Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk

13 415 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2016, 07:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LƯU KHẢI HOÀN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA KAR TỈNH ĐĂK LĂK Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Bảo Phản biện 1: PGS.TS Đào Hữu Hòa Phản biện 2: TS Tuyết Hoa Niê Kdam Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 06 tháng 02 năm 2015 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin học liệu - Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng - Năm 2015 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Huyện Ea Kar có diện tích tự nhiên 103.747 ha, đất sử dụng cho sản xuất nông nghiệp 50.155 chiếm 48,34% Nhóm đất đỏ vàng chiếm diện tích lớn có tầng đất dày 70 cm, thành phần giới thịt nặng, kết cấu viên, độ xốp cao, thấm thoát nước tốt, đất năm 2013 - Đề xuất giải pháp thực phù hợp để phát triển nông nghiệp huyện Ea Kar Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn lý luận thực tiễn phát triển nông nghiệp huyện Ea Kar - tỉnh Đăk Lăk giàu đạm chất hữu Phân bổ diện rộng vùng, hầu hết 3.2 Phạm vi nghiên cứu diện tích khai thác trồng lâu năm Cây điều; Cây hồ tiêu; Cây - Phạm vi không gian: Địa bàn huyện Ea Kar - tỉnh ĐăkLăk cao su; Cây cà phê; Chè, số khai thác trồng sắn, mía; thuốc - Phạm vi nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu nông lá, thuốc lào; Cây lấy sợi: bông, đay, cói cho suất cao Ngoài nghiệp theo nghĩa rộng gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển trang trại chăn nuôi, nông địa bàn huyện Ea Kar - tỉnh Đăk Lăk năm qua lâm kết hợp Tuy nhiên, phát triển nông nghiệp huyện Ea Kar đến - Phạm vi thời gian: Dữ liệu thứ cấp phục vụ đánh giá thực chưa bền vững Nông nghiệp huyện Ea Kar chưa thực đảm trạng phát triển nông nghiệp: Thu thập từ năm 2008-2013 Các giải bảo phát triển hướng tiến bộ, chưa phát huy hết vai trò động lực to pháp đề xuất áp dụng: Có ý nghĩa năm tới lớn thúc đẩy ngành kinh tế khác Xuất phát từ tính cấp thiết thực Phương pháp nghiên cứu tiễn vấn đề chọn đề tài "Phát triển nông nghiệp địa bàn Để thực mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài sử dụng huyện Ea Kar tỉnh Đăk Lăk" góp phần khai thác có hiệu tài nguyên phương pháp sau: Phương pháp phân tích thực chứng; Phương pháp đất đai, lao động, vốn áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất phân tích chuẩn tắc; Phương pháp phân tích tổng hợp; Phương pháp sở bảo vệ tốt môi trường nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất phân tích so sánh; Phương pháp phân tích thống kê; Và phương hàng hoá chế thị trường; phân công lại lao động, giải việc pháp khác làm, tăng thu nhập, giảm nghèo vươn lên làm giàu đáng người Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nông dân; bước thay đổi tập quán sản xuất nhỏ, manh mún, tiến tới Kết nghiên cứu đề tài góp phần đưa sản xuất nông nghiệp hàng hoá với quy mô lớn, chất lượng cao, sở khoa học giải pháp cụ thể đáp ứng yêu cầu đủ sức cạnh tranh kinh tế thị trường, thiết cho quy hoạch phát triển nông nghiệp, sử dụng hợp lý Mục tiêu nghiên cứu nguồn tài nguyên Đồng thời giúp cho huyện Ea Kar lập kế hoạch phát - Hệ thống hóa sở lý luận phát triển nông nghiệp triển nông nghiệp hợp lý quan điểm phát triển bền vững; Kết - Phân tích thực trạng phát triển nông nghiệp huyện Ea Kar đến nghiên cứu đề tài sở để xây dựng chương trình khuyến nông, khuyến lâm sách hỗ trợ nhằm hướng dẫn chủ nghiệp gồm có hai tiểu ngành trồng trọt chăn nuôi Theo nghĩa thể sản xuất áp dụng tiến khoa học, công nghệ, góp phần rộng, ngành nông nghiệp gồm có ngành nông nghiệp theo nghĩa tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân vùng; hẹp (gồm trồng trọt chăn nuôi), lâm nghiệp ngư nghiệp Bố cục đề tài 1.1.2 Khái niệm phát triển nông nghiệp: Phát triển nông Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm chương sau: nghiệp tổng thể biện pháp nhằm tăng sản phẩm nông nghiệp Chương 1: Một số vấn đề lý luận phát triển nông nghiệp để đáp ứng tốt yêu cầu thị trường sở khai thác Chương 2: Thực trạng phát triển nông nghiệp địa bàn nguồn lực nông nghiệp cách hợp lý bước nâng cao huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk hiệu sản uất Chương 3: Một số giải pháp phát triển nông nghiệp địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk 1.1.3 Đặc điểm sản xuất nông nghiệp: SXNN tiến hành địa bàn rộng lớn, phức tạp, phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên Tổng quan tài liệu nghiên cứu nên mang tính khu vực rõ rệt;Trong nông nghiệp, đất đai có nội dung Một số công trình nghiên cứu như: “Mô hình sản xuất nông nghiệp kinh tế khác tư liệu sản xuất chủ yếu thay được; Đối phù hợp với chế thị trường trình công nghiệp hoá đại tượng SXNN trồng vật nuôi; SXNN mang tính thời vụ cao hoá nước ta nay” TS Bùi Sĩ Tiếu (2011); “Phát triển nông 1.1.4 Vai trò, vị trí nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp nghiệp Việt Nam giai đoạn 2011-2020” Tác giả GS.TS Nguyễn Trần có ý nghĩa lớn đóng góp thị trường; Phát triển nông nghiệp Trọng (2012) ; "Phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam" Tác giả góp phần tăng trưởng kinh tế ổn định; Phát triển nông nghiệp góp Vũ Văn Nâm (2009); “Giải pháp phát triển nông nghiệp huyện Việt phần óa đói, giảm nghèo bảo đảm an ninh lương thực; Phát triển Yên, tỉnh Bắc Giang” tác giả Nguyễn ồng Đức (2008); “Phát triển nông nghiệp góp phần phát triển nông thôn nông nghiệp Tp.HCM theo hướng bền vững tiến trình hội nhập 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP kinh tế giới”(2008) tác giả Trần Quang ưng; “Giải pháp phát 1.2.1 Gia tăng số lượng sở sản xuất nông nghiệp triển n ng nghiệp theo hướng ản Phát triển sở sản xuất nông nghiệp trình làm gia tăng ất h ng hoá tỉnh ên ái” tác giả oàng Quốc Cường (2009 số lượng sở sản xuất tham gia vào hoạt động sản xuất nông CHƯƠNG nghiệp, nhằm tận dụng, khai thác tốt tiềm có, từ gia tăng MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP sản lượng, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho nông dân Nội dung phát 1.1 TỔNG QUAN VỀ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN triển sở sản xuất nông nghiệp gồm việc gia tăng số lượng trang NÔNG NGHIỆP trại, hợp tác xã doanh nghiệp SXNN 1.1.1 Khái niệm nông nghiệp: Nông nghiệp ngành sản xuất vật chất chủ yếu kinh tế Theo nghĩa hẹp, ngành nông * Các tiêu chí gia tăng số lượng SXNN: - Số lượng sở sản xuất qua năm (tổng số loại) 5 - Tốc độ tăng mức tăng sở sản xuất 1.2.2 Chuyển dịch cấu sản xuất nông nghiệp hợp lý kiếm hội đem lại lợi nhuận từ liên kết Bao gồm hình thức: Liên kết kinh tế, liên kết dọc, liên kết ngang Chuyển dịch cấu kinh tế trình thay đổi cấu kinh * Các tiê chí đánh giá hình thức liên kết kinh tế nông nghiệp: tế từ trạng thái sang trạng thái khác ngày hoàn thiện hơn, phù - Liên kết đảm bảo tôn trọng tính độc lập đơn vị sàn xuất hợp với môi trường điều kiện phát triển kinh tế nông nghiệp sỡ hữu tư liệu sản xuất sản phẩm sản xuất ra; * Các tiêu chí chuyển dịch cấu sản xuất nông nghiệp: - Tỷ trọng ngành nông, lâm, ngư nghiệp GDP - Liên kết phải tăng khả cạnh tranh nông sản sản xuất chi phí, mẫu mã, an toàn thực phẩm; - Cơ cấu giá trị sản xuất nội ngành nông, lâm, ngư nghiệp - Cơ cấu diện tích loại trồng, diện tích loại mặt nước - Liên kết phải bền vững đảm bảo phân chia lợi ích phù hợp đối tác, đặc biệt nông hộ; - Liên kết đảm bảo nông sản đáp ứng nhu cầu thị NTTS - Tỷ trọng lao động nông nghiệp tổng số lao động trường nước quốc tế 1.2.3 Gia tăng yếu tố nguồn lực 1.2.5 Nâng cao trình độ thâm canh nông nghiệp Các nguồn lực nông nghiệp gồm lao động, đất đai, vốn, khoa Thâm canh nông nghiệp tất yếu khách quan đất đai nông học công nghệ, sở vật chất kỷ thuật Quy mô số lượng chất nghiệp ngày thu hẹp, nhu cầu nông nghiệp ngày tăng, khoa lượng nguồn lực huy động có tính định đến tốc độ tăng học công nghệ ngày phát triển nhờ áp dụng tiến K CN trưởng phát triển nông nghiệp vào SXNN như: Thuỷ lợi hoá, giới hoá, hoá học hoá, điện khí hoá, * Các tiê chí đánh giá gia tăng yếu tố nguồn lực: - Diện tích đất tình hình sử dụng đất tự động hoá, sinh học hoá * Các tiê thể trình độ thâm canh n ng nghiệp gồm: - Năng suất ruộng đất qua năm - Lao động chất lượng lao động qua năm - Mức đầu tư đơn vị diện tích lao động nông nghiệp - Tổng số vốn đầu tư mức đầu tư diện tích - Diện tích đất trồng trọt tưới, tiêu hệ thống thuỷ lợi - Số lượng giá trị sở vật chất kỹ thuật nông nghiệp - Số lượng máy kéo, hồ chứa, đập ngăn mặn, trạm - Mức tăng tốc độ tăng cũa sở vật chất nông nghiệp - Giống tỷ lệ diện tích giống tổng số 1.2.4 Mở rộng liên kết kinh tế Liên kết kinh tế nông nghiệp hợp tác đối tác chuổi giá trị để đưa nông sản từ sản uất đến nơi tiêu thụ nhằm tìm bơm - Diện tích nhà lưới, sân phơi, kho tàng, kho bảo quản giống,… - Tỷ lệ điện khí hoá, thông tin liên lạc, kết nối internet - Năng suất trồng, suất lao động, dung lượng vốn cố định chi phí vật chất 100 đồng giá trị sản xuất 7 CHƯƠNG 1.2.6 Nâng cao kết sản xuất nông nghiệp Gia tăng kết SXNN việc gia tăng số lượng sản phẩm giá THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN trị sản phẩm sản phẩm hàng hóa giá trị sản phẩm hàng hóa EA KAR, TỈNH ĐĂK LĂK nông nghiệp sản xuất qua năm yêu cầu năm sau phải tăng cao 2.1 CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI ẢNH so với năm trước HƯỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG * Các tiê chí đánh giá gia tăng kết SXNN: NGHIỆP Ở HUYỆN EA KAR - Số lượng giá trị sản lượng năm 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên - Mức tăng tốc độ tăng sản lượng qua năm Huyện Ea Kar có kiểu địa hình đặc trưng cao nguyên, bao - Sản phẩm hàng hóa giá trị sản phẩm hàng hóa qua năm gồm chủ yếu dãy đồi có đỉnh bằng, sườn thoải lượn sóng, mức độ - Mức tăng tốc độ sản phẩm hàng hóa, giá trị sản phẩm chia cắt nhỏ Huyện Ea Kar chịu ảnh hưởng hai loại khí hậu: Nhiệt đới hàng hóa qua năm gió mùa cao nguyên mát dịu điều kiện thuận lợi để - Đóng góp cho ngân sách Nhà nước phát triển trồng trọt chăn nuôi, trồng loại công nghiệp dài ngày - Thu nhập người lao động qua năm mức tăng; tốc độ cà phê, ca cao, điều, thuốc lá, bông, mía đường.vv tăng thu nhập người lao động 2.1.2 Đặc điểm xã hội - Tích lũy sở sản xuất qua năm 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN Năm 2013 dân số trung bình huyện Ea Kar 149.203 người, mật độ dân số 143,81 người/km2 Tổng nguồn lao động có 91.574 người, chiếm 61,38% dân số Lao động làm việc ngành NÔNG NGHIỆP 1.3.1 Nhân tố điề kiện tự nhiên: Nhân tố tự nhiên có tác kinh tế 81.418 người, chiếm 88,91% tổng nguồn lao động; động trực tiếp đến phát triển nông nghiệp gồm: vị trí địa lý, khí hậu, lao động nông lâm nghiệp thủy sản chiếm 80,9% Trên địa bàn nguồn nước, đất đai, … huyện đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ cao cấu dân cư 1.3.2 Nhân tố điề kiện hội: Nhân tố điều kiện xã hội có ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, yếu tố quan trọng liên quan dân tộc, dân số, lao động, truyền thống, dân trí (29,02%) 2.1.3 Đặc điểm kinh tế Từ năm 2008 – 2013, giá trị sản xuất (GTSX) ngành kinh 1.3.3 Nhân tố th ộc điề kiện kinh tế: Các nhân tố thuộc tế huyện liên tục tăng; Giá trị sản xuất huyện tăng từ nhóm gồm: tình hình phát triển kinh tế, cấu kinh tế, thị trường, 3.973.600 triệu đồng năm 2008 lên 6.727.711 triệu đồng năm 2013 phát triển sở hạ tầng nông nghiệp sách nông nghiệp (tăng gấp 1,69 lần so với năm 2008) Tốc độ tăng trưởng GTSX bình 1.4 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CỦA quân giai đoạn 2008-2013 đạt 11,11%/năm Trong đó, ngành nông MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG nghiệp tăng 6%; công nghiệp xây dựng tăng 21,91%; ngành dịch vụ 10 thương mại tăng 13,65% Năm 2008 ngành kinh tế phi nông ảng 2.1 Thực trạng SXNN h yện Ea Kar q a năm nghiệp đóng góp 35,89%; đến năm 2013 đóng góp cao giai đạt Stt Chỉ tiêu Đvt Năm 2003 Năm 2008 Năm 2013 49,32% 2.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN EA KAR - Trang trại SXNN Cơ sở 67 104 85 2.2.1 Số lượng sở sản 1.1 TT trồng h ng năm " 12 16 ất n ng nghiệp inh t t ng t ại Theo số liệu thống kê huyện, đến cuối 1.2 1.3 1.4 năm 2013, toàn huyện có 85 trang trại đạt tiêu chuẩn theo quy định Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn theo tiêu chí (Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT) Trong có 32 trang trại trồng trọt, 01 trang trại thủy sản, 43 trang trại chăn nuôi ợ t c ã có 03 Tính đến cuối năm 2013, toàn huyện có hợp tác TX dịch vụ nông nghiệp, 02 TX đạt loại trung bình với tổng doanh thu đạt 7,5 tỷ năm Bình quân có 03 cán TX TX lớn, thực nhiều khâu dịch vụ cho sản uất đời sống bà ã viên có từ 18 đến 20 cán c Do nh nghiệ nông nghiệ Số lượng doanh nghiệp nông nghiệp địa bàn khiêm tốn Đến toàn huyện có 13 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực trồng rừng, dịch vụ nông nghiệp (cung ứng giống, phân bón, thuốc trừ sâu, vận tải, thu mua nông sản ) inh t nông h Toàn huyện số hộ hoạt động lĩnh vực " 23 31 27 " 30 53 43 " Cơ sở 13 Cơ sở Hộ 22.371 24.529 26.735 Nguồn: NGTK PNN&PTNT huyện Ea Kar q a năm 2.2.2 Ch yển ịch cấ sản ất n ng nghiệp Năm 2008 tỷ trọng nông-lâm-ngư nghiệp tương ứng 97,36% 1,26% - 1,39% Năm 2013 tỷ trọng nông-lâm-ngư nghiệp 94,38% - 0,91% - 4,71% Bảng 2.2 Chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông nghiệp huyện Ea Kar giai đoạn 2008-2013 TX trồng trọt lâu năm hàng năm Với tổng số 64 ã viên, qua theo d i đánh giá hiệu hoạt động cac TT trồng lâ năm Trang trại chăn n i TT nuôi trồng thuỷ sản - Doanh nghiệp - Hợp tác xã - Nông hộ Stt Phân Năm Năm Năm Năm Năm Năm theo ngành 2008 2009 2010 2011 2012 2013 I GTSX (tr.đ) 2.547.560 2.617.735 3.253.058 3.503.044 3.012.515 3.409.69 Nông nghiệp 2.480.198 2.526.480 3.121.349 3.354.882 2.847.947 3.218.18 Lâm nghiệp 32.003 39.064 38.850 29.724 25.905 30.86 nông nghiệp 26.735 hộ, chiếm 74,57% số hộ dân toàn huyện, Đa số Thủy sản 35.359 52.191 92.859 118.438 138.663 160.64 hộ có quy mô sản uất nhỏ, tự cung tự cấp, tập quán lạc hậu Tuy II Cơ cấu (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 nhiên, GTSX kinh tế hộ tạo năm 2013 đạt 955,508 tỷ đồng (giá Nông nghiệp 97,36 96,51 95,95 95,77 94,54 94,3 hành), chiếm đến 95% tổng giá trị SXNN toàn huyện, bình quân Lâm nghiệp 1,26 1,49 1,19 0,85 0,86 0,9 35,74 triệu đồng/hộ Thủy sản 1,39 1,99 2,85 3,38 4,60 4,7 Nguồn: Niên giám thống kê huyện Ea Kar năm 2013 11 12 Bảng 2.3 Cơ cấu sản xuất nông lâm thủy sản huyện Ea Kar từ 2008-2013 Stt Phân theo ngành Nông nghiệp 1.1 Trồng trọt 1.2 Chăn n i Dịch vụ hoạt động khác 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3 Lâm nghiệp Trồng v chăm sóc rừng Khai thác gỗ lâm sản khác Thu nhặt sản phẩm từ rừng gỗ lâm sản khác Dịch vụ lâm nghiệp Năm 2008 100,0 71,62 Năm 2009 100,0 69,68 Cơ cấu (%) Năm Năm 2010 2011 100,0 100,0 0 63,47 69,21 11,82 21,60 29,69 23,80 27,70 28,11 16,56 8,71 6,84 7,00 7,56 5,47 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 19,05 20,93 19,37 27,64 24,58 25,05 75,63 31,65 42,25 39,79 22,25 36,90 Trong nội ngành lâm nghiệp, chuyển dịch cấu rõ nét qua năm Đến năm 2013 khai thác lâm sản chiếm tỷ lệ Năm 2012 100,0 64,74 Năm 2013 100,0 66,43 36,9%, trồng nuôi rừng,chiếm 25,05% thu nhặt sản phẩm trồng, giá trị từ khia thác dịch vụ thủy sản Tốc độ tăng từ rừng chiếm khoảng 27,95% Phát triển thủy sản địa bàn huyện Ea Kar hạn chế, tỷ trọng chiếm 4,71% tổng GTSX ngành nông nghiệp Với 100% nuôi trưởng bình quân GTSX thủy sản từ năm 2008-2013 35,36% 2.2.3 Q y m ng ồn lực n ng nghiệp Đ t i uyện Ea Kar có diện tích đất lâm nghiệp lớn (34,96%) đất sản uất nông nghiệp chiếm tỷ lệ 45% tổng diện tích đất tự nhiên biến động qua năm từ năm 2008-2013 Tính bình quân diện tích đất sản uất nông nghiệp hộ 0,70 47,42 38,38 32,57 53,17 27,95 có u hướng tăng giảm, thấp từ 1,57 đến cao 1,87 Nguyên nhân tăng giảm diện tích đất nông nghiệp bình quân hộ 4,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dân số tăng, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp qua Thủy sản 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 đất phi nông nghiệp đất chưa sử dụng qua đất sản uất nông nghiệp Khai thác 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nuôi trồng 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Nguồn: Niên giám thống kê huyện Ea Kar q a năm Trong cấu SXNN, giai đoạn 2008 – 2013, tỷ trọng trồng trọt có u hướng giảm, từ 71,62% năm 2008 uống 66,42% vào năm 2013; tỷ trọng GTSX chăn nuôi tăng dần từ 11,82% năm 2008 lên 28,11% vào năm 2013, tạo chuyển dịch theo hướng tích cực cấu SXNN Trong giai đoạn này, tỷ trọng dịch vụ nông nghiệp có u hướng giảm mà chủ yếu chuyển sang đất trồng lâu năm diện tích Vì diện tích bình quân/hộ qua năm có chênh lệch o ng v c c u Tình hình cấu lao động chuyển dịch cấu lao động theo ngành kinh tế huyện Ea Kar Từ năm 2008 lao động lĩnh vực ngành nông nghiệp có u hướng giảm dần theo quy luật kinh tế từ 81,62% năm 2008 uống 73,39% năm 2013 (-3,23%) c ốn u tư Tổng vốn đầu tư huyện tăng trưởng với mức tăng bình quân 13,41% giai đoạn 2008 – 2013 Đến năm 2013 tổng vốn đầu tư từ ngân sách cho sản uất nông nghiệp 12,72 tỷ đồng tăng 19,44% so với năm 2012 13 2.2.4 Tình hình liên kết sản xuất nông nghiệp 14 2.2.6 Kết sản xuất nông nghiệp Liên kết nội ngành trồng trọt chăn nuôi tạo điều kiện a T ng t t GTSX từ trồng trọt năm 2013 2.137,731 tỷ phát triển trồng phù hợp tạo nên nguồn thức ăn dồi đồng Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2008-2013 3,77% cho ngành chăn nuôi cám gạo, bột cá … Các nhóm trồng chủ lực địa bàn công nghiệp lâu năm, Liên kết ngang hình thành vùng chuyên canh đến huyện màu Giai đoạn 2008-2013 diện tích, suất, sản lượng loại triển khai tích 300 ha, nông dân canh tác lúa cánh đồng mẫu trồng lương thực (lúa, ngô), lấy bột (khoai, sắn) ăn quả, lớn đạt lợi nhuận từ 18-20 triệu đồng/ha công nghiệp ngắn ngày, công nghiệp lâu năm tăng, giá trị Liên kết dọc hình thành mối liên kết sản xuất ngày cao tạo nhiều sản phẩm cung ứng cho thị trường iện có nhà máy chế biến tinh bột sắn Đăk Lăk huyện Ea nội địa xuất Tuy nhiên việc sản xuất chưa mang tính bền vững, Kar đến với hộ nông dân Còn lại hình thức liên kết chưa chuyển đổi cấu trồng sang trồng loại khác đồng thời có chưa chặt chẽ thân doanh nghiệp, hộ nông dân, hợp việc lựa chọn cấu trồng mang tính tự phát tác động tác ã chưa đủ lực thực khâu qui trình sản uất chế thị trường 2.2.5 Tình hình thâm canh nông nghiệp Tình hình thâm canh nông nghiệp huyện Ea Kar giai đoạn 2008 – 2013 góp phần đưa suất sản lượng loại trồng tăng lên đáng kể Cụ thể suất trồng nhóm lương thực suất lúa năm 2013 cao gấp 1,38 lần; suất ngô cao 1,90 lần, khoai lang 1,21 lần, sắn 1,11 lần so với năm 2008 Đối với nhóm công nghiệp lâu năm, năm 2013 cà phê gấp 1,29 lần, chè 1,04 lần, tiêu 3,1 lần, điều 1,01 lần so với năm 2008 Cây ăn trái năm 2013 suất bơ sáp, sầu riêng, mít nghệ cao gấp 1,17 lần; Không thế, cấu kinh tế nông nghiệp huyện Ea Kar có chuyển dịch nội ngành theo hướng tích cực Bên cạnh đó, việc đầu tư áp dụng tiến K CN đầu tư máy móc, trang thiết bị công cụ dụng cụ SXNN huyện Ea Kar vốn đầu tư sở hạ tầng nông thôn nhiều hạn chế phần lớn lao động thủ công, trình độ chủ hộ sản xuất phần nhiều chưa qua đào tạo Chăn nuôi Giai đoạn 2004-2008 quy mô đàn trâu, bò tăng nhanh, tốc độ tăng trưởng đàn trâu đạt 20,33%, đàn bò 21,60% Quy mô đàn lợn tăng bình quân 8,26%/năm; đàn gia cầm tăng trưởng chậm (3,86%/năm) Quy mô đàn dê có phát triển đột biến đạt 112,67%/năm, nguyên nhân giá dê giống cao nhiều so với giá trị thực c Dịch vụ nông nghiệ : Trong năm qua, dịch vụ tăng trưởng không ổn định; năm 2008, giá trị dịch vụ chiếm 16,56% cấu nông nghiệp, đến năm 2013 6,84% Dịch vụ nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu phát triển ngành dịch vụ khu vực nông thôn; quy mô nhỏ, tốc độ tăng trưởng không ổn định qua năm, chủ yếu loại dịch vụ làm đất, phân bón, bảo vệ thực vật, giống, dịch vụ thú y thu hoạch số sản phẩm 15 16 d Thủy sản: Tổng sản lượng thuỷ sản năm 2013 2.973 khác chưa kịp thời lúng túng Nông nghiệp phát triển chưa tăng 2,18 lần Tổng GTSX tạo năm 2013 160,647 tỷ đồng toàn diện, chuyển dịch cấu nội ngành nông nghiệp chưa phù hợp tăng 4,54 lần Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản 639 tăng 107 chậm chuyển đổi; Các hình thức liên kết SXNN chưa đa so với năm 2008 Đối tượng nuôi thuỷ sản nước chủ yếu cá, dạng, chưa tiến bộ; Quy mô sử dụng nguồn lực hạn chế, tôm thuỷ sản khác nguồn lực vốn; Trình độ thâm canh kết SXNN đạt chưa e Lâm nghiệp: Diện tích đất lâm nghiệp có 36.270 cao; Trong đạo chưa tầm cỡ tỉnh nông nghiệp, nhận thức rừng tự nhiên 21.335 ha, rừng sản xuất rừng trồng có phát triển kinh tế huyện lên từ nông nghiệp vấn đề công 14.047 ha, rừng phòng hộ 889 Sản lượng gỗ khai thác năm 2013 đạt nghiệp hóa đại hóa nông nghiệp chưa cao, ý thức tự vươn lên 2.449 m , củi khai thác 60.000 ster Tổng GTSX năm 2013 30.864 nhân dân hạn chế triệu đồng Trong cấu GTSX lâm nghiệp chiếm tỷ trọng cao 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế: Vốn đầu tư cho nông khai thác lâm sản ( 36,9%) thấp trồng nuôi rừng ( 25,05 %) nghiệp thấp, khả thu hút vốn Lao động nông nghiệp có lại thu nhặt sản phẩm từ rừng gỗ lâm sản tập quán sản xuất lạc hậu; Trình độ dân trí thấp; Đất đai sử dụng chưa 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN hiệu quả; Cơ sở vật chất phục vụ SXNN thiếu;Thị trường tiêu thụ NÔNG NGHIỆP HUYỆN EA KAR nông sản nhiều biến động 2.3.1 Những mặt thành công: Đa dạng loại trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ; Áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN vào sản xuất, sử dụng giống có suất, chất lượng.; Hình thành EA KAR TỈNH ĐĂK LĂK TRONG THỜI GIAN TỚI vùng sản xuất như: Vùng lúa chất lượng cao, vùng trồng công nghiệp 3.1 QUAN ĐIỂM MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN lâu năm, vùng trồng ăn trái, vùng nuôi thủy sản; Kinh tế tập thể NÔNG NGHIỆP không đạt kết khả quan tạo lượng hàng hóa 3.1.1 Q an điểm: Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng đáng kể.; Cơ sở hạ tầng kỹ thuật ngày đầu tư; Chuyển đổi nông thôn theo hướng chuyển dịch mạnh mẽ cấu kinh tế nông cấu sản xuất theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp kinh tế nghiệp, nông thôn; SXNN phải xuất phát từ nhu cầu thị trường; 2.3.2 Những mặt hạn chế: Số lượng sở sản xuất nông PTNN phải gắn liền với trình nâng cao trình độ dân trí nông nghiệp chưa mở rộng, quy mô sản xuất nhỏ lẻ Tiềm nông thôn, xóa bỏ tập quán sản xuất lạc hậu; PTNN gắn với bảo vệ nghiệp lớn khai thác phát huy chưa mức; Việc ứng cải thiện môi trường dụng tiến khoa học kỹ thuật công nghệ sinh học vào khâu 3.1.2 Mục tiêu phát triển nông nghiệp: Đưa ngành nông giống trồng, vật nuôi hạn chế, công nghiệp chế biến phát triển nghiệp phát triển ổn định, quy mô nông nghiệp năm 2020 gấp 1,99 chậm Việc quy hoạch bố trí trồng, vật nuôi nhiều vùng sinh thái lần năm 2013; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2013-2015 đạt 17 18 9,26%, giai đoạn 2016-2020 đạt 5,07% Ổn định phát triển ngành nông dân, bao gồm: lực vốn, sở vật chất kỹ thuật, công trồng trọt, đẩy nhanh tốc độ phát triển ngành chăn nuôi, dịch vụ nghệ; trình độ văn hóa, trình độ kinh doanh quản lý kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, nhằm chuyển dịch cấu nội chủ thể kinh tế hộ nông dân ngành theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành trồng trọt, tăng dịch vụ chăn nuôi, thuỷ sản Ph t t i n c c t hợ t c: Tổ hợp tác dịch vụ tín dụng; Tổ hợp tác dịch vụ kỹ thuật, công nghệ; Tổ hợp tác chung vốn ây dựng 3.1.3 Định hướng phát triển nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp huyện gắn liền với việc phát triển ngành nghề nông thôn sở vật chất c Ph t t i n hợ t c : Nghiên cứu ây dựng mô hình hợp khai thác tối đa tiềm sẵn có huyện; Đẩy mạnh trình tác ã kiểu mới; Khuyến khích huy động cổ phần nguồn vốn ã chuyển dịch cấu kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp cấu nội viên để không ngừng tăng thêm vốn đầu tư phát triển hợp tác ã; Hình ngành nông nghiệp, theo hướng tăng hiệu quả, tăng hệ số sử dụng đất, thành hình thức hợp tác dạng hội, hiệp hội ngành nghề; Có tăng thu nhập đơn vị diện tích; Khuyến khích phát triển mô hình thể phát triển hợp tác ã địa bàn huyện loại hình chủ kinh tế vườn, trang trại theo hướng chuyên môn hóa cao; đẩy nhanh yếu hợp tác ã dịch vụ nông nghiệp, mua bán, cung ứng, tiêu thụ trình hợp tác sản xuất tiêu thụ sản phẩm, tạo sức cạnh tranh cao; nông sản thực hình thức liên kết; Đẩy nhanh trình đầu tư ây dựng, Ph t t i n inh t t ng t ại: Tiến hành quy hoạch để tạo mặt nâng cấp công trình thủy lợi CSHT nông thôn nhằm phục vụ sản uất kinh doanh cho doanh nghiệp việc dành quỹ đất sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp phát triển nông thôn ây dựng cụm công nghiệp cho doanh nghiệp nông nghiệp 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN thuê; Thực tốt sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào NÔNG NGHIỆP nông nghiệp nông thôn địa bàn miễn giảm tiền thuê đất, thuế sử 3.2.1 Phát triển sở sản xuất nông nghiệp a Củng cố v n ng c o c inh t h dụng đất huyện Ea Kar 3.2.2 Chuyển dịch cấu sản xuất nông nghiệp Một là, Khuyến khích đối tượng hộ nông dân thiếu đất đai, lao Đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế nội ngành nông nghiệp động, vốn, khoa học – kĩ thuật công nghệ mới, vốn thị trường tăng tích theo hướng tăng dần tỷ trọng đóng góp ngành thuỷ sản, ngành lũy vốn, kinh nghiệm, tích tụ đất đai, phát triển sản xuất hàng hóa chăn nuôi, phát triển mô hình nông nghiệp tập trung, chăn nuôi Hai là, khuyến khích phát triển kinh tế hộ chuyên sâu theo trang trại… hướng giỏi gì, làm nghề phù hợp với lợi so sánh địa - Về tốc độ tăng trưởng giá trị sản uất ngành nông, lâm, phương, vùng; khuyến khích hộ có vốn, có kỹ thuật, có khả thuỷ sản giai đoạn 2013-2020 5,82% Trong nông nghiệp 5,6%, kinh doanh phát triển mạnh sản xuất kinh doanh lâm nghiệp 16,26%, thủy sản 7,44% Trong nội ngành nông nghiệp Ba là, nâng cao lực kinh tế quản lý kinh tế cho hộ 19 20 tốc độ tăng trưởng chăn nuôi 10,41%, trồng trọt 2,42%, dịch bồi dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật sản uất; Tập trung đào tạo nâng cao kiến thức cho cán quản lý, cán sở c ngu n vốn Tăng cường vốn đầu tư từ ngân sách cho nông - lâm - thủy sản nông thôn; tập trung chủ yếu vào số lĩnh vực: ây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản uất; đầu tư vào ngành công nghiệp phục vụ nông - lâm nghiệp, đầu tư đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, cán khuyến nông, chương trình phát triển vụ nông nghiệp 11,33% - Cơ cấu ngành nông, lâm có u hướng giảm dần từ 94,93% năm 2013 93% năm 2015 88,64% năm 2020 Ngành thuỷ sản tăng từ 4,71% năm 2013 lên 5,25% năm 2015 9,38% năm 2020 Ngành lâm nghiệp tăng từ 0,91% năm 2013 lên 1,75% năm 2015 1,98% năm 2020 Chăn nuôi dịch vụ nông nghiệp phải có u hướng tăng dần trồng trọt có u hướng giảm dần tương ứng qua năm ảng 3.1 Định hướng ch yển dịch cấ ản ất n ng nghiệp h yện Ea Kar đến năm 2020 Hiện trạng Quy hoạch Stt 1.1 a b c 1.2 1.3 Ngành Cơ cấu ngành nông nghiệp Nông nghiệp Trồng trọt Chăn n i Dịch vụ Lâm nghiêp Thuỷ sản Năm 2013 Năm 2015 Năm 2020 100,00 100,00 100,00 94,38 66,43 28,11 5,47 0,91 4,71 93,00 53,67 38,41 7,92 1,75 5,25 88,64 46,27 43,28 10,45 1,98 9,38 Nguồn: Quy hoạch tổng thể KT – XH huyện Ea Kar đến năm 2020 3.2.3 Tăng cường nguồn lực nông nghiệp t i Quy hoạch đất đai, tập trung đẩy nhanh tiến độ rà soát quy hoạch; Quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất nông nghiệp; Nâng cao hệ số sử dụng đất củng tăng suất ruộng đất o ng uyện Ea Kar cần tập trung đầu tư, phát triển nguồn nhân lực trực tiếp sản uất nông nghiệp ngành nghề nông thôn, ây dựng trung tâm dạy nghề cấp huyện; Tăng cường đào tạo, nông thôn giáo dục, y tế, văn hóa Có sách khuyến khích huy động vốn dân d V áp dụng ti n b SXNN: Cải tiến hình thức, nội dung, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác khuyến nông, lâm, ngư đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cấu SXNN kinh tế nông thôn có hiệu quả; Tổ chức mạng lưới khuyến nông, cộng tác viên; Đẩy mạnh công tác ứng dụng KHCN giống trồng, vật nuôi, thuỷ sản; Ứng dụng rộng rãi công nghệ nhân giống vô tính để nâng cao suất chất lượng ăn lâu năm; Đối với trồng trọt xây dựng mô hình, nhân rộng hệ thống canh tác thích nghi với tiểu vùng; Đối với chăn nuôi sản xuất cung ứng giống phát triển từ GP lên GGP, nghiên cứu cải thiện quy trình nuôi công tác quản lý chung; Đối với thuỷ sản xây dựng quy trình nuôi cho vùng, hình thành mạng lưới tư vấn kỹ thuật nuôi e Ph t t i n c sở vật ch t ỹ thuật t ong nông nghiệ v t c u hạ t ng sản u t nông thôn Một l , tiếp tục đầu tư ây dựng công trình thủy lợi, giao thông, điện để phục vụ yêu cầu sản uất, đời sống giao lưu hàng hóa thuận tiện Hai là, tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống công nghiệp nông thôn, công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, lúa gạo, trái cây, thủy sản, thịt, gia cầm, gia súc phát triển ngành nghề 21 22 công nghiệp chế biến có vai trò Ba là, phát triển hệ thống dịch vụ nông nghiệp, nông thôn Bốn là, phát triển hệ thống giáo dục, văn hóa, y tế, hệ thống nước sạch, giao thông nông thôn Năm l , tổ chức đào tạo thêm, đào tạo lại đội ngũ cán khoa học phục vụ nông nghiệp 3.2.4 Áp dụng mô hình liên kết kinh tế phù hợp vào SXNN - Tăng cường xã hội hóa công tác sản xuất cung ứng giống nhằm phát triển hệ thống sản xuất, cung cấp giống trồng, vật nuôi địa phương đảm bảo đáp ứng nhu cầu chỗ - Tăng cường áp dụng phương pháp sản xuất tiên tiến để nâng cao hiệu thâm canh, việc sử dụng máy móc để cày bừa, gieo cấy, bón phân, làm cỏ, bảo vệ thực vật, thu hoạch, sơ chế Trong thời gian tới, cần xúc tiến đẩy mạnh áp dụng mô hình liên kết kinh tế nông nghiệp, với tham gia nhiều đối tác sản xuất tiêu thụ nông sản nhằm đưa nông sản đến với thị trường, đáp ứng người tiêu dùng tìm kiến hội đem lại lợi nhuận tốt cho bên tham gia liên kết Dưới mô hình liên kết quan trọng phù hợp với địa phương, xếp theo thứ tự ưu tiên lựa chọn: Mô hình liên kết “4 nhà”: nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nước; Mô hình liên kết doanh nghiệp, ngân hàng, 3.2.6 Gia tăng kết sản xuất nông nghiệp Để gia tăng kết SXNN huyện, cần phải lựa chọn nông sản sản xuất phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng, ã đáp ứng theo yêu cầu thị trường; xây dựng kinh tế nông hộ trang trại phát triển theo hướng thâm canh, chuyên môn hoá, tập trung hoá; xây dựng doanh nghiệp, TX làm đầu mối tiêu thụ nông sản phát triển dịch vụ nông nghiệp, nông thôn Các trồng mạnh để phát triển nông nghiệp có hộ nông dân; Mô hình liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã; Mô hình liên kết doanh nghiệp, trang trại, ngân hàng; Mô hình liên kết tính hàng hóa cao, ổn định diện tích sản lượng năm gần lúa, ngô, mía, sắn, cà phê, loại trồng doanh nghiệp, hộ nông dân tổ hợp tác 3.2.5 Tăng cường thâm canh nông nghiệp có triển vọng giá trị sản xuất phát triển mạnh tiêu, cao su, cà phê, lúa, sắn, ngô Các vật nuôi mạnh trâu, bò, heo, - Nâng cao chất lượng công tác xây dựng triển khai quy hoạch, kế hoạch PTNN gắn với nhu cầu thị trường Thực chuyển gia cầm Đồng thời trọng nâng cao hiệu nuôi trồng thủy sản phát triển lâm nghiệp đổi cấu SXNN hợp lý theo khuynh hướng tăng tỷ lệ diện tích trồng tỷ lệ loại gia súc mà từ đem lại nhiều sản phẩm đơn vị diện tích Đối với ngành trồng trọt, phải bước tăng tỷ trọng trồng khác, đặc biệt trồng có giá trị kinh tế cao phục vụ xuất mang lại hiệu cao, tăng tỷ trọng sản xuất thức ăn cho gia súc - Đẩy mạnh việc áp dụng thành tựu tiến kỹ thuật, KHCN kinh nghiệm, sáng kiến quần chúng nhân dân 3.2.7 Phát triển sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn Huyện Ea Kar cần quan tâm số nội dung chủ yếu sau: Mạng lưới giao thông, thủy lợi, cải tạo phát triển hệ thống lưới điện nông thôn, phát triển mạng lưới bưu chính, viễn thông, phát thanh, truyền hình đảm bảo thông tin, liên lạc, phục vụ nâng cao dân trí, phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh phòng chống thiên tai, sở hạ tầng thương mại, dịch vụ 23 24 3.2.8 Hoàn thiện số sách liên quan Các sách kinh tế tác động đến phát triển nông nghiệp, dẫn dắt hoạt động chủ thể kinh tế nông nghiệp hành động phù hợp với lợi ích chung xã hội nguồn tài nguyên nông nghiệp huy động vào sản xuất cách hiệu để đạt đến mục tiêu kế hoạch định hướng Để thúc đẩy PTNN huyện, giải pháp nêu trên, thời gian tới, cần quan KẾT LUẬN Sản uất nông, lâm - nghiệp, thủy sản huyện Ea Kar 10 năm qua (2003-2013) có tăng trưởng bình quân 8,78% năm Trong thuỷ sản tăng trưởng cao với tốc độ tăng trung bình 22,36%; nông nghiệp 8,45% lâm nghiệp 5,34% Giá trị sản xuất nông, lâm- nghiệp, thủy sản tăng dần qua năm, năm 2013 đạt 3.409.698 triệu đồng tăng 1.939.893 triệu đồng so với tâm hoàn thiện số sách liên quan sau: Chính sách đất đai, sách phát triển nguồn nhân lực, sách thuế, tín dụng, sách hỗ trợ tiêu thụ nông sản 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ: Hoàn thiện hệ thống văn bản; Thúc đẩy thực tốt sách đa dạng hóa nguồn vốn; Có sách ưu tiên, khuyến khích cho doanh nghiệp nông nghiệp;Chính sách thúc đẩy, hỗ trợ nông dân, HTX, nhà khoa học, doanh nghiệp liên kết năm 2003 862.138 triệu đồng so với năm 2008 Trong sản xuất nông nghiệp, trồng trọt ngành có tỷ trọng cao nhất, chiếm 66,42%, Tỷ trọng ngành chăn nuôi có u hướng tăng trở thành ngành chiếm cấu lớn, trồng trọt chiếm tỷ lệ cao có u hướng ngày giảm, dịch vụ phục vụ trồng trọt chăn nuôi chiếm tỷ lệ thấp, giá trị gia tăng qua năm Cây công nghiệp lâu năm đóng vai trò chủ đạo hệ thống trồng huyện Ea Kar Trong giai đoạn vừa qua, diện tích công nghiệp lâu năm có u hướng giảm, suất 3.3.2 Đối với tỉnh Đăk Lăk: Thực tốt sách đất nông nghiệp Chính phủ; Hỗ trợ thỏa đáng quan tâm thường uyên đến tăng qua năm.Tuy nhiên, nông nghiệp huyện gặp nhiều khó khăn diện tích đất nông nghiệp ngày bị thu hẹp lại hộ nông dân; Tạo hội thuận lợi để nông hộ, sở sản xuất tiếp cận nguồn vốn cho SXNN; Xây dựng chế đặc thù hỗ trợ SXNN chuyển sang đất phi nông nghiệp Tình hình thời tiết diễn biến khó khăn, dịch bệnh bùng phát làm giảm giá trị sản xuất nông nghiệp 3.3.3 Đối với huyện Ea Kar: Thực tốt sách, pháp luật Nhà nước khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư vào Luận văn củng đưa giải pháp chủ yếu để phát triển nông nghiệp huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk quan trọng tập trung vào: nông nghiệp; Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước, trước hết quản lý thực tốt quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch SXNN; Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đạo kịp thời điều chỉnh quy hoạch - Phát triển sở sản uất - Chuyển dịch cấu SXNN - Tăng cường nguồn lực nông nghiệp - Lựa chọn mô hình liên kết - Tăng cường thâm canh nông nghiệp - Gia tăng kết sản uất Nhằm xây dựng nông nghiệp huyện phát triển theo hướng hàng hóa, với vùng sản xuất tập trung, đem lại hiệu kinh tế cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk, Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk, Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn