BÁO CÁO : LỚP 11 TOÁN 2 - NHÓM 1 : MÔI TRƯỜNG

9 235 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2013, 01:26

Bài 3 Bài 3 : Một số Một số vấn đề toàn cầu vấn đề toàn cầu Bài thuyết trình môn Đòa Lý – Nhóm I Lớp 11T2 Trường Chun Thăng Long ĐàLạt II –Môi trường II –Môi trường 1. Biến dổi khí hậu toàn cầu và suy giảm tầng Ozon 1. Biến dổi khí hậu toàn cầu và suy giảm tầng Ozon a. Khái niệm : a. Khái niệm : Sự biến đổi tồn cầu Sự biến đổi tồn cầu là hiện tượng tăng nhiệt độ trung bình của là hiện tượng tăng nhiệt độ trung bình của khơng khí khơng khí và các và các đại dương đại dương trên trên trái đất trái đất mà người ta đã quan sát mà người ta đã quan sát được trong các được trong các thập kỷ thập kỷ gần đây. Trong thế kỉ 20, nhiệt độ trung gần đây. Trong thế kỉ 20, nhiệt độ trung bình của khơng khí gần mặt đất đã tăng bình của khơng khí gần mặt đất đã tăng 0,6 ± 0,2 ° 0,6 ± 0,2 ° C C (1,1 ± 0,4 ° (1,1 ± 0,4 ° F F ) ) Biểu đồ nhiệt độ mặt đất TB tồn cầu 1860 – 2000 Nhiệt độ Trái Đất 1995-2004 Biểu đồ nhiệt độ mặt đất TB tồn cầu 1860 – 2000 Nhiệt độ Trái Đất 1995-2004 Suy giảm tầng ozon Suy giảm tầng ozon là hiện tượng giảm lượng ôzôn là hiện tượng giảm lượng ôzôn trong trong tầng bình lưu. Từ năm tầng bình lưu. Từ năm 1979 1979 cho đến năm 1990 cho đến năm 1990 lượng ôzôn lượng ôzôn trong tầng bình lưu đã trong tầng bình lưu đã suy giảm vào khoảng 5%. suy giảm vào khoảng 5%. Vì lớp ôzôn Vì lớp ôzôn ngăn cản phần lớn các tia cực tím ngăn cản phần lớn các tia cực tím có hại không cho xuyên qua có hại không cho xuyên qua bầu khí quyển Trái đất, sự suy giảm ôzôn đang được quan sát bầu khí quyển Trái đất, sự suy giảm ôzôn đang được quan sát thấy và các dự đoán suy giảm trong tương lai đã trở thành một thấy và các dự đoán suy giảm trong tương lai đã trở thành một mối quan tâm toàn cầu mối quan tâm toàn cầu . . Những lỗ thủng tầng Ozon thể hiện qua nhiệt độ không đồng đều tại tầng bình lưu b.Nguyeân nhaân : b.Nguyeân nhaân : Nguyên nhân gây ra dự biến đổi Nguyên nhân gây ra dự biến đổi khí hậu toàn cầu như hiện nay khí hậu toàn cầu như hiện nay chính là do sự tác động của con chính là do sự tác động của con người đối với môi trường tự nhiên người đối với môi trường tự nhiên gây nên gây nên hiệu ứng nhà kính hiệu ứng nhà kính (hiện (hiện tượng không thể phản hồi nhiệt tượng không thể phản hồi nhiệt của trái đất vào vũ trụ)Nhiệt độ của trái đất vào vũ trụ)Nhiệt độ của khí quyển tăng là do của khí quyển tăng là do lượng lượng CO2 mà người tạo ra CO2 mà người tạo ra trong quá trong quá trình đốt nhiên liệu và sử dụng trình đốt nhiên liệu và sử dụng quá nhiều hoá chất và các nguồn quá nhiều hoá chất và các nguồn nguyên liệu hoá thạch. nguyên liệu hoá thạch. Một trong những nguyên nhân chính là sự tăng lên không Một trong những nguyên nhân chính là sự tăng lên không ngừng của các loại khí gây ngừng của các loại khí gây hiệu ứng nhà kính hiệu ứng nhà kính (như (CFC) (như (CFC) s s ,CO ,CO 2 2 …… ) …… ) được tạo ra do quá trình sản xuất được tạo ra do quá trình sản xuất c c ũng như sinh hoạt ũng như sinh hoạt của con người. Với sự tăng lên không ngừng của các loại khí của con người. Với sự tăng lên không ngừng của các loại khí gây hiệu ứng nhà kính, Trái đất gây hiệu ứng nhà kính, Trái đất trở thành trở thành một quả cầu giữ một quả cầu giữ nhiệt nhiệt , và từ đó nhiệt độ của nó không ngừng tăng lên theo thời , và từ đó nhiệt độ của nó không ngừng tăng lên theo thời gian. gian. c.Haäu quaû c.Haäu quaû Sự nóng lên của khí hậu toàn cầu có thể gây ra những hậu quả nghiêm Sự nóng lên của khí hậu toàn cầu có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Dưới đây là một số ví dụ: trọng. Dưới đây là một số ví dụ: Băng Băng tan tại hai cực làm nước biển dâng cao, dẫn đến nguy cơ mất tan tại hai cực làm nước biển dâng cao, dẫn đến nguy cơ mất đi đi vĩnh vĩnh viễn của những đảo quốc có độ cao xấp xỉ mực nước biển và viễn của những đảo quốc có độ cao xấp xỉ mực nước biển và những vùng đất thấp ven biển. những vùng đất thấp ven biển. Nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loài động thực vật trước giờ chỉ quen Nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loài động thực vật trước giờ chỉ quen sống trong khí hậu sống trong khí hậu lạnh giá, lạnh giá, Nhiệt độ tăng từ 0,1-0,2 Nhiệt độ tăng từ 0,1-0,2 o o C C mỗi 10 năm,làm cho các quốc gia Châu mỗi 10 năm,làm cho các quốc gia Châu Phi sẽ rơi vào tình trạng thiếu nước ngọt trầm trọng Phi sẽ rơi vào tình trạng thiếu nước ngọt trầm trọng . . d.Bieọn phaựp giaỷi quyeỏt : d.Bieọn phaựp giaỷi quyeỏt : õy l vn nhõn loi ó nhn thy v tỡm hng gii quyt cỏch õy vi õy l vn nhõn loi ó nhn thy v tỡm hng gii quyt cỏch õy vi chc nm. Nhng n nay nhng bin phỏp m nhõn loi chc nm. Nhng n nay nhng bin phỏp m nhõn loi a ra gii a ra gii quyt vn núi trờn vn cha em li kt qu, mc du cú hn mt ngh quyt vn núi trờn vn cha em li kt qu, mc du cú hn mt ngh nh th c thụng qua vi s tham gia ca nhiu quc gia trờn th gii nh th c thụng qua vi s tham gia ca nhiu quc gia trờn th gii trong ú cú nhng nc úng vai trũ quan trng trong vic lm cho khớ hu trong ú cú nhng nc úng vai trũ quan trng trong vic lm cho khớ hu ton cu núng lờn. Mt khi m cỏc nc ln do nhng quyn li v kinh ton cu núng lờn. Mt khi m cỏc nc ln do nhng quyn li v kinh tca mỡnh m khụng thc hin theo ỳng nhng gỡ m tca mỡnh m khụng thc hin theo ỳng nhng gỡ m Ngh nh th Kyoto Ngh nh th Kyoto ó ra l ct gim phn ln lng khớ gõy hiu ng nh kớnh, thỡ cỏc nc ó ra l ct gim phn ln lng khớ gõy hiu ng nh kớnh, thỡ cỏc nc ang phỏt trin- nhng nc ang v s úng gúp vo quỏ trỡnh lm núng ang phỏt trin- nhng nc ang v s úng gúp vo quỏ trỡnh lm núng lờn ca khớ hu ton cu vỡ nhng yờu cu phỏt trin cng nh phi ui kp lờn ca khớ hu ton cu vỡ nhng yờu cu phỏt trin cng nh phi ui kp s phỏt trin chung th gii ( phỏt trin õy gn nh l phỏt trin khụng s phỏt trin chung th gii ( phỏt trin õy gn nh l phỏt trin khụng bn vng) m gn nh pht l i nhng gỡ m nhõn loi cho rng vn bn vng) m gn nh pht l i nhng gỡ m nhõn loi cho rng vn cp bỏch. Nh vy, nu ngay t bõy gi con ngi khụng cú nhng gii cp bỏch. Nh vy, nu ngay t bõy gi con ngi khụng cú nhng gii phỏp v nhng k hoch mang tớnh thc t v nghiờm khc hn thỡ vn phỏp v nhng k hoch mang tớnh thc t v nghiờm khc hn thỡ vn c nờu ra trờn khú m gii quyt c. c nờu ra trờn khú m gii quyt c. Chỳng ta phi tớch cc Chỳng ta phi tớch cc gim lng khớ thi CO gim lng khớ thi CO 2 2 cũn nhn mnh rng, cui cũn nhn mnh rng, cui th k 21 con ngi s sng trong th k 21 con ngi s sng trong thi i phi cacbon thi i phi cacbon vỡ th ngay t bõy vỡ th ngay t bõy gi cn cú ý thc t tit gim lng CO gi cn cú ý thc t tit gim lng CO 2 2 do chớnh con ngi to ra trong do chớnh con ngi to ra trong quỏ trỡnh hot ng v sn xut. quỏ trỡnh hot ng v sn xut. e.Lieân heä ñòa phöông : e.Lieân heä ñòa phöông : Cụ thể trong nhiều tuần qua, nhiệt độ cao nhất lên 27 độ C, thấp nhất là Cụ thể trong nhiều tuần qua, nhiệt độ cao nhất lên 27 độ C, thấp nhất là 6,5 độ C. Ngay cả kỳ El Nino khốc liệt vào năm 1997, khí hậu Đà Lạt cũng 6,5 độ C. Ngay cả kỳ El Nino khốc liệt vào năm 1997, khí hậu Đà Lạt cũng không rơi vào tình cảnh như hiện tại. Ông Việt cho hay, các thông số đo không rơi vào tình cảnh như hiện tại. Ông Việt cho hay, các thông số đo được từ thiên nhiên cho thấy lượng mưa tối đa năm nay ở vùng Đà Lạt, được từ thiên nhiên cho thấy lượng mưa tối đa năm nay ở vùng Đà Lạt, Lâm Đồng có thể chỉ chừng 100-120 mm (các năm trước 150-220 mm)… Lâm Đồng có thể chỉ chừng 100-120 mm (các năm trước 150-220 mm)… Theo Trung tâm khí tượng trên, sự thu hẹp nhanh hơn rừng nội ô ở thành Theo Trung tâm khí tượng trên, sự thu hẹp nhanh hơn rừng nội ô ở thành phố Đà Lạt, “bê tông hóa thiên nhiên” (xây dựng công trình ồ ạt), cộng phố Đà Lạt, “bê tông hóa thiên nhiên” (xây dựng công trình ồ ạt), cộng với hiện tượng El Nino đang diễn ra là nguyên nhân dẫn đến bức tranh khí với hiện tượng El Nino đang diễn ra là nguyên nhân dẫn đến bức tranh khí hậu tồi tệ nói trên ở Đà Lạt. hậu tồi tệ nói trên ở Đà Lạt. Trong khi đó, các nhà nông học ở Đà Lạt cũng cảnh báo sự biến đổi khí Trong khi đó, các nhà nông học ở Đà Lạt cũng cảnh báo sự biến đổi khí hậu theo chiều hướng tiêu cực chắc chắn làm sâu bệnh, nấm bệnh, dịch hậu theo chiều hướng tiêu cực chắc chắn làm sâu bệnh, nấm bệnh, dịch bệnh… phát sinh gay gắt trên cây trồng, vật nuôi ở vùng sản xuất rau, hoa bệnh… phát sinh gay gắt trên cây trồng, vật nuôi ở vùng sản xuất rau, hoa cao cấp lớn nhất nước này cao cấp lớn nhất nước này Bài thuyết trình của Nhóm I Bài thuyết trình của Nhóm I đến đây xin kết thúc đến đây xin kết thúc Mọi chi tiết xin liên hệ trụ sở Mọi chi tiết xin liên hệ trụ sở Nhóm đặt tại bàn 1-2 Lớp 11T2 Nhóm đặt tại bàn 1-2 Lớp 11T2 .Xin trân trọng cảm ơn >_< .Xin trân trọng cảm ơn >_< The end The end . trụ sở Mọi chi tiết xin liên hệ trụ sở Nhóm đặt tại bàn 1 -2 Lớp 11 T2 Nhóm đặt tại bàn 1 -2 Lớp 11 T2 .Xin trân trọng cảm ơn >_< .Xin trân trọng cảm. Lạt, Lâm Đồng có thể chỉ chừng 10 0- 12 0 mm (các năm trước 15 0 -2 2 0 mm)… Lâm Đồng có thể chỉ chừng 10 0- 12 0 mm (các năm trước 15 0 -2 2 0 mm)… Theo Trung tâm khí tượng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO : LỚP 11 TOÁN 2 - NHÓM 1 : MÔI TRƯỜNG, BÁO CÁO : LỚP 11 TOÁN 2 - NHÓM 1 : MÔI TRƯỜNG, BÁO CÁO : LỚP 11 TOÁN 2 - NHÓM 1 : MÔI TRƯỜNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay