Bồi dưỡng kỹ năng phát triển chương trình cho giáo viên các trường trung học cơ sở huyện kim thành tỉnh hải dương theo hướng đổi mới chương trình

110 438 1
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2016, 08:15

Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ––––––––––––––––– NGUYỄN QUANG THẠO BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN KIM THÀNH TỈNH HẢI DƯƠNG THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ––––––––––––––––– NGUYỄN QUANG THẠO BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN KIM THÀNH TỈNH HẢI DƯƠNG THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Hồng Quang THÁI NGUYÊN - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên trường trung học sở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương theo hướng đổi chương trình” công trình nghiên cứu khoa học riêng tôi, đưa dựa sở tìm hiểu, phân tích đánh giá số liệu thu thập thực trạng bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên trường trung học sở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương thực hướng dẫn PGS.TS Phạm Hồng Quang Các số liệu trung thực, xác chưa công bố công trình nghiên cứu có nội dung tương đồng khác Thái Nguyên, ngày 20 tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Quang Thạo i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn này, nhận giúp đỡ nhiệt tình từ quan, tổ chức cá nhân Nhân đây, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc lòng biết ơn chân thành đến tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình thực đề tài Trước hết xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Sư Phạm Đại học Thái Nguyên, Phòng Đào tạo trường tập thể thầy cô giáo, người trang bị kiến thức cho suốt trình học tập nghiên cứu trường Với lòng biết ơn chân thành sâu sắc nhất, xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Phạm Hồng Quang, người thầy giáo trực tiếp hướng dẫn suốt trình nghiên cứu hoàn thiện đề tài Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương giúp đỡ thu thập thông tin tổng hợp số liệu suốt trình nghiên cứu hoàn thiện luận văn Xin chân thành cảm ơn tất bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ đóng góp nhiều ý kiến quý báu để hoàn thiện luận văn Do thời gian nghiên cứu kiến thức hạn chế, luận văn hoàn thiện tránh khỏi sơ suất thiếu sót, mong nhận ý kiến thầy cô giáo bạn Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 20 tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Quang Thạo ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn .ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt iv Danh mục bảng v Danh mục biểu đồ vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG THCS 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Ở Việt Nam 1.2 Các khái niệm 1.2.1 Khái niệm chương trình 1.2.2 Chương trình giáo dục 1.2.3 Kỹ 10 1.2.4 Phát triển chương trình 11 1.2.5 Kỹ phát triển chương trình 12 1.2.6 Bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình 13 iii 1.3 Một số vấn đề bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên trung học sở 13 1.3.1 Vai trò công tác bồi dưỡng 13 1.3.2 Mục tiêu bồi dưỡng 15 1.3.3 Nội dung bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên THCS 15 1.3.4 Các phương pháp hình thức tổ chức bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên THCS 20 1.4 Tổ chức bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên THCS 21 1.4.1 Lập kế hoạch bồi dưỡng 21 1.4.2 Tổ chức thực kế hoạch bồi dưỡng 22 1.4.3 Chỉ đạo thực kế hoạch bồi dưỡng 23 1.4.4 Kiểm tra kết bồi dưỡng 23 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tổ chức bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên 24 1.5.1 Yếu tố chủ quan 24 1.5.2 Yếu tố khách quan 24 1.6 Ý nghĩa công tác bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên 25 Kết luận chương 26 Chương 2: THỰC TRẠNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN KIM THÀNH TỈNH HẢI DƯƠNG 27 2.1 Khái quát giáo dục huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 27 2.2 Thực trạng giáo viên THCS huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 28 2.2.1 Số lượng, trình độ giáo viên THCS huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 28 2.2.2 Thực trạng việc thực chương trình trường THCS huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 30 2.3 Thực trạng công tác tổ chức bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên trung học sở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 36 2.3.1 Thực trạng công tác lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng 36 2.3.2 Thực trạng công tác tổ chức bồi dưỡng 37 iv 2.3.3 Những khó khăn hoạt động bồi dưỡng 54 2.4.1 Nhận xét thực trạng 55 2.4.2 Nguyên nhân thực trạng 56 Kết luận chương 59 Chương 3: BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH 60 3.1 Các nguyên tắc xây dựng biện pháp bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên trường trung học sở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 60 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích 60 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 60 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 61 3.1.4 Đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện 61 3.2 Các biện pháp 62 3.2.1 Nâng cao nhận thức giáo viên cần thiết việc bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình 62 3.2.2 Đổi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên THCS theo hướng đổi chương trình 65 3.2.3 Quản lý nội dung bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên THCS 67 3.2.4 Quản lý phương thức bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên THCS 71 3.2.5 Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng 73 3.2.6 Xây dựng chế độ nội để giáo viên tích cực học tập, bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình 75 3.3 Khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi biện pháp đề xuất 79 3.3.1 Mục đích khảo nghiệm 79 3.3.2 Đối tượng khảo nghiệm 79 3.3.3 Quy trình khảo nghiệm 79 3.3.4 Kết khảo nghiệm 79 v 3.3.5 Đánh giá tính cần thiết, tính khả thi biện pháp 79 Kết luận chương 86 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87 Kết luận 87 Kiến nghị 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Việt BDGV Bồi dưỡng giáo viên BDKN Bồi dưỡng kỹ BDTX Bồi dưỡng thường xuyên CBQL Cán quản lý CNH, HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa CSVC Cơ sở vật chất ĐT-BD Đào tạo - bồi dưỡng GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GDPT Giáo dục phổ thông GV Giáo viên HS Học sinh KT-XH Kinh tế - xã hội PPDH Phương pháp dạy học QLGD Quản lý giáo dục THCS Trung học sở iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Quy mô trường, lớp bậc học trung học sở ngành giáo dục huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, năm học 2015-2016 29 Bảng 2.2 Tổng hợp kết đánh giá giáo viên lực thực nội dung, chương trình giáo viên THCS huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 32 Bảng 2.3 Tổng hợp kết đánh giá cán bộ, chuyên viên lực thực nội dung, chương trình giáo viên THCS huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 33 Bảng 2.4 Thống kê kỹ nghiệp vụ sư phạm đội ngũ giáo viên trường trung học sở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 34 Bảng 2.5 Ý kiến cán quản lý, giáo viên công tác bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên THCS huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương 36 Bảng 2.6 Ý kiến cán bộ, giáo viên đánh giá mức độ cần thiết nội dung bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên THCS huyện Kim Thành 37 Bảng 2.7 Khảo sát mức độ phù hợp hình thức bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên 41 Bảng 2.8 Khảo sát mức độ thực hiệu phương pháp bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên cán phòng GD&ĐT CBQL trường THCS 43 Bảng 2.9 Khảo sát mức độ thực hiệu phương pháp bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên giáo viên trường THCS 44 Bảng 2.10 Khảo sát đội ngũ CBQL mức độ thực hiệu hoạt động đạo bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên THCS 46 Bảng 2.11 Khảo sát đội ngũ giáo viên THCS mức độ thực hiệu hoạt động đạo bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên 47 v 3.3.5.3 Đánh giá tương quan tính cần thiết mức độ khả thi biện pháp đề xuất Đại đa số ý kiến hỏi cho rằng, trường trung học sở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương quan chức ngành giáo dục huyện Kim Thành có đủ điều kiện cần thiết chế sách nguồn lực (nhất nguồn nhân lực) để thực có hiệu biện pháp luận văn đề xuất Tuy nhiên, thực tế trường trung học sở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương nay, để thực có hiệu công tác bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục năm phải có chế, điều kiện chuẩn bị cách chu đáo cụ thể thông qua văn quy phạm pháp quy nhà trường, ngành giáo dục quan liên quan huyện tỉnh Bảng 3.3 Bảng tổng hợp ý kiến cán quản lý, giáo viên tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp Tính cấp thiết TT Tên biện pháp Tổng điểm Nâng cao nhận thức giáo viên cần thiết việc bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình Đổi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên THCS Quản lý nội dung bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên THCS Quản lý phương thức bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên THCS Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng Xây dựng chế độ nội để giáo viên tích cực học tập, bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình ĐTB Tính khả thi Thứ Tổng bậc điểm ĐTB Thứ bậc Thứ tự ưu tiên 258 2,69 247 2,57 2,63 (IV) 260 2,75 260 2,71 2,73 (I) 264 2,71 259 2,70 2,71 (III) 262 2,73 261 2,72 2,72 (II) 253 2,64 245 2,55 2,59 (V) 256 2,67 241 2,51 2,59 (V) 84 Như vậy, nghiên cứu kết khảo nghiệm tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp khẳng định, có số ý kiến trái chiều nhận định, đánh giá tình hình, song biện pháp luận văn xây dựng có sở khoa học lý luận thực tiễn, biện pháp có tính cần thiết tính khả thi cao theo thứ tự ưu tiên: biện pháp 2, 4, 3, 1, Thực biện pháp 2, xây dựng tiêu chí kỹ phát triển chương trình để bồi dưỡng triển khai bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên Thực biện pháp 1, phát huy tốt, tạo động lực thúc đẩy giải hạn chế, rào cản khó khăn bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên Chất lượng, hiệu thực biện pháp phụ thuộc vào nỗ lực cao nhà trường, lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo nỗ lực cố gắng đội ngũ giáo viên trung học sở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương Kết tương quan tính cần thiết tính khả thi thể qua biểu đồ 3.3 2.75 2.75 2.69 2.73 2.71 2.71 2.72 2.7 2.7 2.64 2.67 2.65 2.6 2.57 2.55 2.55 2.51 2.5 Mức độ cần thiết Mức độ khả thi 2.45 2.4 2.35 BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 BP6 Biểu đồ 3.3 Tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp 85 Kết luận chương Để công tác bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên trường trung học sở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đạt hiệu quả, phải thực biện pháp: Nâng cao nhận thức giáo viên cần thiết việc bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình; Đổi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng; Quản lý nội dung bồi dưỡng; Quản lý phương thức bồi dưỡng; Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng Xây dựng chế độ nội để giáo viên tích cực bồi dưỡng Các biện pháp thể thống nhất, quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, hỗ trợ cho hướng vào thực tốt công tác bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên trung học sở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương theo hướng đổi chương trình Kết khảo nghiệm mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên trường trung học sở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho thấy biện pháp đề xuất cần thiết có tính khả thi cao Mặc dù kết khảo sát chưa thể xác tuyệt đối, với tỉ lệ khảo sát khẳng định biện pháp có sở thực tiễn có giá trị Để công tác bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên trường THCS huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương có chất lượng đạt hiệu cao, đòi hỏi nhà trường phải biết vận dụng linh hoạt biện pháp cho phù hợp với thời điểm, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế mình, phát huy quyền chủ động, sáng tạo giáo viên kết hợp yếu tố, tổ chức đoàn thể, lực lượng tham gia vào công tác bồi dưỡng 86 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Giáo viên nhân tố định hàng đầu đến chất lượng giáo dục Công tác bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên trung học sở công việc cần thiết, tạo cho giáo viên trường THCS có kỹ xây dựng thực chương trình, kế hoạch giáo dục, kỹ đổi nội dung, phương pháp, hình thức tổchức dạy học, kỹ tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học cho học sinh góp phần khắc phục hạn chế chương trình giáo dục hành nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Thực Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, đại hoá điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập quốc tế, đặt yêu cầu ngày cao phẩm chất, lực người giáo viên, chất lượng giáo dục phổ thông Chính vậy, công tác bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên quan tâm mức để đáp ứng yêu cầu ngày cao chất lượng đội ngũ giáo viên giai đoạn Thực tốt công tác bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên, chắn giúp đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn, lực nghề nghiệp vững vàng thực tốt nhiệm vụ giáo dục Qua khảo sát thực trạng công tác bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên trường trung học sở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương nay, cho thấy việc bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên trung học sở thời gian qua đạt số thành tựu định Kết khảo sát phản ánh hạn chế công tác bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên, chưa quan tâm đến nhận thức giáo viên cần thiết phải bồi dưỡng, chưa tiến hành khảo sát, tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng bồi dưỡng giáo viên, chưa xác lập tiêu chí kỹ phát triển chương trình rõ ràng, cụ thể để bồi dưỡng Nội dung bồi dưỡng chưa đáp ứng nhu cầu, mong đợi giáo viên Các phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên chưa khoa học, chưa đáp ứng yêu cầu Công tác kiểm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên 87 thời gian qua chưa thật thường xuyên chưa mang lại hiệu Việc xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình bồi dưỡng đổi mới, chủ yếu mang tính chiều từ Bộ, Sở Giáo dục Đào tạo mà chưa bám sát vào nhu cầu đội ngũ giáo viên tình hình thực tế đơn vị Chưa xây dựng chế độ nội phù hợp để động viên, khích lệ giáo viên tích cực tham gia bồi dưỡng Chưa có văn pháp quy quy định cụ thể hình thức xử lý giáo viên không đạt yêu cầu sau đợt bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình Để thực tốt công tác bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên THCS, cần sử dụng đồng biện pháp: Nâng cao nhận thức giáo viên cần thiết việc bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình; Đổi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng; Quản lý nội dung bồi dưỡng; Quản lý phương thức bồi dưỡng; Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng Xây dựng chế độ nội để giáo viên tích cực bồi dưỡng Các biện pháp khảo nghiệm chứng minh cần thiết khả thi thực bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên trung học sở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương theo hướng đổi chương trình Kiến nghị Để nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên trung học sở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương theo hướng đổi chương trình, năm tiếp theo, tác giả có số kiến nghị sau: Thứ nhất, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương Cần có văn hướng dẫn nhà trường yêu cầu cụ thể thực chương trình giáo dục theo yêu cầu đổi Liên hệ với sở đào tạo giáo viên, trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Hải Dương để triển khai hoạt động bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên Tổ chức lớp tập huấn kỹ phát triển chương trình cho đội ngũ giáo viên cốt cán nhà trường, để đội ngũ có kiến thức, kỹ định triển khai trường trung học sở Đôn đốc, kiểm tra nghiêm túc lớp bồi dưỡng, tránh bệnh thành tích, đảm bảo chất lượng lớp bồi dưỡng Có chế độ sách ưu tiên cho giáo viên trung 88 học sở tham gia lớp bồi dưỡng, giúp giáo viên yên tâm công tác tích cực, tự nguyện tham gia hoạt động bồi dưỡng Xây dựng thí điểm mô hình bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình số đơn vị, để giáo viên trường có điều kiện tham quan học tập, đúc rút kinh nghiệm từ nhân rộng, tạo thành phong trào toàn huyện Chỉ đạo nhà trường, tăng cường quan tâm tạo điều kiện sở vật chất, tài cho giáo viên thực bồi dưỡng Thứ hai, Ban giám hiệu trường trung học sở Làm tốt công tác khuyến khích, động viên giáo viên thực việc đổi nội dung, phương pháp hình thức dạy học giáo dục, có chế độ khen thưởng giáo viên thực tốt Tạo điều kiện cho giáo viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; hạn chế giao công việc hành kiêm nhiệm quy định gò bó khiến giáo viên không phát huy khả sáng tạo Đầu tư sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ việc dạy học giáo viên, học sinh Áp dụng biện pháp đề xuất nghiên cứu cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường Tích cực khuyến khích giáo viên tự giác tự bồi dưỡng, tự học tập nâng cao phẩm chất, lực chuyên môn nói chung, kỹ phát triển chương trình nói riêng giáo viên Thứ ba, giáo viên trường trung học sở, cần xác định rõ công tác bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình nhiệm vụ bắt buộc, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng giảng dạy người giáo viên đáp ứng yêu cầu ngày cao biến động nhu cầu xã hội Mỗi giáo viên cần tự giác, tích cực, chủ động để tự nghiên cứu, cập nhật nội dung chuyên môn, lực dạy học theo yêu cầu vận dụng vào thực giảng dạy, giáo dục học sinh, coi nhiệm vụ cần thiết, thường xuyên liên tục, để rèn luyện củng cố kỹ nghề nghiệp suốt đời làm nghề dạy học 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Trung ương (2004), Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15 tháng năm 2004 Ban bí thư Trung ương xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương (2013), Nghị số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị Trugn ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Đặng Quốc Bảo (1996), Phạm trù nhà trường nhiệm vụ phát triển nhà trường nay, Đại học Quốc gia Hà Nội Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Thành Hưng, Giáo dục Việt Nam hướng tới tương lai Vấn đề giải pháp, NXB Sự thật, 2004 Bộ Giáo dục Đào tạo (2009), Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học, Ban hành theo thông tư số 30/2009/TT- BGDĐT ngày 22/10/2009 Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), “Điều lệ Trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học”, Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo (2012), Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông giáo dục thường xuyên, ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGD&ĐT, Hà Nội Bộ giáo dục Đào tạo (2013), Đề án đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông Nguyễn Hữu Châu (2005), Những vấn đề chương trình trình dạy học, NXBGD, HN 10 Nguyễn Thị Tuyết Chinh (2009), “Đổi phương pháp dạy học- nhìn từ góc độ bồi dưỡng giáo viên”, Tạp chí Giáo dục số 212, Hà Nội 11 Nguyễn Đức Chính (2008), Thiết kế đánh giá chương trình giáo dục 12 Nguyễn Đức Chính (2011), Phát triển chương trình đào tạo, Tài liệu giảng dạy, Trường Đại học Giáo dục, Hà Nội 90 13 Trần Khánh Đức (2013), Phát triển chương trình tổ chức trình đào tạo 14 Trần Khánh Đức (2013), Phát triển chương trình đào tạo 15 Ngô Quốc Đường (2014), Đổi phương pháp dạy học trường trung học theo định hướng phát triển lực người học, Sở GD&ĐT Bắc Giang 16 Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề giáo dục khoa học giáo dục, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội 17 Bùi Minh Hiền (2011), Quản lý giáo dục, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 18 Trần Hữu Hoan (2011), Phát triển chương trình giáo dục, Tài liệu giảng dạy, Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 19 Trần Bá Hoành (2006), Vấn đề giáo viên - nghiên cứu lí luận thực tiễn, Nhà xuất Đại học sư phạm, Hà Nội 20 Hà Thị Lan Hương, Dạy học tích hợp mục tiêu phát triển lực vận dụng kiến thức học sinh, Viện NCSP-Trường ĐHSP Hà Nội 21 Jon Wiles – Joseph Bondi, Xây dựng chương trình học hướng dẫn thực hành, ĐHSP TP Hồ Chí Minh (Tài liệu lưu hành nội bộ), người dịch TSGD Nguyễn Kim Dung 22 Trần Kiểm (2012), Khoa học quản lý giáo dục, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 23 Nguyễn Thành Kỉnh (2010) Phát triển kỹ dạy học hợp tác cho giáo viên trung học sở, Luận án tiến sĩ giáo dục học, Đại học Sư phạm Thái Nguyên 24 Phạm Văn Lập, Phát triển chương trình đào tạo, ĐHQGHN, 1998 25 Trần Hùng Lượng (2009), Những giải pháp bồi dưỡng giáo viên trường dạy nghề, Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục, Đại học Sư phạm Hà Nội 26 Lê Đức Ngọc, Trần Hữu Hoan (2010), Phát triển chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo tiếp cận CDIO, Nxb ĐHQG Hà Nội 27 Lê Đức Ngọc (1999), Xây dựng chương trình đào tạo giảng dạy, Tài liệu giảng dạy, Hà Nội 28 Lê Đức Ngọc, Xây dựng chương trình đào tạo giảng dạy, Hà Nội, 3/2003 29 Những nội dung Luật Giáo dục (2005), NXB Tư pháp Vụ công tác lập pháp 30 Phòng giáo dục Đào tạo huyện Kim Thành, Báo cáo tổng kết năm học: 20112012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015 91 31 Phòng giáo dục Đào tạo Kim Thành, Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2014 - 2015 triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2015 32 Phạm Hồng Quang (2008), Phát triển chương trình tổ chức trình đào tạo, Tài liệu giảng dạy, Đại học sư phạm Thái Nguyên 33 Phạm Hồng Quang (2014), Phát triển chương trình đào tạo giáo viên vấn đề lý luận thực tiễn 34 Robert M.Diamond (Bản dịch), Thiết kế đánh giá chương trình khoá học (Tài liệu tham khảo nội bộ) 35 Hoàng Tâm Sơn (2004), Một vài suy nghĩ bồi dưỡng giáo viên Hiệu trưởng, Tạp chí Giáo dục số 87, Hà Nội 36 Lại Thị Thu Thảo (2014), "Xây dựng tiêu chí chuẩn đánh giá lực dạy học tích hợp giáo viên", Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục, Đại học sư phạm Thái Nguyên 37 Từ điển Tiếng Việt (1998), NXB Giáo dục 38 Website: http://www.ctim.edu.vn/d1675-thu-gui-nganh-giao-duc-nhan-dip-batdau-nam-hoc-moi-16-10-1968-cua-bac-ho.html 92 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán bộ, chuyên viên giáo viên) Để đánh giá thực trạng hoạt động bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên trường trung học sở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, từ xây dựng biện pháp bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên sát đạt hiệu cao nhất, kính mong đồng chí đọc kỹ câu hỏi trả lời câu hỏi cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng Câu hỏi 01 Xin đồng chí vui lòng cho biết mục tiêu bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên trung học sở gì? - Củng cố, mở rộng, nâng cao kiến thức, kỹ thực chương trình cho giáo viên - Giúp giáo viên hình thành kỹ cần thiết, đáp ứng yêu cầu đổi chương trình GDPT - Nâng cao trình độ chuẩn cho giáo viên - Nâng cao ý thức, khả tự học, tự bồi dưỡng giáo viên - Nâng cao nhận thức đắn nghề nghiệp cho giáo viên Câu hỏi 02 Theo đồng chí hoạt động bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên trung học sở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 - 2014 đạt mức nào? Mức độ đánh giá Đánh giá GV Đánh giá cán Đánh giá chung PGD, CBQL Đã làm tốt Đã làm tốt Bình thường Chưa tốt Câu hỏi 03 Đồng chí cho biết lực thực nội dung, chương trình giáo viên THCS huyện Kim Thành, đạt mức độ nào? TT Tiêu chí đánh giá Có trình độ chuyên môn đào tạo theo chuẩn trình độ giáo viên THCS Nắm vững mục tiêu, nội dung chương trình sách giáo khoa môn học phân công giảng dạy Mức độ đánh giá Tốt Khá TB Yếu 10 Có kiến thức chuyên sâu, đồng thời có khả hệ thống hóa kiến thức cấp học để nâng cao hiệu giảng dạy môn học phân công giảng dạy Kiến thức tiết dạy đảm bảo đủ, xác, có hệ thống Có khả hướng dẫn đồng nghiệp số kiến thức chuyên sâu môn học Có khả nhận biết lực học tập học sinh hỗ trợ học sinh phát triển lực thân Có kiến thức tâm lý học sư phạm tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học cấp học vận dụng vào việc lựa chọn phương pháp giảng dạy, cách ứng xử xử lý tình sư phạm giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh Có kiến thức kiểm tra, đánh giá kết học tập, rèn luyện học sinh vận dụng phù hợp với cấp học, đánh giá học sinh xác, khách quan theo quy định hành Có kiến thức phổ thông trị, xã hội nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc để đáp ứng yêu cầu dạy học Có hiểu biết nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh, huyện nơi công tác Câu hỏi 04 Đồng chí cho biết kỹ sư phạm giáo viên THCS huyện Kim Thành, đạt mức độ nào? TT Các kỹ sư phạm Lập kế hoạch dạy học năm học học kỳ nhằm cụ thể hóa chương trình giáo dục theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo phù hợp với đặc điểm trường, lớp, đối tượng học sinh phân công giảng dạy Soạn giáo án theo hướng đổi mới; chuẩn kiến thức, kỹ năng, thể hoạt động dạy học tích cực thầy trò Xây dựng môi trường học tập thân thiện, hợp tác Lựa chọn kết hợp tốt phương pháp dạy học thực hoạt động lớp Phát huy tính động sáng tạo, chủ động học tập học sinh Biết cách hướng dẫn học sinh tự học Sử dụng hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp đối tượng học sinh Sử dụng kết kiểm tra để điều chỉnh việc học tập học sinh cách tích cực Mức độ đánh giá Tốt Khá TB Yếu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Biết khai thác sử dụng tốt thiết bị, đồ dùng dạy học nhằm hỗ trợ trình học tập học sinh Ngôn ngữ giảng dạy sáng, trình bày rõ ràng, mạch lạc nội dung học Có biện pháp giáo dục học sinh cá biệt phù hợp Khả phối hợp với gia đình đoàn thể địa phương để theo dõi, giúp đỡ để làm tốt công tác giáo dục học sinh Tổ chức buổi ngoại khóa tham quan học tập, sinh hoạt tập thể thích hợp Thường xuyên trao đổi góp ý với học sinh tình hình học tập Tham gia hoạt động giáo dục lên lớp Các giải pháp để cải tiến nâng cao chất lượng học tập học sinh sau học kỳ Biết cách xử lý tình cụ thể để giáo dục học sinh Vận dụng việc xử lý tình vào giáo dục, vào tổng kết sáng kiến kinh nghiệm giáo dục Ứng xử với đồng nghiệp, cộng đồng giữ phong cách nhà giáo Xây dựng, bảo quản sử dụng có hiệu hồ sơ giáo dục giảng dạy Câu hỏi 05 Đồng chí vui lòng đánh giá mức độ cần thiết nội dung bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên trung học sở? TT Các nội dung bồi dưỡng Bồi dưỡng nâng cao trình độ (trên chuẩn) cho giáo viên để nâng cao chất lượng đội ngũ Bồi dưỡng kỹ xây dựng kế hoạch dạy học, điều chỉnh cấu trúc nội dung dạy học hoạt động giáo dục Bồi dưỡng giáo viên đổi chương trình, sách giáo khoa Bồi dưỡng lực mới: dạy học tích hợp, dạy học theo chủ đề, dạy học liên môn, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo kỹ mềm Bồi dưỡng nghiệp vụ: đổi phương pháp dạy học, đổi kiểm tra theo định hướng phát triển lực học sinh Bồi dưỡng kỹ sử dụng thiết bị, phương tiện dạy học phù hợp, khai thác ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Bồi dưỡng kỹ đánh giá nội dung, chương trình, kế hoạch giáo dục nhà trường Các mức độ Rất Không Cần cần cần Câu hỏi 06 Theo đồng chí, hình thức bồi dưỡng phù hợp để bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên Các mức độ TT Hình thức bồi dưỡng Rất phù hợp Phù hợp Không phù hợp Bồi dưỡng thông qua lớp tập huấn theo kế hoạch Sở, Phòng Giáo dục Đào tạo Bồi dưỡng tập trung cụm trường theo kế hoạch Phòng Giáo dục Đào tạo Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trường Bồi dưỡng thông qua việc tự học cán giáo viên (thông qua giáo trình, tài liệu cung cấp) Câu hỏi 07 Đánh giá đồng chí mức độ thực hiệu phương pháp bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên Mức độ thực TT Phương pháp bồi dưỡng Thuyết trình báo cáo viên Thuyết trình kết hợp với minh họa băng hình ảnh Thuyết trình kết hợp với luyện tập thực hành Nêu vấn đề, thảo luận nhóm Nêu tình huống, tổ chức giải theo nhóm Nêu vấn đề, cá nhân nghiên cứu tài liệu, trình bày báo cáo Tọa đàm, trao đổi Phối hợp phương pháp Rất TX Mức độ hiệu Rất Ít Không Ít Không Hiệu TX hiệu hiệu hiệu TX quả quả Câu hỏi 08 Đồng chí cho biết mức độ phù hợp hình thức kiểm tra sau đợt bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên Các mức độ Hình thức kiểm tra TT Làm thu hoạch nhân Kiểm tra viết trắc nghiệm Đánh giá sản phẩm theo nhóm Thao giảng Viết tiểu luận sáng kiến kinh nghiệm Rất phù hợp Phù hợp Không phù hợp Câu hỏi 09 Đánh giá đồng chí mức độ thực hiệu hoạt động đạo bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên Mức độ thực TT Tổ chức, đạo hoạt động bồi dưỡng Thành lập Ban đạo tổ chức bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên Thành lập tổ báo cáo viên giáo viên cốt cán Phòng, trường Tổ chức hoạt động bồi dưỡng tập trung theo kế hoạch Sở, Phòng GD&ĐT Hướng dẫn, đạo cụ thể mục tiêu, nội dung cách thức tổ chức hoạt động bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên Hướng dẫn, đạo, tạo điều kiện cho giáo viên thực kế hoạch tự bồi dưỡng Tổ chức hoạt động bồi dưỡng thường xuyên tổ chuyên môn Rất TX TX Mức độ hiệu Rất Ít Không hiệu TX TX Hiệu Ít Không hiệu hiệu quả Tổ chức tọa đàm, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với trường bạn Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hoạt động bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên Phối hợp lực lượng tổ chức bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên Câu hỏi 10 Theo đồng chí biện pháp bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên trung học sở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đưa có cần thiết khả thi không? a Tính cần thiết TT Các biện pháp Nâng cao nhận thức giáo viên cần thiết việc bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình Đổi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên THCS Quản lý nội dung bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên THCS Quản lý phương thức bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên THCS Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng Xây dựng chế độ nội để giáo viên tích cực học tập, bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình Mức độ đánh giá Rất cần Không Cần thiết thiết cần thiết b Tính khả thi TT Các biện pháp Nâng cao nhận thức giáo viên cần thiết việc bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình Đổi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên Quản lý nội dung bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên THCS Quản lý phương thức bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình cho giáo viên THCS Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng Xây dựng chế độ nội để giáo viên tích cực học tập, bồi dưỡng kỹ phát triển chương trình Mức độ đánh giá Rất khả Không Khả thi thi khả thi Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ đồng chí!
- Xem thêm -

Xem thêm: Bồi dưỡng kỹ năng phát triển chương trình cho giáo viên các trường trung học cơ sở huyện kim thành tỉnh hải dương theo hướng đổi mới chương trình , Bồi dưỡng kỹ năng phát triển chương trình cho giáo viên các trường trung học cơ sở huyện kim thành tỉnh hải dương theo hướng đổi mới chương trình , Bồi dưỡng kỹ năng phát triển chương trình cho giáo viên các trường trung học cơ sở huyện kim thành tỉnh hải dương theo hướng đổi mới chương trình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay