BÁO CÁO THUYẾT MINH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 XÃ NHÂN KHANG, HUYỆN LÝ NHÂN, TỈNH HÀ NAM

54 688 8
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2016, 11:20

BÁO CÁO THUYẾT MINH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 XÃ NHÂN KHANG, HUYỆN LÝ NHÂN, TỈNH HÀ NAM ĐẶT VẤN ĐỀ I TÍNH CẤP THIẾT CỦA QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ NHÂN KHANG Đất đai tài nguyên vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng công trình kinh tế, an ninh, quốc phòng Nhưng đất đai tài nguyên tái tạo được, cố định vị trí có giới hạn không gian Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 quy định “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước thống quản lý theo quy hoạch pháp luật, đảm bảo sử dụng mục đích có hiệu quả” Luật đất đai năm 1993, Luật đất đai sửa đổi năm 1998, năm 2001 Luật đất đai năm 2003 quy định "Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nội dung quản lý Nhà nước đất đai" "UBND cấp lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất địa phương trình Hội đồng nhân dân thông qua, trước trình quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt" Hiện nay, kinh tế nước ta phát triển mạnh mẽ theo chế thị trường có quản lý Nhà nước công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp cấp, ngành xếp, bố trí, sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm hiệu Dựa vào số liệu thống kê đất đai nhu cầu sử dụng đất đai ngành lập dự báo sử dụng đất đai Trên sở xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất bảo vệ quỹ đất đai thời gian trước mắt lâu dài phạm vi nước theo đối tượng mục đích sử dụng Trong quy hoạch sử dụng đất nước cấp (vùng, tỉnh, huyện, xã ) giải chung nhiệm vụ sử dụng hợp lý quỹ đất đai gắn với phân bố lực lượng sản xuất theo nguyên tắc từ xuống (từ tổng quát tới chi tiết) ngược lại chỉnh lý hoàn thiện từ lên Nhận thấy rõ vấn đề trên, đạo UBND huyện Lý Nhân, phòng Tài nguyên Môi trường huyện, UBND xã Nhân Khang tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2010 – 2015 II CƠ SỞ CỦA CÔNG TÁC QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ NHÂN KHANG 2.1 Căn pháp lý công tác quy hoạch sử dụng đất xã Nhân Khang - Luật đất đai năm 2003; - Nghị định 181/2004/NĐ-CP, ngày 24/10/2004 Chính phủ thi hành Luật Đất đai năm 2003; - Quyết định số 04/2005/QĐ-BTNMT, ngày 30/6/2005 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường ban hành quy trình lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; - Quyết định số 10/2005/QĐ-BTNMT ngày 24/10/2005 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường việc ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; - Các Nghị định: số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2007 số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ thi hành Luật Bảo vệ môi trường + Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 phủ, quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư + Thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 Bộ tài nguyên môi trường hướng dẫn lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất - Căn công văn số 2778/BTNMT-TCQLĐĐ Bộ Tài nguyên Môi trường việc "Giao Sở Tài nguyên Môi trường hướng dẫn UBND cấp huyện lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (20112015), triển khai quý IV/2009" - Quy hoạch sử dụng đất đai xã Nhân Khang giai đoạn 2001 – 2010 - Căn vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lý Nhân đến năm 2020 - Căn vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 quy hoạch đến năm 2020 huyện Lý Nhân - Căn vào nghị đại hội Đảng xã Nhân Khang nhiệm kỳ 20102015 - Căn quy hoạch hệ thống điểm dân cư nông thôn xã Nhân Khang - Báo cáo trị Đảng xã Nhân Khang - Báo cáo UBND xã Nhân Khang vấn đề phát triển kinh tế xã hội 2.2 Cơ sở thông tin số liệu, tư liệu đồ + Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lý Nhân đến năm 2020 + Quy hoạch sử dụng đất huyện Lý Nhân đến năm 2020 + Quy hoạch phát triển ngành, như: Công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông nghiệp, giao thông, thuỷ lợi + Niên giám thống kê huyện Lý Nhân năm 2006, 2007, 2008, 2009 + Số liệu kiểm kê đất đai năm 2005 + Số liệu kiểm kê đất đai năm 2010 + Số liệu thống kê đất đai, dân số, kinh tế xã hội năm 2007, năm 2008, năm 2009, 2010 xã Nhân Khang + Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2010 xã Nhân Khang III MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 3.1 Mục đích Đánh giá thực trạng tiềm đất đai xã , tạo tầm nhìn tổng quát phân bổ quỹ đất cho ngành, mục tiêu sử dụng đất đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội đến năm 2020 Khoanh định, phân bố đất đai phục vụ yêu cầu hoạt động kinh tế thời gian tới, sở để giao đất, xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm, đảm bảo hài hoà mục tiêu, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý có hiệu Làm định hướng cho việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngành, tạo sở cho việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất Tạo điều kiện cho việc thu hút dự án đầu tư, hình thành vùng sản xuất nông nghiệp, trung tâm văn hoá - xã hội dịch vụ, góp phần thực trình công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp nông thôn theo chiến lược phát triển kinh tế xã hội huyện đến năm 2020 Bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái giữ gìn cảnh quan thiên nhiên trình khai thác sử dụng đất đai 3.2 Yêu cầu Quy hoạch sử dụng đất phải đảm bảo tính khả thi, tính khoa học, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất huyện phê duyệt, đảm bảo đất đai sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội xã , tạo điều kiện thúc đẩy phát triển đồng ngành, lĩnh vực xã Quy hoạch sử dụng đất phải xây dựng đồng bộ, tham gia đóng góp ý kiến người dân xã, sở quan trọng để thực phương án quy hoạch Phương án quy hoạch phải tính toán sở nguồn vốn, khả thực địa phương, thể tính khả thi phương án IV PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH Trong trình thực dự án sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp điều tra thu thập bổ sung tài liệu, số liệu - Phương pháp kế thừa, phân tích tài liệu số liệu - Phương pháp chuyên gia, vấn - Phương pháp dự báo - Phương pháp đồ để thể thông tin V NỘI DUNG BÁO CÁO QUY HOẠCH XÃ NHÂN KHANG: GỒM PHẦN - Đặt vấn đề Phần I: Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội Phần II: Tình hình quản lý sử dụng đất đai Phần III: Đánh giá tiềm đất đai Phần IV: Phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Kết luận kiến nghị VI SẢN PHẤM CỦA DỰ ÁN BAO GỒM: + Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2015 xã Nhân Khang + Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2010, tỷ lệ 1:5.000 + Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1:5.000 + Bản trích lục thiết kế mặt khu vực giãn dân tỷ lệ 1:500 + Các bảng biểu phụ lục kèm theo PHẦN I ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI I ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG 1.1 Điều kiện tự nhiên 1.1.1 Vị trí địa lý Nhân Khang nằm phía Tây Nam huyện Lý Nhân, có tổng diện tích tự nhiên 586,72 ha, vùng đất phẳng có giáp ranh với xã sau: Phía Bắc giáp xã Đồng Lý xã Đức Lý Phía Nam giáp huyện Bình Lục Phía Đông giáp xã Nhân Chính Phía Tây giáp xã Đồng Lý Xã Nhân Khang nằm cách thị trấn Vĩnh Trụ 2,0 km phía Tây, vị trí tương đối thuận tiện cho việc phát triển kinh tế giao thông liên lạc với bên 1.1.2 Địa hình, địa mạo Xã Nhân Khang có địa hình tương đối phẳng, thuộc vùng đất đồng sông Hồng, so với địa bàn huyện, xã Nhân Khang có địa hình phẳng Tuy nhiên có chênh lệch cốt đất khu vực đất đất ruộng, với diện tích ruộng trùng chiếm khoảng 25% diện tích Do gặp không khó khăn cho sản xuất nông nghiệp Do biến đổi khí hậu nên nhiều vùng xã khô hạn trồng lúa cần có chuyển đổi sang trồng hoa màu cho thích hợp 1.1.3 Khí hậu Xã Nhân Khang nằm vùng nhiệt đới gió mùa, hàng năm có hai mùa rõ rệt mùa khô mùa mưa * Nhiệt độ : Theo số liệu khí tượng thủy văn cho thấy : Nhiệt độ trung bình năm từ 23 – 24,5 0C Nhiệt độ cao váo tháng 6,7 32,5oc Nhiệt độ thấp năm 6,5 oc vào tháng 12, Tổng tích ôn trung binh năm 8502oc - Lượng bốc bình quân từ 50-55% lượng mưa - Số nắng trung bình năm khoảng 1.300 – 1.400 * Hướng gió: Hướng gió thịnh hành mùa đông gió mùa Đông Bắc, mùa hè gió Đông Nam Xã Nhân Khang chịu ảnh hưởng gió bão (vào mùa mưa) kèm theo mưa lớn gió Tây Nam khô nóng, hai loại gió hàng năm gây thiệt hại không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp.\ * Lượng mưa Lượng mưa tương đối lớn phân bố không tháng năm Lượng mưa bình quân đạt 2000 mm Lượng mưa trung bình năm cao đạt tới 2400mm, thấp 1700mm Lượng mưa tập trung chủ yêu từ tháng 6-8 với 80% lượng mưa * Độ ẩm không khí - Độ ẩm trung bình: 85% - Độ ẩm cao nhất: 92% - Độ ẩm thấp :80% Thời tiết khí hậu nóng ẩm mưa nhiều ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp Mưa nhiều gây lụt lội vào mùa mưa, khô hạn thiếu nước vào mùa khô Ngoài hệ thống sông Châu Giang tác động đến lũ lụt xã 1.1.4 Thuỷ văn Nguồn nước chủ yếu cung cấp cho sản xuất nông nghiệp sinh hoạt nhân dân xã lấy từ sông Hồng chảy qua với chiều dài 2,2 km nhờ hệ thống kênh muơng Ngoài thôn xóm có nhiều ao, hồ nguồn nước ngầm dồi dào, chất lượng tốt để cung cấp nước cho sinh hoạt người dân 1.2 Các nguồn tài nguyên khác 1.2.1 Tài nguyên đất Đất đai xã Nhân Khang thuộc loại đất phù sa hệ thống sông Hồng, theo kết điều tra nông hóa thổ nhưỡng năm trước cho thấy : + Đất phù sa bồi hàng năm trung tính kiềm yếu: diện tích đê chịu ảnh hưởng trực tiếp hệ thống sông Hồng Đất có thành phần giới thịt nhẹ đến cát pha Hàm lượng lân kali cao, pH kcl=6,5-7,5, mùn=1-1,5%, N% trung bình, P2O5 K2O thấp, đất thích hợp trồng hóa màu ngô, đậu đỗ, rau loại + Đất phù sa không bồi đắp hàng năm không gley gley yếu : đất trung tính, it chua Thành phần giới từ trung bình đến thịt nặng Hàm lượng lân kali trung binh , pHkcl=5,6-7, mùn=1-1,5%, N% khá, P2O5 K2O Địa hình phẳng, thuận lợi cho trồng lúa loại màu Loại đất chủ yếu phân bố phía Nam đường 492 + Đất phù sa không bồi dắp hàng năm gley: đất chua Thành phần giới từ trung bình đến thịt nặng Hàm lượng lân kali trung binh, pH kcl=5,5-5,7, mùn=1-1,5%, N% khá, P2O5 K2O trung bình Địa hình phẳng, thuận lợi cho trồng lúa lúa kết hợp với thả cá phân bố chủ yếu Bắc đường 492 Nhìn chung đất đai xã Nhân Khang cho phép phát triển tốt lúa rau màu loại đảm bảo cung cấp nhu cầu cho nhân dân địa phương vùng lân cận 1.2.2 Tài nguyên nước Nước nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng, thành phần thiết yếu sống, môi trường định tồn phát triển bền vững đất nước Tài nguyên nước chủ yếu xã bao gồm: - Nước mặt: cung cấp chủ yếu nước sông Châu Giang ao, hồ, đầm, cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp Về sinh hoạt, 100% người dân thường dùng nước giếng khơi, giếng khoan nước mưa - Nước ngầm: Nước ngầm xã chủ yếu khai thác sử dụng qua hình thức giếng khoan, lượng nước dao động theo mùa, thường độ sâu từ - 10m 1.2.3 Tài nguyên nhân văn Nhân dân xã 100% người Kinh, có truyền thống lao động cần cù, có tinh thần yêu thương đùm bọc lẫn nhau, đoàn kết hoạt động đời sống xã hội Đó truyền thống quý báu địa phương Xóm công nhận làng văn hóa Các lễ hội tổ chức hàng năm điều kiện để người dân giao lưu trao đổi văn hóa 1.3 Cảnh quan môi trường Là xã nằm vùng nhiệt đới gió mùa, cối quanh năm xanh tốt, khí hậu lành mát mẻ Tuy nhiên, ngày công nghiệp, thương mại dịch vụ ngày phát triển làm cho tình trạng ô nhiễm môi trường ngày nghiêm trọng, việc vứt rác thải bừa bãi khu dân cư, khu chợ làm ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường sức khoẻ người Nguồn nước ngày có nguy ô nhiễm nguồn ô nhiễm vùng công nghiệp phía Bắc Hà Nội, Hà Nam (Tuy nhiên Nhân khang không chịu ảnh hưởng sông Đáy, sông Nhuệ) Là xã giáp gần với thị trấn Vĩnh Trụ củng chịu tác động lớn thị trấn cảnh quan môi trường sống người Cảnh quan có thay đổi mạnh mẽ theo xu hướng công nghiệp hóa đại hóa II THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm qua cho thấy, kinh tế xã có chuyển biến, cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, sản xuất nông nghiệp dịch vụ ngành nghề tiếp tục phát triển, sản xuất nông nghiệp mùa, suất sản lượng tăng Tuy nhiên, chuyển dịch cấu kinh tế, ngành nghề nông thôn chậm, cấu nông nghiệp chưa chuyển mạnh theo hướng sản xuất hàng hoá 2.1 Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế 2.1.1 Tăng trưởng kinh tế Năm 2009, kinh tế tiếp tục trì phát triển với tốc độ tăng trưởng cao, nhiều tiêu đạt vượt mục tiêu đề Tổng giá trị thu nhập năm đạt 85,77 tỷ đồng; tăng >10% so với năm 2008 Giá trị bình quân thu nhập đầu người đạt 9,0 triệu đồng/người/năm cao so với năm 2008 Cơ cấu kinh tế cụ thể sau: - Ngành Nông nghiệp đạt tỷ trọng 52% - Ngành Công nghiệp – TTCN XD chiếm 33% - Thương mại – dịch vụ chiếm 15% 2.1.2 Chuyển dịch cấu kinh tế Nền kinh tế xã năm gần có bước tăng trưởng Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực tăng tỷ trọng CN-TTCN Thương mại – Dịch vụ; giảm tỷ trọng nông nghiệp cụ thể là: + Nông nghiệp: giảm 0,7% so với năm 2005 + Công nghiệp –TTCN- XD: tăng 16,3% so với năm 2005 + Thương mại – dịch vụ: giảm 15,6% so với năm 2005 2.2 Thực trạng phát triển ngành kinh tế 2.2.1 Khu vực kinh tế nông nghiệp Sản xuất nông nghiệp diễn điều kiện thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, thời kỳ lúa trỗ thời tiết không thuận lúa bị lửng, lép nhiều, sâu bệnh, chuột phá gia tăng, tích cực phòng trừ ảnh hưởng không nhỏ Thực Nghị tỉnh ủy phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân đến 2020, sản xuất nông nghiệp đạo liệt, động viên khuyến khích nông dân bước chuyển dần sang sản xuất hàng hóa, HTX xây dựng vùng chuyên canh giống trồng có suất cao, khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, chăn nuôi thâm canh cá kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm - Thực trạng phát triển ngành trồng trọt: Đảm bảo nhu cầu sản lượng lương thực, diện tích trồng cụ thể: * Cây lúa: Với diện tích trồng lúa năm 452 ha; suất bình quân năm đạt 56,7 tạ/ha Sản lượng thóc năm 2563 * Cây ngô: Diện tích trồng ngô 248,6 ha, suất bình quân 64,2 tạ/ha; sản lượng 1594,9 * Cây đậu tương: Diện tích trồng đậu tương 228 ha, suất 14,0 tạ/ha, sản lượng đạt 331 - Thực trạng phát triển ngành chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi gặp nhiều khó khăn thiên tai ngập lụt năm 2008 rớt lại, dịch bệnh có nguy xảy ra, thức ăn chăn nuôi cao, giá sản phẩm chăn nuôi không ổn định Tuy nhiên hộ, chủ trang trại tiếp tục đầu tư phát triển Đàn trâu, bò có 222 giảm 178 so với năm 2005; Đàn lợn có 4950 tăng 280 so với năm 2005; đó: lợn nái sinh sản >500 con, lại lợn thương phẩm Tổng đàn gia cầm có 28800 giảm 6200 so với năm 2005; Nuôi trồng thủy sản thường xuyên hộ quan tâm, hộ chăn nuôi tăng cường đầu tư phát triển Với diện tích nuôi trồng thủy sản 30,96 ha, sản lượng cá ước đạt 74,7 2.2.2 Khu vực kinh tế CN-TTCN- XDCB Phát huy tiềm năng, nghề truyền thống, TTCN địa phương có số hộ gia đình sản xuất tiểu thủ công nghiệp Giải việc làm cho nhiều lao động Tổng giá trị đạt 28,3 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 15%, tỷ trọng chiếm 33% cấu 2.2.3 Dịch vụ thương mại Là địa phương sản xuất kinh doanh dịch vụ phát triển đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng có thu nhập cao Ngành dịch vụ chiếm cấu 15%, đạt 12,87 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 18% 2.3 Dân số, lao động việc làm thu nhập 2.3.1 Dân số * Biến động dân số : Theo số liệu phụ biểu 01, dân số toàn xã năm 2010 (tính đến tháng 5/2010) 9426 người tăng 656 người so với năm 2000 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,1 %, tổng số hộ 2455 hộ, quy mô hộ 3,55 người/1hộ * Hiện trạng dân số đất 10 Như đến năm 2020 diện tích đất thủy lợi 27,71 ha, giảm 0,11 ha, phần tăng 0,59 mở kênh mương rãnh thoát nước khu dân cư, phân giảm 0,7 chuyển sang đất giao thông mở rộng đường * Đất truyền dẫn lượng: Nhu cầu diện ngày tăng công nghiệp dịch vụ tăng nhanh Cần phải quy hoạch thêm 02 trạm điện sau: Xóm xóm 7, tổng diện tích 100 m2 Bên cạnh cần tận dụng nâng cao hiệu sử dụng, củng cố nâng cấp hệ thống đường dây * Đất bưu viễn thông: Để đáp ứng nhu cầu ngày tăng thông tin liên lạc xã cần quy hoạch bố trí xếp sửu dụng hợp lý phần diện tích có, không cần mở rộng thêm diện tích * Đất văn hóa: Nâng cao chất lượng sống người dân, xã dự kiến quy hoạch sau: - Nhà văn hóa xã khu UBND cũ với diện tích 3340 m2; - Nhà văn hóa xóm với diện tích 420 m2, đất nhà trẻ; - Nhà văn hóa xóm với diện tích 1265 m2; - Nhà văn hóa xóm với diện tích 488 m2; - Nhà văn hóa xóm với diện tích 1000 m2, đất lúa màu; - Nhà văn hóa xóm 11 với diện tích 1000 m2, đất lúa; - Nhà văn hóa xóm 12 với diện tích 1000 m2, đất mạ; - Quy hoạch công viên xanh khu UBND xã với diện tích 4200 m2, lấy vào đất hàng năm khác Ngoài nhà văn hóa thôn khác cần củng cố xây dựng lại để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa ngày tăng Như đến năm 2020 diện tích đất văn hóa 2,13 ha, tăng 1,28 Trong lấy vào đất giáo dục 0,22 ha,, đất trụ sở 0,34 ha, đất lúa 0,30 ha, đất trồng hàng năm khác 0,42 * Đất y tế: Diện tích đất y tế 0,35 ha, đến năm 2020 quy hoạch mở rộng thêm diện tích 400 m2, lấy vào đất mặt nước Ngoài cần nâng cao hiệu sử dụng để nâng cao nhu cầu khám chữa bệnh người dân xã * Đất Giáo dục: Việc nâng cao chất lượng, bước chuẩn hóa trường học địa bàn xã quan trọng Cùng với việc tính toán nhu cầu diện tích cho trường, xóm, thôn xã Trên sở soát lại toàn trường quy 40 hoạch cụ thể sau: - Quy hoạch trường mầm non xóm khu cửa quán với diện tích 6000 m2, lấy vào đất màu - Quy hoạch trường mầm non thôn xóm với diện tích 8000 m 2, lấy vào đất lúa Ngoài cần đầu tư xây dựng mua sắm trang thiết bị cho giảng dạy học tập Như đến năm 2020 diện tích 3,24 ha, phần tăng 1,40 ha, phần giảm 0,22 chuyển sang đất văn hóa * Đất Thể thao: Để đáp ứng nhu cầu thể thao xã, dự kiến quy hoạch sân vận động khu trung tâm xã cạnh UBND xã với diện tích 0,53 Đây khu trung tâm thể thao toàn xã để tổ chức hoạt động có quy mô lớn - Quy hoạch bể bơi với diện tích 1752 m2, khu UBND lấy vào đất mạ Như đến năm 2020 diện tích đất thể thao 1,76 ha, tăng 0,71 lấy vào đất lúa 0,18 ha, đất màu 0,53 * Đất chợ: Để đáp ứng cầu giao lưu trao đổi hàng hóa xã, UBND xã quy hoạch chợ khu xóm với diện tích 2000 m 2, lấy vào đất trồng lúa Như đến năm 2020 đất chợ 0,20 K Quy hoạch đất du lịch : Tạo đà cho chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp Phát huy tối đa điều kiện vị trí cảnh quan thiên nhiên địa phương Xã dự kiến quy hoạch khu du lịch dọc theo sồng Châu Giang với diện tích khoảng 100 ha, bao gồm toàn diện tích sông ven theo sông dùng để làm đất du lịch Đất chưa sử dụng : Đến năm 2020 diện tích đất chưa sử dụng 0,94 ha, khu vực ven đường dọc theo sông Châu Giang chuyển sang đất giao thông mở rộng tuyến đường dọc theo sông 2.3 Diện tích chuyển mục đích phải xin phép * Chu chuyển đất đai : - Trong giai đoạn quy hoạch diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích 62,64 Trong đó: + Diện tích đất lúa nước chuyển mục đích sang phi nông nghiệp phải xin phép 39,14 + Diện tích đất trồng hàng năm lại chuyển mục đích sang mục đích 41 phi nông nghiệp phải xin phép 21,27 - Đất trồng lâu năm chuyển sang mục đích phi nông nghiệp phải xin phép 2,19 - Diện tích đất nuôi trồng thủy sản chuyển mục đích sang phi nông nghiệp phải xin phép 0,04 - Diện tích đất phi nông nghiệp phải xin phép 1,22 - Đất trồng lúa cần phải xin phép chuyển sang đất trồng hàng năm khác khác 44,50 - Đất lúa nước cần phải xin phép chuyển sang đất nông nghiệp khác 2,2 * Cơ cấu đất đai năm 2020 Hiện trạng STT (1) Chỉ tiêu (2) TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN Kỳ cuối, đến năm 2020 Mã (3) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) (4) (5) (8) (8) 586.72 100.00 586.72 100.00 Đất nông nghiệp NNP 438.68 74.77 376.04 64.09 1.1 Đất lúa nước DLN 269.25 45.89 183.41 31.26 1.2 Đất trồng lúa nương LUN 1.3 Đất trồng hàng năm lại HNK 95.37 16.25 118.60 20.21 1.4 Đất trồng lâu năm CLN 47.71 8.13 45.52 7.76 1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 1.7 Đất rừng sản xuất RSX 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 26.35 4.49 26.31 4.48 1.9 Đất làm muối LMU 1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 2.20 0.37 Đất phi nông nghiệp PNN 147.10 25.07 210.68 35.91 Đất nông thôn ONT 50.69 8.64 58.90 10.04 Đất đô thị ODT 2.1 Đất xây dựng trụ sở quan, công trình nghiệp CTS 0.34 0.06 0.63 0.11 2.2 Đất quốc phòng CQP 2.3 Đất an ninh CAN 2.4 Đất khu công nghiệp SKK 42 2.5 Đất sở sản xuất kinh doanh SKC 0.27 0.05 42.35 7.22 2.6 Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ SKX 1.79 0.31 1.79 0.31 2.7 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 2.8 Đất di tích danh thắng DDT 2.9 Đất xử lý, chôn lấp chất thải DRA 0.58 0.10 2.10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 1.12 0.19 1.12 0.19 2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 6.49 1.11 6.53 1.11 2.12 Đất có mặt nước chuyên dùng SMN 6.53 1.11 6.28 1.07 2.13 Đất sông, suối SON 12.11 2.06 12.11 2.06 2.14 Đất phát triển hạ tầng DHT 67.76 11.55 80.39 13.70 2.14.1 Đất giao thông DGT 35.62 6.07 45.58 7.77 2.14.2 Đất thủy lợi DTL 27.82 4.74 27.71 4.72 2.14.3 Đất lượng DNL 0.20 0.03 0.20 0.03 2.14.4 Đất bưu viễn thông DBV 0.01 0.00 0.01 0.00 2.14.5 Đất văn hóa DVH 0.85 0.14 2.13 0.36 2.14.6 Đất y tế DYT 0.15 0.03 0.19 0.03 2.14.7 Đất giáo dục DGD 2.06 0.35 3.24 0.55 2.14.8 Đất thể thao DTT 1.05 0.18 1.13 0.19 2.14.9 Đất sở khoa học DKH Đất sở dịch vụ xã hội DXH Đất chợ DCH 0.20 0.03 2.15 Đất phi nông nghiệp khác PNK Đất chưa sử dụng DCS Đất đô thị DTD Đất khu bảo tồn thiên nhiên DBT Đất khu du lịch DDL 100.00 17.04 Đất khu dân cư nông thôn DNT 173.49 29.57 2.14.1 2.14.1 0.94 157.72 0.16 26.88 III ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI * Về kinh tế Trên sở tiềm kinh tế xã, điều kiện nguồn vốn đầu tư với đột biến lớn Đây phương án có mức độ khai thác sử dụng đất phù hợp, chủ yếu chuyển từ đất nông nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp Tích cực chuyển đổi cấu trồng tạo nên chuyển dịch cấu nông nghiệp chủ yếu xin chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trồng hoa màu 43 Duy trì tốc độ phát triển kinh tế, đặc biệt phát triển kinh tế phi nông nghiệp - Đáp ứng nhịp độ tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội xã đề ra, có phấn đấu tích cực sở phát huy nội lực kết hợp với nhân tố thuận lợi tác động từ bên - Hiệu sử dụng đất tương đối cao sở phát huy tối đa tiềm sản xuất đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất Sau thực xong phương án quy hoạch đẩy nhịp độ tăng trưởng kinh tế mức >10%/năm, thu nhập đầu người đạt >20 triệu đồng/năm * Về xã hội - Phát triển kinh tế điều kiện tạo thêm công ăn việc làm giải lao động dư thừa tăng thu nhập cho người dân - Đất cho mục đích phát triển hạ tầng đáp ứng điều kiện tốt để củng cố phát triển sở hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội, góp phần phát triển hàng hoá đồng thời nâng cao khả phục vụ đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân - Nâng cao trình độ dân trí, bước nâng cao lực lực lượng lao động thời gian tơi * Về môi trường - Quy hoạch đất đai, bố trí hợp lý đất ở, công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật tạo điều kiện cải thiện môi trường sống khu dân cư - Cảnh quan cải tạo hợp lý đặc biệt trình quy hoạch cần phải chỉnh trang khu dân cư, tạo hệ thống xanh - Tạo thiết chế xây dựng khu sản xuất phi nông nghiệp, nhà máy xí nghiệp có chất phát thải cao IV LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 4.1 Chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đến năm Kế hoạch sử dụng đất hàng năm STT (1) Chỉ tiêu Mã (2) (3) TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN Diện tích năm trạng (4) Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 (5) (6) (7) (8) (9) 586.72 586.72 586.72 586.72 586.72 586.72 Diện tích đến năm 44 Đất nông nghiệp NNP 438.68 432.57 426.91 421.62 416.25 410.03 1.1 Đất lúa nước DLN 269.25 263.13 257.89 252.42 247.24 240.69 1.2 Đất trồng lúa nương LUN 95.37 95.62 95.44 95.86 95.91 96.52 47.71 47.47 47.23 46.99 46.75 46.51 26.35 26.35 26.35 26.35 26.35 26.31 PNN 147.10 154.15 159.81 165.10 170.47 176.69 Đất nông thôn ONT 50.69 51.53 52.37 53.21 53.89 54.90 2.1 Đất xây dựng trụ sở quan, công trình nghiệp CTS 0.34 0.97 0.63 0.63 0.63 0.63 2.2 Đất quốc phòng CQP 2.3 Đất an ninh CAN 2.4 Đất khu công nghiệp SKK SKC 0.27 3.47 6.67 9.87 13.07 16.35 SKX 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 0.05 0.58 0.58 0.58 1.3 1.4 Đất trồng hàng HNK năm lại Đất trồng lâu CLN năm 1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 1.7 Đất rừng sản xuất RSX 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.9 Đất làm muối LMU 1.10 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 Đất nông khác Đất phi nghiệp nghiệp nông Đất sở sản xuất kinh doanh Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ Đất cho hoạt động khoáng sản Đất di tích danh thắng Đất xử lý, chôn lấp chất thải Đất tôn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất có mặt nước chuyên dùng NKH SKS DDT DRA TTN 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 NTD 6.49 6.51 6.53 6.53 6.53 6.53 SMN 6.53 6.53 6.52 6.28 6.28 6.28 2.13 Đất sông, suối SON 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 2.14 Đất phát triển hạ tầng DHT 67.76 70.12 72.02 72.98 74.47 76.40 45 Đất khu dân cư DNT nông thôn 157.72 158.35 160.07 161.21 161.89 164.73 4.1.1 Diện tích loại đất phân bổ * Năm 2011 - Diện tích đất lúa 263,13 ha, giảm 6,12 chuyển sang đất nghĩa trang nghĩa địa 0,02 ha, đất hạ tầng 1,60 ha, đất trồng hàng năm khác 4,5 - Đất trồng hàng năm khác 95,62 , tăng 0,25 - Đất lâu năm 47,47 ha, giảm 0,24 so với năm 2010 - Đất thủy sản 26,35 ha, không thay đổi so với năm 2010 - Đất 51,53 ha, tăng 0,84 so với năm 2010 - Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 3,47 ha, tăng 3,20 - Đất nghĩa trang nghĩa địa 6,51 ha, tăng 0,02 - Đất phát triển hạ tầng 70,12 ha, tăng 2,36 ha, mở rộng công trình giao thông, giáo dục * Năm 2012 - Diện tích đất lúa 257,89 ha, giảm 5,24 chuyển sang đất bãi rác 0,04 ha, đất nghĩa trang nghĩa địa 0,02 ha, đất hạ tầng 0,68 ha, đất trồng hàng năm khác 4,5 - Đất trồng hàng năm khác 95,44 , giảm 0,18 - Đất lâu năm 47,23 ha, giảm 0,24 so với năm 2011 - Đất thủy sản 26,35 ha, không thay đổi so với năm 2011 - Đất 52,37 ha, tăng 0,84 so với năm 2011 - Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 6,67 ha, tăng 3,20 - Đất bãi rác thải tăng 0,05 ha, so với năm 2011 - Đất nghĩa trang nghĩa địa 6,53 ha, tăng 0,02 - Đất mặt nước chuyên dùng 6,52 ha, giảm 0,01 - Đất phát triển hạ tầng 72,02 ha, tăng 1,90 ha, mở rộng công trình giao thông, văn hóa, giáo duc * Năm 2013 - Diện tích đất lúa 252,42 ha, giảm 5,47 chuyển sang đất hạ tầng 0,68 ha, đất trồng hàng năm khác 4,5 46 - Đất trồng hàng năm khác 95,86 , tăng 0,42 - Đất lâu năm 46,99 ha, giảm 0,24 so với năm 2012 - Đất thủy sản 26,35 ha, không thay đổi so với năm 2012 - Đất 53,21 ha, tăng 0,84 so với năm 2012 - Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 9,87 ha, tăng 3,20 - Đất bãi rác thải 0,58 ha, tăng 0,53 ha, so với năm 2012 - Đất nghĩa trang nghĩa địa 6,53 ha, không thay đổi so với năm 2012 - Đất mặt nước chuyên dùng 6,28 ha, giảm 0,24 - Đất phát triển hạ tầng 72,98 ha, tăng 0,96 ha, mở rộng công trình giao thông, văn hóa, giáo duc * Năm 2014 - Diện tích đất lúa 247,24 ha, giảm 5,18 chuyển sang đất hạ tầng 0,68 ha, đất trồng hàng năm khác 4,5 - Đất trồng hàng năm khác 95,91 , tăng 0,05 - Đất lâu năm 46,75 ha, giảm 0,24 so với năm 2013 - Đất thủy sản 26,35 ha, không thay đổi so với năm 2013 - Đất 53,89 ha, tăng 0,68 so với năm 2013 - Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 13,07 ha, tăng 3,20 - Đất bãi rác thải 0,58 ha, không thay đổi so với năm 2013 - Đất nghĩa trang nghĩa địa 6,53 ha, không thay đổi so với năm 2013 - Đất phát triển hạ tầng 74,47 ha, tăng 1,49 ha, mở rộng công trình giao thông, văn hóa, giáo duc, thể thao * Năm 2015 - Diện tích đất lúa 240,69 ha, giảm 6,55 chuyển sang đất 0,77 ha, đất hạ tầng 1,78 ha, đất trồng hàng năm khác 4,0 - Đất trồng hàng năm khác 96,52 , tăng 0,61 - Đất lâu năm 46,51 ha, giảm 0,24 so với năm 2014 - Đất thủy sản 26,31 ha, giảm 0,04 so với năm 2014 - Đất 54,90 ha, tăng 1,01 so với năm 2014 - Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 16,35 ha, tăng 3,28 - Đất bãi rác thải 0,58 ha, không thay đổi so với năm 2014 47 - Đất nghĩa trang nghĩa địa 6,53 ha, không thay đổi so với năm 2014 - Đất phát triển hạ tầng 76,40 ha, tăng 1,93 ha, mở rộng công trình giao thông, văn hóa, giáo duc, thể thao, chợ 4.2 Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép theo năm * Năm 2011: - Trong năm 2011 diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích 6,11 Trong đó: + Diện tích đất lúa nước chuyển mục đích sang phi nông nghiệp phải xin phép 1,62 + Diện tích đất trồng hàng năm khác chuyển mục đích sang phi nông nghiệp phải xin phép 4,25 + Diện tích đất lâu năm chuyển mục đích sang phi nông nghiệp phải xin phép 0,24 - Diện tích đất lúa chuyển sang đất trồng hàng năm khác 4,5 * Năm 2012: - Trong năm 2012 diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích 5,66 Trong đó: + Diện tích đất lúa nước chuyển mục đích sang phi nông nghiệp phải xin phép 0,74 + Diện tích đất trồng hàng năm khác chuyển mục đích sang phi nông nghiệp phải xin phép 4,68 + Diện tích đất lâu năm chuyển mục đích sang phi nông nghiệp phải xin phép 0,24 - Diện tích đất lúa chuyển sang đất trồng hàng năm khác 4,5 * Năm 2013: - Trong năm 2013 diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích 5,29 Trong đó: + Diện tích đất lúa nước chuyển mục đích sang phi nông nghiệp phải xin phép 0,97 + Diện tích đất trồng hàng năm khác chuyển mục đích sang phi nông nghiệp phải xin phép 4,08 + Diện tích đất lâu năm chuyển mục đích sang phi nông nghiệp phải xin phép 0,24 48 - Diện tích đất lúa chuyển sang đất trồng hàng năm khác 4,5 * Năm 2014: - Trong năm 2014 diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích 5,37 Trong đó: + Diện tích đất lúa nước chuyển mục đích sang phi nông nghiệp phải xin phép 0,68 + Diện tích đất trồng hàng năm khác chuyển mục đích sang phi nông nghiệp phải xin phép 4,45 + Diện tích đất lâu năm chuyển mục đích sang phi nông nghiệp phải xin phép 0,24 - Diện tích đất lúa chuyển sang đất trồng hàng năm khác 4,5 * Năm 2015: - Trong năm 2015 diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích 6,22 Trong đó: + Diện tích đất lúa nước chuyển mục đích sang phi nông nghiệp phải xin phép 2,55 + Diện tích đất trồng hàng năm khác chuyển mục đích sang phi nông nghiệp phải xin phép 3,39 + Diện tích đất lâu năm chuyển mục đích sang phi nông nghiệp phải xin phép 0,24 + Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp 0,04 - Diện tích đất lúa chuyển sang đất trồng hàng năm khác 4,0 V HIỆU QUẢ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 5.1 Hiệu phương án quy hoạch 5.1.1 Hiệu kinh tế Phương án quy hoạch sử dụng đất phân bổ đất đai hợp lý cho mục đích sử dụng đặc biệt công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ Cụ thể: - Tốc độ tăng trưởng kinh tế >10 %/năm, thu nhập đầu người đạt >20 trđ/năm - Các ngành kinh tế phát triển xứng với tiềm vị trí thuận lợi xã Nhân Khang - Đa dạng ngành kinh tế sở khai thác hết tiềm đất đai vị trí xã 49 5.1.2 Hiệu xã hội Phương án quy hoạch sử dụng đất tạo ổn định xã hội: - Thực tốt công tác quản lý Nhà nước đất đai, tình trạng lấn chiếm, tranh chấp, khiếu nại đất đai - Ổn định hạ tỷ lệ phát triển dân số xuống ổn định mức 0,85% - Tỷ lệ trẻ em đến trường với tỷ lệ cao, đạt 100% - Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 5% - Đời sống văn hoá trình độ dân trí người dân nâng lên - Trận tự an toàn xã hội ổn định 5.1.3 Hiệu môi trường Phương án quy hoạch sử dụng đất xây dựng quan điểm phát triển bền vững, đảm bảo phát triển lâu dài Cụ thể: - Cải thiện môi trường sống, tình trạng suy thoái, ô nhiễm đất ngày giảm - Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, thương mại dịch vụ kết hợp phát triển sản xuất với vấn đề môi trường - Tạo cảnh quan hợp lý, kết hợp với hệ thống xanh tạo môi trường xanh - Áp dụng công nghệ sản xuất, sản xuất phi nông nghiệp 5.2 Các giải pháp thực 5.2.1 Giải pháp đầu tư - Tìm nguồn kinh phí từ Nhà nước, tỉnh, huyện để đầu tư cho sở hạ tầng như: giao thông, thuỷ lợi, xây dựng bản, trường học, y tế cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân - Bố trí đất cho điểm sản xuất kinh doanh phải có giải pháp kỹ thuật làm giảm thiểu tính độc hại chất thải, đồng thời có biện pháp xử lý, tránh gây ô nhiễm môi trường, phá hoại cân môi trường sinh thái - Huy động tiền vốn nhân lực nhân dân vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát triển sản xuất để có nguồn lực tài chính, phát huy khai thác hết nội lực địa phương từ nguồn thu, khoản thuế 5.2.2 Giải pháp tổ chức hành - Để phương án quy hoạch sử dụng đất có tính khả thi cao, cần thực đồng hệ thống quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Sau quy hoạch sử dụng đất phê duyệt, UBND xã chịu trách nhiệm tổ chức thực quy hoạch giao trách nhiệm cho ban ngành chức năng, thôn xóm có nhiệm vụ thực theo phương án quy hoạch sử dụng đất đề Trên sở quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, đưa tiêu kế hoạch sử dụng đất vào hệ thống 50 tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội chung xã, tạo đà cho phát triển toàn diện - Các ban ngành đoàn thể phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân thực tốt nội dung quy hoạch duyệt - Xây dựng chế tài hợp lý, xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm quy hoạch 5.2.3 Hoàn thiện sách - Thực đồng nội dung quản lý Nhà nước đất đai, đồng thời đưa nội dung, nhiệm vụ quản lý Nhà nước đất đai theo phương án quy hoạch - Xây dựng sách đất đai cụ thể hoá điều khoản Luật đất đai văn sau Luật Trung ương, đảm bảo kịp thời phù hợp với tình hình thực tế địa phương - Quan tâm đến sách biện pháp, quy trình công nghệ, tiến khoa học kỹ thuật để áp dụng cho đạt hiệu cao đơn vị diện tích đất đai - Quan tâm giải thoả đáng sách đền bù giải phóng mặt thu hồi đất nhân dân, giải tranh chấp đất đai theo Luật, chuyển mục đích sử dụng đất theo phương án quy hoạch sử dụng đất phê duyệt - Đẩy nhanh tốc độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thống quản lý đất đai, việc theo dõi biến động chuyển quyền sử dụng đất - Đề nghị cấp kinh phí đo đạc lập đồ địa giúp cho công tác quản lý đất đai chặt chẽ 5.2.4 Giải pháp khoa học công nghệ Ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật chuyển giao công nghệ vào sản xuất Khuyến khích đầu tư chiều sâu, đổi công nghệ để tạo sản phẩm có giá trị cao Chuyển đổi cấu sản xuất theo hướng công nghiệp hoá, đại hoá Chuyển đổi cấu trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá Áp dụng công nghệ sản xuất tạo sản phẩm sạch, giảm thiểu chất phát thải ảnh hưởng tới môi trường sinh thái 51 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ I KẾT LUẬN Quy hoạch sử dụng đất nội dung quản lý Nhà nước đất đai, nhằm đáp ứng nhu cầu cho ngành thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng, sở khoa học pháp lý để quản lý sử dụng đất có hiệu tiết kiệm Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thực đầy đủ tính chất Theo phương án quy hoạch sử dụng đất, đến năm 2020 quỹ đất đai xã phân bổ sau: + Đất nông nghiệp có diện tích 376,04 ha, chiếm 64,09 % tổng diện tích tự nhiên - Đất trồng lúa nước có diện tích 183,41 ha; - Đất trồng hàng năm lại có diện tích 118,60 ha; - Đất trồng lâu năm 45,52 ha; - Đất nuôi trồng thủy sản có diện tích 26,31 - Đất nông nghiệp khác có diện tích 2,2 + Đất phi nông nghiệp có diện tích 210,68 ha, chiếm 35,918% tổng diện tích đất tự nhiên, đó: - Đất nông thôn 58,90 ha; - Đất trụ sở quan công trình nghiệp có diện tích 0,63 ha; - Đất sở sản xuất kinh doanh 42,35 ha; - Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm xứ có diện tích 1,79 ha; - Đất bãi thải, xử lý chất thải có diện tích 0,58 ha; - Đất tôn giáo tĩn ngưỡng: 1,12 ha; - Đất nghĩa trang nghĩa địa có diện tích 6,53 ha; - Đất mặt nước chuyên dùng 6,28 ha; - Đất phát triển hạ tầng có diện tích 80,39 Việc phân bổ quỹ đất Nhân Khang cho ngành, lĩnh vực phương án quy hoạch tính toán đáp ứng nhu cầu sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, theo định mức sử dụng đất khai thác vị trí thuận lợi ưu xã II KIẾN NGHỊ Đề nghị phòng Tài nguyên Môi trường thẩm định UBND huyện Lý Nhân phê duyệt quy hoạch để phương án quy hoạch sử dụng đất xã Nhân Khang 52 sớm có hiệu lực thực Đề nghị UBND huyện phòng chức thường xuyên kiểm tra, theo dõi, tạo điều kiện thuận lợi để phương án quy hoạch thực Đề nghị UBND huyện Lý Nhân UBND Tỉnh Hà Nam dành cho xã Nhân Khang nguồn vốn ưu tiên để phương án quy hoạch sớm hoàn thành Tạo điều kiện thuận lợi sách, phát huy tiềm nội lực, tranh thủ nguồn vốn đầu tư từ bên nhằm thực tốt phương án quy hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội xã với tiềm vốn có MỤC LỤC 53 IV KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐƯỢC DUYỆT ĐẾN NĂM 2010 .24 4.1 Kết thực tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phê duyệt 24 5.2 Các giải pháp thực 50 5.2.1 Giải pháp đầu tư 50 54 [...]... KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐƯỢC DUYỆT ĐẾN NĂM 2010 4.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt Uỷ ban nhân dân xã Nhân Khang đã lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2001 - 2010 đã được Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt Xã đã triển khai việc thu hồi đất, giao đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt Kết... trạng sử dụng đất tỷ lệ 1/5.000 15 1.4 Quản lý quy hoạch, kế hoạch hóa việc sử dụng đất Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nên trong những năm qua việc lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất ở xã đã được triển khai khá tốt, xã đã tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 - 2010 đã được các ngành chức năng thẩm định Đây thực sự là hành lang... quan đến đất đai, Uỷ ban nhân dân xã đã tổ chức việc thu các loại thuế sử dụng đất, thuế nhà đất, thuế chuyển quy n sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất trên cơ sở hệ thống các văn bản đã ban hành; ngoài ra còn có các nguồn kinh phí do Nhà nước cung cấp 1.9 Quản lý và phát triển thị trường quy n sử dụng đất trong thị trường bất động sản Quản lý và phát triển thị trường quy n sử dụng đất. .. lang pháp lý, là cơ sở để quản lý và sử dụng đất đai, tạo điều kiện cho người sử dụng đất yên tâm đầu tư nhằm sử dụng đất có hiệu quả theo quy hoạch và pháp luật Công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của xã Nhân Khang được thực hiện tốt và đúng thời gian quy định Luôn tổng hợp nhu cầu mới phát sinh để đề nghị tỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất, nhất là các công trình để tạo vốn từ quỹ đất theo chỉ... quá trình thực hiện quy hoạch kỳ trước * Thuận lợi - Việc lập quy hoạch giai đoạn trước đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch, vì vậy đã tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi trong quá trình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn xã - Quy hoạch sử dụng đất đã được cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã nhận thức đúng vai trò và tầm quan trọng, quy hoạch đất được chính quy n xã công khai trong... nhận quy n sử dụng đất Nhìn chung việc đăng ký quy n sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quy n sử dụng đất trong những năm qua đã được địa phương và người dân quan tâm Công tác cấp giấy chứng nhận quy n sử dụng đất trên địa bàn xã trong thời gian qua đã được thực hiện một cách nghiêm túc Xã đã cấp được giấy chứng nhận quy n sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân. .. Định hướng sử dụng đất trồng cây hàng năm khác: đến năm 2020 diện tích là 118,60 ha, giảm 23,23 ha, do chuyển sang đất phi nông nghiệp - Định hướng sử dụng đất trồng cây lâu năm: đến năm 2020 diện tích là 45,52 ha, giảm 2,19 ha, do chuyển sang đất ở - Định hướng phát triển và sử dụng đất nuôi trồng thủy sản: theo kế hoạch diện tích đất nuôi trồng thủy sản năm 2020 giảm 0,04 ha do chuyển sang đất phi nông... Uỷ ban nhân dân huyện Công tác lập kế hoạch sử dụng đất của xã luôn theo hướng chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất góp phần đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất và tạo điều kiện phát triển nhanh các thành phần kinh tế 1.5 Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng Việc giao đất ổn định lâu dài cho các đối tượng sử dụng là... gây áp lực rất lớn đối với quỹ đất đai của xã Vì vậy, việc xác định nhu cầu sử dụng đất là vấn đề rất cấp thiết cần được giải quy t trong phương án quy hoạch sử dụng đất của xã đến năm 2020 2.1.1 Nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp * Định hướng sử dụng đất nông nghiệp: 33 - Chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích hợp với điều kiện sinh thái từng khu vực, hình thành các vùng sản xuất tập trung,... trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất; căn cứ vào mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội của xã , dựa trên cơ sở dự báo biến động sử dụng đất, nhu cầu sử dụng đất của các ngành, khả năng đáp ứng về số lượng và chất lượng đất đai, Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của xã Nhân Khang được xây dựng theo phương án là phải đáp 35 ứng được nhu cầu đất cho các ngành, các lĩnh
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THUYẾT MINH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 XÃ NHÂN KHANG, HUYỆN LÝ NHÂN, TỈNH HÀ NAM, BÁO CÁO THUYẾT MINH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 XÃ NHÂN KHANG, HUYỆN LÝ NHÂN, TỈNH HÀ NAM, BÁO CÁO THUYẾT MINH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 XÃ NHÂN KHANG, HUYỆN LÝ NHÂN, TỈNH HÀ NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay