de thi hsg casio gia loc hd lan 1

3 385 3
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2013, 01:26

UBND huyện Gia lộc Phòng giáo dục và đào tạo đề thi học sinh giỏi trên máy tính casio Năm học 2008-2009 Thời gian làm bài : 120 Ngày thi: 30/10/2008 Đề thi gồm 1 trang. -------------- Ghi chú: - Thí sinh đợc sử dụng các loại máy Casio FX-500MS, 570MS, 500ES, 570ES, 500A. - Các bài không có yêu cầu riêng thì kết quả đợc lấy chính xác( nếu kết quả là số chính xác). Nếu không sẽ để nguyên kết quả nh trên màn hình. - Các bài toán đều phải trình bày cách giải trừ các bài chỉ yêu cầu nêu đáp số. Đề bài Câu 1(6đ) Thực hiện phép tính(chỉ nêu đáp số) 1. A 321930 291945 2171954 3041975= + + + 2. 2 2 2 2 (x 5y)(x 5y) 5x y 5x y B x y x 5xy x 5xy + + = + ữ + + với x=0,123456789; y=0.987654321. 3. ( ) ( ) 2 2 1986 1992 1986 3972 3 .1987 C 1983.1985.1988.1989 + = Câu 2(4đ)Tìm x biết(chỉ nêu đáp số) 1. = 006,2145,3 7,14:51,4825,0.2,15 x )25,35,5(8,02,3 5 1 1. 2 1 2: 66 5 11 2 44 13 + 2. 2 1 2 1 3 1 4 4 1 3 1 2 1 1 4 + + + = + + + + xx Câu 3(5đ) Tìm các số tự nhiên a, b biết b a 1 1 5 1 3 1 2 1 3976 1719 + + + + = Câu 4(5đ): Tính giá trị của biểu thức: A(x) = 30x 5 -10x 4 +20x 2 -10x-9 tại x 1 =2,09 ;x 2 =1,5108; x 3 =2,011; x 4 =2,212 ; x 5 = 0,901 (kết quả làm tròn đến 5 chữ số thập phân) Câu 5(5đ) a/ Tìm số d khi chia đa thức 30x 4 - 10x 2 + 2008 cho x - 2 b/ Cho hai đa thức:P(x) = x 4 +5x 3 -4x 2 +3x+a; Q(x) = x 4 +4x 3 -3x 2 +2x+b Biết P(x) và Q(x) cùng chia hết cho x-3. Tính chính xác giá trị của số (a+b) 3 . Câu 6(5đ) Xác định đa thức A(x) = x 4 +ax 3 +bx 2 +cx+d biết A(1) =1;A(2) =3; A(3) =5; A(4) =7. Tính A(30),A(10) Câu 7(5đ): Một ngời gửi vào ngân hàng một số tiền là a đồng với lãi suất m% một tháng . Biết rằng ngời đó không rút tiền lãi ra. Hỏi sau n tháng ngời đó nhận đợc bao nhiêu tiền cả gốc và lãi. áp dụng khi a=22.000.000; m=1,2%; n =10 (làm tròn đến hàng đơn vị) Câu 8(5đ) Cho dãy số: u 1 =26, u 2 =35 và u n+1 =3u n - 2u n-1 . Viết quy trình bấm phím tính u n+1 ?áp dụng tính u 10 , u 15 , u 20 . Câu 9(5đ) Cho tg 20,102008 = . Tính 3 3 2 3 2 3 5sin 9 cos 15sin cos 10 cos A 20 cos 11cos sin 22sin 12sin + = + + +2008 Câu 10(5đ) (kết quả làm tròn đến 9 chữ số thập phân)Cho tam giác ABC có 0 120 = B , AB= 6,25 cm, BC=2AB. Đ- ờng phân giác của góc B cắt AC tại D. Tính độ dài BD và diện tích tam giác ABD. Họ và tên: SBD: Chữ kí GT1: Chữ kí GT2: UBND huyện Gia lộc Hớng dẫn chấm đề thi lần I Phòng giáo dục và đào tạo đề thi học sinh giỏi trên máy tính casio Năm học 2008-2009 Đáp án gồm 2 trang ------------------ Câu Đáp án Điểm 1 A=567,86590139 B=81,00000074 Nếu không đủ 9 chữ số thập phân thì trừ 1đ C=1987 2 2 2 2 a)x= 8,586963434 b)x= 12556 1459 . Nếu để ở dạng gần đúng thì trừ 1đ. 2 2 3 Quy trình ấn phím trên máy tính 500MS : 1719 b c a 3976= 1 x =-2= 1 x = -3= 1 x =-5= 1 x =(kết quả là 8 1 13 ) Vậy a=8; b=13. 3 2 4 Quy trình bấm phím trên máy 500MS: 3 0 ALPHA X ^ 5 - 10 ALPHA X ^ 4 + 2 0 ALPHA X ^ 2 - 10 ALPHA X - 9 = Gán : 2,09 SHIFT STO X = ta đợc: A(x 1 ) = 1062,99368 Tơng tự, gán x 2 , x 3 , x 4 ta có kết quả: A(x 2 )= 205,57621 A(x 3 )=874,91527 A(x 4 )=1416,04806 A(x 5 )=9,44915 Chú ý: có thể làm trên 570 MS nh sau: Quy trình bấm phím trên máy 570 MS: ALPHA A ALPHA = 30 ALPHA X ^ 5 - 10 ALPHA X ^ 4 + 2 0 ALPHA X ^ 2 - 10 ALPHA X - 9 CACL 2,09 = ta đợc A(x 1 ) = 1062,99368 CACL 1,5108 = ta đợc A(x 2 )= 205,57621 CACL 2,011 = ta đợc A(x 3 )=874,91527 CACL 2,212 = ta đợc A(x 4 )=1416,04806 CACL 0,901 = ta đợc A(x 5 )=9,44915 1 1 1 1 1 5 a/ Giá trị của biểu thức 30x 4 -10x 2 +2008 tại x = 2 chính là số d của phép chia đa thức trên cho x 2. Quy trình bấm phím trên máy 500 MS: 2 SHIFT STO X 30 ALPHA X ^ 4 - 10 ALPHA X 2 x +2008 = ( đợc kết quả là 2448) b/ Ta có P(x), Q(x) chia hết cho x- 3 khi P(3)=0 và Q(3) = 0 -Gán: 3 SHIFT STO X ALPHA X^4 + 5 ALPHA X^3 - 4 ALPHA X 2 x + 3 ALPHA X = (kết quả là 189) => m=-189 Tơng tự n=-168 . Từ đó (a+b) 4 =16243247601(ấn 357^4 = - 1.6243247 EXP 10 =) 1 1 1 1 1 6 Đặt B(x) = 2x-1. B(1)=1; B(2)=3; B(3)=5; B(4)=7 => A(x)-B(x) có 4 nghiệm 1; 2; 3; 4 => A(x)-B(x)= (x-1)(x-2)(x-3)(x-4) => A(x)= (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)+B(x) => A(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)+2x-1 => A(x)=x 4 -10x 3 +35x 2 -48x+23 Tính trên máy: A(30)=570083 ; A(10)=3043 Ngoài ra có thể sử dụng cách giải hệ phơng trình 1 a b c d 1 16 8a 4b 2c d 3 81 27a 9b 3c d 5 196 64a 16b 4c d 7 + + + + = + + + + = + + + + = + + + + = Rút ẩn d từ phơng trình thứ nhất thay vào phơng trình còn lại để đợc hệ phơng trình 3 ẩn , dùng máy giải để tìm a,b,c,d . 1 1 1 2 đề thi lần I 7 -Số tiền cả gốc và lãi cuối tháng 1: a+a.m% = a( 1+m%) đồng -Số tiền cả gốc và lãi cuối tháng 2 là a( 1+m%) +a( 1+m%) .m%=a.( 1+m%) 2 đồng. - Số tiền cuối tháng 3 (cả gốc và lãi): a.( 1+m%) 2 +a.( 1+m%) 2 .m%=a.( 1+m%) 3 đồng. - Tơng tự, đến cuối tháng thứ n số tiền cả gốc và lãi là: a.( 1+m%) n đồng Với a=10.000.000 đồng, m=0,6%, n= 10 tháng thì số tiền ngời đó nhận đợc là: 22 000 000(1 + 1,2 100 ) 10 Tính trên máy, ta đợc 24 787 219 đồng 1 1 1 1 1 8 a/ Quy trình bấm phím để tính u n+1 trên máy 500 MS 26 SHIFT STO A 35 SHIFT STO B 3 ALPHA B - 2 ALPHA A SHIFT STO A 3 ALPHA B - 2 ALPHA A SHIFT STO B ấn = đợc u 5 ấn tiếp = đợc u 6 ; Quy trình bấm phím trên máy 570 MS 21 SHIFT STO A 34 SHIFT STO B 2 SHIFT STO C (biến đếm) ALPHA C ALPHA = ALPHA C + 1 ALPHA : ALPHA A ALPHA = 3 ALPHA B - 2 ALPHA A ALPHA : ALPHA C ALPHA = ALPHA C + 1 3 ALPHA A - 2 ALPHA B ấn bằng liên tiếp đến khi dòng trên xuất hiên C=C+1 cho kết quả = n+1 thì ta ấn tiếp 1 lần = sẽ đợc u n+1 b/ u 10 = 4625 u 15 = 147473 u 20 = 4718609 1 1 3 9 Quy trình ấn phím: SHIFT tan -1 20.102008 SHIFT STO A sin ALPHA A SHIFT STO B cos ALPHA A SHIFT STO C ( 5 ALPHA B 3 x - 9 ALPHA C 3 x +15 ALPHA B 2 x ALPHA C 10 ALPHA C ): ( 20 ALPHA C 3 x + 11 ALPHA C 2 x ALPHA B- 22 ALPHA B 3 x +12 ALPHA B)+2008 = Kết quả là: 2007,472227 3 2 10 B' B C D A a/ Kẻ AB// với BD, B thuộc tia CB ẳ ẳ / 0 B AB ABD 60 = = (so le trong) ẳ / 0 0 0 B BA 180 120 60= = ( kề bù) => ABB'V đều=> AB=BB=AB=6,25 cm Vì AB//BD nên: BD BC AB' B'C = => BD= AB '.BC AB.BC AB.2AB 2 AB CB' CB BB' 2AB AB 3 = = = + + Tính BD trên máy, ta đợc: BD = 26 5 4.166666667 cm (Nếu chỉ ghi kết quả gần đúng thì trừ 0,5đ) b/ 0 2 0 ABD 1 1 2 1 S AB.sin ABD.BD AB.sin 60 . AB AB .sin 60 2 2 3 3 = = = V Tính trên máy: 2 2 ABD 1 3 S . .6,25 11, 276372445cm 3 2 = V (Chú ý trên máy chỉ hiện 8 chữ số thập phân ta ấn tiếp nh sau:- 11.27637245 = (KQ: 4.51*10 -8 )ta đợc 2 cs thập phân thứ 8, 9 là 45) 1 1 1 1 1 Ghi chú: - Nếu học sinh làm cách khác đáp án mà đúng thì vẫn cho điểm tối đa của phần đó. - Mọi ý kiến thắc mắc xin gửi về dothengoc1976@gmail.com. . số) 1. = 006, 214 5,3 7 ,14 : 51, 4825,0.2 ,15 x )25,35,5(8,02,3 5 1 1. 2 1 2: 66 5 11 2 44 13 + 2. 2 1 2 1 3 1 4 4 1 3 1 2 1 1 4 + + + = + + + + xx Câu. (kết quả là 18 9) => m= -18 9 Tơng tự n= -16 8 . Từ đó (a+b) 4 =16 2432476 01( ấn 357^4 = - 1. 6243247 EXP 10 =) 1 1 1 1 1 6 Đặt B(x) = 2x -1. B (1) =1; B(2)=3;
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hsg casio gia loc hd lan 1, de thi hsg casio gia loc hd lan 1, de thi hsg casio gia loc hd lan 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay