Bài giảng Toán 1 chương 4 bài 1: Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)

11 293 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2016, 15:03

Phép cộng phạm vi 100 (cộng không nhớ) nhớ Toán  Kiể m tra c ũ: Tổ Tổ Tổ 30 + 30 60 50 + 40 90 60 + 20 80 Toán Phép cộng phạm vi 100 (cộng không nhớ) nhớ Chục Đơn vị 35 35 + 20 5 55 Tính từ phải sang trái + *5 cộng 5, viết *3 cộng 5,viết 35 + 20 = 55 -Vậy: 35 + 20 = 55 Toán Phép cộng phạm vi 100 (cộng không nhớ) nhớ  Bài mớ i: Chục Đơn vị 35 35 + 24 59 Tính từ phải sang trái + *5 cộng 9, viết *3 cộng 5, viết 59 35 + 24 = … - Vậy: 35 + 24 = 59 Toán Phép cộng phạm vi 100 (cộng không nhớ) nhớ Chục Đơn vị +3 35 + 37 Tính từ phải sang trái 35 *5 cộng 7, viết *Hạ 3, viết 35 + = 37 -Vậy: 35 + = 37 B Bài Đặt tính tính: 35 + 12 35 + 12 47 60 + 38 60 + 38 98 + 43 + 43 49 41 + 38 41 + 38 79 22 + 40 22 + 40 62 54 + 54 + 56 Toán Phép cộng phạm vi 100(cộng không nhớ) nhớ S Bài Tính: 52 + 36 88 82 + 14 96 43 + 15 58 76 + 10 86 63 + 68 + 10 19 Toán Phép cộng phạm vi 100 (cộng không nhớ) nhớ S Bài4 Đo độ dài đoạn thẳng viết số đo: Kết quả: - Độ dài đoạn thẳng AB: cm - Độ dài đoạn thẳng CD: 13 cm - Độ dài đoạn thẳng MN: 12cm Toán Phép cộng phạm vi 100 (cộng không nhớ) nhớ V Bài Lớp 1A trồng 35 cây, lớp 2A trồng 50 Hỏi hai lớp trồng tất cây? Tĩm tắt: Lớp 1A : 35 Lớp 2A : 50 Cả hai lớp: Cây? Bài giải Haicây Số lớphai trồng lớp trồngtất số là:cây là: 35 + 50 = 85 ( cây) Đáp số: 85 TRÒ CHƠI AI NHANH AI ĐÚNG? Đúng ghi Đ, sai ghi S: B A 54 +2 74 S 54 + 56 Đ 54 + 74 S 54 +2 56 Đ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 1 chương 4 bài 1: Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ), Bài giảng Toán 1 chương 4 bài 1: Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ), Bài giảng Toán 1 chương 4 bài 1: Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn