách rác khí có nhiệm vụ loại cặn bẩn có kích thước lớn, cặn bẩn cần thu gom ngày để tránh tắt nghẽn cho hệ thống Từ bể gom nước thải bơm lên bể điều hòa để điều hòa lưu lượng nồng độ nước thải Không khí cấp nhờ vào máy thổi khí đặt Tiếp đến, nước thải bơm liên tục qua bể thiếu khí có vật liệu đệm Tại đây, phần lớn thành phần nitơ phần chất hữu có nước thải sinh hoạt loại bỏ nhờ vi sinh vật thiếu khí Sau xử lý qua giai đoạn thiếu khí, nước thải tiếp tục chảy sang bể sinh học hiếu khí bùn hoạt tính để xử lý phần lại chất ô nhiễm Không khí cấp liên tục nhờ vào máy thổi khí Ra khỏi bể lọc sinh học hiếu khí bùn hoạt tính, nước thải tiếp tục chảy sang bể lắng để lắng màng vi sinh tách khỏi nước thải Các thiết bò bể lắng gồm ống trung tâm phân phối nước Độ ẩm bùn hoạt tính dao động khoảng 98.5 - 99.5% Lưu lượng bùn dư Q w thải mổi ngày bơm bể phân hủy bùn Nước thải sau qua bể lắng tự chảy vào bể khử trùng Chlorine Dung dòch Chlorine bơm vào bể xả nhằm khử trùng nước thải trước xả vào nguồn tiếp nhận Chlorine chất oxy hóa mạnh thường sử dụng rộng rãi trình khử trùng nước thải Ngoài mục đích khử trùng, Chlorine sử dụng để giảm mùi Hợp chất Chlorine sử dụng dạng bột calcium hypochloride [Ca(OCl)2] Hàm lượng Chlorine cần thiết để khử trùng cho nước sau lắng, 15mg/L Hàm lượng Chlorine cung cấp vào nước thải ổn đònh bơm đònh lượng hóa chất GVHD: GS.TS Lâm Minh Triết SVTH: Ngũn Thị Phương Chi Ngũn Mai Tớ Anh 25 Xử lý nước thải thị và cơng nghiệp Ứng dụng quá trình vi sinh vật hiếu khí dính bám xử lý nước thải thị Nước thải sau qua bể khử trùng đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cợt A trước thải ng̀n tiếp nhận Bùn lắng từ bể lắng phần bùn bơm tuần hoàn lại bể thiếu khí hiếu khí bùn hoạt tính, phần bùn dư bơm qua bể nén bùn Bùn bể nén bùn ép khô trước đưa chôn lấp theo quy đònh GVHD: GS.TS Lâm Minh Triết SVTH: Ngũn Thị Phương Chi Ngũn Mai Tớ Anh 26 Xử lý nước thải thị và cơng nghiệp Ứng dụng quá trình vi sinh vật hiếu khí dính bám xử lý nước thải thị Hình 4.5 Sơ đờ cơng nghệ xử lý nước thải khu dân cư Phước Lý – Long An V Tài liệu tham khảo Chun đề: Vai trò cơng nghệ sinh học xử lý nước thải – Khoa Mơi Trường Tài Ngun – Trường Đại học Nơng Lâm TP.Hờ Chí Minh Thạc sĩ Lâm Vĩnh Sơn, Bài giảng Kỹ tḥt xử lý nước thải Nguyễn Văn Phước, Xử lý nước thải phương pháp sinh học, Giáo trình , 2011 Lâm Minh Triết , Nguyễn phước Dân , Nguyễn Hùng Xử lý nước thải thị cơng nghiệp Tính tốn thiết kế cơng trình , NXB ĐHQG – HCM , 2009 Lâm minh Triết, Lê Hồng Việt ,Vi sinh vật Nước nước thải , NXB Xây dựng, 2009 Các tài liệu và mợt sớ bản vẽ cơng trình của Trung tâm cơng nghệ mơi trường – Cefinea GVHD: GS.TS Lâm Minh Triết SVTH: Ngũn Thị Phương Chi Ngũn Mai Tớ Anh 27 [...]... 18 Xử lý nư ́c thải đơ thị và cơng nghiệp Ứng dụng quá trình vi sinh vật hiếu khí dính bám trong xử lý nư ́c thải đơ thị Hình 3.10 Lọc sinh học có vật liệu khơng ngập nư ́c Hình 3.11 Lọc sinh học có lớp vật liệu ngập trong nư ́c GVHD: GS.TS Lâm Minh Triết SVTH: Ngũn Thị Phương Chi Ngũn Mai Tớ Anh 19 Xử lý nư ́c thải đơ thị và cơng nghiệp Ứng dụng quá trình. .. Bể Biophin thơng khí 2 Tháp lọc Nư ́c thải được lọc qua lớp vật liệu bao phủ bởi màng vi sinh vật Các vi GVHD: GS.TS Lâm Minh Triết SVTH: Ngũn Thị Phương Chi Ngũn Mai Tớ Anh 12 Xử lý nư ́c thải đơ thị và cơng nghiệp Ứng dụng quá trình vi sinh vật hiếu khí dính bám trong xử lý nư ́c thải đơ thị STT Cơng trình sinh học Nhiệm vụ kh̉n trong màng sinh học thường có... vi sinh vật hiếu khí dính bám trong xử lý nư ́c thải đơ thị STT Cơng trình Nhiệm vụ Hình 3.1 Lọc sinh học nhỏ giọt GVHD: GS.TS Lâm Minh Triết SVTH: Ngũn Thị Phương Chi Ngũn Mai Tớ Anh 11 Xử lý nư ́c thải đơ thị và cơng nghiệp Ứng dụng quá trình vi sinh vật hiếu khí dính bám trong xử lý nư ́c thải đơ thị STT Cơng trình Nhiệm vụ Hình 3.2 Lọc sinh học nhỏ giọt... 21 Xử lý nư ́c thải đơ thị và cơng nghiệp Ứng dụng quá trình vi sinh vật hiếu khí dính bám trong xử lý nư ́c thải đơ thị xáo trộn với bùn hoạt tính (oxy hòa tan DO > 2mg/l), cung cấp oxy cho vi sinh phân hủy chất hữu cơ Dưới điều kiện như thế, vi sinh sinh trưởng tăng sinh khối và kết thành bông bùn VSV + C5H7NO2 (chất hữu cơ) + 5O2  5CO2 + 2H2O + NH3 + VSV mới (1) Trong bể sinh. .. 23 Xử lý nư ́c thải đơ thị và cơng nghiệp Ứng dụng quá trình vi sinh vật hiếu khí dính bám trong xử lý nư ́c thải đơ thị Nư cư c thả i c Lý – Long An –Cơng śt 1100 4.2 Cơng trình xử lý nư ́c thải khu dân Phướ 3 m /ngày Thiết bò tách rác cơ khí Bể gom Máy thổi khí Bể điều hòa Máy thổi khí Bể thiếu khí Máy thổi khí Bể sinh học hiếu khí Bùn hoạt tính Máy thổi khí Bể lắng bùn sinh. .. 26 Xử lý nư ́c thải đơ thị và cơng nghiệp Ứng dụng quá trình vi sinh vật hiếu khí dính bám trong xử lý nư ́c thải đơ thị Hình 4.5 Sơ đờ cơng nghệ xử lý nư ́c thải khu dân cư Phước Lý – Long An V Tài liệu tham khảo 1 Chun đề: Vai trò của cơng nghệ sinh học trong xử lý nư c thải – Khoa Mơi Trường và Tài Ngun – Trường Đại học Nơng Lâm TP.Hờ Chí Minh 2 Thạc sĩ Lâm Vi nh... lại bể sinh học hiếu khí, phần bùn dư sẽ được bơm qua bể phân hủy bùn Hình 4.2 Sơ đờ cơng nghệ hệ thớng xử lý nư ́c thải GVHD: GS.TS Lâm Minh Triết SVTH: Ngũn Thị Phương Chi Ngũn Mai Tớ Anh 22 Xử lý nư ́c thải đơ thị và cơng nghiệp Ứng dụng quá trình vi sinh vật hiếu khí dính bám trong xử lý nư ́c thải đơ thị Hình 4.3 Sơ đờ mặt bằng bớ trí hệ thớng xử lý nư ́c.. .Xử lý nư ́c thải đơ thị và cơng nghiệp Ứng dụng quá trình vi sinh vật hiếu khí dính bám trong xử lý nư ́c thải đơ thị thấp hơn 60C Theo q trình sinh hóa, người ta chia hồ sinh vật ra các loại:hồ hiếu khí, hồ kỵ khí và hồ tùy nghi  Hồ sinh học dùng xử lý nư c thải bằng sinh học chủ yếu dựa vào q trình làm sạch của hồ  Ngồi vi c xử lý nư c thải còn có nhiệm... A Bùn khô Xử lý nư ́c thải đơ thị và cơng nghiệp Ứng dụng quá trình vi sinh vật hiếu khí dính bám trong xử lý nư ́c thải đơ thị Hình 4.4 Sơ đờ cơng nghệ xử lý nư ́c thải khu dân cư Phước Lý – Long An Thút minh sơ đờ cơng nghệ: Nư c thải từ các nhà ăn, nhà vệ sinh, khu văn phòng, trường học, khu thương mại … theo hệ thống ống cống được tập trung về bể gom nư c thải Trước... tách ra khỏi nư ́c, còn khới lượng của màng sinh học tăng lên Màng vi sinh chết được ćn trơi theo nư ́c và đưa ra khỏi thiết bị lọc sinh học Hình 3.4 Cấu tạo màng sinh học GVHD: GS.TS Lâm Minh Triết SVTH: Ngũn Thị Phương Chi Ngũn Mai Tớ Anh 13 Xử lý nư ́c thải đơ thị và cơng nghiệp Ứng dụng quá trình vi sinh vật hiếu khí dính bám trong xử lý nư ́c thải đơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng quá trình vi sinh vật hiếu khí dính bám trong xử lý nư, Ứng dụng quá trình vi sinh vật hiếu khí dính bám trong xử lý nư, Ứng dụng quá trình vi sinh vật hiếu khí dính bám trong xử lý nư, II. TỒNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH SINH HỌC TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI, III. BẢN CHẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SINH HỌC HIẾU KHÍ DÍNH BÁM, IV. MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC HIẾU KHÍ DÍNH BÁM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn