350 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề hình học không gian nhóm toán

62 519 6
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2016, 09:06

GROUP NHểM TON NGN HNG CU HI TRC NGHIM CHUYấN TH TCH 01 (M 114) Câu : Cho lng tr tam giỏc u ABC.ABC cnh ỏy a=4, bit din tớch tam giỏc ABC bng Th tớch lng tr ABC.ABC bng A B C D 10 Câu : Cho hỡnh chúp S.ABC cú SA=3a (vi a>0); SA to vi ỏy (ABC) mt gúc bng 600.Tam giỏc ABC vuụng ti B, ACB 300 G l trng tõm ca tam giỏc ABC Hai mt phng (SGB) v (SGC) cựng vuụng gúc vi mt phng (ABC) Tớnh th tớch ca hỡnh chúp S.ABC theo a A V 3 a 12 B V 324 a 12 C V 13 a 12 D V 243 a 112 Câu : ỏy ca hỡnh chúp S.ABCD l mt hỡnh vuụng cnh a Cnh bờn SA vuụng gúc vi mt phng ỏy v cú di l a Th tớch t din S.BCD bng: A a3 B a3 C a3 D a3 Câu : Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc vuụng cõn ti B, AB = BC = a , SAB SCB 900 v khong cỏch t A n mt phng (SBC) bng a Tớnh din tớch mt cu ngoi tip hỡnh chúp S.ABC theo a A S 2a B S a C S 16 a D S 12a Câu : Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy l tam giỏc u cnh a, gúc gia SC v mp(ABC) l 45 Hỡnh chiu ca S lờn mp(ABC) l im H thuc AB cho HA = 2HB Bit CH a Tớnh khong cỏch gia ng thng SA v BC: A a 210 15 B a 210 45 C a 210 30 D a 210 20 Câu : Mt hỡnh chúp tam giỏc cú ng cao bng 100cm v cỏc cnh ỏy bng 20cm, 21cm, 29cm Th tớch chúp ú bng: A 7000cm3 B 6213cm3 C 6000cm3 D 7000 2cm3 Câu : Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc u; mt bờn SAB nm mt phng vuụng gúc vi mt phng ỏy v tam giỏc SAB vuụng ti S, SA = a , SB = a Gi K l trung im ca on AC Tớnh th tớch chúp S.ABC a3 A V a3 B V a3 C V a3 D V Câu : Trong cỏc mnh sau, mnh no ỳng? A Tn ti mt hỡnh a din cú s nh v s mt bng B Tn ti mt hỡnh a din cú s cnh bng s nh C S nh v s mt ca mt hỡnh a din luụn luụn bng D Tn ti mt hỡnh a din cú s cnh v s mt bng Câu : Cho lng tr ng ABC.A'B'C' cú ỏy l tam giỏc cõn ti A, AB AC 2a;CAB 120 Gúc gia (A'BC) v (ABC) l 45 Th tớch lng tr l: A 2a 3 B a3 3 C a3 D a3 Câu 10 : Cho hỡnh chúp S.ABC cú tam giỏc SAB u cnh a, tam giỏc ABC cõn ti C Hỡnh chiu ca S trờn (ABC) l trung im ca cnh AB gúc hp bi cnh SC v mt ỏy l 300 Tớnh th tớch chúp S.ABC theo a A V 3 a B V a C V 3 a D V 3 a Câu 11 : Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông B, BA=4a, BC=3a, gọi I trung điểm AB , hai mặt phẳng (SIC) (SIB) vuông góc với mặt phẳng (ABC), góc hai mặt phẳng (SAC) (ABC) bẳng 600 Tính thể tích khối chóp S.ABC A V 3 a B V 3 a C V 12 3 a D V 12 3 a Câu 12 : Cho hỡnh chúp u S.ABC Ngi ta tng cnh ỏy lờn ln th tớch gi nguyờn thỡ tan gúc gia cnh bờn v mt phng ỏp tng lờn bao nhiờu ln th tớch gi nguyờn A B C D Câu 13 : Cho lng tr tam giỏc u ABC.ABC cú cnh ỏy bng 2a, khong cỏch t A n mt phng (ABC) bng a Khi ú th tớch lng tr bng: 2 B 3a3 A a C 4a 3 D 4a 3 Câu 14 : Cho hỡnh chúp SABCD cú ABCD l hỡnh vuụng cú M l trung im SC Mt phng (P) qua AM v song song vi BC ct SB, SD ln lt ti P v Q Khi ú A B C VSAPMQ VSABCD D bng: Câu 15 : Cho hỡnh chúp S.ABC cú A, B ln lt l trung im cỏc cnh SA, SB Khi ú, t s VSABC ? VSABC A B C D Câu 16 : Cho hỡnh chúp SABC cú SA = SB = SC = a v ln lt vuụng gúc vi Khi ú khong cỏch t S n mt phng (ABC) l: A a B a C a D a Câu 17 : Cho lng tr ng ABC.A'B'C' cú ỏy l tam giỏc cõn ti A, AB AC 2a;CAB 120 Gúc gia (A'BC) v (ABC) l 45 Khong cỏch t B' n mp(A'BC) l: A a B 2a C a 2 D a Câu 18 : Cho hỡnh chúp S.ABC cú mt phng (SAC) vuụng gúc vi mt phng (ABC), SA = AB = a, AC = 2a, ASC ABC 900 Tớnh th tớch chúp S.ABC A V a3 B V a3 12 C V a3 D V a3 Câu 19 : Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy l hỡnh vuụng cnh bng 2a Mt phng (SAB) vuụng gúc ỏy, tam giỏc SAB cõn ti A Bit th tớch chúp S.ABCD bng 4a Khi ú, di SC bng A a B 6a C 2a D ỏp s khỏc Câu 20 : Cho lng tr ABC.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc u cnh 2a, hỡnh chiu ca A lờn (ABC) trựng vi trung im AB Bit gúc gia (AACC) v mt ỏy bng 60o Th tớch lng tr bng: A 2a3 B 3a3 C 3a3 D a3 Câu 21 : Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy l hỡnh ch nht, AB a; AD 2a; SA a M l im trờn SA cho AM A a3 3 a VS BCM ? B 2a 3 C 2a 3 D a3 Câu 22 : Cho hỡnh chúp SABCD cú ABCD l hỡnh thang vuụng ti A v D tha AB=2AD=2CD=2a= SA v SA (ABCD) Khi ú th tớch SBCD l: A 2a 3 B a3 C 2a 3 D a3 2 Câu 23 : Cho hỡnh chúp t giỏc u cú cnh ỏy bng a v mt bờn to vi ỏy mt gúc 450 Th tớch chúp ú bng: A a3 B a3 C a3 D a Câu 24 : Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh vuụng tõm O Gi H v K ln lt l V trung im ca SB, SD T s th tớch AOHK bng VS ABCD A 12 B C D Câu 25 : Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy l hỡnh thoi cnh a, SA ( ABCD) Gi M l trung im BC Bit gúc BAD 120, SMA 45 Tớnh khong cỏch t D n mp(SBC): A a B a 6 C a D a Câu 26 : Cho lng tr ABC.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc u cnh 2a, hỡnh chiu ca A lờn (ABC) trựng vi trng tõm ABC Bit gúc gia cnh bờn v mt ỏy bng 60o Th tớch lng tr bng: A a3 B a3 C 2a3 D 4a3 Câu 27 : Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc cõn ti A, gúc BAC =1200 Gi H, M ln lt l trung im cỏc cnh BC v SC, SH vuụng gúc vi (ABC), SA=2a v to vi mt ỏy gúc 600 Tớnh khong cỏch gia hai ng thng AM v BC A d Câu 28 : a B d a 21 C d a D d a 21 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú SA ( ABCD) Bit AC a , cnh SC to vi ỏy gúc l 60 3a v din tớch t giỏc ABCD l Gi H l hỡnh chiu ca A trờn cnh SC Tớnh th tớch chúp H.ABCD: A a3 B a3 C a3 D 3a Câu 29 : Cho hỡnh chúp S.ABC tam giỏc ABC vuụng ti B, BC = a, AC = 2a, tam giỏc SAB u Hỡnh chiu ca S lờn mt phng (ABC) trựng vi trung im M ca AC Tớnh th tớch chúp S.ABC A V a3 B V a3 C V a3 D V a3 Câu 30 : Cho hỡnh chúp SABCD cú ABCD l hỡnh bỡnh hnh cú M l trung im SC Mt phng (P) qua AM v song song vi BD ct SB, SD ln lt ti P v Q Khi ú A B C VSAPMQ VSABCD D bng: Câu 31 : Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy l hỡnh vuụng cnh a, mt bờn SAB l tam giỏc u v nm mp vuụng gúc vi ỏy Khong cỏch t A n mp(SCD) l: A a 21 B a 21 14 C a 21 D a 21 21 Câu 32 : Cho hỡnh chúp S ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh ch nht vi AB a Cnh bờn SA vuụng gúc vi mt phng ỏy, SC to vi mt phng ỏy mt gúc 450 v SC 2a Th tớch chúp S ABCD bng A 2a 3 B a3 3 C a3 D a3 3 Câu 33 : Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy l hỡnh vuụng cnh a, SA a v SA ( ABCD) H l hỡnh chiu ca A trờn cnh SB VS AHC l: A a3 3 B a3 C a3 D a3 12 Câu 34 : Khi mi hai mt u thuc loi: A 5, B 3,6 C 3, D 4, Câu 35 : Cho hỡnh chúp t giỏc u S.ABCD cú ỏy hp vi cnh bờn mt gúc 450 Bỏn kớnh mt cu ngoi tip hỡnh chúp S.ABCD bng Th tớch chúp l A B C ỏp s khỏc D Câu 36 : Cho mt phng (P) vuụng gúc mt phng (Q) v (a) l giao tuyn ca (P) v (Q) Chn khng nh sai: A Nu (a) nm mt phng (P) v (a) vuụng gúc vi (Q) thỡ (a) vuụng gúc vi (Q) B Nu ng thng (p) v (q) ln lt nm mt phng (P) v (Q) thỡ (p) vuụng gúc vi (q) C Nu mt phng (R) cựng vuụng gúc vi (P) v (Q) thỡ (a) vuụng gúc vi (R) D Gúc hp bi (P) v (Q) bng 90o Câu 37 : Mi nh ca hỡnh a din l nh chung ca ớt nht: A Ba mt B Nm mt C Bn mt D Hai mt Câu 38 : Chn khng nh ỳng: A Hai ng thng phõn bit cựng vuụng gúc vi mt ng thng th ba thỡ hai ng thng ú song song vi B Hai ng thng phõn bit cựng vuụng gúc vi mt mt phng thỡ hai ng thng ú song song vi C Hai ng thng cựng vuụng gúc vi mt ng thng th ba thỡ hai ng thng ú song song vi D Hai ng thng cựng vuụng gúc vi mt ng thng th ba thỡ hai ng thng ú song song vi Câu 39 : a Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy l tam giỏc vuụng ti A, AC Tam giỏc SAB u cnh a v nm mp vuụng gúc vi ỏy Bit din tớch tam giỏc SAB a 39 Tớnh khong 16 cỏch t C n mp(SAB): A 2a 39 39 B a 39 39 C a 39 13 D a 39 26 Câu 40 : Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc u cnh bng a , tam giỏc SAC cõn ti S v nm mt phng vuụng gúc vi ỏy, SB hp vi ỏy mt gúc 300, M l trung im ca BC Tớnh khong cỏch gia hai ng thng SB v AM theo a A d a 13 B d a 13 C d a a 13 D d Câu 41 : cho hỡnh chop S.ABC , ỏy tam giỏc vuụng ti A, ABC 600 , BC = 2a gi H l hỡnh chiu vuụng gúc ca A lờn BC, bit SH vuụng gúc vi mp(ABC) v SA to vi ỏy mt gúc 600 Tớnh khong cỏch t B n mp(SAC) theo a A d a B d 2a C d a 5 D d 2a Câu 42 : Cho hỡnh chúp SABCD cú ABCD l hỡnh thang vuụng ti A v D tha AB=2AD=2CD v SA (ABCD) Gi O = AC BD Khi ú gúc hp bi SB v mt phng (SAC) l: A BSO B BSC C DSO D BSA Câu 43 : Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc vuụng cõn nh C, cnh gúc vuụng bng a Mt phng (SAB) vuụng gúc ỏy Bit din tớch tam giỏc SAB bng a Khi ú, chiu cao hỡnh chúp bng A a B a C a D 2a Câu 44 : Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy l hỡnh ch nht Hỡnh chiu ca S lờn mp(ABCD) l trung im H ca AB, tam giỏc SAB vuụng cõn ti S Bit SH a 3;CH 3a Tớnh khong cỏch gia ng thng SD v CH: A 4a 66 11 B a 66 11 C a 66 22 D 2a 66 11 Câu 45 : Cho hỡnh chúp tam giỏc S.ABC vi SA,S B, SC ụi mt vuụng gúc v SA SB SC a Khi ú, th tớch chúp trờn bng: A a B a C a D a Câu 46 : Cho hỡnh lng tr ABC.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc vuụng cõn nh C, cnh gúc vuụng bng a, chiu cao bng 2a G l trng tõm tam giỏc ABC Th tớch chúp G.ABC l A a3 B 2a 3 C a3 D a Câu 47 : ng chộo ca mt hỡnh hp ch nht bng d , gúc gia ng chộo ca hỡnh hp v mt ỏy ca nú bng , gúc nhn gia hai ng chộo ca mt ỏy bng Th tớch hp ú bng: A d cos2 sin sin C d3 sin2 cos sin Câu 48 : B d sin cos sin D d cos2 sin sin Cho hỡnh chúp t giỏc u S.ABCD cú cnh ỏy bng a, th tớch chúp bng a3 Gúc gia cnh bờn v mt phng ỏy gn gúc no nht sau õy? A 600 B 450 C 300 D 700 Câu 49 : Trong cỏc mnh sau, mnh no sai? A Lp ghộp hai hp s c mt a din li B Khi t din l a din li C Khi hp l a din li D Khi lng tr tam giỏc l a din li Câu 50 : Cho hỡnh chúp u S.ABCD cú cnh ỏy bng a, gúc gia mt bờn v mt ỏy bng 450 Gi M, N, P ln lt l trung im ca SA, SB v CD Th tớch t din AMNP bng A a3 48 a3 B 16 C a3 24 D a3 P N 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 { { ) { { ) { ) { { { { { { ) { { { { { { { ) ) { { { ) | | | | | | | | | | ) ) | | ) | | ) | | ) | | | | | } } } } } } } } ) } } } } ) } } ) } } ) ) } } } ) ) } ~ ) ~ ) ) ~ ) ~ ~ ) ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 { { { { { { ) { { ) { { { { { { { ) ) ) { ) ) | | | | ) | | ) ) | ) | | | ) ) | | | | ) | | ) } ) ) } ) } } } } } ) } } } } } } } } } } } ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ) ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ GROUP NHểM TON NGN HNG CU HI TRC NGHIM CHUYấN TH TCH 02 Câu : Mt ming tụn hỡnh ch nht cú chiu di 98cm, chiu rng 30cm c un li thnh mt xung quanh ca mt thựng ng nc Bit rng ch mi ghộp mt 2cm Hi thựng ng c bao nhiờu lớt nc? A 20 lớt B 22 lớt C 25 lớt D 30 lớt Câu : Mt hỡnh tr cú bỏn kớnh ỏy bng 50cm v cú chiu cao h = 50cm a) Tớnh din tớch xung quanh v din tớch ton phn ca hỡnh tr b) Tớnh th tớch ca tr to nờn bi hỡnh tr ó cho c) Mt on thng cú chiu di 100cm v cú hai u mỳt nm trờn hai ng trũn ỏy Tớnh khong cỏch t on thng ú n trc hỡnh tr 2 A a) 5000 cm ; 1000 cm b) 125000 cm c) 25 cm 2 B a) 5000 cm ; 10000 cm b) 12500 cm c) 25 cm 2 C a) 500 cm ; 10000 cm b) 125000 cm c) 25 cm 2 D a) 5000 cm ; 10000 cm b) 125000 cm c) 25 cm Câu : Mt hỡnh nún cú ng sinh bng 2a v thit din qua trc l tam giỏc vuụng.Tớnh din tớch xun quanh v din tớch ton phn ca hỡnh nún Tớnh th tớch ca nún A 2a2 ;(2 2)a2 ; C 2a3 2a3 2a ;( 2)a ; 2 B 2a2 ;(2 2)a2 ; 2a3 D 2a2 ;(2 2)a2 ; 2a3 Câu : Cho hỡnh hp ABCDABCD cú ỏy l mt hỡnh thoi v hai mt chộo ACCA, BDDB u vuụng gúc vi mt phng ỏy Hai mt ny cú din tớch ln lt bng 100 , 105 v ct theo mt on thng cú di 10 cm Khi ú th tớch ca hỡnh hp ó cho l A 2255 425 B 525 2355 C D Câu 21 : Cho lng tr tam giỏc u cú tt c cỏc cnh bng a Khi ú th tớch lng tr bng: A a3 B a3 C a3 12 D a3 Câu 22 : Cho hỡnh chúp S.ABC cú SA ABC , tam giỏc ABC u cnh a SA=a Th tớch chúp S.ABC l : A a3 B a3 C a3 D a3 12 Câu 23 : Cho hỡnh lp phng ABCD.ABCD Mt phng BDC chia lp phng thnh phn cú t s th tớch phn chia phn ln bng: D' C' B' A' C D b A B A 1:2 B 1:5 C 1:3 D 1:4 Câu 24 : Cho lng tr ng ABC.ABC cú AA=a, Tam giỏc ABC u cnh a gi I l trung im AA Tỡm mnh ỳng : B VI ABC VABC A ' B ' C ' VABC A ' B ' C ' 12 D VI ABC VABC A ' B ' C ' A VI ABC VABC A ' B ' C ' C VI ABC Câu 25 : Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy l hỡnh vuụng cnh a ng thng SA vuụng gúc vi mp ỏy, SA a Gúc gia SC v mp(SAB) l , ú tan nhn giỏ tr no cỏc giỏ tr sau? A tan B tan C tan D tan Câu 26 : Cho t din ABCD Gi B v C ln lt l trug im ca AB v AC Khi ú t s th tớch ca t din ABCD v t din ABCD bng A B C D Câu 27 : Cho bỏt din u ABCDEF Chn cõu sai cỏc khng nh sau: A Thit din to bi mp (P) v hỡnh bỏt din u cú th l hỡnh vuụng B Thit din to bi mp (P) v hỡnh bỏt din u cú th l hỡnh tam giỏc C Thit din to bi mp (P) v hỡnh bỏt din u cú th l hỡnh t giỏc D Thit din to bi mp (P) v hỡnh bỏt din u cú th l hỡnh lc giỏc u Câu 28 : Cho hỡnh chúp tam giỏc u cú cnh ỏy bng a v mt bờn cú gúc ỏy bng Khi ú chiu cao ca chúp bng: A a tan B a tan C a tan D a tan Câu 29 : cho hỡnh chúp t giỏc u S.ABCD Tỡm mnh sai : A Hỡnh chúp S.ABCD cú cỏc cnh bờn bng B Hỡnh chiu vuụng gúc ca nh S xung mt phng ỏy (ABCD) l tõm ca ỏy C Hỡnh chúp cú cỏc cnh bờn hp vi mt phng ỏy cựng mt gúc D Hỡnh chúp S.ABCD ỏy l hỡnh thoi Câu 30 : Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh vuụng cnh 2a, mt phng (SAB) vuụng gúc vi ỏy, tam giỏc SAB cõn ti S v SC to vi ỏy mt gúc 600 Tớnh th tớch chúp S.ABCD A a3 15 B a 15 C a3 D a 15 Câu 31 : Cho t din OABC cú OA, OB, OC ụi mt vuụng gúc, OA=1, OB=1, OC=2 Khong cỏch t O n mt phng (ABC) l : A B C 10 D Câu 32 : Cho lng tr u ABC A ' B ' C ' Bit rng gúc gia A ' BC v ABC l 300 , tam giỏc A ' BC cú din tớch bng Th tớch lng tr ABC A ' B ' C ' l A 3 B C D Câu 33 : Mt lng tr tam giỏc cú cỏc cnh ỏy bng 19, 20, 37, chiu cao lng tr bng trung bỡnh cng ca cỏc cnh ỏy Tớnh th tớch lng tr A Vlt 2696 B Vlt 2686 C Vlt 2888 D Vlt 2989 Câu 34 : Cho hỡnh a din H cú c cnh, m mt, v d nh Chn khng nh ỳng: A c m B m d C d c D m c C Hai mi D Mi sỏu Câu 35 : S cnh ca hỡnh mi hai mt u l: A Mi hai B Ba mi Câu 36 : Hỡnh lp phng ABCD.ABCD cú my mt i xng A B C D Câu 37 : Cho hỡnh lng tr ABC.A ' B ' C ' cú ỏy ABC l tam giỏc u cnh bng a Hỡnh chiu vuụng gúc ca A ' xung mp(ABC) l trung im ca AB Mt bờn ( AA ' C ' C ) to vi ỏy mt gúc bng 450 Tớnh th tớch lng tr A VABC A ' B 'C ' 3a 32 B VABC A ' B 'C ' 3a C VABC A ' B 'C ' 3a D VABC A ' B 'C ' 3a 16 Câu 38 : Cú th chia mt hỡnh lp phng thnh bao nhiờu t din bng A Nm C Bn B Vụ s D Hai Câu 39 : Cho hỡnh chop S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh bỡnh hnh Gi M, N ln lt l trung im ca SA, SB T s th tớch ca chúp S.MNCD v chúp S.ABCD bng: S N M C B A A D B C D Câu 40 : Cho chúp S ABC Gi M , N ln lt l trung im ca SA, SB T s th tớch ca hai chúp S ACN v S.BCM bng: A B C Khụng xỏc nh c D Câu 41 : Mnh no ỳng cỏc mnh sau? A Gúc gia mp(P) v mp(Q) bng gúc gia mp(P) v mp(R) (Q) song song vi (R) B Gúc gia hai mt phng luụn l gúc nhn C Gúc gia mp(P) v mp(Q) bng gúc gia mp(P) v mp(R) (Q) song song vi (R) (hoc (Q) trựng vi (R)) D C ba mnh trờn u ỳng Câu 42 : Cho hỡnh chúp S.ABC cú SA ABC , tam giỏc ABC vuụng cõn ti A, AB=SA=a I l trung im SB Th tớch chúp S.AIC l : A a3 B a3 C a3 D a3 Câu 43 : Cho hỡnh lng tr ng ABC A ' B ' C ' cú ỏy ABC l tam giỏc vuụng ti A , gúc ACB 600 , AC a, AC ' 3a Khi ú th tớch lng tr bng: A a3 B a 3 C a3 D a Câu 44 : Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc vuụng cõn ti nh B, AB a, SA 2a v SA vuụng gúc vi mt phng ỏy H, K ln lt l hỡnh chiu vuụng gúc ca A lờn SB, SC Tớnh th tớch t din S.AHK A VS AHK 8a 15 B VS AHK 4a 15 C VS AHK 8a 45 D VS AHK 4a Câu 45 : Cho lng tr ng ABC.ABC cú AA=a, Tam giỏc ABC u cnh a Th tớch lng tr ABC.ABC l : A a3 12 B a3 C a3 D a3 Câu 46 : Cho hỡnh chúp S.ABC Cú I l trung im BC Tỡm mnh ỳng : A Th tớch chúp S.ABI gp hai ln th tớch chúp S.ACI B Khong cỏch t B n mt phng (SAI) gp hai ln khong cỏch t C n mt phng (SAI) C Th tớch chúp S.ABI bng ln th tớch chúp S.ABC D Khong cỏch t B n mt phng (SAI) bng khong cỏch t C n mt phng (SAI) Câu 47 : Th tớch ca t din u cnh a bng: A a3 12 B a3 C a3 12 D a3 12 Câu 48 : Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy l hỡnh vuụng cnh a ng thng SA vuụng gúc vi mp ỏy, SA a Gúc gia mp(SCD) v mp(ABCD) l , ú tan nhn giỏ tr no cỏc giỏ tr sau? A tan 2 B tan C tan D tan Câu 49 : Cho hỡnh chúp S.ABC Gi M, N ln lt l trung im ca SA, SB Khi ú t s th tớch ca hai chúp S.MNC v S.ABC l: A B C D Câu 50 : Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy l hỡnh vuụng cnh a ng thng SA vuụng gúc vi mp ỏy, SA a Gi M l trung im CD Khong cỏch t M n mp(SAB) nhn giỏ tr no cỏc giỏ tr sau? A d (M ,(SAB)) a B d (M ,(SAB)) 2a C d (M ,(SAB)) a D d ( M ,( SAB)) a 2 P N 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 { ) { ) ) { { ) { { ) { { { { { { ) { { ) { { { { { { ) | ) | | ) | | | ) | ) | | | ) | | | | | | ) | | ) ) } } } } } } } } } } } } ) } ) } } } ) ) } } } } ) } } ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ ) ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ) ~ ) ~ ~ ~ 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ) { { { { { ) { { { { ) ) { { ) { { { ) { { { | | ) | | | | ) ) | ) | | | | | | | | | | | | } } } } ) ) } } } } } } } ) } } ) } } } ) ) ) ~ ) ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ) ) ~ ~ ~ ~ 10 GROUP NHểM TON NGN HNG CU HI TRC NGHIM CHUYấN TH TCH 07 Câu : Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh ch nht Bit SA vuụng gúc vi mt phng vi tan (ABCD); SC to vi mt phng (ABCD) mt gúc , AB 3a; BC 4a Khong cỏch t im D n mt phng (SBC) bng: A a 12 B a 12 C 5a 12 D 12a Câu : Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh ch nht tõm I, cú AB a; BC a Gi H l trung im ca AI Bit SH vuụng gúc vi mt phng ỏy v tam giỏc SAC vuụng ti S Khi ú khong cỏch t im C n mt phng (SBD) bng: A a 15 B 3a 15 C a 15 D a 15 15 Câu : Cho lng tr tam giỏc ABC.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc u cnh a Hỡnh chiu vuụng gúc ca A lờn mt phng (ABC) l trung im ca cnh AB, gúc gia AC v mt ỏy bng 600 Th tớch lng tr ABC.ABC l: A 3a 3 B a C 3a 3 D a 12 Câu : Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh bỡnh hnh Gi M, N, P ln lt l trung im AB, CD, SA Trong cỏc ng thng (I) SB; (II) SC; (III) BC, ng thng no sau õy song song vi (MNP)? A C I, II, III B Ch I, II C Ch III, I D Ch II, III Câu : Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh vuụng cnh a, SA vuụng gúc vi mt phng (ABCD); gúc to bi ng thng SD v mt phng (ABCD) bng 450 Th tớch chúp S.ABCD bng: A a B a C a D 2a Câu : S cnh ca hỡnh tỏm mt l ? A B 10 C 16 D 12 Câu : Cho hỡnh chúp S.ABCD ỏy hỡnh thoi cú gúc A 600 , SA SB SC S o ca gúc SBC bng B 900 A 600 D 300 C 450 Câu : Cho hỡnh chúp tam giỏc u ỏy cú cnh bng a, gúc to bi cỏc mt bờn v ỏy l 600 Th tớch ca chúp l: A V a3 24 B V a3 24 C V a3 D V a3 Câu : Cho hỡnh chúp S.ABC ỏy l tam giỏc ABC vuụng cõn ti A, SA vuụng gúc vi ỏy, BC=2a, gúc gia (SBC) v ỏy l 450 Trờn tia i ca tia SA ly R cho RS = 2SA Th tớch t din R.ABC A V 2a C V B V 4a 8a 3 D V 2a Câu 10 : Nu mt a din li cú s mt v s nh bng Mnh no sau õy l ỳng v s cnh a din? A Phi l s l B Bng s mt C Phi l s chn D Gp ụi s mt Câu 11 : Din tớch hỡnh trũn ln ca mt hỡnh cu l p Mt mt phng (P) ct hỡnh cu theo mt ng trũn cú bỏn kớnh r, din tớch A r R 2 B r R p Bit bỏn kớnh hỡnh cu l R, chn ỏp ỏn ỳng: C r R D r R Câu 12 : Mt hỡnh cu cú bỏn kớnh 2a Mt phng (P) ct hỡnh cu theo mt hỡnh trũn cú chu vi 2, a Khong cỏch t tõm mt cu n (P) bng: A 1,7a B 1,5a C 1,6a D 1,4a Câu 13 : Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc vuụng ti B, BC a, ACB 600 , SA ( ABC) v M l im nm trờn cnh AC cho MC 2MA Bit rng mt phng (SBC) to vi mt ỏy mt gúc 300 Tớnh khong cỏch t im M n mt phng (SBC) A a 3 B 3a C a D 2a Câu 14 : Gi V l th tớch ca hỡnh chúp SABCD Ly A trờn SA cho SA = 1/3SA Mt phng qua A song song ỏy hỡnh chúp ct SB ; SC ; SD ti B ;C ;D.Tớnh th tớch chúp SABCD A V B V C ỏp ỏn khỏc D V 27 Câu 15 : Cho hỡnh hp ch nht ABCD.ABCD cú th tớch l V Gi M v N l trung im AB v BC thỡ th tớch chúp D.DMN bng? A V B V 16 C V D V Câu 16 : Cho hỡnh lng tr ng ABC.ABC cú ỏy l tam giỏc u cnh a , gúc gia AA v ỏy l 600 Gi M l trung im ca BB Th tớch ca chúp M.ABC l: A V 3a B V 3a 3 C V = a3 D V = 9a 3 Câu 17 : Cho hỡnh chúp S.ABC cú SA 12 cm, AB cm, AC cm v SA ( ABC) Gi H, K ln lt l chõn ng cao k t A xung SB, SC Tớnh t s th tớch A 2304 4225 B 23 C VS AHK VS ABC D Câu 18 : Tng s nh, s cnh v s mt ca hỡnh lp phng l: A 26 B C 16 D 24 Câu 19 : Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc vuụng ti A, AB 2a, AC a Hỡnh chiu ca S lờn mt phng (ABC) l trung im H ca cnh AB Cnh bờn SC hp vi ỏy (ABC) mt gúc bng 600 Khong cỏch t A n mt phng (SBC) l: A 29a 29 B 87a 29 C 87a 29 D 4a 29 Câu 20 : Cho hỡnh chúp S.ABCD ỏy l hỡnh vuụng, Tam giỏc SAB u v nm mt phng vuụng gúc vi ỏy Bit din tớch ca tam giỏc SAB l cm2 Th tớch chúp S.ABCD l: A ỏp ỏn khỏc B V 36 cm C V 81 cm D V cm3 Câu 21 : Cho hỡnh chúp S.ABC cú SA=SB=SC Phỏt biu no sau õy l ỳng A Hỡnh chúp S.ABC l hỡnh chúp u B Hỡnh chiu ca S trờn (ABC) l tõm ng trũn ngoi tip tam giỏc ABC C Hỡnh chiu ca S trờn (ABC) l trung im ca cnh BC D Hỡnh chiu ca S trờn (ABC) l trng tõm ca tam giỏc AB Câu 22 : Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh ch nht vi AB dm, AD 12 dm, SA ( ABCD) Gúc gia SC v ỏy bng 300 Tớnh th tớch chúp S.ABCD A 780 dm3 B 800 dm3 C 600 dm3 D 960 dm3 Câu 23 : Cho hỡnh hp ch nht ABCD.ABCD vi AB 10 cm, AD 16 cm Bit rng BC hp vi ỏy mt gúc v cos A 4800 cm3 B 3400 cm3 Tớnh th tớch hp 17 C 6500 cm3 D 5200 cm3 Câu 24 : Cho hỡnh chúp t giỏc u cú tt c cỏc cnh u bng a Th tớch chúp l: A a3 B a3 C a3 D a3 Câu 25 : Cho hỡnh lng tr t giỏc u ABCD.ABCD vi cnh ỏy dm Bit rng mt phng (BDC) hp vi ỏy mt gúc 300 Tớnh khong cỏch t im A n mt phng (BDC) A dm B dm C dm D dm Câu 26 : Thit din qua trc ca hỡnh nún l tam giỏc u cnh 6a Mt mt phng qua nh S ca nún v ct vũng trũn ỏy ti hai im A, B Bit ASB 300 , din tớch tam giỏc SAB bng: A 18a B 16a C 9a D 10a Câu 27 : Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy ABCD l hỡnh vuụng, BD 2a ; tam giỏc SAC vuụng tai S v nm mt phng vuụng gúc vi ỏy, SC a Khong cỏch t im B n mt phng (SAD) l: A a 21 B a 21 C 2a D 2a 21 Câu 28 : Bỏn kớnh ỏy ca hỡnh tr bng 4a, chiu cao bng 6a di ng chộo ca thit din qua trc bng: A 8a B 10a C 6a D 5a Câu 29 : Cho hỡnh chúp u S.ABC cú SA 2a; AB a Th tớch chúp S.ABC l: A a3 12 B a 3 C a 11 12 12 D a 11 Câu 30 : Cho mt cu tõm I bỏn kớnh R 2,6a Mt mt phng cỏch tõm I mt khong bng 2,4a s ct mt cu theo mt ng trũn bỏn kớnh bng: A 1,2a B 1,3a C a D 1,4a Câu 31 : Cho hỡnh chúp SABC cú ỏy l tam giỏc vuụng ti B Cnh SA vuụng gúc vi ỏy , AB = , SA = thỡ khong cỏch t A n mp(SBC) l? A 12 B C D 12 Câu 32 : Cho hỡnh chúp t giỏc u cú tt c cỏc cnh u bng a Din tớch ton phn ca hỡnh chúp l: A a B a C a D a Câu 33 : Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc u cnh a, mt bờn SAB l tam giỏc vuụng cõn tai nh S v nm mt phng vuụng gúc vi mt phng ỏy Th tớch chúp S.ABC l A a 3 B a3 12 C a 24 D a Câu 34 : Cho lng tr ABC.ABC cú ỏy l tam giỏc u cnh a ; AA = AB = AC , cnh AA to vi mt ỏy gúc 600 thỡ th tớch lng tr l? A a3 3 B a3 C ỏp ỏn khỏc D a3 Câu 35 : Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy l hỡnh thoi cú ABC 600 SA = SB = SC Gi H l hỡnh chiu vuụng gúc ca S trờn mt phng ỏy Khong cỏch t H n (SAB) bng 2cm v th tớch chúp S.ABCD = 60 cm3 Din tớch tam giỏc SAB bng: A S cm B S 15 cm C S 30 cm D S 15 cm2 Câu 36 : Cho hỡnh chúp S.ABCD ỏy l hỡnh bỡnh hnh Gi M l trung im ca SA Mt phng (MBC) chia chúp thnh hai phn T s th tớch ca hai phn trờn v di l: A B C D Câu 37 : Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh ch nht vi AB 16 cm, AD 30 cm v hỡnh chiu ca S trờn (ABCD) trựng vi giao im hai ng chộo AC, BD Bit rng mt phng (SCD) to vi mt ỏy mt gúc cho cos Tớnh th tớch 13 chúp S.ABCD A 5760 cm3 B 5630 cm3 C 5840 cm3 D 5920 cm3 Câu 38 : Cho hỡnh chúp t giỏc u S.ABCD cú cnh ỏy bng a , ng cao ca hỡnh chúp bng a Gúc gia mt bờn v ỏy bng B 600 A 300 D 900 C 450 Câu 39 : Trong mt phng (P) cho tam giỏc ABC, trờn ng thng (d) vuụng gúc vi (P) ti A, ly hai im M, N khỏc phớa i vi (P) cho ( MBC) ( NCB) Trong cỏc cụng thc (I) V NB.SMBC ; 3 (II) V MN.SABC ; (III) V MC.SNBC , th tớch t din MNBC cú th c tớnh bng cụng thc no ? A II B III C I D C I, II, III Câu 40 : Cho lng tr ng ABC.ABC cú ỏy ABC l tam gic vuụng cõn ti A, I l trung im ca BC, BC a ; mt phng (ABC)) to vi mt phng (ABC) mt gúc bng 600 Th tớch lng tr ABC.ABC l: A 2a 12 B 2a C 2a D Mt ỏp ỏn khỏc Câu 41 : Cho t din ABCD cú AB 72 cm, CA 58 cm, BC 50 cm, CD 40 cm v CD ( ABC) Xỏc nh gúc gia hai mt phng (ABC) v (ABD) A 450 B 30 C 60 D Mt kt qu khỏc Câu 42 : Cho t din ABCD cú cnh AD vuụng gúc vi mt phng ( ABC ) , AC AD 4a , AB 3a , BC 5a Th tớch t din ABCD l A 4a3 B 8a3 C 6a3 D 3a3 Câu 43 : Cho hỡnh hp ch nht ABCD.ABCD cú AC = v AC to vi ỏy gúc 300 , to vi mt (BCCB) gúc 450 Tớnh th tớch ca hỡnh hp? A B C D Câu 44 : Gi m,c,d ln lt l s mt , s cnh , s nh ca hỡnh a din u Mnh no sau õy l ỳng? A m,c,d u s l B m,c,d u s chn C Cú mt hỡnh a din m m,c,d u l s l D Cú mt hỡnh a din m m,c,d u l s chn Câu 45 : Cho hỡnh lng tr ABC.ABC vú th tớch l V Gi M, N l lt l trung im ca AB v AC Khi ú th tớch ca chúp CAMN l: A V B V 12 C V D V Câu 46 : Phỏt biu no sau õy l sai: 1) Hỡnh chúp u l hỡnh chúp cú tt c cỏc cnh bng 2) Hỡnh hp ng l hỡnh lng tr cú mt ỏy v cỏc mt bờn u l cỏc hỡnh ch nht 3) Hỡnh lng tr ng cú cỏc mt bờn u l hỡnh vuụng l mt hỡnh lp phng Mi nh ca a din li u l nh chung ca ớt nht hai mt cu a din A 1,2 B 1,2,3 D Tt c u sai C Câu 47 : Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc vuụng ti B vi AB a, BC a , SA 2a v SA ( ABC) Bit (P) l mt phng qua A v vuụng gúc vi SB Tớnh din tớch thit din ct bi (P) v hỡnh chúp A 4a 10 25 B 4a2 C 8a 10 25 D 4a 15 Câu 48 : Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc vuụng ti A, AB AC a Hỡnh chiu vuụng gúc ca S lờn mt phng (ABC) l trung im H ca BC, mt phng (SAB) to vi ỏy mt gúc bng 600 Th tớch chúp S.ABC l: A a 12 B a 3 C a 12 D a Câu 49 : Cho hỡnh hp ABCD.ABCD cú O l tõm ca ABCD T s th tớch ca chúp O.ABCD v hp l? A B C D Câu 50 : Hỡnh chúp vi ỏy l tam giỏc cú cỏc cnh bờn bng thỡ chõn ng cao h t nh xung ỏy l? A Trng tõm ca ỏy B Tõm ng trũn ngoi tip ỏy C Trung im cnh ca ỏy D Tõm ng trũn ni tip tam giỏc ỏy P N 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 { { { ) { { { ) ) { { { ) { { { ) ) { { { ) ) { ) { { | | | | | | ) | | | | | | | | ) | | | ) ) | | ) | | | } ) ) } ) } } } } } ) ) } } } } } } ) } } } } } } ) } ) ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ) ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 { { { { { { { { { ) { ) { ) { { { { { ) { { { ) | | | ) | | ) ) | ) | | | ) | | ) ) | | | | } ) ) } } ) } } } } } } ) } } } } } } } ) } } ~ ~ ~ ) ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ) ~ ~ ~ ~ ) ) [...]... HI TRC NGHIM CHUYấN TH TCH 03 Câu 1 : Hỡnh mi hai mt u cú s nh , s cnh s mt ln lt l A 12;30;20 B 30;20;12 C 20;30;12 D 20;12;30 Câu 2 : Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc u cnh a, v cnh bờn SA a 6 khi ú d A; SBC 2 SA A a 2 3 ABC , l B a C a 2 D a 2 2 Câu 3 : Cho khi chúp t giỏc u cú tt c cỏc cnh bng a thỡ th thớch ca nú l ? A a3 2 B a3 3 4 C a3 2 6 D a3 3 2 Câu 4 : Mnh no sau õy ỳng? A S cnh... 24a3 Câu 16 : Cho hỡnh chúp tam giac u S.ABC cú cnh ay a, mt bờn to vi ay mt gúc 60o Khong cỏch t A ờn (SBC) l: A a 3 2 B 3 a 4 C a 3 D a 2 2 Câu 17 : Cho t din ABCD co AB=CD=2a Goi M, N ln lt la trung iờm cua BC va AD, MN= a 3 Goc gia AB va AC la: A 30 B 60 C 90 D 45 Câu 18 : Cho hỡnh chúp tam giỏc u S.ABC cú cnh ỏy bng a, v gúc ASB 600 Th tớch khi chúp S.ABC l A a3 3 2 B a3 3 6 C a3 6 12 D a3 2 12 Câu. .. 15 D a 3 14 48 Câu 45 : Cho lng tr tam giỏc ABC.ABC Gi D l trung im AC, k l t s th tớch khi t din ABD v khi lng tr ó cho Trong cỏc s di õy, s no ghi giỏ tr ỳng ca k A 1 4 B 1 3 C 1 6 D 1 12 Câu 46 : Cho hỡnh lp phng ABCD.ABCD cnh bng a Tớnh theo a khong cỏch gia AB v BD 6 A B C 6 3 Câu 47 : Hỡnh cu cú th tớch A 4 3 B 4 D 3 ni tip trong 1 hỡnh lp phng Tớnh th tớch khi lp phng C 4 D 1 8 Câu 48 : Khi... ~ 8 GROUP NHểM TON NGN HNG CU HI TRC NGHIM CHUYấN TH TCH 05 Câu 1 : Cho hỡnh lng tr ABC.ABC Gi M , N l trung im ca hai cnh BB v CC Mt phng (AMN) chia khi lng tr thnh hai phn T s th tớch ca hai phn ú l A 1 3 B 1 2 C 2 D 1 Câu 2 : Thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a là A a3 2 3 B a3 3 4 C a3 3 2 D a3 2 4 Câu 3 : Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh vuụng cnh a tõm... A a 2 2 B 1 2 a 3 2 C 1 2 a 3 3 D 1 2 a 2 3 Câu 19 : 10 Trong khụng gian cho tam giỏc vuụng OAB ti O cú OA = 4, OB = 3 Khi quay tam giỏc 3 vuụng OAB quanh cnh gúc vuụng OA thỡ ng gp khỳc OAB to thnh mt hỡnh nún trũn xoay a) Tớnh din tớch xung quanh v din tớch ton phn ca hỡnh nún b)Tớnh th tớch ca khi nún A 15 ;24 ;12 B 15 ;24 ;6 15 ;24 ;14 C D 15 ;24 ; 2 Câu 20 : Cho hỡnh hp ABCD.ABCD cú ỏy l hỡnh... khỏc Câu 21 : Cho t din ABCD cú ABC l tam giỏc u, BCD l tam giỏc vuụng cõn ti D, () () v AD hp vi (BCD) mt gúc 600 Tớnh th tớch t din ABCD 3 3 9 A 3 7 9 B C ỏp ỏn khỏc D 3 5 9 Câu 22 : Cho hỡnh chúp t giỏc u S.ABCD, ỏy l hỡnh vuụng cnh a, cnh bờn to vi ỏy gúc 600 Gi M l trung im SC Mt phng i qua AM v song song vi BD, ct SB ti P v ct SD ti Q Th tớch khi chúp SAPMQ l V T s A 3 B 18V l: a3 C 6 D 1 2 Câu. .. 5 6 C D 3 3 Câu 24 : Cho khi chúp S.ABC cú ng cao SA = a, ỏy ABC l tam giỏc vuụng cõn cú AB = BC = a Gi B l trung im ca SB, C l chõn ng cao h t A ca tam giỏc SAC Th tớch ca khi chúp S.ABC l: A a3 6 B a3 36 a3 18 C D ỏp ỏn khỏc Câu 25 : Cho khi lng tr ABCDABCD cú th tớch 36cm3 Gi M l im bt k thuc mt phng ABCD Th tớch khi chúp MABCD l: D A M C B D' A' C' 4 A 18cm3 B 12cm3 C 24cm3 D 16cm3 Câu 26 : Th... B a3 3 2 C a3 3 4 D a3 3 12 Câu 27 : Cho hỡnh nún,mt phng qua trc v ct hỡnh nún to ra thit din l tam giỏc u cnh 2a Tớnh din tớch xung quanh ca hỡnh nún v th tớch ca khi nún a3 3 A B a 2 ; 9 a3 C 2 a 2 ; D 2 a 2 ; 3 a3 6 a 2 ; 9 a3 3 Câu 28 : Cho hỡnh chúp S.ABC Gi A, B ln lt l trung im ca SA, SB Khi ú t s th tớch ca hai khi chúp S.ABC v S.ABC bng: A 1 2 B 1 4 C 2 D 4 Câu 29 : Khi lng tr ABCABC cú... D ỏp ỏn khỏc Câu 32 : Cho khi lng tr ABCABC cú th tớch V = 27a3 Gi M l trung im BB, im N l im bt k trờn CC Tớnh th tớch khi chúp AAMN 5 A 18a3 B 18a3 C 18a3 D 8a3 Câu 33 : Cho hỡnh chúp u S.ABCD cú cnh ỏy bng a, gúc SAC bng 45o Tớnh th tớch khi chúp Tớnh din tớch xung quanh ca mt nún ngoi tip hỡnh chúp S.ABCD a3 2 A C 6 a3 2 6 ; a2 2 ; a2 2 3 2 B 5a 3 2 a2 2 ; 6 2 D 7a 3 2 a2 2 ; 6 2 Câu 34 : Cho hỡnh... cu ngoi tip hỡnh chúp S.ABCD l V T s A B 2 C 2 V a 3 6 D l: 3 Câu 35 : Cho khi chúp t giỏc u SABCD Mt mt phng () qua A, B v trung im M ca SC Tớnh t s th tớch ca hai phn khi chúp b phõn chia bi mt phng ú 3 5 A 3 8 B 3 7 C 5 8 D Câu 36 : Cho hỡnh chop SABC vi , , , = , = , = Th tớch hỡnh chop bng 1 A 1 3 B 9 1 C 6 2 D 3 Câu 37 : Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc u cnh a, SA vuụng
- Xem thêm -

Xem thêm: 350 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề hình học không gian nhóm toán, 350 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề hình học không gian nhóm toán, 350 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề hình học không gian nhóm toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay