Phân tích quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh? Ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên.

4 993 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2016, 22:08

CÂU 2: Phân tích trình hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh? Ý nghĩa việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh sinh viên I- QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm Người vấn đề cách mạng Việt Nam Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành lúc mà trải qua trình tìm tòi, xác lập, phát triển hoàn thiện, gắn liền với trình phát triển, lớn mạnh Đảng ta cách mạng Việt Nam Thời kỳ trước năm 1911: hình thành tư tưởng yêu nước chí hướng cứu nước Hồ Chí Minh sinh năm 1890 gia đình nhà nho yêu nước, gần gũi với nhân dân, có bố ông phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, mẹ bà Hoàng Thị Loan; từ nhỏ Người kế thừa tinh thần yêu nước thương dân sâu sắc, ý chí vượt khó vươn lên người cha, lòng nhân ái, đức hi sinh người mẹ,v.v Nghệ tĩnh - quê hương Người vùng quê giàu truyền thống yêu nước, hiếu học, có ý chí vượt khó vươn lên điển hình dân tộc Đó nơi sinh nhiều anh hùng, hào kiệt Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, La sơn phu tử Nguyễn Thiếp, Phan Huy Ích, Phan Huy Chú, Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu,v.v ; Những truyền thống trội nêu quê hương tác động sâu sắc đến Người, góp phần hình thành nên nhân cách lớn Người Trong năm từ 1890 đến 1911, Hồ Chí Minh kế thừa truyền thống văn hoá tốt đẹp gia đình, quê hương, đất nước, tiếp thu quốc ngữ, Hán văn Pháp văn Người lớn lên sống nỗi đau người dân nước, chứng kiến nỗi thống khổ mà nhân dân ta phải chịu đựng, tội ác mà thực dân Pháp gây đồng bào ta, thất bại Từ hình thành nên Người tư tưởng yêu nước, thương dân sâu sắc, vốn văn hoá phong phú chí hướng tìm đường cứu nước, cứu dân Thời kỳ từ 1911 - 1920: Tìm kiếm xác định đường cứu nước, giải phóng dân tộc Ngày tháng năm 1911, Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước Đầu tiên Người đến Pháp, tiếp đó, Người đến nhiều nước châu Phi, châu Mỹ châu Âu, sống hoạt động với người bị áp thuộc địa, người làm thuê nước phương Tây, khảo sát cách mạng Pháp, cách mạng Mỹ, tham gia Đảng Xã hội Pháp, tìm hiểu Cách mạng Tháng Mười Nga Tháng năm 1920, Người đọc Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc thuộc địa Lênin Tác phẩm giúp Người tìm thấy đường cứu nước đắn cho dân tộc - Con đường giải phóng dân tộc theo cách mạng vô sản Tháng 12 năm 1920, Đại hội Tua, Người bỏ phiếu tán thành việc thành lập Đảng Cộng sản Pháp, tán thành việc Đảng Cộng sản Pháp gia nhập Quốc tế Cộng sản Sự kiện khẳng định: Người lựa chọn dứt khoát đường giải phóng dân tộc theo cách mạng vô sản, Người từ thấm nhuần chủ nghĩa dân tộc tiến lên giác ngộ chủ nghĩa Mác - Lênin, từ chiến sĩ chống chủ nghĩa thực dân trở thành chiến sĩ cộng sản Thời kỳ từ 1920 - 1930: Hình thành tư tưởng cách mạng Việt Nam Đây thời kỳ Hồ Chí Minh hoạt động lý luận thực tiễn địa bàn Pháp (1921 1923), Liên Xô (1923 - 1924), Trung Quốc (1924 - 1927), Thái Lan (1928 - 1929)… Trong giai đoạn này, tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam hình thành Những công trình Bản án chế độ thực dân Pháp (1925), Đường Kách mệnh (1927) viết Người thời kì thể quan điểm lớn, sáng tạo đường cách mạng Việt Nam Có thể tóm tắt nội dung quan điểm sau: - Bản chất chủ nghĩa thực dân “ăn cướp” “diết người” Vì chủ nghĩa thực dân kẻ thù chung dân tộc thuộc địa, giai cấp công nhân nhân dân lao động toàn giới - Cách mạng giải phóng dân tộc thời đại phải theo đường cách mạng vô sản - Cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa cách mạng vô sản quốc có mối quan hệ mật thiết với Cách mạng thuộc địa không lệ thuộc vào cách mạng quốc mà có tính chủ động có khả giành thắng lợi trước cách mạng quốc - Cách mạng thuộc địa trước hết “dân tộc cách mệnh”, đánh đuổi thực dân, giành lại độc lập, tự cho dân tộc thuộc địa - Cách mạng giải phóng dân tộc việc chung dân chúng, phải xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tảng liên minh công nông - Cách mạng muốn thành công trước hết phải có đảng cách mạng lãnh đạo Đảng có vững cách mạng thành công, người cầm lái có vững thuyền chạy Đảng muốn vững phải lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm cốt - Phương pháp đấu tranh cách mạng bạo lực quần chúng phương thức khởi nghĩa dân tộc Thời kỳ từ 1930 - 1945: Vượt qua thử thách, kiên trì đường xác định, tiến tới giành thắng lợi cho cách mạng Việt Nam Trên sở tư tưởng đường cách mạng Việt Nam hình thành bản, Hồ Chí Minh thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng Cương lĩnh trị, đề đường lối đắn tổ chức quần chúng đấu tranh Đáng tiếc năm đầu sau Đảng ta đời, nhiều quan điểm đắn Người không thực hiện, thân Người phải trải qua thử thách ngiệt ngã Dù vậy, Người kiên trì giữ vững quan điểm cách mạng mình, vượt qua khó khăn, thử thách, phát triển chiến lược cách mạng giải phóng dân tộc, nêu cao tư tưởng độc lập, tự do, dẫn đến thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đời Bản Tuyên ngôn độc lập mà Người đọc vào ngày tháng năm 1945 khẳng định tất dân tộc giới sinh có quyền độc lập, tự do, bình đẳng Thời kỳ từ 1945 - 1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiện Đây thời kỳ Hồ Chí Minh Đảng ta lãnh đạo nhân dân vừa tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp, vừa xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1945 – 1954); tiến hành kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước xây dựng CNXH miền Bắc Thời kỳ tư tưởng Hồ Chí Minh có bước phát triển mới, bật nội dung lớn sau: - Tư tưởng kết hợp kháng chiến với kiến quốc, tiến hành kháng chiến kết hợp với xây dựng chế độ dân chủ nhân dân - Tư tưởng tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng, cách mạng XHCN miền Bắc cách mạng giải phóng dân tộc miền Nam nhằm mục tiêu chung trước mắt giải phóng miền Nam, thống Tổ quốc, sau đưa nước độ lên CNXH - Tư tưởng chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức - Tư tưởng dân chủ, xây dựng Nhà nước dân, dân, dân - Tư tưởng xây dựng Đảng cầm quyền v.v… Đây thời kỳ mở thắng lợi tư tưởng Hồ Chí Minh Nổi bật thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945; tiếp đến thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ; ngày tư tưởng Người tiếp tục dẫn dắt nhân dân ta thành công nghiệp đổi đất nước II- ý nghĩa Đối với sinh viên, việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước gắn với phát triển tri thức, hội nhập quốc tế - Nâng cao lực tư lý luận phương pháp công tác + Thông qua việc làm rõ truyền thụ nội dung hệ thống quan điểm lý luận Hồ Chí Minh vấn dề cách mạng Việt Nam, làm cho sinh viên nâng cao nhận thức vai trò, vị trí tư tưởng Hồ Chí Minh đời sống cách mạng Việt Nam, làm cho tư tưởng người ngày giữ vai trò chủ đạo đời sống tinh thần hệ trẻ + Bồi dưỡng củng cố cho sinh viên lập trường, quan điểm cách mạng tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tích cực chủ động phê phán quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, sách, pháp luật Đảng nhà nước ta, biét vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải vấn đề đặt sống - Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng & rèn luyện lĩnh trị + Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu tốt, thiện, ghét ác, xấu Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh giúp nâng cao lòng tự hào người, Đảng cộng sản, tổ quốc Việt Nam, tự nguyện “ sống, chiến đấu, lao động học tậpftheo gương Bác Hồ vĩ đại” - + Trên sở kiến thức học, sinh viên vận dụng vào sống, tu dưỡng, rèn luyện thân, hoàn thành tốt chức trách mình, đóng góp thiết thực hiệu cho nghiệp cách mạng theo đường mà Bác Hồ Đảng ta lựa chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh? Ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên., Phân tích quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh? Ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên., Phân tích quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh? Ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay