Quản lý CTNH phát sinh từ quá trình sản xuất sơn

41 1,296 3

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,285 tài liệu

  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/10/2016, 13:11

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH VIỆN MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUN TIỂU LUẬN MƠN HỌC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI ĐỀ TÀI: CHẤT THẢI NGUY HẠI PHÁT SINH TỪ Q TRÌNH SẢN XUẤT SƠN TP.HCM, tháng 12/2012 Quản lý CTNH phát sinh từ q trình sản xuất sơn MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN 1: TỔNG QUAN CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGÀNH SƠN .2 CHƯƠNG 2: QUI TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÁC LOẠI CTNH CỦA NGÀNH SƠN CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CTNH CHO NGÀNH SẢN XUẤT SƠN 21 PHẦN II 24 CTNH PHÁT SINH TỪ Q TRÌNH SẢN XUẤT CỦA CƠNG TY TNHH SƠN TOA VIỆT NAM 24 TÀI LIỆU THAM KHẢO .36 Mơn học Quản lý CTR CTNH i Quản lý CTNH phát sinh từ q trình sản xuất sơn DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Số doanh nghiệp sơn Việt Nam Bảng 2.2 Năng lực sản xuất loại hình doanh nghiệp ngành sơn Việt Nam Bảng 3.1 Các loại chất thải nguy hại phát sinh từ cơng đoạn q trình sản xuất sơn dung mơi 16 Bảng 3.2 Các loại chất thải nguy hại phát sinh từ cơng đoạn q trình sản xuất sơn bột 17 Bảng 3.3 Các loại chất thải nguy hại phát sinh từ cơng đoạn q trình sản xuất sơn nhũ tương gốc nước 18 Bảng 3.4 Tổng hợp danh mục loại chất thải nguy hại phát sinh từ q trình sản xuất sơn 19 Bảng 3.5 Lượng chất thải rắn phát sinh sản xuất sơn 20 Mơn học Quản lý CTR CTNH ii Quản lý CTNH phát sinh từ q trình sản xuất sơn DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Tỉ lệ loại sơn Việt Nam .4 Hình 3.1 Sơ đồ cơng nghệ sản xuất sơn dung mơi Hình 3.2 Sơ đồ cơng nghệ sản xuất sơn bột 11 Hình 3.3 Sơ đồ quy trình sản xuất sơn nhũ tương gốc nước 14 Hình II.1 Cơng ty TNHH Sơn Toa Việt Nam 25 Hệ thống thu gom chất thải rắn sản xuất chất thải rắn sinh hoạt .35 Mơn học Quản lý CTR CTNH iii Quản lý CTNH phát sinh từ q trình sản xuất sơn DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BTNMT CTR CTNH QCVN SXSH : Bộ Tài ngun Mơi trường : Chất thải rắn : Chất thải nguy hại : Quy chuẩn Việt Nam : Sản xuất Mơn học Quản lý CTR CTNH iv Quản lý CTNH phát sinh từ q trình sản xuất sơn LỜI MỞ ĐẦU Trong thời kỳ cơng nghiệp hóa thị hóa nay, với phát triển lượng chất thải nguy hại nước ngày tăng số lượng tính nguy hại Vấn đề quản lý xử lý chất thải nguy hại nhiễm mơi trường từ chất thải nguy hại quan chức có thẩm quyền quan tâm cách sâu sắc Ví dụ điển Thơng tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 Bộ trưởng Bộ Tài ngun Mơi trường Quy định quản lý chất thải nguy hại Nhu cầu sử dụng sơn thị trường nước xuất lớn, với phát triển lượng chất thải nguy hại từ q trình sản xuất sơn gia tăng, chất thải nguy hại phát sinh từ q trình sản xuất sơn xếp vào nhóm theo Thơng tư số 12/2011/TT-BTNMT Chính chun đề “CTNH phát sinh từ q trình sản xuất sơn” thực Mơn học Quản lý CTR CTNH Quản lý CTNH phát sinh từ q trình sản xuất sơn PHẦN 1: TỔNG QUAN CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGÀNH SƠN Ngành sản xuất Sơn Việt Nam hình thành từ năm 30 kỷ XX, từ sở dầu thực vật dầu lanh, dầu chẩu, dầu cao su sẵn có nước Thời kỳ này, sản lượng sơn ít, chủng loại hạn chế, sản phẩm chủ yếu sơn dầu, cung cấp cho lĩnh vực xây dựng Từ chỗ sản xuất vài loại sơn thơng dụng, chất lượng thấp, đến nay, ngành sản xuất sơn Việt Nam sản xuất nhiều loại sơn đặc chủng, có chất lượng cao sơn trang trí, sơn dân dụng, sơn dầu, sơn nước, sơn nhũ tương, sơn bột, …và loại sơn kỹ thuật sơn mơi trường nước biển (sơn tầu biển, dàn khoan), sơn giao thơng (sơn mặt đường, sơn phản quang), sơn chống thấm, sơn chịu nhiệt, phục vụ cho u cầu đặc thù khách hàng 2.1 QUY MƠ Trước kia, sản xuất sơn tập trung chủ yếu khu vực quốc doanh Khu vực ngồi quốc doanh có vài sở sản xuất nhỏ, sản phẩm làm chất lượng thấp Những năm gần đây, nhờ thu hút đầu tư nước ngồi, ngành sản xuất sơn Việt Nam có bước phát triển vượt trội, nhiều hãng sơn tiếng đầu tư vào Việt Nam hình thức liên doanh, 100% vốn nước ngồi chuyển giao cơng nghệ Số doanh nghiệp sơn khơng ngừng tăng theo thời gian Bảng cho thấy số lượng doanh nghiệp sản xuất sơn theo thời gian Bảng 2.1 Số doanh nghiệp sơn Việt Nam Năm Số doanh nghiệp 2002 2004 2006 2008 60 120 166 200* *: Số liệu thống kê chưa đầy đủ Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2008 Hiện doanh nghiệp cổ phần tư nhân chiếm khoảng 30% lực sản xuất nước Khu vực có vốn đầu tư nước ngồi chiếm 70% lực Mơn học Quản lý CTR CTNH Quản lý CTNH phát sinh từ q trình sản xuất sơn sản xuất tồn ngành, với loại sản phẩm sơn có chất lượng cao số hãng có tiếng giới TOA, ICI, Jotun v,.v Dưới lực sản xuất loại hình doanh nghiệp ngành sơn thời gian gần đây: Bảng 2.2 Năng lực sản xuất loại hình doanh nghiệp ngành sơn Việt Nam Nguồn: Niên giám thống kê 2008 Các sản phẩm sơn Việt Nam sản xuất tập trung nhiều Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh số tỉnh miền trung Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa Tỉ lệ đóng góp sản lượng loại sơn trình bày đồ thị (năm 2006) Qua thấy sơn trang trí chiếm thị phần lớn nhất, tiếp đến sơn cơng nghiệp Mơn học Quản lý CTR CTNH Quản lý CTNH phát sinh từ q trình sản xuất sơn Hình 2.1 Tỉ lệ loại sơn Việt Nam Xu hướng phát triển ngành: Lượng sơn tiêu thụ Việt Nam thấp, đạt từ 2,8kg/người/năm (năm 2007) Trong đó, nước phát triển Úc Nhất Bản bình qn tiêu thụ 9-12 kg/người/năm nước khu vực đạt 4-5 kg/người/năm Như nhu cầu sơn Việt Nam tiếp tục tăng theo đà phát triển kinh tế đất nước Thị trường ngành sơn năm 2007 đạt 459 triệu USD giá trị 247.000 sản lượng Xu hướng tăng trưởng ngành sơn Việt nam khẳng định Theo dự báo ngành sơn tiếp tục tăng trưởng năm tới 2.2 NGUN LIỆU: Sơn bao gồm thành phần sau: • Chất tạo màng: hợp chất polyme hữu hay gọi nhựa (resin) Một số loại nhựa tan nước latex hay acrylic, số loại nhựa khác tan dung mơi hữu epoxy, nhựa alkyd • Phụ gia: chất tổ hợp sơn để tăng cường số tính màng sơn Các chất phụ gia bao gồm: chất hóa dẻo, chất làm khơ, chất chống bọt, chống rêu mốc, chất dàn, chất chống lắng v.v… • Bột màu: sử dụng để tạo màu sắc, tạo độ phủ, tăng tính học màng sơn Bột màu bao gồm bột màu vơ bột màu hữu • Các pha phân tán: sử dụng để hòa tan, giữ bột màu nhựa dạng lỏng Pha phân tán dung mơi hữu cơ, nước, ngồi sử dụng chất pha lỗng Việt Nam có nguồn dầu nhựa thực vật (trẩu, lanh, hạt cao su, đào lộn hột, dầu thơng, sơn ta, cơlơphan, nhựa trám…), nguồn cao su thiên nhiên (để biến tính clo hố, …) Tồn chất hữu phải nhập ngành hố dầu Mơn học Quản lý CTR CTNH Quản lý CTNH phát sinh từ q trình sản xuất sơn chưa phát triển Về bột màu, ta sản xuất loại màu vơ cơ, chất lượng khơng cao (như ơxít sắt, cácbonatcanxi, barisunphát…) Hiện có vài sở sản xuất nhựa ngun liệu cho sản xuất sơn Cơng ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội Do phần lớn ngun liệu cho ngành sản xuất sơn phải nhập ngoại nên tính chủ động cạnh tranh thị trường có phần bị ảnh hưởng Việc áp dụng tiếp cận SXSH để giảm tiêu thụ ngun vật liệu đầu vào tìm ngun liệu thay thân thiện với mơi trường người sử dụng sản phẩm đáng quan tâm 2.3 MÁY MĨC THIẾT BỊ VÀ TRÌNH ĐỘ CƠNG NGHỆ Hoạt động sản xuất sơn trộn, nghiền ngun liệu (nhựa, bột màu, dung mơi chất phụ gia) thành dung dịch có tính chất mong muốn Do đó, thiết bị sử dụng ngành sản xuất sơn thiết bị khuấy trộn thiết bị nghiền Ngành sản xuất sơn Việt Nam có xuất phát điểm thấp, nhiều thiết bị dây chuyền tự chế tạo nhập ngoại thuộc hệ năm 70 kỷ XX Trong giai đoạn thập kỷ trước, ngành sơn Việt Nam lạc hậu, cơng nghệ, thiết bị so với nước khu vực nói riêng giới nói chung Từ năm 2000, ngành sơn Việt Nam bắt đầu có đổi Hầu hết sở sản xuất nhập thêm thiết bị cơng nghệ Đặc biệt doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, trình độ cơng nghệ mức độ cao Theo đánh giá trình độ cơng nghệ sở thuộc loại trung bình tiên tiến Do đó, sản phẩm sơn Việt Nam thời gian qua đa dạng hố chủng loại nâng cao chất lượng Hiện nay, quy trình sản xuất sơn giới tự động hóa hồn tồn, sử dụng phần mềm ứng dụng để kiểm sốt quy trình sản xuất 2.4 SẢN PHẨM Sản phẩm sơn dạng chất lỏng bột, dàn trải lên bề mặt vật liệu đó, nhiệt độ mơi trường gia nhiệt, khơ tạo thành lớp màng rắn, với mục đích: • Bảo vệ bề mặt vật liệu: chống rỉ, bền độ ẩm cao, bền dầu, bền hóa chất, mưa, nắng, v.v • Biến đổi ngoại quan bề mặt vật liệu: tạo màu sắc, độ bóng, tạo dấu vết nhận biết, phẳng nhẵn, chống thấm, cách âm, phản quang, dẫn nhiệt độ màu sắc v.v Sơn phân loại dựa yếu tố đây: • Phân loại theo cơng nghệ ngun liệu sử dụng: sơn nhũ tương (pha phân tán dung mơi hữu cơ, thường gọi sơn dung mơi, pha phân tán nước thường gọi sơn nước), sơn bột, sơn điện di kiểu anode, sơn đóng rắn tia EB UB Mơn học Quản lý CTR CTNH Quản lý CTNH phát sinh từ q trình sản xuất sơn vị có chức mang chất thải loại xử lý Điểm đáng lưu ý cần phân loại triệt để chất thải rắn thường chất thải rắn nguy hại để giảm chi phí xử lý Biện pháp thu gom phân loại: - Tn thủ u cầu thu gom, lưu giữ, vận chuyển xử lý chất thải nguy hại theo Thơng tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 Bộ trưởng Bộ Tài ngun Mơi trường Quy định quản lý chất thải nguy hại - Để thực tốt việc quản lý chất thải rắn việc làm cần thiết phải phân loại nguồn chất thải nguồn phát sinh Điều thực cách: khu vực nhà máy sản xuất sơn trang bị thùng đựng chất thải rắn vật liệu bền có nắp đậy, sơn màu khác thân thùng có ghi loại chất thải chứa thùng Ví dụ: Thùng (màu xanh) : chứa chất thải sinh hoạt Thùng (màu vàng) : chứa rác thải từ q trình sản xuất Thùng (màu đỏ) : chứa chất thải nguy hại - Các thùng chứa lót bên túi nylon để tiện thu gom Chất thải sau thu gom bảo quản cẩn thận, khơng để xảy tình trạng thùng chứa chất thải bị phân hủy nước mưa ánh sáng mặt trời (các kim loại dễ bị ăn mòn nước mưa) - Trong khu vực nhà máy sản xuất sơn có kế hoạch thu gom thường xun khơng để chất thải rắn tràn lan hay bị phân hủy thành phần mơi trường Các cống rãnh nhà máy nơi tích tụ chất thải nạo vét thường xun - Tại nơi tập trung, loại chất thải phân loại thành loại: chất tận dụng, chất thải nguy hại loại chất thải sau phân loại tiến hành xử lý theo biện pháp với kết xử lý hữu hiệu - Tất phương tiện vận chuyển chất thải đảm bảo tuyệt đối an tồn, khơng để rơi vãi đường vận chuyển (riêng xe dùng để vận chuyển chất thải nguy hại phải xe có che phủ, tránh để chất thải bị gió thổi bay đeo biển hiệu đặc biệt) Thành loại xe dùng để chun chở bùn phải loại thành kín, khơng nước rò rỉ ngồi - Vị trí tập trung: Tồn lượng rác nhà máy sản xuất sơn thu gom, tập kết nơi quy định 01 vị trí tập trung rác nhà máy 01 vị trí tập trung chất thải nguy hại nhà máy + Khu vực tập trung rác cơng ty cách ly với khu vực xung quanh Mơn học Quản lý CTR CTNH 22 Quản lý CTNH phát sinh từ q trình sản xuất sơn +Vị trí tập trung rác nhà máy, vị trí tập trung chất thải nguy hại nhà máy xung quanh xây tường kín, tơ láng, với mái che kín, cao thống, khơng để nước mưa chảy xuống vị trí tập trung rác +Tuyệt đối khơng để vật dụng có khả cháy nổ vào khu vực cấm sử dụng thuốc lá, lửa khu vực + Khu vực làm vệ sinh thường xun ngày - CTNH tập trung vào thùng chứa riêng biệt ký hợp đồng với cơng ty có chức thu gom xử lý chất thải nguy hại đến thu gom xử lý theo qui định (Tối thiểu tháng/lần chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị có chức xử lý) Chất thải nguy hại Vò trí tập trung Phân loại, thu gom Hợp đồng đơn vò có chức xử lý Hình 4.1 Quản lý CTNH Giám sát chất thải rắn - Kiểm sốt q trình phân loại rác nguồn, khối lượng rác sinh hoạt rác nguy hại phát sinh ngày - Kiểm sốt vị trí tập kết, thu gom quy định - Đối với chất thải rắn nguy hại phải có kho lưu chứa phải đăng ký chủ nguồn thải Sở Tài ngun Mơi trường - Tần suất giám sát: 03 tháng/lần Mơn học Quản lý CTR CTNH 23 Quản lý CTNH phát sinh từ q trình sản xuất sơn PHẦN II CTNH PHÁT SINH TỪ Q TRÌNH SẢN XUẤT CỦA CƠNG TY TNHH SƠN TOA VIỆT NAM II.1 GIỚI THIỆU CHUNG Tên Cơng ty : CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN TOA VIỆT NAM Tên tiếng Anh : TOA PAINT (VIỆT NAM) CO.LTD Địa : Đường số 2, KCN Tân Đơng Hiệp A, Huyện Dĩ An, Tỉnh bình Dương Điện thoại: 0650.560.591 Fax: 0650.560.599 Địa điểm Nhà xưởng sản xuất Cơng ty xây dựng khu đất có diện tích 30.000 m2 đường số KCN Tân Đơng Hiệp A, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương Cơng ty có hướng tiếp giáp sau: - Hướng Bắc: Cơng ty cà phê Trung Ngun - Hướng Nam: Khu đất trống - Hướng Đơng: Đường số KCN - Hướng Tây: Đường bao phân cách Khu dân cư Hiện tại, Cơng ty có hai xưởng sản xuất chính: - Xưởng 1: Sản xuất sơn dầu, diện tích 1.900 m2 - Xưởng 2: Sản xuất sơn nước, diện tích 1.900 m2 Ngồi ra, có cơng trình khác như: - Kho thành phẩm, diện tích 2.650 m2 - Kho ngun vật liệu, diện tích 2.100 m2 - Văn phòng, diện tích 550 m2 - Khu bảo trì diện ích, diện tích 500 m2 Mơn học Quản lý CTR CTNH 24 Quản lý CTNH phát sinh từ q trình sản xuất sơn Hình II.1 Cơng ty TNHH Sơn Toa Việt Nam Quy mơ sản xuất nhu cầu 3.1 Sản phẩm, cơng suất thị trường tiêu thụ - Hiện tại, sản phẩm Cơng ty bao gồm loại sơn gốc nước sơn gốc dầu sau: • Sơn gốc nước: có loại + Sơn Homecote + Sơn season + Sơn Supershield + Sơn Nitto • Sơn gốc dầu: có loại + Sơn Mandarin Duck + Sơn Homecote + Sơn Enamel + Sơn Varnish Mơn học Quản lý CTR CTNH 25 Quản lý CTNH phát sinh từ q trình sản xuất sơn + Sơn Lacquer + Sơn Win Spray Cơng suất sản phẩm: STT SẢN PHẨM Sơn gốc nước Sơn gốc dầu Nguồn: Cơng ty Sơn Toa Việt Nam CƠNG SUẤT galon/tháng 100.060 100.113 3.2 Nhu cầu ngun liệu • Khối lượng ngun vật liệu sản xuất sơn gốc nước: - Bột đá, bột màu TiO2 , Red Oxide, nhựa Latex phụ gia: 3.500 tấn/năm - Dung mơi nước: 1.500 tấn/năm • Khối lượng ngun vật liệu sản xuất sơn gốc dầu: - Bột đá, bột màu TiO2, Red Oxide, Yellow Oxide, nhựa Resin Alkyd, Petro Resin, NC, phụ gia, dung mơi White Spirit, Xylen Tổng khối lượng 2.500 tấn/năm 3.3 Nhu cầu lao động Số lượng lao động (trực tiếp sản xuất): - Xưởng sản xuất sơn nước: 100 người - Xưởng sản xuất sơn dầu: 112 người - Các phận sản xuất khác: 25 người - Văn phòng Etown: 100 người 3.4 Nhu cầu dùng nước - Nguồn nước mà Cơng ty sử dụng nước cấp KCN Nhu cầu hàng tháng khoảng 690 m3/tháng 3.5.Nhu cầu dùng điện - Tổng lượng điện sử dụng dự kiến cho hoạt động sản xuất ổn định khoảng 84.300 KWh/tháng Mơn học Quản lý CTR CTNH 26 Quản lý CTNH phát sinh từ q trình sản xuất sơn 2.1 HIỆN TRANG NƯỚC THẢI 2.1.1 Nước thải sinh hoạt Nước thải từ q trình sinh hoạt nhân viên Cơng ty: Theo tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt (Bộ xây dựng TCXDVN 33:2006 – Quyết định 06/2006/QĐ-BXD ngày 17/03/2006 – Cấp nước – Mạng lưới đường ống cơng trình – Tiêu chuẩn thiết kế): Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt phân xưởng sản xuất cơng nghiệp tính theo đầu người ca làm việc: - qtc = 45 lít/người.ca - QshCN = 95 người x 45 lít/người.ca = 4.275 lít/ca = 4,275m3/ca Thành phần tính chất đặc trưng nước thải sinh hoạt sau: Chất nhiễm BOD5 COD SS Dầu mỡ Coliform Nồng độ (mg/l) 100-120 120-140 200-220 40-120 103-105 QCVN 24:2009/BTNMT A B 6-9 5,5-9 50 100 50 100 10 20 3000 5000 (MPN/100ml) HIỆN TRẠNG Ơ NHIỄM KHƠNG KHÍ 2.2.1 Ơ nhiễm bụi Trong dây chuyền sản xuất Cơng ty, bụi phát sinh bao gồm loại sau: • Bụi ngun vật liệu: Là bụi bột màu, bột đá phát sinh từ cơng đoạn trộn, pha màu ngun vật liệu q trình sản xuất đóng gói sản phẩm • Bụi khí thải: Chủ yếu phát sinh từ phương tiện vận chuyển vào Cơng ty loại xe ơtơ, xe tải vận chuyển ngun vật liệu sản xuất, sản phẩm phương tiện vận Mơn học Quản lý CTR CTNH 27 Quản lý CTNH phát sinh từ q trình sản xuất sơn chuyển xếp dỡ nội Cơng ty, nhiên liệu xử dụng loại phương tiện chủ yếu xăng, dầu diezel, nhiên liệu đốt cháy sinh khói thải chứa chất gây nhiễm khơng khí Thành phần chất nhiễm khói thải chủ yếu SOx, NOx, COx, cacbuahydro, aldehyde bụi Nguồn gây nhiễm phân bố rải rác khó khống chế, nhiên tải lượng nhiễm khơng nhiều khơng đáng kể 2.2.2 Ơ NHIỄM HƠI DUNG MƠI Hơi dung mơi phát sinh từ qui trình sản xuất sơn dầu cơng đoạn pha chế ngun liệu để khuấy trộn nghiền Thành phần nhiễm dung mơi hữu có kích thước từ 20 – 500µm Ước tính tải lượng phát sinh dung mơi sau: Lượng dung mơi loại sử dụng ước tính khoảng 2.000kg/ngày Hệ số phát thải nhiễm dung mơi theo phương pháp đánh giá nhanh (WHO 1993) 500kg/tấn Lượng dung mơi phát sinh: 500kg/tấn x tấn/ngày = 1.000kg/ngày Tuy nhiên q trình pha trộn thực bồn kín có nắp đậy, lượng dung mơi phát mơi trường khơng đáng kể, khoảng 1% lượng phát sinh hàng ngày, cụ thể 1.000kg/ngày x 1% = 10kg/ngày Nếu khơng có biện pháp xử lý thích hợp, dung mơi hữu gây tổn hại trự tiếp đến sức khỏe người cơng nhân làm việc cơng đoạn Vì cơng ty lắp đặt hệ thống hút dung mơi bên ngồi 2.3 HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI RẮN Chất thải rắn phát sinh q trình sản xuất gồm loại sau đây: • Rác thải sinh hoạt: sinh hoạt động sinh hoạt cơng nhân Cơng ty bao gồm: thực phẩm, rau dư thừa, bọc nilon, giấy, lon, chai,… Lượng chất thải rắn có thành phần chủ yếu chất hữu dễ phân hủy Ước tính lượng thải trung bình 0,3kg/người/ngày x 95 người = 28,5kg/ngày • Chất thải rắn sinh q trình sản xuất: Chất thải cơng nghiệp: Mơn học Quản lý CTR CTNH 28 Quản lý CTNH phát sinh từ q trình sản xuất sơn Các bao bì hư hỏng khơng dính chất thải nguy hại hàng tháng phát sinh 5000 kg, Phế phẩm sơn nước thường sơn bị khuyết tật như: độ mịn khơng đạt, màu khơng giống, sơn bị hóa phấn… tháng phát sinh khoảng 4000kg Chất thải nguy hại thể bảng sau: Stt Tên chất thải Bao bì dính sơn thải Dạng số lượng (rắn/lỏng (kg/tháng) /bùn) rắn 32700 Mã CTNH Cơng đoạn phát sinh 18 01 01 Phối liệu ban đầu, phối (thùng nhựa, lon nhựa, liệu cuối bao nhựa, thùng carton, nắp nhựa, can nhựa, phuy nhựa) Pallet gỗ hư dính sơn lau dính rắn dầu rắn 180 150 18 01 01 Phối liệu ban đầu, phối 18 02 01 liệu cuối Q trình bảo trì thiết Giẻ nhớt,dung mơi Pin/ ắc quy thải Bóng đèn huỳnh quang rắn rắn 10 10 16 01 12 16 01 06 bị Q trình sinh hoạt Q trình sinh hoạt thải Bùn thải từ hệ thống xử Bùn 18500 08 01 02 Q trình xử lý nước 12 02 02 thải 08 01 01 Q trình đóng gói, 17 01 06 phối liệu Q trình bảo trì máy lý nước thải nhiễm sơn thành phần nguy hại Sơn rơi vải, hư hỏng rắn lỏng 20000 Dầu thủy lực tổng hợp thải than hoạt tính từ hệ rắn 80 18 02 01 móc thiết bị Q trình xử lý khí thống hút mùi, bụi thải 10 Dung mơi cặn dung lỏng 3000 08 01 05 Q trình vệ sinh thiết 17 08 02 bị mơi rửa thải Mơn học Quản lý CTR CTNH 50 29 Quản lý CTNH phát sinh từ q trình sản xuất sơn 11 Hạt lọc mùi cho gas cơng rắn 80 17 08 03 18 02 01 nghiệp 12 Nước rửa vệ sinh lẫn sơn lỏng 2000 08 01 04 Q trình vệ sinh thiết nhiễm dung mơi 13 Dầu nhớt thải lỏng 30 19 10 01 17 02 03 bị Q trình bảo trì máy Q trình xử lý khí móc 14 Hộp mực in thải rắn 02 08 02 04 Q trình sinh hoạt Cơng ty TNHH Sơn Toa Cơng ty tiến hành phân loại chứa vào kho giành riêng cho chất thải nguy hại Nguồn chất thải cơng ty quản lý chặt chẽ ký hợp đồng thu gom với cơng ty mơi trường Việt Xanh đơn vị có chức thu gom xử lý để giảm tới mức thấp tác động ảnh hưởng đến mơi trường Biện pháp quản lý CTR CTNH A.Biện pháp thu gom phân loại - Cơng ty tiến hành phân loại nguồn chất thải nguồn phát sinh Trong khu vực nhà máy trang bị thùng đựng chất thải rắn vật liệu bền có nắp đậy, sơn màu khác thân thùng có ghi loại chất thải chứa thùng: Thùng (màu xanh) :chứa chất thải sinh hoạt Thùng (màu vàng) :chứa rác thải từ q trình sản xuất Thùng (màu đỏ) :chứa chất thải nguy hại - Các thùng chứa lót bên túi nylon để tiện thu gom Chất thải sau thu gom bảo quản cẩn thận, khơng để xảy tình trạng thùng chứa chất thải bị phân hủy nước mưa ánh sáng mặt trời (các kim loại dễ bị ăn mòn nước mưa) - Trong khu vực nhà máy có kế hoạch thu gom thường xun khơng để chất thải rắn tràn lan hay bị phân hủy thành phần mơi trường Các cống rãnh nhà máy nơi tích tụ chất thải nạo vét thường xun - Tại nơi tập trung, loại chất thải phân loại thành loại: chất tận dụng, chất thải nguy hại - Vị trí tập trung rác: Tồn lượng rác nhà máy thu gom, tập kết nơi quy định 01 vị trí tập trung rác nhà máy 01 vị trí tập trung chất thải nguy hại nhà máy Đối với lượng rác sinh hoạt khơng lưu trữ lại khu vực tập trung qua đêm Hằng ngày, vào quy định, nhân viên Mơn học Quản lý CTR CTNH 30 Quản lý CTNH phát sinh từ q trình sản xuất sơn thu gom rác, đem rác tập trung vào thùng chun dụng vị trí tập trung rác nhà máy trước xe vận chuyển đến thu gom trực tiếp rác từ vị trí tập trung rác nhà máy  Rác thải khơng nguy hại Lượng rác thải sinh hoạt cơng nhân viên có khối lượng 140-150 kg/ngày biện pháp kiểm sốt là: - u cầu cơng nhân khơng xả rác bừa bãi - Tập trung vào thùng chứa có dung tích 200 lít th đơn vị Cơng ty Mơi trường Đơ thị Tp.Hồ Chí Minh có chức đến thu gom ngày/lần  Rác thải nguy hại Tn thủ u cầu thu gom, lưu giữ, vận chuyển xử lý chất thải nguy hại theo Qui chế quản lý chất thải nguy hại ban hành kèm theo Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 Bộ trưởng Bộ Tài ngun Mơi trường việc ban hành danh mục chất thải nguy hại Thơng tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 Bộ trưởng Bộ Tài ngun Mơi trường việc hướng dẫn điều kiện hành nghề thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại Thành phần chất thải rắn nguy hại bị thải bỏ tập trung vào thùng chứa riêng biệt có dán nhãn mác, khơng để lẫn lộn với rác thải sinh hoạt loại rác thải nguy hại với ký hợp đồng với Cơng ty TNHH SX-TM-DV Mơi Trường Việt Xanh đến thu gom xử lý theo qui định Phương án xử lý từ đơn vị có chức (Phương án từ Cơng ty Cổ phần Mơi trường Việt Úc) Tên chất thải Mã CTNH Phương án xử lý Bao bì dính sơn thải 18 01 01 Chủi, rửa sạch, tách sơn, cặn sơn thải -> Tái chế giấy, tái chế nhựa (thùng nhựa, lon nhựa, Sơn, cặn sơn, nước sơn -> phối trộn với bao nhựa, thùng carton, mạt cưa -> đốt tiêu hủy hồn tồn lò đốt cấp -> Cặn tro hóa rắn -> chơn nắp nhựa, can nhựa, phuy lấp an tồn nhựa) Pallet gỗ hư dính sơn 18 01 01 Phá hủy hình dạng, cắt nhỏ -> đốt tiêu hồn tồn hủy lò đốt cấp -> Cặn tro hóa rắn -> chơn lấp an tồn Giẻ lau dính dầu 18 02 01 Đốt tiêu hủy hồn tồn lò đốt cấp -> Cặn tro hóa rắn -> chơn lấp an nhớt,dung mơi tồn Ắc quy: Tháo bỏ, tách rời  Pin/ ắc quy thải 16 01 12 - + Dung dịch acid  Trung hòa  keo tụ  Mơn học Quản lý CTR CTNH 31 Quản lý CTNH phát sinh từ q trình sản xuất sơn bùn lắng  hóa rắn, chơn lấp an tồn + Chì  Hệ thống tái sinh chì Bóng đèn huỳnh quang 16 01 06 thải Bùn thải từ hệ thống xử 08 01 02 lý nước thải nhiễm sơn 12 02 02 thành phần nguy hại Sơn rơi vải, hư hỏng 08 01 01 Dầu thủy lực tổng hợp 17 01 06 thải Than hoạt tính từ hệ 18 02 01 thống hút mùi, bụi thải Dung mơi cặn dung 08 01 05 mơi rửa thải 17 08 02 Hạt lọc mùi cho gas cơng 17 08 03 18 02 01 nghiệp Nước rửa vệ sinh lẫn sơn 08 01 04 nhiễm dung mơi 19 10 01 Dầu nhớt thải 17 02 03 Hộp mực in thải 08 02 04 Mơn học Quản lý CTR CTNH - Pin: Hóa rắn  Lưu kho  Chơn lấp an tồn - Đưa vào xử lý hệ thống xử lý bong đèn chun dụng, thu hồi an tồn thủy ngân - Phần kiếng vụn  Nghiền vụn  Hóa rắn  Lưu kho  Chơn lấp an tồn Đốt tiêu hủy hồn tồn lò đốt cấp -> Cặn tro hóa rắn -> chơn lấp an tồn Đốt tiêu hủy hồn tồn lò đốt cấp -> Cặn tro hóa rắn -> chơn lấp an tồn Dầu nhớt thải  Lắng trọng lực: Dầu khuấy trộn với chế phẩm đơng tụ  Tách pha thu hồi dầu; Cặn dầu: phối trộn mạc cưa  Đốt tiêu hủy  Chơn lấp an tồn Đốt tiêu hủy hồn tồn lò đốt cấp -> Cặn tro hóa rắn -> chơn lấp an tồn Phối trộn mạt cưa -> Đốt tiêu hủy hồn tồn lò đốt cấp -> Cặn tro hóa rắn -> chơn lấp an tồn Đốt tiêu hủy hồn tồn lò đốt cấp -> Cặn tro hóa rắn -> chơn lấp an tồn Nước rửa vệ sinh lẫn sơn nhiễm dung mơi → Phân loại theo phương án xử lý → xử lý hóa học + sinh hệ thống xử lý nước thải nhà máy Dầu nhớt thải  Lắng trọng lực: + Dầu khuấy trộn với chế phẩm đơng tụ  Tách pha thu hồi dầu; + Cặn dầu: phối trộn mạc cưa  Đốt tiêu hủy  Chơn lấp an tồn Đốt tiêu hủy hồn tồn lò đốt cấp -> Cặn tro hóa rắn -> chơn lấp an tồn 32 Quản lý CTNH phát sinh từ q trình sản xuất sơn Mơn học Quản lý CTR CTNH 33 Quản lý CTNH phát sinh từ q trình sản xuất sơn • Xử lý chất thải phương pháp ổn định hóa rắn CHẤT THẢI CẦN HĨA RẮN XIMĂNG NƯỚC, POLYMER CÁT MÁY TRỘN KHỐI RÁN CHƠN LẤP AN TỒN Kiểm tra ĐỔ KHN/HĨA RẮN 1.1.1.1.1.1.1.1 LƯU KHO Hình Sơ đồ cơng nghệ ổn định hố rắn Chất thải cần hóa rắn đưa vào máy trộn theo mẻ Các chất phụ gia xi măng portland, cát polymer bổ sung vào để thực q trình hòa trộn khơ, sau tiếp tục bổ sung nước vào để thực q trình hòa trộn ướt Q trình khuấy trộn diễn làm cho thành phần hỗn hợp hòa trộn tạo thành hỗn hợp đồng Sau thời gian hòa trộn cần thiết, hỗn hợp cho vào khn lập phương Sau 28 ngày bảo dưỡng khối rắn, q trình đóng rắn diễn làm cho thành phần nhiễm hồn tồn bị lập Khối rắn kiểm tra cường độ chịu nén, khả rò rỉ lưu giữ cẩn thận kho, sau vận chuyển đến bãi chơn lấp an tồn Mơn học Quản lý CTR CTNH 34 Quản lý CTNH phát sinh từ q trình sản xuất sơn Rác thải sinh hoạt Chất thải nguy hại Vị trí tập trung Vị trí tập trung Cơng ty Mơi trường Đơ thị Tp.Hồ Chí Minh Phân loại,thu gom Hợp đồng đơn vị có chức xử lý Hệ thống thu gom chất thải rắn sản xuất chất thải rắn sinh hoạt B Khuyến cáo giảm nguồn chất thải rắn Biện pháp tốt để kiểm sốt nhiễm chất thải rắn làm giảm thiểu hao phí cơng đoạn tức làm giảm nguồn chất thải rắn Từ quan điểm mơi trường việc giảm nguồn chất thải tránh phát sinh chất thải, mà đặc biệt chất thải rắn nguy hại, giảm lượng chất thải nguy hại cần xử lý loại bỏ Mơn học Quản lý CTR CTNH 35 Quản lý CTNH phát sinh từ q trình sản xuất sơn TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS Lâm Minh Triết – TS Lê Thanh Hải (2006), giáo trình Quản lý chất thải nguy hại GS.TS Nguyễn Đức Khiển (2003), Quản Lý Chất Thải Nguy Hại, NXB Xây Dựng Hà Nội Trần Hiếu Nhuệ ( 2001 ), Quản lý chất thải rắn , NXB Xây Dựng Hà Nội Trung tâm Cơng nghệ Mơi trường Tp.HCM (2000), Nghiên cứu số biện pháp thích hợp nhằm quản lý chất thải rắn cơng nghiệp chất thải nguy hại Tp.HCM Tài liệu hướng dẫn sản xuất ngành sản xuất sơn, 7/2009 Hợp phần Sản xuất cơng nghiệp (Chương trình hợp tác phát triển Việt nam – Đan mạch mơi trường) Báo cáo giám sát mơi trường định kỳ (từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2011) Cơng ty TNHH Sơn Toa Việt Nam Mơn học Quản lý CTR CTNH 36 [...]... trí và chống thấm Hai loại sản phẩm sơn dung mơi hữu cơ và sơn nhũ tương gốc nước chiếm tới 90% thị phần cũng như sản lượng trong cơ cấu sản phẩm sơn của Việt Nam Mơn học Quản lý CTR và CTNH 6 Quản lý CTNH phát sinh từ q trình sản xuất sơn CHƯƠNG 2: QUI TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÁC LOẠI CTNH CỦA NGÀNH SƠN 3.1 Q TRÌNH SẢN XUẤT SƠN VÀ CÁC LOẠI CHẤT THẢI PHÁT SINH Sơn được sản xuất từ các ngun liệu chính là chất.. .Quản lý CTNH phát sinh từ q trình sản xuất sơn • Phân loại theo phương pháp sử dụng: Sơn qt, sơn phun, sơn tĩnh điện, sơn điện ly, • Phân loại theo ngoại quan: Sơn trong, sơn bóng, sơn mờ, sơn huỳnh quang, • Phân loại theo chức năng màng sơn: Sơn lót, sơn nền, sơn phủ, • Phân loại theo lĩnh vực sử dụng: Sơn trang trí, sơn ơ tơ, sơn bê tơng, sơn đáy tàu, sơn chống rỉ, Phân loại sơn được... nguy hại phát sinh từ các cơng đoạn trong q trình sản xuất sơn bột STT Mã CTNH Tên chất thải Trộn sơ bộ 01 08 01 01 Cặn sơn 02 08 01 05 Dung mơi trong q trình làm vệ sinh các bồn chứa và các dụng cụ sản xuất 03 18 01 01 Bao bì thải có chứa hoặc bị nhiễm các thành phần nguy hại Mơn học Quản lý CTR và CTNH 17 Quản lý CTNH phát sinh từ q trình sản xuất sơn 04 19 07 02 Thùng chứa hóa chất từ q trình nhập... muối bột 01 08 01 01 Cặn sơn 02 08 01 05 Dung mơi trong q trình làm vệ sinh các bồn chứa và các dụng cụ sản xuất 03 17 08 03 Dung mơi trong q trình sản xuất bị thải bỏ Mơn học Quản lý CTR và CTNH 16 Quản lý CTNH phát sinh từ q trình sản xuất sơn 04 18 01 01 Bao bì thải có chứa hoặc bị nhiễm các thành phần nguy hại 05 19 07 02 Thùng chứa hóa chất từ q trình nhập ngun liệu để sản xuất 06 19 05 03 Lượng... Trong sản xuất sơn, q trình vệ sinh các thùng chứa sơn đóng vai trò quan trọng để đảm bảo các u cầu về chất lượng sản phẩm Tùy theo ngun liệu sử dụng và loại sơn sản phẩm mà người ta sử dụng nước hay dung mơi để vệ sinh thiết bị Nước hay dung mơi từ q trình vệ sinh chứa các hóa chất, chất màu chứa kim loại nặng gây ơ nhiễm mơi trường Mơn học Quản lý CTR và CTNH 15 Quản lý CTNH phát sinh từ q trình sản xuất. .. giẻ lau dính dầu Rắn nhớt từ q trình bảo trì máy móc thiết bị 11 19 05 03 Lượng hóa chất vơ cơ bị rơi vãi, thải bỏ Rắn/Lỏng trong q trình sản xuất 12 19 05 04 Lượng hóa chất hữu cơ bị rơi vãi, thải bỏ Rắn/Lỏng trong q trình sản xuất Mơn học Quản lý CTR và CTNH 19 Quản lý CTNH phát sinh từ q trình sản xuất sơn 13 19 07 02 Thùng chứa hóa chất từ q trình nhập ngun liệu để sản xuất Nguồn: Quyết định số... lượng CTNH phát sinh Lượng CTNH phát sinh khi sản xuất 1 tấn sơn được trình bày như sau: Bảng 3.5 Lượng chất thải rắn phát sinh khi sản xuất 1 tấn sơn Chất ơ nhiễm Đơn vị Lượng Cặn sơn kg 0,03-0,05 Giẻ lau dính sơn kg 0,2- 0,3 Thùng sắt, vỏ cố nhựa dính sơn, dung mơi kg 0,1- 0,2 Bao giấy, bao nilong kg 0,3-0,4 Nguồn: Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn ngành sản xuất sơn, 7/2009 của Hợp phần Sản xuất. .. CÁC LOẠI CTNH CỦA NGÀNH SƠN Mã CTNH Căn cứ: - Thơng tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài ngun và Mơi trường về Quy định về quản lý chất thải nguy hại - Qui trình sản xuất sơn Danh mục các loại chất thải nguy hại phát sinh từ q trình sản xuất sơn được liệt kê như sau: Bảng 3.1 Các loại chất thải nguy hại phát sinh từ các cơng đoạn trong q trình sản xuất sơn dung mơi STT Mã CTNH Tên... TNHH Sơn Toa Việt Nam 3 Quy mơ sản xuất và nhu cầu 3.1 Sản phẩm, cơng suất và thị trường tiêu thụ - Hiện tại, sản phẩm của Cơng ty bao gồm các loại sơn gốc nước và sơn gốc dầu như sau: • Sơn gốc nước: có 6 loại + Sơn Homecote + Sơn 4 season + Sơn Supershield + Sơn Nitto • Sơn gốc dầu: có 6 loại + Sơn Mandarin Duck + Sơn Homecote + Sơn Enamel + Sơn Varnish Mơn học Quản lý CTR và CTNH 25 Quản lý CTNH phát. .. xuống 5 – 7oC - Phát thải trong cơng đoạn này: + Hơi dung mơi phát tán và nước làm lạnh máy + Tiếng ồn + CTNH: Dung mơi vệ sinh thiết bị Cặn sơn Mơn học Quản lý CTR và CTNH 9 Quản lý CTNH phát sinh từ q trình sản xuất sơn  Pha sơn: - Paste sơn sau khi đã được nghiền đến độ mịn theo u cầu sẽ chuyển sang cơng đoạn pha sơn Cơng đoạn này tạo thành sản phẩm cuối cùng của cơng nghệ chế biến sơn Paste thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý CTNH phát sinh từ quá trình sản xuất sơn, Quản lý CTNH phát sinh từ quá trình sản xuất sơn, Quản lý CTNH phát sinh từ quá trình sản xuất sơn, 1 QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT SƠN VÀ CÁC LOẠI CHẤT THẢI PHÁT SINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn