Giáo án sinh học 9 2015 2016 theo định hướng phát triển năng lực.

175 970 8
  • Loading ...
1/175 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2016, 10:07

Dạy học theo định hướng phát triển năng lực là một trong những nhiệm vụ cần thiết trong quá trình thực hiện nghị quyết 29, Đổi mới căn bản và toàn diện nên giáo dục việt nam. Để soạn giáo án theo hướng phát triển năng lực giáo viên cần quan tâm đến các năng lực cân đạt Ngày soạn: 20/8/2015 CHƯƠNG III ADN ADN VÀ GEN Tiết Bài 15 I MỤC TIÊU - Học sinh phân tích thành phần hoá học ADN đặc biệt tính đặc thù hình dạng - Mô tả cấu trúc không gian ADN theo mô hình J Oatsơn F rick - Phát triển kĩ quan sát phân tích kênh hình II PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - PP trực quan, PP vấn đáp tìm tòi, PP thuyết trình giảng giải, PP hoạt động nhóm III CHUẨN BỊ - Tranh phóng to hình 15 SGK - Mô hình phân tử ADN - Bài giảng powerpoi IV HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số Kiểm tra Không kiểm tra Bài GV: ADN sở vật chất tượng di truyền cấp độ phân tử Vậy ADN có cấu trúc chức nào, hôm tìm hiểu ADN Hoạt động 1: Cấu tạo hoá học phân tử ADN Hoạt động GV - GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK để trả lời câu hỏi: - Nêu cấu tạo hoá học ADN? - Vì nói ADN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân? - Yêu cầu HS đọc lại thông tin, quan sát H 15, thảo luận nhóm trả lời: -Vì ADN có tính đa dạng đặc thù? - GV nhấn mạnh: cấu trúc theo nguyên tắc đa phân với loại nuclêôtit khác yếu tố tạo nên tính đa dạng đặc thù ? Tính đa dạng đặc thù ADN Hoạt động HS - HS nghiên cứu thông tin SGK nêu câu trả lời, rút kết luận + Vì ADN nhiều đơn phân cấu tạo nên - Các nhóm thảo luận, thống câu trả lời Kết luận: - ADN cấu tạo từ nguyên tố C, H, O, N P - ADN thuộc loại đại phân tử có kích thước lớn khối lượng lớn - Cấu tạo theo NT đa phân mà đơn phân nuclêôtit (gồm loại A,T,G, X ) - Các nuclêôtit xếp theo chiều dọc tạo có ý nghĩa sinh vật? thành chuỗi nuclêôtit (1 mạch phân tử ADN) - Phân tử ADN loài sinh vật đa dạng đặc thù số lượng, thành phần trình tự xếp loại nuclêôtit ? Sự hiểu biết tính đa dạng đặc - Tính đa dạng đặc thù ADN thù ADN có ứng dụng sở phát triển cho tính đa dạng đặc thù cuốc sống ngày? sinh vật Hoạt động 2: Cấu trúc không gian phân tử ADN Hoạt động GV - Yêu cầu HS đọc thông tin SGK, quan sát hình ảnh mô hình phân tử ADN để: - Cho HS thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập - Phân tử ADN gồm mạch?Các mạch xếp không gian? - Mỗi chu kì xoắn có kích thước số lượng cặp Nu- bao nhiêu? - Các loại nuclêôtit mạch liên kết với thành cặp? - Bài tập vận dụng: Giả sử trình tự đơn phân đoạn mạch ADN sau: (GV tự viết lên bảng) + Hãy xác định trình tự nuclêôtit mạch lại? +Đếm số lượng loại đơn phân A, T, G, X đoạn mạch ADN - Yêu cầu HS lên bảng trình bày kiến thức lên BĐTD GV HS nhận xét hoàn thiên BĐTD Hoạt động HS - HS quan sát hình, đọc thông tin ghi nhớ kiến thức - HS lên trình bày tranh mô hình - Lớp nhận xét, bổ sung Kết luận: - Cấu trúc không gian ADN theo Oatxơn Crick: + Phân tử ADN chuỗi xoắn kép, gồm mạch đơn song song, xoắn quanh trục theo chiều từ trái sang - GV yêu cầu tiếp: - Nêu hệ nguyên tắc bổ sung? phải + Mỗi vòng xoắn cao 34A0 gồm 10 cặp Nu-, đường kính vòng xoắn 20 A0 + Các Nu- mạch liên kết liên kết hiđro tạo thành cặp AT; G-X theo nguyên tắc bổ sung - Hệ nguyên tắc bổ sung: + Do tính chất bổ sung mạch nên biết trình tự đơn phân mạch suy trình tự đơn phân mạch + Tỉ lệ loại đơn phân ADN: A = T; G = X  A+ G = T + X (A+ G): (T + X) = Củng cố - Kiểm tra câu 5, SGK Hướng dẫn học nhà - Học trả lời câu hỏi, làm tập vào tập - Làm tập sau: 1, Cho trình tự Nu mạch đơn sau: - A-T-G-X-T-T-A-X-X-GXác định trình tự Nu mạch đơn lại 2, Cho đoạn mạch ADN có 150A, 250X - Tính số Nu loại phân tử ADN - Tính tổng số loại Nu phân tử ADN đó? Ngày soạn: 20/8/2015 Tiết Bài 20 THỰC HÀNH QUAN SÁT VÀ LẮP MÔ HÌNH ADN I MỤC TIÊU - Củng cố cho HS kiến thức cấu trúc phân tử ADN - Rèn kĩ quan sát phân tích mô hình ADN II CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC - Kĩ hợp tác ứng xử - Kĩ thu thập xử lý thông tin - Kĩ quản lý thời gian đảm nhận trách nhiệm III CÁC PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC - Thí nghiệm, thực hành, dạy học nhóm, PP trực quan IV CHUẨN BỊ - Tranh hình phân tử ADN V HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Khám phá Dẫn dắt học sinh từ cấu trúc hóa học cấu trúc không gian AND, kiểm nghiệm xem thực tế sao? Hoạt động Quan sát mô hình cấu trúc không gian phân tử ADN qua mô hình động GV trình chiếu Hoạt động GV Hoạt động HS - GV hướng dẫn HS quan sát mô hình - HS quan sát kĩ mô hình, vận dụng phân tử ADN, thảo luận: kiến thức học nêu được: - Vị trí tương đối mạch + ADN gồm mạch song song, xoắn nuclêôtit? phải - Chiều xoắn mạch? - Đường kính vòng xoắn? Chiều cao + Đường kính 20A0, chiều cao 34A0 vòng xoắn? gồm 10 cặp nuclêôtit/ chu kì xoắn - Số cặp nuclêôtit chu kì xoắn? + Các nuclêôtit liên kết thành cặp - Các loại nuclêôtit liên kết với theo nguyên tắc bổ sung: thành cặp? A – T; G – X - GV gọi HS lên trình bày mô - Đại diện nhóm trình bày hình Hoạt động 2: Lắp ráp mô hình cấu trúc không gian phân tử ADN Do mô hình cấu trúc phân tử ADN nên GV cho học sinh phân tích kĩ mô hình vẽ hình 15 SGK vào Thực hành/ luyện tâp - Từ mô hình AND HS quan sát kĩ, nhận xét: + Muốn tính chiều dài nào? + Tính số liên kết hidro nào? + Tính % loại Nu nào? - Vẽ mô hình AND vào Vận dụng Làm số bào tập AND: Bài Giả sử mạch ADN có số lượng nuclêôtit là: A 1= 150; G1 = 300 Trên mạch có A2 = 300; G2 = 600 Dựa vào nguyên tắc bổ sung, tìm số lượng nuclêôtit loại lại mạch đơn số lượng loại nuclêôtit đoạn ADN, chiều dài ADN Đáp án: Theo NTBS: A1 = T2 = 150 ; G1 = X2 = 300; A2 = T1 = 300; G2 = X1 = 600 => A1 + A2 = T1 + T = A = T = 450; G = X = 900 Tổng số nuclêôtit là: A+G +T+X = N Chiều dài ADN là: N/2x 3,4 Bài Một phân tử ADN có tổng số Nu 2400 Trong T = 250 Nu - Tính số Nu loại - Tính chiều dài phân tử ADN trên? Bài Một phân tử ADN có tổng số loại Nu 1744, G nhiều A 650 - Xác định số lượng loại Nu phân tử ADN - Tính số liên kết Hidro có phân tử ADN Ngày soạn: 28/8/2015 ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN Tiết Bài 16 I MỤC TIÊU - Học sinh trình bày nguyên tắc tự nhân đôi ADN - Nêu chất hoá học gen - Phân tích chức ADN - Tiếp tục phát triển kĩ quan sát phân tích kênh hình II PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - PP trực quan, PP vấn đáp tìm tòi, PP thuyết trình giảng giải, PP hoạt động nhóm III CHUẨN BỊ - Tranh phóng to hình 16 SGK - Hình ảnh, máy chiếu IV HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ - Nêu cấu tạo hoá học ADN? Vì ADN đa dạng đặc thù? - Mô tả cấu trúc không gian ADN? Hệ nguyên tắc bổ sung nào? Bài Hoạt động 1: ADN tự nhân đôi theo nguyên tắc nào? Hoạt động GV - GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK trả lời câu hỏi: - Quá trình tự nhân đôi ADN diễn đâu? vào thời gian nào? - Yêu cầu HS tiếp tục nghiên cứu thông tin, quan sát H 16, thảo luận câu hỏi mục SGK - Yêu cầu HS mô tả lại sơ lược trình tự nhân đôi ADN GV nhận xết đánh giá đưa KL Hoạt động HS - HS nghiên cứu thông tin đoạn 1, SGK trả lời câu hỏi - Rút kết luận + ADN tự nhân đôi diễn nhân tế bào, NST kì trung gian + ADN tự nhân đôi theo mẫu ban đầu - Các nhóm thảo luận, thống ý kiến - HS lên mô tả tranh, lớp nhận xét, đánh giá - Quá trình tự nhân đôi: + mạch ADN tách dần theo chiều dọc + Các nuclêôtit mạch ADN liên kết với nuclêôtit tự môi trường nội bào theo NTBS + mạch ADN dần hình thành dựa mạch khuôn ADN mẹ ngược chiều + Kết quả: cấu tạo ADN hình thành giống giống ADN mẹ, ADN có mạch mẹ, mạch tổng hợp từ nguyên liệu nội bào (Đây sở phát triển hiệ tượng di truyền) + Quá trình tự nhân đôi ADN diễn - Quá trình tự nhân đôi ADN diễn theo nguyên tắc: Nguyên tắc khuôn theo nguyên tắc nào? mẫu, nguyên tắc bổ sung nguyên tắc - GV nhấn mạnh tự nhân đôi đặc giữ lại nửa tính quan trọng có ADN Hoạt động 2: Bản chất gen Hoạt động GV - GV thông báo khái niệm gen + Thời Menđen: quy định tính trạng thể nhân tố di truyền + Moocgan: nhân tố di truyền gen nằm NST, gen xếp theo chiều dọc NST di truyền + Quan điểm đại: gen đoạn phân tử ADN có chức di truyền xác định - Bản chất hoá học gen gì? Gen có chức gì? Hoạt động HS - HS lắng nghe GV thông báo - HS dựa vào kiến thức biết để trả lời Kết luận: - Gen đoạn phân tử ADN có chức di truyền xác định - Bản chất hoá học gen ADN - Chức gen cấu trúc mang thông tin quy định cấu trúc loại prôtêin Hoạt động 3: Chức ADN Hoạt động GV - GV phân tích chốt lại chức ADN - GV nhấn mạnh: tự nhân đôi ADN dẫn tới nhân đôi NST  phân bào  sinh sản Hoạt động HS - HS nghiên cứu thông tin - Ghi nhớ kiến thức Kết luận: - ADN nơi lưu trữ thông tin di truyền (thông tin cấu trúc prôtêin) - ADN thực truyền đạt thông tin di truyền qua hệ tế bào thể Củng cố - Tại ADN tạo qua chế tự nhân đôi lại giống hệt ADN mẹ ban đầu? a Vì ADN tạo theo nguyên tắc khuôn mẫu b Vì ADN tạo theo nguyên tắc bổ sung c Vì ADN tạo theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo toàn d Vì ADN tạo từ mạch đơn ADN mẹ - Bài tập: Một gen có A = T = 600 nuclêôtit, G = X = 900 nuclêôtit Khi gen tự nhân đôi lần môi trường nội bào phải cung cấp nuclêôtit loại? Đáp án: A = T = 600; G =X = 900 Hướng dẫn học nhà - Học trả lời câu hỏi 1, ,3 SGK trang 50 - Làm tập - Đọc trước 17 Ngày soạn: 28/8/2015 MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN Tiết Bài 17 I MỤC TIÊU - Học sinh mô tả cấu tạo sơ chức ARN - Biết xác định điểm giống khác ARN ADN - Trình bày sơ trình tổng hợp ARN đặc biệt nêu nguyên tắc trình - Tiếp tục phát triển kĩ quan sát, phân tích kênh hình tư phân tích, so sánh II PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - PP trực quan, PP vấn đáp tìm tòi, PP thuyết trình giảng giải, PP hoạt động nhóm Kĩ thuật BĐTD III CHUẨN BỊ - Tranh phóng to hình 17.1; 17.2 SGK - Mô hình phân tử ARN mô hình tổng hợp ARN IV HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ - Mô tả sơ lược trình tự nhân đôi ADN - Giải thích ADN tạo qua chế nhân đôi lại giống giống ADN mẹ? Nêu rõ ý nghĩa trình tự nhân đôi ADN? - HS giải tập nhà Bài Hoạt động 1: ARN (Axit Ribô Nuclêic) Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS đọc thông tin, quan - HS tự nghiên cứu thông tin nêu sát H 17.1 trả lời câu hỏi: được: Cấu tạo hoá học, cấu trúc không - ARN có thành phần hoá học gian ARN nào? Kết luận: - Trình bày cấu tạo ARN? Cấu tạo ARN - Mô tả cấu trúc không gian ARN? - ARN cấu tạo từ nguyên tố: C, H, O, N P - ARN thuộc đại phân tử (kích thước khối lượng nhỏ ADN) - ARN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân nuclêôtit (ribônuclêôtit A, U, G, X) liên kết tạo thành chuỗi xoắn đơn - Yêu cầu HS làm tập  SGK - HS vận dụng kiến thức hoàn thành - So sánh cấu tạo ARN ADN vào bảng 17? -Dựa sở người ta chia ARN thành loại khác nhau? bảng - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung - HS nêu được: + Dựa vào chức người ta chia ra: Có loại ARN: mARN, tARN, rARN + Nêu chức loại ARN Chức ARN - ARN thông tin (mARN) truyền đạt thông tin quy định cấu trúc prôtêin - ARN vận chuyển (tARN) vận chuyển axit amin để tổng hợp prôtêin - ARN ribôxôm (rARN) thành phần cấu tạo nên ribôxôm Hoạt động 2: ARN tổng hợp theo nguyên tắc nào? Hoạt động GV Hoạt động HS - Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin - HS sử dụng thông tin SGK để trả lời trả lời câu hỏi: - Quá trình tổng hợp ARN diễn - ARN tổng hợp đâu? thời kì nhân tế bào, NST vào kì trung chu kì tế bào? gian - GV sử dụng mô hình tổng hợp ARN - HS theo dõi ghi nhớ kiến thức (hoặc H 17.2) mô tả trình tổng hợp ARN - GV yêu cầu HS quan sát H 17.2 thảo - HS thảo luận nêu được: luận câu hỏi: + Phân tử ARN tổng hợp dựa vào - Một phân tử ARN tổng hợp dựa mạch đơn gen (mạch khuôn) vào hay mạch đơn gen? + Các nuclêôtit mạch khuôn - Các loại nuclêôtit liên kết với ADN môi trường nội bào liên kết để tạo thành mạch ARN? cặp theo nguyên tắc bổ sung: A – U; T - A ; G – X; X - G - Có nhận xét trình tự đơn + Trình tự đơn phân ARN giống phân ARN so với mạch đơn trình tự đơn phân mạch bổ sung gen? mạch khuôn T thay - GV yêu cầu HS trình bày trình U tổng hợp ARN - HS trình bày - GV chốt lại kiến thức - GV phân tích: tARN rARN sau - HS lắng nghe tiếp thu kiến thức 10 • Khả 1: Sơ đồ lai: P Hoa đỏ AA G A F1 KG KH Sơ đồ lai: F1 xF1 Hoa đỏ AA G A F2 KG KH • Khả Sơ đồ lai: P Hoa đỏ AA G A F1 KG KH F1 x F1 Các phép lai Tỉ lệ phép lai Đực Cái AA x AA AA x Aa Aa x AA Aa x Aa 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 = = = = Tổng cộng : - Tỉ lệ KG: x Hoa đỏ AA A AA 100% Hoa đỏ x Hoa đỏ AA A AA 100% Hoa đỏ x Hoa đỏ Aa A, a 1AA : 1Aa 100% Hoa đỏ Tỉ lệ kiểu gen F2 AA 1 AA : Aa 8 1 AA : Aa 8 AA : Aa : aa 16 16 16 AA : Aa : aa 16 16 16 - Tỉ lệ KH: 15 đỏ : trắng IV CỦNG CỐ Nhắc lại số dạng tâp cách nhận biết để gạp HS dễ làm V.DẶN DÒ Về nhà tìm hiểu thêm số dạng tập 161 162 Ngày soạn:2/5/2013 Tiết 66 ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II I MỤC TIÊU - Học sinh hệ thống hoá kiến thức sinh vật môi trường - Biết vận dụng lí thuyết vào thực tiễn sản xuất đời sống - Tiếp tục rèn luyện kĩ tư lí luận, chủ yếu kĩ so sánh, tổng hợp, hệ thống hoá II CHUẨN BỊ - Phim in nội dung bảng 63.1; 63.2; 63.3; 63.4; 63.5 SGK giấy thường - Máy chiếu, bút III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra Bài Hoạt động 1: Hệ thống hoá kiến thức Hoạt động GV Hoạt động HS - GV tiến hành sau: - Chia HS bàn làm thành nhóm - Phát phiếu có nội dung bảng SGK (GV phát phiếu có nội dung - Các nhóm nhận phiếu để hoàn thành phiếu phim hay nội dung giấy trắng) - Lưu ý tìm VD để minh hoạ - Yêu cầu HS hoàn thành - Thời gian 10 phút - GV chữa sau: + Gọi nhóm nào, nhóm có phiếu phim GV chiếu - Các nhóm thực theo yêu cầu lênmáy, nhóm có phiếu GV giấy HS trình bày - Các nhóm bổ sung ý kiến cần + GV chữa nội dung hỏi thêm câu hỏi khác nội giúp HS hoàn thiện kiến thức cần dung nhóm - GV thông báo đáp án máy chiếu - HS theo dõi sửa chữa cần để lớp theo dõi Nội dung kiến thức bảng: 163 Bảng 63.1- Môi trường nhân tố sinh thái Nhân tố sinh Môi trường Ví dụ minh hoạ thái (NTST) Môi trường nước NTST vô sinh - Ánh sáng NTST hữu sinh - Động vật, thực vật, VSV Môi trường đất NTST vô sinh - Độ ẩm, nhiệt độ NTST hữu sinh - Động vật, thực vật, VSV Môi trường mặt NTST vô sinh - Độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ đất NTST hữu sinh - Động vật, thực vật, VSV, người Môi trường sinh vật NTST vô sinh - Độ ẩm, nhiệt độ, dinh dưỡng NTST hữu sinh - Động vật, thực vật, người Bảng 63.2- Sự phân chia nhóm sinh vật dựa vào giới hạn sinh thái Nhân tố sinh thái Nhóm thực vật Nhóm động vật Ánh sáng - Nhóm ưa sáng - Động vật ưa sáng - Nhóm ưa bóng - Động vật ưa tối Nhiệt độ - Thực vật biến nhiệt - Động vật biến nhiệt - Động vật nhiệt Độ ẩm - Thực vật ưa ẩm - Động vật ưa ẩm - Thực vật chịu hạn - Động vật ưa khô Quan hệ Hỗ trợ Cạnh tranh (hay đối địch) Bảng 63.3- Quan hệ loài khác loài Cùng loài Khác loài - Quần tụ cá thể - Cộng sinh - Cách li cá thể - Hội sinh - Cạnh tranh thức ăn, chỗ - Cạnh tranh - Cạnh tranh mùa sinh sản - Kí sinh, nửa kí sinh - Ăn thịt - Sinh vật ăn sinh vật khác Bảng 63.4- Hệ thống hoá khái niệm Khái niệm Ví dụ minh hoạ - Quần thể: tập hợp thể VD: Quần thể thông Đà Lạt, cọ Phú loài, sống không gian Thọ, voi Châu Phi định, thời điểm định, có khả sinh sản - Quần xã: tập hợp quần thể sinh vật khác loài, sống VD; Quần xã ao, quần xã rừng Cúc không gian xác định, có mối quan hệ Phương 164 gắn bó thể thống nên có cấu trúc tương đối ổn định, sinh vật quần xã thích nghi với môi trường sống - Cân sinh học trạng thái mà số lượng cs thể quần thể quần xã dao động quanh vị trí cân nhờ khống chế sinh học - Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật khu vực sống quần xã, sinh vật tác động lẫn tác động qua lại với nhân tố vô sinh môi trường tạo thành hệ thống hoàn chỉnh tương đối ổn định - Chuỗi thức ăn: dãy nhiều loài sinh vật có mối quan hệ dinh dưỡng với nhau, loài mắt xích, vừa mắt xích tiêu thụ mắt xích phía trước, vừa bị mắt xích phía sau tiêu thụ - Lưới thức ăn chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung VD: Thực vật phát triển  sâu ăn thực vật tăng  chim ăn sâu tăng  sâu ăn thực vật giảm VD: Hệ sih thái rừng nhiệt đới, rừng ngập mặn, biển, thảo nguyên Rau  Sâu  Chim ăn sâu  Đại bàng  VSV Bảng 63.5- Các đặc trưng quần thể Các đặc trưng Nội dung Ý nghĩa sinh thái - Phần lớn quần thể có - Cho thấy tiềm năn sinh sản Tỉ lệ đực/ tỉ lệ đực: 1:1 quần thể - Nhóm tuổi trước sinh sản - Tăng trưởng khối lượng kích thước quần thể Thành phần - Nhóm tuổi sinh sản - Quyết định mức sinh sản nhóm tuổi quần thể - Nhóm sau sinh sản - Không ảnh hưởng tới phát triển quần thể - Là số lượng sinh vật - Phản ánh mối quan hệ Mật độ quần thể đơn vị diện tích hay thể quần thể ảnh hưởng tới tích đặc trưng khác quần thể Bảng 63.6 – Các dấu hiệu điển hình quần xã (Bảng 49 SGK) 165 Hoạt động 2: Câu hỏi ôn tập Hoạt động GV Hoạt động HS - GV cho HS nghiên cứu câu hỏi - Các nhóm nghiên cứu câu hỏi, thảo SGK trang 190, thảo luận nhóm để trả luận để trả lời, nhóm khác nhận xét, lời: bổ sung - Nếu hết phần HS tự trả lời Hướng dẫn học nhà - Hoàn thành lại - Chuẩn bị kiểm tra học kì II vào tiết sau 166 Ngày soạn:5/5/2013 KIỂM TRA HỌC KÌ II I MỤC TIÊU BÀI HỌC - Kiểm tra đánh giá kiến thức học tập học sinh - Rèn luyện kỹ ghi nhớ tổng hợp kiến thức II CHUẨN BỊ - Học sinh ôn tập kiến thức học kì - Giáo viên chuẩn bị đề kiểm tra đáp án III MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Tên chủ đề Nhận biết Chương I Sinh vật môi trường (6 tiết) 2điểm=20% Chương II: Hệ sinh thỏi (6 tiết) 4điểm=40% Chương III: Con người, dân số môi trường (5 tiết) Giới hạn sinh thỏi 2điểm=20% Chương IV: Bảo vệ mụi trường (5 tiết) 2điểm=100% 2điểm=20% Tổng số cõu Số điểm 100%=10điểm Thụng hiểu Vận dụng Pb quần thể người quần thể sinh vật 2điểm=50% Lập lưới thức ăn HST 2điểm=100% 2điểm=50% Ô nhiễm môi trường Cỏc nguồn tài nguyờn việc BVMT Cõu 4điểm = 40% 2điểm=100% Cõu 4điểm=40% Cõu 2điểm=20% IV ĐỀ KIỂM TRA Cõu Thế giới hạn sinh thỏi? Cho vớ dụ Cõu Quần thể người khác quần thể sinh vật điểm nào? Vỡ cú khỏc đó? Cõu ễ nhiễm mụi trường gỡ? Kể tên tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường? Cõu Phõn biệt cỏc dạng tài nguyờn chủ yếu Lấy vớ dụ dạng? 167 Cõu Trong quần xó cú cỏc sinh vật sau: Cây cỏ, sâu ăn lá, bọ ngựa, chuột, vi sinh vật, rắn Hóy lập lưới thức ăn V ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Cõu (2điểm) - Nờu khái niệm giới hạn sinh thỏi (1điểm) - Lỏy vớ dụ (1điểm) Cõu (2điểm) - Quần thể người khác quần thể sinh vật đặc điểm: kinh tế - xó hội (Phỏp luật, hụn nhõn, văn hóa, giáo dục) (1 điểm) - Sự khác người có lao động tư duy, nên có khả điều chỉnh đặc điểm sinh thái quần thể, đồng thời cải tạo thiên nhiên (1 điểm) Cõu (2điểm) * Nờu khỏi niệm ễNMT (1 điểm) * Kể tên đầy đủ tác nhân gây ô nhiểm môi trường(1điểm) - Ô nhiễm chất khí thải từ hoạt động công nghiệp sinh hoạt - Ô nhiễm hóa chất BVTV chất độc hóa học - ễ nhiễm chất phúng xạ - ễ nhiễm chất thải rắn - ễ nhiễm VSV gõy bệnh Cõu (2điểm) - Phân biệt dạng tài nguyên(1 điểm) + Tài nguyờn tỏi sinh + Tài nguyờn khụng tỏi sinh + Tài nguyờn lượng vĩnh cửu - Lấy ví dụ (1điểm) Cõu (2điểm) Lập lưới thức ăn có đầy đủ sinh vật 168 Tiết 68, 69, 70 Bài 64, 65, 66 Ngày soạn:5/5/2013 TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẤP I MỤC TIÊU - Học sinh hệ thống hoá kiến thức sinh học nhóm sinh vật, đặc điểm nhóm thực vật nhóm động vật - Học sinh nắm tiến hoá giới động vật, phát sinh, phát triển TV - Biết vận dụng lí thuyết vào thực tiễn sản xuất đời sống - Rèn kĩ tư lí luận, chủ yếu kĩ so sánh tổng hợp, hệ thống hoá II CHUẨN BỊ - Ghi sẵn nội dung bảng 64.1 đến 64.5 - Tờ giấy khổ to có in sẵn nội dung bảng 64.4 III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra Bài TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC - Giáo viên phát trớc phiếu học tập cho học sinh yêu cầu em nhà hoàn thành học tập trớc học Đến ôn tập gọi em lên bảng trình bày - Khi em điền xong bảng giáo viên cho học sinh lớp theo dõi bổ sung Giáo viên nhận xét treo bảng công bố đáp án I ĐA DẠNG SINH HỌC Các nhóm sinh vật Nhóm sv Vi rút Vi khuẩn Nấm Bảng 64.1 đặc điển chung vai trò nhóm sinh vật Đặc điểm chung Vai trò - Kích thước nhỏ(15 – 50 phần triệu Kí sinh thường gây bệnh mm) cho sinh vật khác - Chưa có cấu tạo tế bào, chưa phải dạng thể điến hình Kí sinh bắt buộc - Kích thước nhỏ bé (1 – vài phần - Phân giải chất hữu đợc nghìn mm) ửng dụng NN, CN - Có cấu tạo tế bào cha có nhân - Gây bệnh cho sinh vật hoàn chỉnh khác ô nhiễm môi trường - Sống hoại sinh kí sinh Trừ số sống tự dưỡng - Cơ thể gồm sợi không màu, - Phân giải CHC dùng làm số đơn bào (nấm men) có cqss thuốc, làm thức ăn mũ nấm, sinh sản chủ yếu bào - Gây bệnh hay độc hại cho tử sinh vật khác 169 - Sống dị dưỡng (KS ngoại sinh) Thực vật - Cơ thể gồm cqdd cqss - Sống tự dưỡng - Không có khả di chuyển - Phản ứng chậm với kích thích từ bên Động vật - Cơ thể gồm nhiều quan, hệ quan - Sống dị dưỡng - Có khả di chuyển - Phản ứng nhanh với kích thích từ bên Các nhóm thực vật Nhóm TV Tảo Rêu Quyết Hạt trần Hạt kín - Cân khí O2 CO2, điều hoà khí hậu - Cung cấp nguồn dinh dưỡng nơi Bảo vệ mts sinh vật khác - Cung cấp nguồn dinh dưỡng, nguyên liệu đợc dùng vào nghiên cứu hỗ trợ người - Gây bệnh hay truyền bệnh cho người Bảng 64.2 Đặc điểm nhóm thực vật Đặc điểm - Là thực vật bậc thấp gồm thể đơn bào đa bào, tế bào có diệp lục, chưa có rễ, thân thật - Sinh sản sinh dưỡng hữu tính, hầu hết sống nước - Là thực vật bậc cao có thân, cấu tạo đơn giản, chưa có hoa - Sinh sản bào tử, thực vật sống cạn đầu tiên, phát triển MT ẩm ớt - Có rễ, thân thật có mạch dân, sinh sản bào tử - Có cấu tạo phức tạp (Thông), thân gỗ có mạch dẫn - Sinh sản hạt nằm lộ noãn hở (chưa có hoa quả) - Cqsd có nhiều dạng, rễ, thân có mạch dẫn phát triển - Có nhiều dạng hoa có chứa hạt Phân loại hạt kín Bảng 64.3 Đặc điểm mầm hai mầm Đặc điểm Cây mầm Cây hai mầm Số mầm Một Hai Kiểu rễ, thân Rễ chùm, thân cỏ Rễ cọc, thân gỗ, cỏ, leo Kiểu gân, Hình cung song song Hình mạng Số cánh hoa hoặc 4 Các nhóm động vật Bảng 64.4 Đặc điểm ngành động vật Ngành Đặc điểm 170 Động vật nguyên sinh Ruột khoang Cơ thể đơn bào, phần lớn dị dưỡng, di chuyển chân giả, lông hay roi bơi SSVT theo kiểu phân đôi, sống tự kí sinh Đối xứng toả tròn, ruột dạng túi, cấu tạo thành thể gồm hai lớp tế bào, có tế bào gai để tự vệ công, có nhiều dạng sống biển nhiệt đới Giun dẹp Cơ thể dẹp, có đối xứng hai bên phân biệt đầu đuôi, lưng bụng Ruột phân nhiều nhánh, chưa có ruột sau hậu môn, sống kí sinh số sống tự Giun tròn Cơ thể hình trụ, thuôn hai đầu, có khoang thể chưa thức CQTH dài từ miệng đến hậu môn Giun đốt Cơ thể phân đốt, xoang, ống tiêu hoá phân hoá, bất đầu có HTH, di chuyển nhờ chi bên, tơ hay hệ quanh thành thể Hô hấp qua da hay qua mang Thân mềm Thân mềm, không phân đốt, có vỏ đá vôi, có khoang áo, hệ tiêu hoá phân hoá quan di chuyển thường đơn giản Chân khớp Có số lôài lớn, chiếm 2/3 số loài ĐV, có lớp lớn: Giáp xác, hình nhện, sâu bọ Các phần phụ phân đốt khớp động với nhau, có xương kitin ĐVCXS Có lớp chủ yếu: Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú Có xương trong, có cột sống, hệ quan phân hoá phát triển, đặc biệt HTK Các lớp ĐVCXS Bảng 64.5 Đặc điểm lớp ĐVCXS Lớp Đặc điểm Cá Sống hoàn toàn nước, hô hấp băng mang, bơi vây, có vòng tuần hoàn Tim hai ngăn chứa máu đỏ thẫm, thụ tinh ngoài, động vật biến nhiệt Lỡng cư Sống nửa nước, nửa cạn, da trần ẩm ớt, di chuyển chi, hô hấp phổi da Có hai vòng tuần hoàn, tim có ngăn, tâm thất chứa máu pha, thụ tinh ngoài, sinh sản nước, nòng nọc phát triển qua biến thái Là động vật biến nhiệt Bò sát Chủ yếu sống cạn, da vảy sừng khô, cổ dai, phổi có nhiều vách ngăn, tim có vách hụt tâm thất trừ cá sấu), máu nuôi thể máu pha, có quan giao phối, thụ tinh trong, trứng có màng dai có vỏ đá vôi bao bọc, giàu noãn hoàng, đọng vật biến nhiệt Chim Có lông vũ bao phủ, chi trước biến thành cánh, phổi có mạng ống khí có túi khí tham gia vào hô hấp Tim ngăn, máu đỏ tươi nuôi thể, trứng lớn có vỏ đá vôi, ấp nở nhờ thân nhiệt chim bố mẹ Là động vật nhiệt Thú Có lông mao, phân hoá (cửa, nanh, hàm), tim có ngăn, máu nuôi thể máu đỏ tươi, não phát triển đặc biệt bán cầu não, tiểu não, có tượng thai sinh nuôi sữa Là động vật nhiệt II TIẾN HOÁ CỦA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT 171 III SINH HỌC CƠ THỂ Cây có hoa Bảng 65.1 Chức quan có hoa Cơ quan Chức Rễ Hấp thụ nước muối khoáng cho Thân Vận chuyển nước muối khoang từ rễ lên thân, lên lávà CHC từ đến quan khác Lá Thu nhận ánh sáng để quang hợp tạo CHC cho cây, trao đổi khí với môi trường thoát nước Hoa Thực thụ phấn, thụ tinh, kết hạt tạo Quả Bảo vệ hạt góp phần phát tán hạt Hạt Nảy mầm thành con, trì phát triển nòi giống Cơ thể người Bảng 65.4 Chức quan hệ quan thể CQ hệ Chức CQ Vận động Nâng đỡ bảo vệ thể, giúp thể cử động di chuyển Tuần hoàn Vận chuyển chất dinh dưỡng, ôxi vào tế bào chuyển sản phẩm phân giải từ tế bào tới hệ tiết Hô hấp Thực trao đổi khí với môi trường ngoài, nhận O2 thải CO2 Tiêu hoá Bài tiết Phân giải CHC phức tạp thành chất đơn giản Thải thể chất không cần thiết hay độc hại cho thể Da TK giác quan Tuyến nội tiết Cảm giác, tiết, điều hoà thân nhiệt bảo vệ thể Điều khiển, điều hoà phối hợp hoạt động quan đảm bảo cho thể khối thống toàn vẹn Điều hoà trình sinh lí thể, đặc biệt trình TĐC, chuyển hoá vật chất lượng đường thể dịch Sinh sản Sinh con, trì phảt triển nòi giống III SINH HỌC TẾ BÀO Cấu trúc tế bào Bảng 65.3 Chức phận tế bào Các phận Chức Thành tế bào Bảo vệ tế bào Màng tế bào Trao đổi chất tế bào Chất tế bào Thực hoạt động sống tế bào Ty thể Thực chức chuyển hoá lượng tế bào Lạp thể Tổng hợp chất hữu Ribôxôm Nơi tổng hợp Prôtêin Không bào Chứa dịch tế bào 172 Nhân Chứa vật chất di truyền, điều khiển hoạt động sống tế bào Hoạt động sống tế bào Bảng 65 Các hoạt động sống tế bào Các trình Vai trò TĐC qua màng Đảm bảo tồn tại, sinh trưởng phát triển tế bào Quang hợp Tổng hợp CHC , tích luỹ lượng Hô hấp Phân giải chât hữu giải phóng lượng Tổng hợp Prôtêin Tạo Prôtêin cung cấp cho tế bào Phân bàoBảng 65.5 Những điểm khác NP giảm phân Các kì Nguyên phân Giảm phân Giảm phân Kì đầu NST co ngắn, đóng NST co ngắn, đóng NST co ngắn cho xoắn dính vào thoi xoắn Cặp NST tương thấy rõ số lượng phân bào vị trí tâm đồng tiếp hợp với NST kép đơn bội động theo chiều dọc bắt chéo Kì NST kép co ngắn cực Từng cặp NST kép Các NST kép xếp đại xếp thành xếp thành hàng thành hàng mặt hàng MP xích mặt phẳng xích đạo phẳng xích đạo đạo thoi phân bào thoi phân bào thoi phân bào Kì sau Từng NST kép tách Các cặp NST kép Từng NST kép tách tâm động tương đồng phân li tâm động thành NST đơn tiến độc lập cực thành NST đơn hai cực tế bào tế bào tiến hai cực tế bào Kì cuối Các NST nằm gọn Các NST nằm gọn Các NST nằm gọn nhân tạo nhân tạo nhân thành với số lượng 2n thành với số lượng n tạo thành với số tế bào mẹ kép 1/2 số NST lượng n NST đơn tế bào mẹ IV DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Cơ sở vật chất chế tượng di truyền Bảng 66.1 Các chế tượng di truyền Cơ sở vật chất Cơ chế Hiện tượng Cấp phân tử ADN ADN ARN Pr Tính đặc thù Prôtêin Cấp tế bào NST Nhân đôi Phân li Tổ Bộ NST đặc trưng hợp loài Con giống bố mẹ NP GP TT Các qui luật di truyền Bảng 66.2 Các qui luật di truyền Tên định Nội dung Giải thích Ý nghĩa luật Phân li F2 có tỉ lệ kiểu hình Sự phân li tổ hợp Xác định tính trội 173 Phân li độc lập Di truyền giới tính Di truyền liên kết 3:1 F2 có tỉ lệ kiểu hình tích tỉ lệ tính trạng hợp thành loài giao phối tỉ lệ dực xấp xỉ 1:1 Các tính trạng nhóm gen liên kết qui định đợc di truyền cặp gen tương ứng thường tốt Sự phân li độc lập tổ Tạo biến dị tổ hợp hợp tự cặp gen tương ứng Phân li tổ hợp NST giới tính Điều khiển tỉ lệ đực Các gen liên kết phân li với NST phân bào Tạo di truyền ổn định nhóm tính trạng có lợi Biến dị Bảng 66.3 Các loại biến dị Khái niệm Nguyên nhân Tính chất vai trò Biến dị tổ hợp Sự tổ hợp loại gen P tạo hệ lai kiểu hình khác P Đột biến Những biến đổi cấu trúc, SL ADN NST biểu thành kiểu hình thể đột biến Thường biến Những biểu KH kiểu gen phát sinh trình phát triển cá thể ảnh hưởng MT Phân li độc lập tổ Tác động nhân ảnh hưởng điều hợp tự tố MT kiện MT không cặp gen GP thể ADN biến đổi thụ tinh NST kiểu gen Xuất với tỉ lệ Mang tính cá biệt, ngẫu Mang tính đồng loạt không nhỏ, di nhiên, có lợi có định hướng, có lợi, truyền được, hại dt được, nguyên không di truyền đợc nguyên liệu cho liệu cho trình tiến nhng đảm bảo cho trình chọn giống hoá chọn giống thích nghi cá tiến hoá thể Đột biến Bảng 66.4 Các loại đột biến ĐB gen Khái niệm Là biến đổi cấu trúc gen, liên quan đến số cặp nuclêôtit Các dạng ĐB Mất, thêm, thay ĐB cấu trúc NST Là biến đổi cấu trúc NST gây xếp lại đoạn chúng ĐB số lượng NST Là biến đổi SL NST liên quan đến số cặp NST tất cặp NST Mất, lặp, đảo, chuyến Thể dị bội, thể đa bội Củng cố Yêu cầu HS ôn tập toàn kiến thức ôn tập Hoàn thành phiếu học tập lại 174 175 [...]... soạn: 25 /9/ 2015 Tiết 10 Bài 14 THỰC HÀNH QUAN SÁT HÌNH THÁI NHIỄM SĂC THỂ I MỤC TIÊU - Học sinh nhận biết dạng NST ở các kì - Phát triển kĩ năng sử dụng và quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi - Rèn kĩ năng vẽ hình II CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC - Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực - Kĩ năng quản lí thời gian - Kĩ năng thu thập và xử lý thông tin - Kĩ năng so sánh, đối chiếu - Kĩ năng tự tin... tích được ý nghĩa của nguyên phân đối với sự sinh sản và sinh trưởng của cơ thể - Tiếp tục phát triển kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình II PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Phương pháp trực quan, PP vấn đáp tìm tòi, PP hoạt động nhóm III CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN - Tranh phóng to hình 9. 1; 9. 2; 9. 3 SGK - Phiếu học tập bảng 9 - Sử dụng máy chiếu IV HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 1 Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số 2 Kiểm tra bài... giảm nhiễm? 5 Hướng dẫn học bài ở nhà - Học bài theo nội dung bảng 10 - Làm bài tập 3, 4 trang 33 vào vở Nêu những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân Ngày soạn: 2/10 /2015 TIẾT 13 BÀI 11 PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH I MỤC TIÊU 32 - Học sinh trình bày được các quá trình phát sinh giao tử ở động vật - Nêu được những điểm giống và khác nhau giữa quá trình phát sinh giao tử đực... - Tiếp tục phát triển kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình II CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC - Kĩ năng tự tin khi trình ày ý kiến trước tổ nhóm - Kĩ năng lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ - Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin III CÁC PP/KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC PP trực quan, PP vấn đáp tìm tòi, PP động não, PP thảo luấn nhóm IV.CHUẨN BỊ - Tranh phóng to hình 19. 1; 19. 2; 19. 3 SGK - Mô... c đúng Câu 2: Bậc cấu trúc có vai trò xác định chủ yếu tính đặ thù của prôtêin: a Cấu trúc bậc 1 b Cấu trúc bậc 2 c Cấu trúc bậc 3 d Cấu trúc bậc 4 5 Hướng dẫn học bài ở nhà - Học bài và trả lời câu hỏi 1, 2 SGK - Làm bài tập 3, 4 vào vở - Đọc trước bài 19 Ôn lại bài 17 Ngày soạn: 6/ 9/ 2015 13 Tiết 6 Bài 19 MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG I MỤC TIÊU - Học sinh nắm được mối quan hệ giữa ARN và prôtêin... Các nhóm nhận xét, đánh giá - Nêu vai trò của một số enzim đối với Kết luận: sự tiêu hoá thức ăn ở miệng và dạ 1 Chức năng cấu trúc của prôtêin: dày? 2 Chức năng xúc tác quá trình TĐC - Giải thích nguyên nhân bệnh tiểu 3 Chức năng điều hoà quá trình TĐC đường? Ngoài 3 chức năng đó Pr còn có một số chức năng như bảo vệ cơ thể, vận Gv theo dõi học sinh giả thích, bổ sung động, cung cấp năng lượng và đưa... gen đột biến có: A = 601 Nu; G = 90 0 Nu b Nếu khi đột biến, gen đột biến có: A = 599 Nu; G = 90 1 Nu c Nếu khi đột biến, gen đột biến có: A = 599 Nu; G = 90 0 Nu d Nếu khi đột biến số lượng, thành phần các nuclêôtit không đổi, chỉ thay đổi trình tự phân bố các nuclêôtit thì đay là đột biến gì? Biết rằng đột biến chỉ đụng chạm tới 1 cặp nuclêôtit 5 Hướng dẫn học bài ở nhà - Học bài và trả lời câu hỏi SGK... thức các bài đã học chuẩn bị tiết ôn tập 19 Ngày soạn: 12 /9/ 2015 Tiết 8 ÔN TẬP - BÀI TẬP I MỤC TIÊU Học xong bài này học sinh phải: - Hệ thống được toàn bộ kiến thức chương ADN và gen - Làm được một số bài tập liên quan II PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - PP vấn đáp tái hiện, PP động não, PP hoạt động nhóm III CHUẨN BỊ - Ôn lại toàn bộ lý thuyết - Các dạng bài tập về ADN IV TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1 Ổn định lớp 2 Bài... tác, ứng xử, KN thu thập và xử lý thông tin, KN tự tin bày tỏ ý kiến III CÁC PP/KT DẠY HỌC TÍCH CỰC Dạy học theo nhóm, hỏi và trả lời, vấn đáp - tìm tòi, trực quan IV PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Giáo án điện tử - Tranh phóng to hình 21.1 SGK - Tranh ảnh minh hoạ đột biến có lợi và có hại cho sinh vật V HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số Kiểm tra Sau bài kiểm tra 1 tiết không kiểm tra bài cũ Bài... HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 1 Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số 2.Kiểm tra bài cũ: Đầu năm chưa kiểm tra 3 Bài học VB: Di truyền học tuy mới hình thành từ đầu thế kỉ XX nhưng chiếm một vị trí quan trọng trong sinh học và Men Đen là người đặt nền móng cho di truyền học Vậy di truyền học nghiên cứu vấn đề gì? Nó có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta cùng nghiên cứu bài hôm nay Hoạt động 1: Di truyền học Hoạt động của
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án sinh học 9 2015 2016 theo định hướng phát triển năng lực., Giáo án sinh học 9 2015 2016 theo định hướng phát triển năng lực., Giáo án sinh học 9 2015 2016 theo định hướng phát triển năng lực., Tiết 32 Bài 28. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay