Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức tại Huyện ủy huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang

42 345 1
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2016, 08:18

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU11. Lí do chọn đề tài:12. Đối tượng nghiên cứu:23. Phạm vi nghiên cứu:24. Phương pháp nghiên cứu:25. Ý nghĩa của báo cáo:36. Bố cục của báo cáo:3Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HUYỆN ỦY VÀ BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY HUYỆN LÂM BÌNH TỈNH TUYÊN QUANG41.1. Đặc điểm tình hình chung của huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang:41.2. Khái quát chung về Huyện ủy và Ban tổ chức Huyện ủy huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang41.2.1. Khái quát chung về Huyện ủy Huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang41.2.1.1. Vị trí, chức năng:41.2.1.2. Nhiêm vụ:51.2.1.3. Cơ cấu tổ chức Huyện ủy Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang51.2.1.4. Cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức của Huyện ủy ( xem phụ lục 1)61.2.2. Khái quát về Ban Tổ Chức Huyện ủy Lâm Bình.61.2.2.1. Chức năng :61.2.2.2. Nhiệm vụ:71.2.2.3. Quyền hạn:8Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI HUYỆN ỦY HUYỆN LÂM BÌNH TỈNH TUYÊN QUANG92.1. Lí luận chung về công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ công chức:92.1.1. Các khái niệm liên quan92.1.1.1. Khái niệm cán bộ,công chức:92.1.1.2. Khái niệm đào tạo,bồi dưỡng92.1.2. Nội dung, hình thức đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức:102.1.2.1. Nội dung:102.1.2.2. Hình thức112.1.3. Quy trình ĐTBD cán bộ, công chức112.1.4. Mục tiêu và vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng132.1.4.1. Mục tiêu:132.1.4.2. Vai trò:142.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng công tác ĐTBD cán bộ, công chức152.2. Thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức tại Huyện ủy Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang192.2.1. Lãnh đạo, chỉ đạo192.2.2. Xây dựng và phát triển các cơ sở đào tạo bồi dưỡng202.2.3. Qui hoạch và cử cán bộ, công chức đi ĐTBD202.2.3. Chất lượng cán bộ,công chức tại Huyện ủy hiện nay212.3. Đánh giá công tác ĐTBD cán bộ, công chức tại Huyện ủy Lâm Bình242.3.1. Những mặt đạt được:242.3.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân262.3.2.1. Những mặt hạn chế262.3.2.2. Nguyên nhân28Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI HUYỆN ỦY HUYỆN LÂM BÌNH TỈNH TUYÊN QUANG303.1. Phương hướng, nhiệm vụ ĐTBD CB,CC của Huyện ủy Lâm Bình giai đoạn 20162020303.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ĐTBD CB,CC tại Huyện ủy Lâm Bình Tuyên Quang313.2.1. Tăng cường vai trò lãnh đạo của thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với công tác ĐTBD313.2.2. Đổi mới phương thức và nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức:323.2.3. Đầu tư cơ sở vật chất, cơ cấu lại cơ sở đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên:333.2.4. Bổ sung và hoàn thiện các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cần thiết đối với giảng viên và giảng viên kiêm chức.343.2. Một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng ĐTBD CB,CC tại Huyện ủy Lâm Bình Tỉnh Tuyên Quang34KẾT LUẬN36DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO38PHỤ LỤC LỜI CẢM ƠN Trong đợt kiến tập vừa qua, em nhận hướng dẫn, giúp đỡ động viên tận tình từ nhiều phía Tất điều trở thành động lực lớn giúp em hoàn thành tốt công việc giao.Với tất cảm kích trân trọng, em xin gửi lời cảm ơn đến tất người Đặc biệt với quan tâm dạy dỗ, bảo tận tình chu đáo thầy, cô giáo giúp em hoàn thành báo cáo kiến tập tốt với đề tài “Nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức Huyện ủy huyện Lâm Bình- tỉnh Tuyên Quang” Được tiếp nhận Ban tổ chức Huyện ủy, giúp em làm quen với lĩnh vực chuyên môn, cụ thể hoá phần lý thuyết học trường Hơn qua đợt kiến tập giúp em hiểu sâu chuyên ngành công tácđào tạo bồi dưỡng nhân lực Từ thấy tầm quan trọng công tác đào tạo bồi dưỡng quan chuyên môn Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể cô (chú), anh (chị) Huyện ủy huyện Lâm Bình đặc biệt Ban tổ chức nhiệt tình giúp đỡ em thời gian em kiến tập quan, giúp em trực tiếp tham gia thực công việc phòng Qua đợt kiến tập em học hỏi nhiều kinh nghiệm bổ ích hoàn thành tốt nhiệm vụ giao quan Em xin chân thành cảm ơn thầy (cô) giáo khoa Tổ chức quản trị nhân lực, thầy cô trường Đại học Nội Vụ Hà Nội quan tâm, giúp đỡ, vạch kế hoạch hướng dẫn em hoàn thành báo cáo kiến tập cách tốt thời gian qua Em xin chân thành cảm ơn ! Tuyên Quang, ngày 20 tháng năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Lộc MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lí chọn đề tài: 1 2.Đối tượng nghiên cứu: 3.Phạm vi nghiên cứu: .2 4.Phương pháp nghiên cứu: 5.Ý nghĩa báo cáo: .2 6.Bố cục báo cáo: Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HUYỆN ỦY VÀ BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY HUYỆN LÂM BÌNH- TỈNH TUYÊN QUANG 1.1.Đặc điểm tình hình chung huyện Lâm Bình- tỉnh Tuyên Quang: 1.2.Khái quát chung Huyện ủy Ban tổ chức Huyện ủy huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang 1.2.1.Khái quát chung Huyện ủy Huyện Lâm Bình- tỉnh Tuyên Quang 1.2.1.1 Vị trí, chức năng: 1.2.1.2.Nhiêm vụ: 1.2.1.3 Cơ cấu tổ chức Huyện ủy Lâm Bình- tỉnh Tuyên Quang 1.2.1.4.Cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức Huyện ủy ( xem phụ lục 1) 1.2.2.Khái quát Ban Tổ Chức Huyện ủy Lâm Bình .6 1.2.2.1.Chức : 1.2.2.2.Nhiệm vụ: 1.2.2.3.Quyền hạn: Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI HUYỆN ỦY HUYỆN LÂM BÌNH TỈNH TUYÊN QUANG 2.1 Lí luận chung công tác đào tạo,bồi dưỡng cán công chức: .8 2.1.1 Các khái niệm liên quan 2.1.1.1 Khái niệm cán bộ,công chức: 2.1.1.2 Khái niệm đào tạo,bồi dưỡng .9 2.1.2 Nội dung, hình thức đào tạo bồi dưỡng cán công chức: 2.1.2.1 Nội dung: 2.1.2.2 Hình thức 10 2.1.3 Quy trình ĐTBD cán bộ, công chức 10 2.1.4 Mục tiêu vai trò công tác đào tạo, bồi dưỡng 12 2.1.4.1 Mục tiêu: 12 2.1.4.2 Vai trò: 13 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng công tác ĐTBD cán bộ, công chức .14 2.2 Thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Huyện ủy Lâm Bình- tỉnh Tuyên Quang 18 2.2.1 Lãnh đạo, đạo 18 2.2.2 Xây dựng phát triển sở đào tạo bồi dưỡng 18 2.2.3 Qui hoạch cử cán bộ, công chức ĐTBD .19 2.2.3 Chất lượng cán bộ,công chức Huyện ủy 20 2.3 Đánh giá công tác ĐTBD cán bộ, công chức Huyện ủy Lâm Bình .23 2.3.1 Những mặt đạt được: 23 2.3.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân 24 2.3.2.1 Những mặt hạn chế 24 2.3.2.2 Nguyên nhân .26 Chương 28 MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI HUYỆN ỦY 28 HUYỆN LÂM BÌNH - TỈNH TUYÊN QUANG .28 3.1 Phương hướng, nhiệm vụ ĐTBD CB,CC Huyện ủy Lâm Bình giai đoạn 2016-2020 28 3.2.Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ĐTBD CB,CC Huyện ủy Lâm Bình- Tuyên Quang 29 3.2.1.Tăng cường vai trò lãnh đạo thủ trưởng quan, đơn vị công tác ĐTBD 29 3.2.2.Đổi phương thức nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: 30 3.2.3 Đầu tư sở vật chất, cấu lại sở đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên: .31 3.2.4 Bổ sung hoàn thiện tiêu chuẩn, chế độ, sách cần thiết giảng viên giảng viên kiêm chức 32 3.2 Một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng ĐTBD CB,CC Huyện ủy Lâm Bình- Tỉnh Tuyên Quang 32 KẾT LUẬN 33 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nội dung ĐTBD Đào tạo, bồi dưỡng CB,CC Cán bộ, công chức MTTQ Mặt trận tổ quốc BCHTW Ban chấp hành trung ương BTV Ban thường vụ UBKT Ủy ban kiểm tra QLNN Quản lí nhà nước PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài: Trong công xây dựng bảo vệ Tổ quốc dân tộc ta , đội ngũ người cốt cán ,cán có vai trò đặc biệt quan trọng Vai trò to lớn Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Cán gốc vấn đề , gốc có tốt tốt ” Nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ khóa VIII nêu: “Cán nhân tố định thành bại cách mạng ” Thực vậy, hiệu lực, hiệu hoạt động máy nhà nước nói chung, hệ thống tổ chức nói riêng suy cho định lực, phẩm chất đội ngũ cán Hiện với xu hướng hội nhập khu vực quốc tế, nước ta bước đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phấn đấu đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiêp phát triển Trước xu phát triển mạnh mẽ thời đại để thực mục tiêu, nhiệm vụ trên, nước ta phải có nguồn nhân lực dồi dào, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội Nhất đội ngũ cán công chức nhà nước, nguồn lực có vai trò đặc biệt quan trọng việc quản lí thúc đẩy phát triển toàn kinh tế xã hội Trong thời kì này, đội ngũ cán công chức cần trang bị kiến thức để phù hợp với thay đổi thời lĩnh trị, có chuyên môn, nghiệp vụ để giải công việc mà Đảng, Nhà nước nhân dân giao phó.Chính mà việc quan tâm bồi dưỡng đào tạo cán công chức trở thành nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi cấp quyền phải thường xuyên quan tâm Tuy nhiên nhiều nơi nhiều nơi việc tổ chức ĐTBD chưa phù hợp với chức công việc, đào tạo hiệu thấp Những hạn chế xuất phát từ lí quan, tổ chức ĐTBD chưa có kế hoạch ĐTBD hợp lí, gây lãng phí thời gian, tiền nguồn nhân lực, đào tạo không lúc, chỗ Nhận thức tầm quan trọng công tác đào tạo bồi dưỡng đòi hỏi hiệu nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng với kiến thức trang bị trường tìm hiểu thực tế đợt kiến tập Huyện ủy Lâm Bình Vì em lựa chọn đề tài nghiên cứu “Nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Huyện ủy Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang” làm báo cáo kiến tập Đề tài nhằm mục đích hoàn thiện kiến thức trường, áp dụng có hiệu vào công tác quản trị nhân lực Từ trình bày vấn đề cốt lõi, thực trạng thực công tác đào tạo, bồi dưỡng chất lượng đạt Từ thực tế nhìn nhận đưa giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng Huyện ủy Lâm Bình Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác đào tạo bồi dưỡng CB,CC Huyện ủy huyện Lâm Bình - tỉnh Tuyên Quang Phạm vi nghiên cứu: - Về nội dung: Báo cáo tập trung nghiên cứu công tác ĐTBD CBCCtại Huyện ủy Lâm Bình, bao gồm yếu tố tác động đến công tác quản lý ĐTBD, sở vật chất, trang thiết bị phục vụ ĐTBD, sách cán sau ĐTBD,…) Phân tích, đánh giá thực trạng công tác ĐTBD CBCC Huyện ủy thời gian qua để làm rõ kết đạt hạn chế, nguyên nhân hạn chế để đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác thời gian tới - Về phạm vi đối tượng: xác định đội ngũ CBCC huyện ủy Lâm Bình - Về thời gian Đề tài tập trung nghiên cứu công tác đào tạo Huyện ủy Lâm Bình từ năm 2011 đến (tháng 6/2016) Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thu thập thông tin Phương pháp quan sát Phương pháp so sánh Phương pháp logic Ngoài ra, báo cáo sử dụng, kế thừa thành số công trình nghiên cứu, viết, tài liệu liên quan đến đề tài Ý nghĩa báo cáo: Hệ thống hóa lí luận công tác ĐTBD cán bộ,công chức Làm rõ thêm nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo,bồi dưỡng CB,CC nói chung huyện ủy Lâm Bình nói riêng Phân tích ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân hạn chế công tác ĐTBD Huyện ủy thời gian qua Từ đưa số kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu công tác ĐTBD cán bộ, công chức Huyện ủy Huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang Bố cục báo cáo: Ngoài phần mở đầu, phần kết luận đề tài cấu trúc thành ba chương, là: Chương 1: Khái quát chung Huyện ủy Ban Tổ Chức huyện ủy Huyện Lâm Bình - tỉnh Tuyên Quang Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Huyện ủy Lâm Bình- tỉnh Tuyên Quang Chương 3: Giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Huyện ủy huyện Lâm Bình- tỉnh Tuyên Quang Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HUYỆN ỦY VÀ BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY HUYỆN LÂM BÌNH- TỈNH TUYÊN QUANG 1.1 Đặc điểm tình hình chung huyện Lâm Bình- tỉnh Tuyên Quang: Huyện Lâm Bình nằm phía bắc tỉnh Tuyên Quang, thành lập năm 2011 sở điều chỉnh địa giới hành hai huyện Na Hang Chiêm Hóa Là huyện vùng sâu, vùng xa cách trung tâm thành phố Tuyên Quang 150km, trung tâm huyện đặt xã Lăng Can Trong huyện có 10 dân tộc anh em sinh sống xen kẽ 75 thôn, 30.000 nhân dân tộc Tày chiếm 60% Có đơn vị trực thuộc gồm xã: Lăng Can, Thượng Lâm, Khuôn Hà, Phúc Yên, Xuân Lập, Bình An, Thổ Bình, Hồng Quang Huyện có 78.1152,17 diện tích tự nhiên, : đất sản suất nông nghiệp 2444,12 ha, đất lâm nghiệp 68985,15 Huyện có địa hình chủ yếu núi cao, độ dốc lớn, nhiều khe suối chia cắt Nhìn chung tình hình mặt huyện Lâm Bình nhiều khó khăn từ sở hạ tầng lạc hậu, trình độ dân trí thấp, trình độ hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao, sản xuất mang nặng tính thủ công Trong vài năm trở lại quan tâm cấp ngành cố gắng quyền địa phương nên huyện có chuyển biến đáng kể Đảng nhân dân dân tộc huyện Lâm Bình cố gắng khắc phục khó khăn, đưa huyện nhà lên với đà phát triển lên đất nước, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng Tuyên Quang 1.2 Khái quát chung Huyện ủy Ban tổ chức Huyện ủy huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang 1.2.1 Khái quát chung Huyện ủy Huyện Lâm Bình- tỉnh Tuyên Quang 1.2.1.1 Vị trí, chức năng: Huyện ủy quan lãnh đạo cao Đảng hai nhiệm kỳ Đại hội, có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện mặt công tác Đảng hệ thống trị huyện quy định Điều lệ Đảng Hiến pháp Huyện uỷ chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, trước Đảng nhân dân huyện lãnh đạo, đạo thực đường lối, sách Đảng, pháp luật nhà nước; thị, nghị TW, tỉnh nghị Đại hội Đảng huyện, đảm bảo kết hợp tốt lợi ích huyện với tỉnh nước; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật nghĩa vụ với nhà nước; lãnh đạo quyền làm tốt chức quản lý nhà nước địa bàn huyện 1.2.1.2.Nhiêm vụ: Huyện ủy lãnh đạo nghị chủ trương hội nghị Huyện ủy thông qua hoạt động đạo BTV Huyện ủy Những vấn đề phải đưa tập thể Huyện ủy thảo luận quyêt định về: • Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sách lớn qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn năm • Những vấn đề quan trọng quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, quyền, MTTQ đoàn thể nhân dân huyện • Quán triệt chủ trương, biện pháp thực nghị BCHTW, nghị Bộ Chính trị, Tỉnh ủy mà thấy cần thiết phải đưa Huyện ủy thảo luận • Bàn định vấn đề mà Điều lệ Đảng qui định bầu BTV, Bí thư, Phó bí thư, UBKT Huyện ủy Ban hành quy chế làm việc Huyện ủy, Quy chế làm việc UBKT huyện ủy Xét thi hành kỉ luật đề nghị thi hành kỉ luật Đảng viên thuộc dạng cấp ủy quản lí Phân công nhiêm vụ cho cấp Huyện ủy phụ trách khối, ngành, xã – thị trấn chuẩn bị văn kiện Đại hội, nhân Đại hội đại biểu khóa Tổng kết công tác lãnh đạo, đạo Huyện ủy tự phê bình phê bình theo đạo cấp theo định kì năm • Nghe báo cáo tình hình hoạt động BTV Huyện ủy hàng quý UBKT Huyện ủy theo định kỳ tháng năm 1.2.1.3 Cơ cấu tổ chức Huyện ủy Lâm Bình- tỉnh Tuyên Quang Lãnh đạo: gồm 01 bí thư Huyện ủy; 01 phó bí thư thường trực Huyện ủy Các phòng ban chuyên môn thuộc Huyện ủy bao gồm có phòng ban chuyên môn (được thể rõ sơ đồ tổ chức máy Huyện ủy , hình 1.1) Hình 1.1 Sơ đồ tổ chức Huyện ủy Lâm Bình- Tuyên Quang BTV Huyện ủy (BT huyện ủy) Phó bí thư thường trực Văn phòng huyện ủy Ban tổ chức huyện ủy Ban tuyên giáo huyện ủy Banhuyện dân vận UBKT huyện ủy ủy Nguồn : Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng CB, CC Huyện ủy Huyện Lâm Bình tới ngày 31/05/2016 Ban thường vụ Huyện ủy Đa số cán bộ, công chức Huyện ủy đạo tạo kiến thức quản lý nhà nước mà chủ yếu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Nhìn chung trình độ quản lí nhà nước Huyện ủy tương đối ổn định Tuy nhiên, để thực tốt vai trò lãnh đạo, đội ngũ tiên phong việc đào tạo, bồi dưỡng CBCC quan trọng 2.3 Đánh giá công tác ĐTBD cán bộ, công chức Huyện ủy Lâm Bình 2.3.1 Những mặt đạt được: Công tác ĐTBD CBCC Huyện ủy Lâm Bình thời gian qua đạt kết quan trọng, thể khía cạnh: - Công tác lãnh đạo, đạo triển khai kịp thời, đồng toàn diện Điều thể từ việc xác định tầm quan trọng công tác ĐTBD CBCC Nghị Đại hội Đảng tỉnh, nghị chuyên đề; quán triệt việc thực đến phận chức từ phía quan để Huyện ủy kịp thời đề kế hoạch ĐTBD CBCC cho phù hợp với yêu cầu đặt - Các sở ĐTBD CBCC Huyện ngày quan tâm đầu tư sở vật chất (xây dựng phòng học, nhà học viên, trang thiết bị phục vụ giảng dạy học tập) Đồng thời, tỉnh tạo chế mở để sở ĐTBD thực chương trình liên kết, phối hợp đào tạo, đào tạo theo yêu cầu thị trường - Đội ngũ giảng viên quan tâm bổ sung số lượng, tạo điều kiện nâng cao trình độ (cử đào tạo sau đại học); bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (hành quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ, lớp phương pháp sư phạm đại) Bên cạnh đội ngũ giảng viên hữu, tỉnh quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức, khắc phục tình trạng thiếu hụt đội ngũ giảng viên, đồng thời đưa thêm chất liệu thực tế để tăng thêm tính sinh động cho giảng - Công tác quy hoạch, cử cán ĐTBD quán triệt đến phòng ban theo quy định, sách công tác cán bộ, Đảng, Nhà nước Nhờ vậy, ĐTBD thực toàn diện, tất nội dung như: nâng cao trình độ lý luận trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ kỹ thực 23 công vụ, kiến thức bổ trợ (tin học, ngoại ngữ) cho CBCC cấp quyền; ĐTBD theo chức danh trang bị kiến thức kỹ lãnh đạo, quản lý cho cán trước bổ nhiệm; đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho công chức xã đảm bảo có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên - Số lượng CBCC, viên chức cử ĐTBD hàng năm tăng dần Tỷ lệ CBCC, viên chức cử đào tạo sau đại học ngày tăng; lớp bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ địa phương, đơn vị quan tâm, đặc biệt đội ngũ CBCC cấp xã Một số tiêu ĐTBD đạt vượt tiêu kế hoạch đề Đạt kết nguyên nhân: Được quan tâm đạo sâu sát Tỉnh ủy việc xây dựng, triển khai, thực kế hoạch ĐTBD CB, CC đầu tư kinh phí thỏa đáng cho công tác ĐTBD CB, CC Nhận thức công tác ĐTBD CB, CC, Huyện ủy tốt Do chất lượng công tác ĐTBD quan bước nâng cao CB, CC, VC có ý thức tự giác CB, CC, VC quan thực học tập theo yêu cầu ngạch bậc, chức danh, trực tiếp phục vụ cho việc thực nhiệm vụ công vụ giao, đồng thời có ý thức học tập, tự nghiên cứu chuyên môn, nghiệp vụ lý luận trị Làm tốt công tác tuyển dụng đánh giá CB, CC Công tác tuyển dụng thực nghiêm túc yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng chất lượng đầu vào CB, CC, VC Sự phối hợp chặt chẽ Ban tổ chức ban Huyện ủy Trung tâm bồi dưỡng trị việc xây dựng triển khai kế hoạch đào tạo huyện 2.3.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân 2.3.2.1 Những mặt hạn chế Trước tiên, công tác ĐTBD CBCC chưa thực chủ động, chưa gắn chặt với nhu cầu công việc quan, đơn vị Cách làm chủ yếu vào công văn từ cấp hoặc thông báo chiêu sinh từ các trung tâm đào tạo, bồi dương Trên sở đó, các quan, đơn vị lập danh sách đăng ký Trong thực tế, việc cử CBCC học có lựa chọn, chủ yếu dựa vào thâm niên công tác, bậc lương 24 mà vào nhu cầu công việc quan, đơn vị Thực tế,cơ quan chưa làm tốt việc xác định tiêu chí để đánh giá thực chất trình độ lực chuyên môn CBCC qua họat động thực tiễn để có kế hoạch ĐTBD chuyên sâu nâng cao kiến thức mà họ đào tạo nhà trường Vì thế, vấn đề ĐTBD CBCC chủ yếu phụ thuộc vào “cung” sở ĐTBD hệ thống mà chưa quan tâm mức đến nhu cầu thực tế, từ cần thiết việc nâng cao kỹ thực công việc CBCC Thứ hai, công tác ĐTBD chủ yếu nhằm mục tiêu hoàn thiện cấp, chứng đáp ứng yêu cầu ngạch, bậc công chức mà chưa quan tâm mức đến chất lượng ĐTBD Vì vậy, đa số học viên học mang tính đối phó, học để lấy cấp, chứng chủ yếu chưa để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác Vì vậy, CBCC tham gia lớp học thường nhằm đáp ứng tiêu chuẩn loại văn bằng, chứng cần thiết để bổ nhiệm, chuyển ngạch cao mà chưa thật trọng nâng cao lực chuyên môn để làm việc tốt Thứ ba, chương trình ĐTBD chưa thực sâu sát với nhu cầu người học Trên thực tế, công tác ĐTBD tỉnh triển khai chương trình chung, (ví dụ, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính,…) mà chưa ý đến yêu cầu có tính đặc thù đội ngũ công chức Thứ tư, công tác quản lý ĐTBD nhiều bất cập Bệnh xuê xoa, đại khái, thành tích phổ biến Học có “chứng chỉ” Công tác kiểm tra, sát hạch, cho điểm hình thức Mối liên hệ sở ĐTBD quan, đơn vị cử người học chưa thiết lập thường xuyên Công tác đánh giá kết ĐTBD, đánh giá cán sau học có cải thiện khả chuyên môn, lực công tác công việc chưa tiến hành Thứ năm, nguồn tài cho công tác ĐTBD vốn hạn hẹp lại sử dụng chưa hợp lý, nhiều lãng phí Điều thể công tác quản lý ĐTBD, công tác cử người học Có người học học lại khóa bồi 25 dưỡng với nội dung “na ná” học nội dung không liên quan hay bổ trợ cho công việc mà công chức đảm nhiệm Thứ sáu, số lượng CBCC tham gia ĐTBD hàng năm lớn số CBCC nợ tiêu chuẩn kiến thức quy định nhiều, tiêu chuẩn trình độ chuyên môn đội ngũ CBCC sở Việc lập quy hoạch, kế hoạch cử CBCC ĐTBD trọng đến nhiệm vụ trước mắt, chưa có chiến lược lâu dài cho phát triển quan, đơn vị; tổ chức ĐTBD chưa thực người, chưa thực nội dung Còn có tình trạng cử người học không mục đích, người làm việc lại không học; người không làm việc thường lại học nhiều có thời gian; tượng cử cán học theo “chế độ” nhiều Thứ bảy, phân công, phân cấp quản lý ĐTBD tổ chức ĐTBD chưa rõ ràng, phối hợp quan chức chưa thường xuyên dẫn đến tượng hoạt động chồng chéo trùng lặp Sự phối hợp hoạt động quản lý việc tổ chức ĐTBD quan chức nhiều lúc không kịp thời, chưa thực đồng bộ, chưa thành chế, dẫn đến có nhiều hoạt động chồng chéo, trùng lặp, hiệu Có trường hợp CBCC tham gia khóa bồi dưỡng có nội dung tương tự nhau, gây lãng phí thời gian, tiền của Nhà nước 2.3.2.2 Nguyên nhân Nguyên nhân chủ quan: Một phận CBCC chưa nhận thấy hết vai trò, ý nghĩa công tác ĐTBD trách nhiệm việc thực nhiệm vụ Phần đông CBCC chưa xem việc học tập nâng cao trình độ không quyền lợi, mà nghĩa vụ, để nâng cao chất lượng thực nhiệm vụ, công vụ Chính động học tập không xác định rõ ràng (học tập để hoàn thiện chứng chỉ, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa ngạch bậc học tập để nâng cao lực thực nhiệm vụ) nên nhiều học viên tinh thần, thái độ đắn, cầu thị học tập Điều dẫn đến chất lượng ĐTBD không cao; hiệu ĐTBD 26 thấp, không đáp ứng mục tiêu đặt cho công tác ĐTBD Bên cạnh đó, có vấn đề lực thực công việc Đội ngũ CBCC thực yếu lực thực công việc, quản lý CBCC chưa có chế tài, biện pháp cần thiết để xử lý, tạo áp lực kích thích CBCC tham gia ĐTBD với tinh thần, thái độ tích cực, cầu thị, học tập để nắm vững kiến thức, kỹ để làm việc tốt hơn, hiệu Vì vậy, kết ĐTBD chưa cao, chưa đáp ứng kỳ vọng tổ chức Nguyên nhân khách quan: - Công tác lãnh đạo, đạo chưa thật sát sao, trọng đến tiêu số lượng (số lượng lớp mở, số CBCC học có chứng chỉ, ), chưa trọng mức đến chất lượng, hiệu khóa ĐTBD Huyện ủy yếu công tác xây dựng kế hoạch, tham mưu cử cán ĐTBD, quản lý CBCC trình đào tạo sử dụng sau đào tạo - Việc đánh giá ĐTBD nặng hình thức, đánh giá chương trình khoá ĐTBD CBCC kể ngắn hạn dài hạn phổ biến thông qua kiểm tra kết thúc chuyên đề, kiểm tra kỳ thi cuối khoá Tuy nhiên, việc thi cử, kiểm tra theo cách mang nặng tính hình thức phản ánh mức độ học hỏi học viên - Một số giảng viên sở ĐTBD thiếu kinh nghiệm thực tiễn lĩnh vực quản lý nên trình giảng dạy chất lượng giảng hạn chế, chất lượng đào tạo có mặt chưa theo kịp yêu cầu đặt - Hệ thống sở đào tạo, giáo trình, tài liệu sở vật chất đảm bảo cho việc ĐTBD yếu, thiếu cần gấp rút giải để nâng cao chất lượng đào tạo 27 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI HUYỆN ỦY HUYỆN LÂM BÌNH - TỈNH TUYÊN QUANG 3.1 Phương hướng, nhiệm vụ ĐTBD CB,CC Huyện ủy Lâm Bình giai đoạn 2016-2020 Phương hướng: - Trang bị kiến thức chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bổ sung kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa, hội nhập kinh tế giới Đào tào theo tiêu chuẩn chức danh cán lãnh đạo, quản lý - Tiếp tục phấn đấu đạt vượt mục tiêu tiêu Nghị Đại hội đại biểu Đảng huyện lần thứ nhiệm kỳ 2015-2020 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thực mục tiêu tiêu Nghị Đại hội đại biểu Đảng huyện lần thứ nhiệm kỳ 2015-2020 Nhiệm vụ: • Tiếp tục thực tốt Kế hoạch đào tạo chuyên môn, lý luận trị huyện nhiệm kỳ 2016-2020 • Rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận trị từ đến năm 2020 cho đối tượng cán nghiên cứu tổng hợp cấp huyện cán chuyên trách, công chức cấp xã Mục tiêu ĐTBD CBCC Huyện ủy giai đoạn 2016-2020: Về đào tạo CB,CC - Đào tạo chuyên môn trình độ thạc sỹ: Tổng số 13 người 28 - Đào tạo lý luận trị: Tổng số 103 người, đó: Sơ cấp : 04 người ;Trung cấp: 77người.Cao cấp: 22 người (tập trung 07 người; không tập trung 15 người) Về bồi dưỡng CB,CC: Tổng số 228 người, đó: - Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức phòng thuộc Ủy ban nhân dân huyện: 46 người - Bồi dưỡng quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên: 67 người; Bồi dưỡng quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính: 15 người; Bồi dưỡng chức danh quản lý cấp phòng: 52 người - Bồi dưỡng cán nguồn: 06 người - Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm tra: 03người - Bồi dưỡng nghiệp vụ Tổ chức: 04 người - Bồi dưỡng nghiệp vụ Dân vận: 02 người - Bồi dưỡng nghiệp vụ Văn phòng: 03 người - Bồi dưỡng quốc phòng - an ninh đối tượng 3: 13người - Bồi dưỡng học tập kinh nghiệm: 14 người; Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán: 01người; Bồi dưỡng nghiệp vụ phương pháp giảng dạy lý luận trị: 01người - Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội: 03 người 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ĐTBD CB,CC Huyện ủy Lâm Bình- Tuyên Quang 3.2.1 Tăng cường vai trò lãnh đạo thủ trưởng quan, đơn vị công tác ĐTBD Sự quan tâm lãnh đạo, đạo cấp ủy, quyền, thủ trưởng quan, đơn vị công tác ĐTBD thể cụ thể khía cạnh: - Phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cấp ủy phụ trách công tác ĐTBD CBCC tỉnh, huyện, quan, đơn vị Giao trách nhiệm cụ thể cho quan phụ trách, quan phối hợp công tác ĐTBD CBCC tỉnh - Thực tốt công tác quy hoạch cán bộ, lấy làm xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch cử cán tham gia ĐTBD cho sát hợp, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển cán bộ, vừa đáp ứng yêu cầu thực công việc quan, tổ chức - Quan tâm đầu tư nâng cấp sở vật chất, trang thiết bị phương tiện phục vụ giảng dạy, học tập, ăn ở, sinh hoạt giảng viên, học viên sở ĐTBD, đặc biệt Trường Chính trị tỉnh trung tâm bồi dưỡng cấp huyện 29 3.2.2 Đổi phương thức nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: Công tác giáo dục lý luận trị, học tập nghị Đảng cần đổi mạnh mẽ Thực nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên, cán lãnh đạo, quản lý cấp, đặc biệt cấp Trung ương Tiếp tục đổi hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị theo hướng nâng cao chất lượng, trọng tính hiệu phù hợp với đối tượng Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cần sát với thực tế, hướng vào vấn đề thiết thực đặt từ trình thực thi công vụ, nâng cao kỹ hành chính.Thực chế đào tạo tiền công vụ đào tạo, bồi dưỡng công vụ theo định kỳ bắt buộc hàng năm chế độ đào tạo, bồi dưỡng trước bổ nhiệm Nghiêm túc triển khai Nghị định 36/2013/NĐ-CP vị trí việc làm cấu ngạch công chức nhằm xác định rõ vị trí, cấu tiêu chuẩn chức danh công chức quan Nhà nước để làm tuyển dụng bố trí sử dụng cán bộ, công chức Trên sở xây dựng chức danh, tiêu chuẩn, vị trí việc làm cấu công chức, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cụ thể, khả thi, thiết thực, đảm bảo hoàn thành yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuẩn chức danh cán ngạch công chức theo quy định; đào tạo, bồi dưỡng gắn với sử dụng có trọng tâm trọng điểm Nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải bảo đảm trang bị đủ kiến thức, kỹ nghiệp vụ theo yêu cầu công vụ, quy định theo tiêu chuẩn cho công chức lãnh đạo, quản lý công chức ngạch hành chính, kiến thức văn hoá công sở, trách nhiệm đạo đức công chức Tiến tới xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu công việc, xác định rõ kiến thức, kỹ người học cần đạt sau kết thúc khoá học cập nhật thông tin, bổ sung tri thức mới, đại, phát triển kỹ nghề nghiệp nghiệp vụ công tác đáp ứng nhu cầu công việc Cho phép cán lựa chọn chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, thiết thực với nhu 30 cầu công việc, từ có động lực thái độ học tập tích cực, nghiêm túc Phương pháp đào tạo cần đổi theo hướng nâng cao lực lãnh đạo, quản lý gắn với vị trí trách nhiệm tương ứng cán Tuỳ theo đặc thù môn học lựa chọn phương pháp phù hợp, vận dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến kết hợp sử dụng công cụ, phương tiện dạy học đại Đa dạng hoá hình thức đào tạo, bồi dưỡng Kết hợp đào tạo quy với bồi dưỡng chức; nâng cao kiến thức, kỹ nghiệp vụ với xây dựng lĩnh trị, đạo đức lối sống, tác phong cho cán sở Phương thức học tập nên thực kết hợp học tập trung thực tế để điều tra, nghiên cứu thực xử lý tình nhằm góp phần giải số vấn đề đề xuất biện pháp xử lý vấn đề cộm, xúc Chương trình, giáo trình: Tiếp tục đổi mới, bổ sung, hoàn thiện giáo trình, tài liệu bồi dưỡng cán sở cho sát với chức năng, nhiệm vụ đối tượng Cần đầu tư xây dựng chương trình, giáo trình phù hợp với thời gian đào tạo hệ đào tạo khác nhau, tránh trùng lặp kiến thức gây nhàm chán lãng phí thời gian Thống nội dung chương trình hoàn thiện, chuẩn hoá giáo trình Từng bước xây dựng chương trình khung thích hợp với yêu cầu, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho đối tượng cán công chức nhà nước chuẩn hoá loại giáo trình chủ yếu 3.2.3 Đầu tư sở vật chất, cấu lại sở đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên: Cần đầu tư trang thiết bị, vật chất cho sở đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu dạy, học theo phương pháp Cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, bồi dưỡng phải đáp ứng việc áp dụng, sử dụng phương pháp trao đổi tích cực Cần giới hạn số lượng học viên cho lớp học cho phù hợp với việc áp dụng phương pháp đào tạo, bồi dưỡng Đối với sở đào tạo, trường đào tạo, bồi dưỡng cần trọng đầu tư Đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải có kiến thức chuyên sâu, giàu kinh nghiệm nghiên cứu thực tiễn, có phương pháp giảng dạy phù hợp 31 Chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức, chuyên gia đầu ngành lĩnh vực để đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu công việc đạt kết 3.2.4 Bổ sung hoàn thiện tiêu chuẩn, chế độ, sách cần thiết giảng viên giảng viên kiêm chức Xây dựng, hoàn thiện chế độ, sách tổ chức thực tốt sách Đảng, Nhà nước đội ngũ giảng viên làm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán (chế độ phong học hàm, danh hiệu nhà giáo chế độ phụ cấp, tiền lương, nâng ngạch, bậc chế độ đãi ngộ khác) Bổ sung hoàn thiện chế độ đãi ngộ cán công chức nhà nước học phù hợp với tình hình để cán yên tâm học tập nâng cao trình độ, góp phần phục vụ lâu dài nghiệp cách mạng Để công tác đào tạo, bồi dưỡng cán Đảng có hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ giao cần thực thống nhất, đồng giải pháp nêu Bên cạnh cần làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, bố trí sử dụng cán Hàng năm, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng cán sau đào tạo, tiến hành điều tra khảo sát thực trạng đội ngũ cán xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng để có hướng xếp, quy hoạch cán Các khâu liên quan đến đến kế hoạch lập nguồn cán đưa đào tạo, bồi dưỡng nhằm đạt yêu cầu, mục đích đặt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 3.2 Một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng ĐTBD CB,CC Huyện ủy Lâm Bình- Tỉnh Tuyên Quang Qua trình thực công tác ĐTBD cán bộ, công chức Huyện ủy Lâm Bình, qua kết thành tựu đạt với khó khăn thách thức gặp phải Bằng kiến thức học quan sát thực tế quan thân em xin đề xuất số kiến nghị: - Huyện ủy nên thực đồng chế, sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; gắn kết chặt chẽ đào tạo, quản lý sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức thực tốt sách ưu đãi khuyến khích, đồng thời chăm lo, quan tâm tích cực đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 32 làm việc nay; khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh trường hợp quan cử đào tạo đạt thành tích xuất sắc không hoàn thành khoá học theo quy định - Đối với lớp đào tạo nghiệp vụ đề xuất với sở đào tạo thường xuyên đổi chương trình, nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đảm bảo quán triệt đường lối, quan điểm đổi đất nước Đảng - Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ trị thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội huyện, tỉnh; đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức yêu cầu bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ nhằm nâng cao lực hoạt động thực tiễn đội ngũ cán bộ, công chức quan, đơn vị - Thực công tác đào tạo, bồi dưỡng cán theo tiêu chuẩn chức danh quy hoạch phê duyệt - Tiếp tục rà soát đội ngũ cán bộ, công chức thiếu trình độ so với chức danh đảm nhiệm để bổ sung kế hoạch cử đào tạo, bồi dưỡng KẾT LUẬN Công đổi đất nước lãnh đạo Đảng Nhà nước đạt thành tựu to lớn Trong thành tựu chung đó, có đóng góp đáng kể hệ thống trị sở, đội ngũ cán công chức Những thành tựu đạt 33 tạo tiền đề nhằm đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, củng cố lòng tin nhân dân vào lãnh đạo Đảng, tin tưởng vào mục tiêu xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, Nhà nước dân, dân dân Thực tiễn chứng minh rằng, hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán kết phối hợp công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán phải trình phối hợp chặt chẽ, quán Huyện ủy quan lãnh đạo cao Đảng hai nhiệm kỳ Đại hội, có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện mặt công tác Đảng hệ thống trị huyện, cán bộ, công chức mang vai trò quan trọng.Do đào tạo không ngừng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức nhằm đáp ứng yêu cầu công đổi tất yếu cấp thiết Thực trạng công tác ĐTBD cán bộ, công chức Huyện ủy Huyện Lâm Bình cho thấy nhiều vấn đề bất cập gây ảnh hưởng đến chất lượng công tác ĐTBD Việc ĐTBD hiệu quả, đào tạo tràn lan, đào tạo không đối tượng … Vì vậy, công cải cách hành hướng tới xây dựng hành dân chủ, đại hóa việc xây dựng đội ngũ công chức chất lượng cao có ý nghĩa hết Chúng ta phải cải cách chế độ công vụ, công chức trước hết phải làm tốt công tác ĐTBD nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để thực tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước nhân dân giao phó, đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương giai đoạn Trong trình làm báo cáo này, giúp đỡ đảo tận tình cán bộ, quan tâm thầy cô giáo em bước hoàn thiện báo cáo.Nhưng với thời gian có hạn kinh nghiệm thân hạn chế sinh viên thực tế quanNhà nước Nên viết không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận bảo đóng góp ý kiến thầy, cô giáo, cô anh chị làm việc Ban tổ chức Huyện ủy 34 Lâm Bình để em có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức tốt Một lần em xin gửi lời cảm ơn đến thầy(cô) giáo, cán bộ, công chức Huyện ủy Lâm Bình, gia đình tạo điều kiện tốt để em hoàn thành kế hoạch kiến tập cách tốt Em xin chân thành cảm ơn ! Tuyên Quang, ngày 20 tháng 06 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Lộc 35 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thống kê cán bộ, công chức, viên chức năm 2015 đến 31/ 05/2016 Ban thường vụ Huyện ủy Lâm Bình Báo cáo kết đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2011-2015, phương hướng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2016-2020 Ban thường vụ Huyện ủy Lâm Bình Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Nghị định số 18/2010NĐ-CP đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Luật cán công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008 Quyết định số 1374/2011/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCC giai đoạn 2011 – 2015 Ths Nguyễn Khoa Điềm- PGS.TS Nguyễn Ngọc Quan (2013), Quản trị nhân lực,Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội TS Ngô Thành Can, Giải pháp nâng cao hiệu công tác ĐTBD CBCC, Tạp chí Quản lý nhà nước, Tháng 8/2003 TS Ngô Thành Can (2011), Cải cách công tác đào tạo nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực khu vực công, Kỷ yếu hội thảo khoa học Học viện Hành “Cải cách hành từ góc nhìn nhà khoa học” NXB Lao động http://lambinh.tuyenquang.gov.vn 36 Phụ lục 3: Toàn cảnh lớp Bồi dưỡng lí luận trị Huyện ủy Lâm Bình (24/06/2016) 37
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức tại Huyện ủy huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang, Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức tại Huyện ủy huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang, Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức tại Huyện ủy huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay