Kiểm tra 45 lần 1

2 315 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2013, 01:27

SỞ DG&ĐT ĐĂKLĂK THPT Trần Quang Khải KIỂM TRA 1 TIẾT – NĂM HỌC 2008-2009 Môn :HÓA – LỚP 11 (CHUẨN) Thời gian làm bài 45 phút Họ và tên: Lớp Đề số 1 Đáp án trắc nghiệm: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 I. Trắc nghiệm 1/ Muối nào dưới đây là muối trung hòa a Cu(NH 3 ) 4 Cl 2 b NaHCO 3 c KHS d CaHPO 4 2/ Chọn câu phát biểu sai: a Dung dịch có pH ≤ 6,3 quỳ tím chuyển sang màu đỏ b Theo Areniut trong dung dịch axit luôn chứa cation H + c Dung dịch có pH ≤ 8,3 phenolphtalein có màu hồng. d Nước nguyên chất có pH = 7. 3/ Tính dẫn điện của các dung dịch điện li là do. a Sự chuyển động tự do của các phân tử trong dung dịch điện li. b Sự chuyển động tự do của các tiểu phân mang điện. c Sự chuyển động tự do của anion. d Sự chuyển động tự do của cation. 4/ Dãy nào dưới đây có thể tồn tại trong cùng một dung dịch a Zn 2+ , S 2- , Fe 3+ , Cl - b Na + , Ca 2+ , Cl − , CO 3 2− c Cu 2+ , SO 4 2+ , Ba 2+ , NO 3 - d Mg 2+ , NO 3 − , SO 4 2- , Al 3+ 5/ Trộn 20ml dung dịch HCl 0,1M và 20ml dung dich H 2 SO 4 0,075M thu được dung mới có pH là a 1,5 b 1 c 3 d 2 6/ Dãy nào chỉ gồm các chất điện li mạnh. a NaCl, KOH, H 3 PO 4 , Fe(NO 3 ) 3 b HNO 3 , NaOH, Ca(NO 3 ) 2 , NH 4 Cl c Cu(OH) 2 , Ca(NO 3 ) 2 , HNO 3 , NaOH d Mg(NO 3 ) 2 , H 2 SO 4 , CaCl 2 , CaCO 3 7/ Phương trình ion rút gọn của khi trộn hai dung dịch NH 4 SO 4 và Ba(NO 3 ) 2 là a NH 4+ + NO 3- → NH 4 NO 3 b Ba 2+ + SO 4 2- → BaSO 4 c Ba 2+ + SO 4 2- + NH 4+ + NO 3- → BaSO 4 + NH 4 NO 3 d Ba 2+ + 2NO 3- → Ba(NO 3 )2 8/ Dung dịch H 2 SO 4 có pH =4 có nồng độ H + là: a 10 -4 M b 2.10 -4 M c 0,0001M d 0,5.10 -4 M 9/ Phát biểu nào sau đây sai: a pH của dung dịch HNO 3 0,1M bé hơn pH của dung dịch H 2 SO 4 0,005M b pH của dung dịch HCl 0,1M lớn hơn pH của dung dịch H 2 SO 4 0,005M c pH của dung dịch HCl 0,1M bé hơn pH của dung dịch H 2 SO 4 0,005M d pH của dung dịch HNO 3 0,01M lớn hơn pH của dung dịch HCl 0,1M 10/ Chọn câu phát biểu đúng a Muối axit là chất khi tan trong nước phân li ra ion H + b Muối trung hòa là muối không có hidro c Muối axit là muối có gốc axit phân li ra ion H + d Tất cả muối tạo bởi kim loại và gốc axit đều là muối trung hòa. 11/ Trộn hai dung dịch với nhau trường hợp nào không xảy ra phản ứng ion a CaCl 2 và NaNO 3 b AgNO 3 và CaCl 2 c BaCl 2 và Na 2 SO 4 d HCl và CaCO 3 12/ Mẫu nước thải có pH= 5 nồng độ của H + là: a 0,00005 b 10 5 c 10 -9 d 0,00001 13/ Chọn câu phát biểu đúng a Quỳ chuyển thành màu xanh khi cho vào dung dịch muối ăn b Quỳ tím chuyển sang màu đỏ khi cho vào dung dịch axit c Phênolphtalein chuyển thành màu hồng khi cho vào dung dịch trung tính d Quỳ không màu khi cho vào dung dịch bazơ 14/ Hợp chất nào không phải là hidroxit lưỡng tính: a Al(OH) 3 b Zn(OH) 2 c Pb(OH) 2 d Ca(OH) 2 15/ Bản chất phản ứng giữa Zn(OH) 2 và NaOH là : a Zn 2+ + 2OH - → Zn(OH) 2 b Zn(OH) 2 + 2NaOH → Na 2 ZnO 2 + 2H 2 O c Không xảy ra d H + + OH - → H 2 O 16/ Chọn câu phát biểu đúng a Bazo là chất phân li ra OH - b Axit là chất phân li ra H + . c Muối là chất khi tan trong nước phân li ra cation kim loại (trừ NH 4+ ) và anion gốc axit. d Muối là chất phân li ra kim loại và gốc axit 17/ Phương trình biễu diễn sự phân li của Al(OH) 3 là a Al(OH) 3 € H 2 O + H + + AlO - b Al(OH) 3 € Al 3+ +3OH - c Al(OH) 3 → Al 3+ +3OH - d Cả a và b 18/ Cho các chất sau: 1. NaOH 2. HCl 3. NaNO 3 Pb(OH) 2 có thể phản ứng được với a 1; 2 b 2; 3 c 2; 3 d 1; 2; 3 19/ Dãy nào dưới đây chỉ chứa chất điện li mạnh a CH 3 COOH, NaCI, Cu(NO 3 ) 2 , H 2 SO 4 b Ca(OH) 2 , HNO 3 , H 2 S, NaCl c HCl, NaOH, NH 4 Cl, K 2 SO 3 d NH 4 NO 3 , Ba(OH) 2 , Pb(OH) 2 20/ Chất điện li thường là: a Muối, bazơ. b Axit, bazơ, muối. c oxit axit, bazo, muối d oxit bazơ, axit, muối. 21/ Phương trình điện li nào sau đây không đúng: a AgCl → Ag+ +Cl- b Na 2 S → Na + + S 2- c NH 4 NO 3 → NH 4+ + NO 3 - d Ba(OH) 2 → Ba 2+ + 2OH - 22/ Phương trình điện li của nước : H 2 O → H + + OH - . Theo Areniut nước là một chất: a Bazo b Lưỡng tính c Không thể xác định được d Axit 23/ Cho các phương trình phản ứng sau chỉ ra các phương trình trao đổi ion 1. Fe + 2HCl → FeCl 2 + H 2 2. Na 2 CO 3 + Ba(NO 3 ) 2 → BaCO 3 + 2NaNO 3 3. SO 2 + 2NaOH → Na 2 SO 3 + H 2 O 4. H 2 S + 2AgNO 3 → Ag 2 S +2HNO 3 a 2; 3; 4 b 1; 2; 3; 4 c 1; 2; 4 d 2; 4 24/ Trộn 200ml dung dịch HCl 0,001M vào 100ml dung dịch NaOH 0,001M dung dịch thu được có tính a Trung tính b Bazo c Axit 25/ Phương trình ion nào sau đây chứng tỏa nhôm có tính axit a Al(OH) 3 + H + → Al 3+ + 2H 2 O b Al(OH) 3 + OH - → AlO - + 2H 2 O c Al(OH) 3 + NaOH - → NaAlO - + 2H 2 O d Al(OH) 3 → AlO - + H + + H 2 O II. Phần tự luận: Câu 1: Cho các chất sau: NaHCO 3 , H 2 SO 4 , Zn(OH) 2 , NaOH. Viết tất cả các phản ứng xảy ra dưới dạng phương trình phân tử và phương trình Ion rút gọn. Câu 2: Cho 0,84 gam NaHCO 3 hòa tan vào 100ml dung dịch HCl 0,2M. Sau phản ứng thu được dung dịch A và khí B a. Xác định thể tích khí B b. Xác định pH của dung dịch A . số 1 Đáp án trắc nghiệm: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 I. Trắc nghiệm 1/ Muối nào dưới đây là muối trung hòa a Cu(NH. Khải KIỂM TRA 1 TIẾT – NĂM HỌC 2008-2009 Môn :HÓA – LỚP 11 (CHUẨN) Thời gian làm bài 45 phút Họ và tên: Lớp Đề số 1 Đáp án trắc nghiệm: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra 45 lần 1, Kiểm tra 45 lần 1, Kiểm tra 45 lần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay