Câu hỏi ma trận đề kiểm tra kì I sinh học 11

10 494 2
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2016, 23:28

Câu hỏi ma trận đề kiểm tra kì I sinh học 11 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ STT Họ tên Phân tích Hãy phân biệt chế hấp thụ nước chế hấp thụ ion khoáng rễ cây? Phân tích sở khoa học việc bón phân cho cây? Vì nói thoát nước vừa tai họa lại tất yếu? So sánh đặc điểm tác nhân kích thích loại hướng động? Phân biệt pha sáng, pha tối quang hợp, từ nêu lên mối quan hệ hai Các mức độ nhận thức Tổng hợp Đánh giá Nếu cạn bị Nếu ống mạch gỗ ngập nước lâu ngày bị tắc dòng mạch gỗ điều xảy ống ra, sao? lên không, sao? Trình bày Theo em chu trình hiểu biết em Crep trình trình cố định đồng hóa NH3 có nitơ khí mối quan hệ vai trò nó? không? Vẽ sơ đồ biểu diễn Theo em mối tương quan trình sinh trưởng liều lượng thiếu số phân bón mức nguyên tố 17 độ sinh trưởng nguyên tố dinh cây? Sơ đồ nói lên dưỡng khoáng thiết điều gì? Cho ví dụ yếu sinh minh hoạ? trưởng nào? Vì sao? Hãy vẽ sơ đồ mối Theo em có sai liên hệ hướng khác vận động ứng động động quấn vòng thuộc vận động hướng tiếp xúc cảm ứng thực không? Vì sao? vật? Ở bỏng, Lá thường có hái vào buổi màu xanh xảy sáng có vị chua trình quang hơp Vậy chiều có màu đỏ vị chua giảm? Tại trạng nguyên pha? sao? có thực trình quang hợp không? Phân tích mối liên Cho biết hướng Theo em mang cá hệ quang tiến hóa hô hấp thích nghi với hô hợp hô hấp, động vật? hấp nước có quang khả hô hấp hợp tiền đề cạn không? Vì sao? hô hấp ngược lại? Phân tích đặc Chiều hướng tiến Ở người có tiêu hóa điểm cấu tạo hóa hệ tiêu hóa nội bào không? ruột non phù hợp động vật gì? Chứng minh? với chức hấp thụ chất dinh dưỡng? So sánh khác hệ tuần hoàn kín hệ tuần hoàn hở? Nhóm ĐV có hệ tuần hoàn hở là: A tôm, cua, cá B châu chấu, sâu bọ, ốc sên C trai, sò, rắn nước D gián, châu chấu, chuột Sự phân hóa tim có ưu điểm lớn là: A lực co bóp mạnh nên đẩy máu xa B làm cho máu chảy nhanh ĐM C khả điều hòa phân phối máu tới quan nhanh chóng D máu nuôi thể không bị pha trộn Tại tăng diện So sánh hướng Có phải diện tích tích lại làm động ứng động? lớn tăng suất suất trồng trồng? cao hay không? MA TRẬN THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – SINH HỌC 11 CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU TNKQ TNTL TNKQ TNTL - Khái niệm Quang hợp - Vai trò nguyên tố dinh Chuyển hóa - Sản phẩm pha sáng dưỡng khoáng vật chất - Phương trình tổng quát Hô - Ảnh hưởng cường độ ánh lượng hấp sáng liên quan đến cường độ Thực vật - Hô hấp kị khí Thực vật quang hợp (4 điểm) câu (1điểm) câu (2điểm) Câu 1, 2, 5, Câu 4, 11, 13 Chuyển hóa vật chất - Cấu tạo chung hệ tuần hoàn - Túi tiêu hóa - Hiệu trao đổi khí lượng - Hệ dẫn truyền tim Động vật NỘI DUNG Cảm ứng Thực vật (2 điểm) TỔNG câu (0.5điểm) Câu 6,7 câu (1,25điểm) Câu 10, 12 - Ứng động - Hướng động câu (1điểm) Câu 9, 14 câu câu (1điểm) Câu 15 câu câu (2điểm) Câu 1 câu TỔNG VẬN DỤNG TNKQ TNTL - Quang hợp câu (1điểm) Câu TNKQ TNTL câu (3 điểm) câu (1điểm) câu (2 điểm) câu (2điểm) câu (2 điểm) 15 câu câu - Bề mặt trao đổi khí câu (0.25điểm) Câu câu câu (2,5 điểm) (4,25 điểm) (2 điểm) (0,25 điểm) (1 điểm) (7điểm) (3điểm) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – SINH HỌC 11 I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Khoanh tròn vào câu trả lời (A B, C, D): Câu Quang hợp thực vật trình: A Sử dụng lượng ánh sáng B Các phân tử hữu bị oxi hóa đến Mặt trời diệp lục hấp CO2 H2O, đồng thời thụ để tổng hợp cacbohidrat lượng giải phóng giải phóng oxi từ khí cacbonic phần lượng tích nước lũy ATP C Oxi hóa khí cacbonic nước để D Sử dụng lượng ánh sáng tổng hợp cacbohirat giải Mặt trời để tổng hợp nên hợp phóng lượng chất vô từ hợp chất hữu Câu Sản phẩm pha sáng Quang hợp gồm: A ATP, NADPH, O2 B ATP, H2O, O2 C NADPH, H2O, CO2 D ATP, O2, CO2 Câu Hô hấp kị khí thực vật xảy môi trường: A Thiếu O2 B Thiếu CO2 C Thừa O2 D Thừa CO2 Câu Quá trình khử nitrat diễn theo sơ đồ: A NO2-  NO3-  NH4+ B NO3-  NO2-  NH3 C NO3-  NO2-  NH4+ D NO2-  NO3-  NH2 Câu PTTQ trình hô hấp là: A C6H12O6 + O2  CO2 + H2O + Q B C6H12O6 + O2  12CO2 + 12H2O + Q C C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O + D C6H12O6 + 6O2  6CO2 + H2O Q Câu Hệ tuần hoàn cấu tạo chủ yếu phận: A Dịch tuần hoàn, tim, hệ thống B Dịch tuần hoàn, tim, huyết áp mạch máu C Tim, động mạch, tĩnh mạch, D Bó Hiss, mạng Puskin, nút nhĩ mao mạch, nút nhĩ thất thất, nút xoang nhĩ Câu Hệ dẫn truyền tim bao gồm: A Nút nhĩ thất, bó Hiss, mạng B Nút nhĩ thất, nút xoang nhĩ, bó Puskin Hiss, mạng Puskin C Mạch máu, mạng Puskin, bó D Tâm nhĩ, tâm thất, mạng Puskin, Hiss, nút xoang nhĩ bó Hiss Câu Lưỡng cư sống nước cạn vì: A Nguồn thức ăn môi trường B Hô hấp da phổi phong phú C Da cần ẩm ướt D Chi ếch có màng vừa bơi vừa nhảy cạn Câu 9: Những ứng động theo sức trương nước: A Hoa mười nở vào buổi sáng, B Sự đóng mở trinh nữ, tượng thức ngủ chồi khí khổng đóng mở bàng C Lá họ đậu xòe khép lại, D Hoa mười nở vào buổi sáng, khí khổng đóng mở khí khổng đóng mở Câu 10: Hiệu trao đổi khí động vật liên quan đến đặc điểm sau bề mặt trao đổi khí: A Bề mặt trao đổi khí hẹp B Bề mặt trao đổi khí dày, khô C Bề mặt trao đổi khí có nhiều D Có lưu thông khí tạo mao mạch máu có sắc tố hô chênh lệch nồng độ khí O hấp CO2 Câu 11 Ghép nội dung cột với nội dung tương ứng phù hợp cột cách điền vào cột ( Vd: 1-c, ….) Cột (Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng) Nitơ Bo Niken Clo Môlipden Cột (Vai trò) a Thành phần prôtêin, axit nucleic b Quang phân li H2O, cân ion c Cần cho trao đổi nitơ d Hoạt hóa enzim e Liên quan đến hoạt động mô phân sinh f Thành phần enzim urêaza Cột (Trảlời) 12345- Câu 12 Trong câu sau câu (Đ), câu sai (S) điền Đ S vào ô trống ứng với cột thứ 2: Cột Cột a Ở thú ăn thịt cửa dùng để lấy thịt khỏi xương b Ở thú ăn thực vật, múi khế tiết pepsin HCL tiêu hóa protein có cỏ vi sinh vật từ cỏ xuống c Manh tràng thú ăn thịt phát triển có chức tiêu hóa thức ăn d Thú ăn thịt có ruột non ngắn nhiều so với ruột non thú ăn thực vật Câu 13: Dùng cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống câu sau: Cường độ ánh sáng tăng dần đến bão hòa cường độ quang hợp… (1)… , từ điểm bão hòa trở cường độ ánh sáng tăng cường độ quang hợp ……(2)… Câu 14: Dùng cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống câu sau: Ứng động giúp (1)… đa dạng biến đổi môi trường, đảm bảo cho cây….(2)… ….(3)… Câu 15: Ghép nội dung cột với nội dung tương ứng phù hợp cột cách điền vào cột ( Vd: 1-c, ….) Cột (Ví dụ) Trồng hộp khoét lỗ nhỏ, sau thời gian than hướng phía lỗ sáng, thân mọc uốn cong lên trồng theo hướng ngang Hiện tượng tua bầu bí tiếp xúc với giá thể Rễ bên dòng sông hướng vào lòng sông Rễ không lan đến vùng có chất độc hại Cột (Kiểu hướng động) a Hướng tiếp xúc b Hướng nước c Hướng sáng d Hướng hóa e Hướng đất Cột (Trả lời) 1234- II TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN Câu Hãy đường máu hệ tuần hoàn kép thú giải thích hệ tuần hoàn thú gọi hệ tuần hoàn kép? (2đ) Câu 2: So sánh thực vật C3 với thực vật C4? ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 11 12 10 A A A C C A B B B C a e f b c Đ Đ S Đ 13 14 a b c d 15 2 3 Tăng dần Giảm dần Thích nghi Tồn Phát triển c a b d II TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN Câu Hệ tuần hoàn thú gọi hệ tuần hoàn kép hệ tuần hoàn chúng có vòng tuần hoàn: vòng tuần hoàn lớn vòng tuần hoàn nhỏ - Vòng tuần hoàn lớn: máu giàu O tim bơm vào động mạch chủ, vào động mạch nhỏ đến mao mạch quan, phận để thực trao đổi chất trao đổi khí Sau đó, máu giàu CO2 theo tĩnh mạch tim - Vòng tuần hoàn nhỏ: Máu giàu CO tim bơm lên phổi đểtrao đổi khí trở thành máu giàu O2 quay trở lại tim Do có vòng tuần hoàn lớn nhỏ nên hệ tuần hoàn lưỡng cư, bò sát, chim thú gọi hệ tuần hoàn kép Những động vật có phổi, tim có – ngăn động vật có hệ tuần hoàn kép Câu * Giống: - Xảy chất lục lạp - Cần ATP, chất khử NADPH - Trải qua chu trình C3 * Khác: C3 C4 Vị trí loại tế bào thịt loại: - tế bào thịt - tế bào bao quanh bó mạch Cơ chế: - Chất nhận CO2 Ri – 1,5 DP A.PEP - enzim Ri – 1,5 DP Cacboxylase Photpho enol pyruvat cacboxylase - Sản phẩm 3C 4C o - Nhiệt độ 20 – 25 C thích hợp 25 – 35oC - Nhu cầu H2O - Điểm bù CO2 Lớn Cao Nhỏ Thấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi ma trận đề kiểm tra kì I sinh học 11, Câu hỏi ma trận đề kiểm tra kì I sinh học 11, Câu hỏi ma trận đề kiểm tra kì I sinh học 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay