De thi thu DH - 08-09 - Lan 1 - Ma 579

6 360 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2013, 01:26

đ ề : 579 SỞ GD-ĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2008 - 2009 MÔN HÓA HỌC Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Trong bốn lựa chọn của mỗi câu dưới đây, chỉ duy nhất có một lựa chọn đúng. Hãy tô đen lựa chọn đúng đó trong phiếu trả lời. 1.       !"#$% &'()*+,- A. ./ B. 0 ba  + C.  ≥ 1 + 2   D.  ≥ / 2. 345)67  83 9 873  :  ;(-< 45)6=5 ==>8; ?@=5 A. 773 B. 7 2 C. 7873  :  D. 7873:  3. A@,-BC?DDE   F;-;DDE 3,=5,#G& !H#G&(?I#J8G#-=5#JK =5L8M?@N OPI< A. M8L B. M8LQ8D C. M8LQR8L2 D. M8DQM8L 4. SSTHOE3  M#?I"G#G8?IC@ D899UV#V#8=5 W;#*X? MDE45)7 9 D8@J@=Y ZC@&O% =5< A. M89DUDE2 B. M8MUDE C. D8L[[DE D. D8U9[DE 5. \-)]^_(-)]^`>J)]a 9 3 U %=5 A.  B.  C. 9M D. 92 6. !;98D#?bYH@I)>=5=3 7-=5YH@ #-=5Y)`Rc-@)"G=5%=5 A. D89[#L8Rd#2 B. D89M#L8dR# C. D89#[8Rd#  D. D89L#[8dR# 7. 6b(eI';f6  3 3 −  → g 9 9 3\ \3 − +  →  3 8333    − ++  →  h 3   / 3  3   ?6@(eI';I A. 3  3  3 B. 3\ 9 h 3   / 3  3 C. 3  3  3 9 2 D. 3  3   8. A i I)] j  j M)H)H)k j =e l IY8M j M 7 i I)]#J j  j k j @Jme l )( i )] i ] n I n  n )H)hZI8ZIh  j @)H)ZIhZIhO O] l I@PB?^ n Y@)H)H) A. ZIhZIhOhZIh B. ZIhhZIhZIhO2 C. OhZIhZIhZIh D. hZIhOhZIhZI Trang M1[ đ ề : 579 9. 6boII';f p 3   → + : p 3   → +    Hp −  → W Hp    → + q 9 \3 W → + T rC'=>]I73sZtu A. ?Cv>^(*)w;YV B. ?:?";'`3  ^;Y C. 7C>:8?^=5#G&#Cv>  13  2 D. ?W?q";$,(Je$,(J&?T 10. !'K5)MD#)HIH@x#-=5&Y=e%y %=5zu:G$(?{C@xH(HC{C@x@y5)%=5[Dc UDc A. MRD#UD#2 B. MRM#U# C. [L#9D# D. UD#MRD# 11. | h ;y?xHH@>;Iza=>]I A. H8 / 8 / 8\ h 8 B.  / 8H8 / 8\ h 8 C.  / 8 / 8 / 8H8T h 2 D.  / 8H8 / 8 / 8 12. Y?&Iz-6;^6   L @;6GL8dc"#-=5 ,C @&6@6   L f A. /L B. L C. 92 D. /9 13. =  3  ,x#V8'V#JKB$)*K5)  7$^G]<C},C?@x=(f~  •€M8L1• ~3  •€1•~3  •€1 OPI,%&  3  %=5f A. 8L1L8D1 B. 8D1[8D1 C. 8L1[8D12 D. 8L1L8D1 14. W6C(f / 8 / 8 −  9 \  −   !'#G&G −  9 \ ;@ LDE6%LDE:  M LDDE6Cv> 3  =x=5R8U#G& J^LDDE6=5R845)- # ,1 −   f  D8 : D8  D8 W D8[2 15. 345)#V    8+#-&(>3  <Md8 345)#V:3   \- 45)%y'-CIM45)#V:f A. D8RLd B. D89M[2 C. D8LM[  D. D8[RU 16. ,x#VB45)@>YHH,V,#H ;x, (;="$,%=545)#V6 G,a45)6{   @3  x;M8D#G&^ Ga`^{xB =>@=?I#-=5xXD89M 7-=5HH(@@6<f A. D8M9 B. D8U C. D89 D. D8L[2 17. D8945)YH@,8e)*G>@=?I C@U8d[V#V# ‚=545)@z+;'=5-d8U 3  J&=G Trang 1[ đ ề : 579 A. 3  3 B.   3 L 3 C.   3 R 32 D.  9 3 d 3 18. M9D  45)#  3 [     3  ,SS{xB3\ 9 _UD   A,C?#Ve@#ƒx)*=5„x  @3  ;8=5D8L9 Z*(aC)*"Y*I@ A )%c'V  3 [   3  @45)f A. [Dc9Dc2 B. 9LcLLc C. LDcLDc D. DcRDc 19. A@PB,^VYBY&-?HI8=>8)HYX %H@PBf A.   3 L 3…3  … [ 3 L 3…3    2 B. 3  …  3 L 3… [ 3 L 3…3    C.   3 L 3…3  …3    … [ 3 L 3 D. 3  …  3 L 3…3    … [ 3 L 3 20. Y(YIYo-@YHpCv>?6;YtC3  \ 9 ^@HI(YI y-Y;)8`Cv>?g^@YYHI(YIaspiriny -* C?6g%=5 A. HYYH B. H@YH2 C. HYYH D. H@YH 21. ;z5)?e>J)]a R 3 U ;')*> 3u A. M B.  C. L2 D. 9 22. 345)YYH8(I,H(H^_Y; 45) )%< :IeG)%?=5D8RU9Ee&# r% )*S&>MLDE3D8M; E=5()* =5Y;H8@G)*@C=ex=5[89U \- YYH@< A. D8DDL B. D8DMD2 C. D8DML D. D8DD 23. ;  C  5)  ?  (  f    3 L 38 n- MD 3 M 38   [ 3 L 38   [ 3 L 3  8  3  38 n- [ 3 M9 8 33  333  38 [ 3 [   [ 3 M  [  pe A@C?I;Y?-@ =>8I?V@=>p?%=#J CC@Y8Ip%=5< A. 982 B. 89 C. 8 D. 89 24. 45)3  Q3  \ 9 Q=58d9 45):  \  ;'VM899V# 7-=54#^;@4 5) A. M8DUM8d2 B. M8RM8U C. 8M[D8U9 D. D8L989[ 25. ,V#V@HH@  M W_"#$zwQD8MD r%@X"(-=5 &  M W@^3@;@+;^ M M 3  M W A. M8Dc2 B. dd8Uc C. D8c D. UUc Trang 1[ đ ề : 579 26. Iza&Iz-6;K(-HH@_C)]>))U A@*%86 ,f A. #†8;O B. #†8;O| C. #†8;|O2 D. #†8;||| 27. #^)*S&>3  =5 -#J?I#VC@ OPI8;-{$> A. L€2 B. €L C. U€ D. 9€ 28. 6b)3&-;,1V<38)3€• 3  \ 9 8)3€•3 9 8)3€3)3€ P=>]I tu A. ……… B. ……… C. ………  D. ………2 29. 345)#VY)*SG>45)98UDU8MD ^@R8DL45)C-@Y#^ r%@X'V&Y @45)%=5f A. [8LDcR8LDc B. L98DDcLL8DDc C. 99899cLL8L[c2  D. L8DDcRL8DDc 30. ,x#VV#JK89E9DE=>€M1E8)%#J#V#   UDc'V  Dc'V :eG45)#V:D8D  D8D xN#‡x>C)*Y*I@=56_@ x ,c?@6< A. L8dUc2 B. L8dc C. 8ddc D. M8DDc 31. 6bC?fHM8HI8HI8YYH98YHL C? @z=5YG)H$,(JX%S@C()* A. M88898L B. 8898L8M C. M8L88892 D. L8M8889 32. C?f)HM88H8HI)HIHH9 ˆ?Cv> =>:@   A. M B. M892 C. 9 D. M889 33. E?ID8d945)He#GG)@oI‰CvG >  13  =589 J)]aH%=5 A.   3 L 3  3 R 32 B.   3 R 3 9 3 d 3 C. 3  333 D. 3  3  3 L 3 34. 345)6YYI8e‰#GG): )6C vS&>MDDE38)*YJ^8=5ML 45)-ˆe# J)]a)%)%@X8:@45)6  A. 33LDc3  3LDc2 B. 3  3989c33L[8[c Trang 91[ đ ề : 579 C. 3  3Lc3  3RLc D. 338c3  3[[8Rc 35. AŠ)]D8MH(H6e8<U38#J^ ==5M8@N# J?^&6f A. 33  B. 3    3 L 2 C. 3    3  D. 3  3 R 36. W„M8ME#45)#V,#8,#H:,#{   =@3  ?I'V45)*Dc=58[#G& 7V@ #ƒxI{@=?I#-=5x@XD8L9;8 @o)* !-CI#V@#ƒx@=58  8 :%=5 A.   3  8 9 3 [   3 U 2 B.   3  8 9 3 [  9 3 MD C.   3  8  3 9   3 U D.   3 9 8 9 3 [  9 3 MD 37. [8M45)Zaxit glutamicglixinMRLE38=5 Z M WZ M )*S&>DDE38L \-Y ;@45)< A. D8DL2 B. D8MD C. D8D D. D8L 38. 3M8-  \ 9   MU3  DD7  \ 9 MM8R9Lc_$,  M    E  ^      Y-  $  ,       x    =5  )‹    #G   7  \ 9   \ 9   93  : AC)‹@@)o:'=5 LDDE:Œ ,1E& / @:Œ A. D8[2 B. D89 C. D8[ D. D89 39. M8dMDDE7  D8M[3  \ 9 D89=5 ?#V;Š#-e(>@ML A'V3D8L- '%y'#G&G / @ A. D8[ B. D8MU 2 C. D8D9U D. D8Dd[ 40. 3`9U8U45)6,Y(N@=5=3  =5 [8RE#VI?# J^=5M9R8U?@N J&Y(Nf A. TH B. TH   9 2 C. TH    D. TH  41. 7$)](]I(•)3&*u A. $)];X B. $)]\ 9 2 C. $)]3   D. $)]3 42. ,w)%< !-CI)%?@#V{I'Y=5 R89?@N 3`G=>=5D8U9E#V  # 3`)% MDDE3M=5: )3&:< A. M B. R C. U D. M92 43. AB$)*$JTH    >U8MY#^#a #^ !H`45)C?=5()*<3= x;8[V3  #C@ ZC@< A. M[2 B. 9 C. U D.  Trang L1[ đ ề : 579 44. !-CI989UTH<OV#V  #==545)CY(N TH= 345)I<3  o=8=5(* )w#aI?D899UV#V# ZC@&O%=5< A. O€M8DDUV8€L8d2 B. O€M89dV8€R8R C. O€M8[UV8€U8UD D. O€M8MV8€R8D 45. A@=>#8Ž)wƒŽy',C=5CGS,(`' !;,5)? ;9L8RDc8M8dDc38R8[Dc8[8RDc8U8Mc:@"#-=5@)]a; Iza@ J)]a&?I A.  M[ 3 U     :@  2 B.  M9 3 U     :@  C.  M[ 3 M     :@  D.  M[ 3 U  9  9 :@  46. A@ (- C ?  @@ IYH@I  @@8 ? ^  Y @   3  ~3  • MD 38 @)IYH@I@)8@(H@IYH@I@(H@@HIYH@I@Hx ?;$,;*I?)? A. A@@ B. @) C. @(H@ D. @H2 47. WoI=>]IC?=5(N)YG)H@PB*%BpeS@C()*u A. 3  h3h3  .3  h3  .  3  . [ 3 L 3  2 B. 3  . [ 3 L h3  .3  h3  .3  h3h3  C. 3  h3  .3  h3h3  .3  . [ 3 L h3   D.  [ 3 L h3  .3  .3  h3  .3  h3h3  48. MDDEY,D8CvS&>UDE3 D8L Q#CMDDEY@zCvS&>UDE3 D8L :G;+#-e(>3  <L J)]a& A. 3      3  32 B. 3    3  3  C. 3      3  3  D. 3    3 L 3  49. !H#pe8;„MDc^)?8zH8$(?RDc GH;#- =5@zD8Rd1E A'V9D•;'"G=5(BzH@zf A. #*M8LUV B. #*M8ULV C. #*8D9V2 D. #*8LDV 50. A&I)]xYHpe8@`=5@G@C=ex =5[98U xYHpeCvSG>L83  ;@4 5)3  Q3  \ 9 Q^ycoloxilin45)&YHpe@ YHpe@ ZC@y< A. d8[ B. [[8[2 C. R8U D. dD8D Trang [1[ . •€M8L 1 • ~3  •€ 1 •~3  •€ 1  OPI,%&  3  %=5f A. 8L 1 L8D 1  B. 8D 1 [8D 1 . 8L 1 L8D 1  B. 8D 1 [8D 1 C. 8L 1 [8D 1 2 D. 8L 1 L8D 1  14 . W6C(f / 8 / 8 −
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu DH - 08-09 - Lan 1 - Ma 579, De thi thu DH - 08-09 - Lan 1 - Ma 579, De thi thu DH - 08-09 - Lan 1 - Ma 579

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay