Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 2 năm 2016 - 2017

2 780 6
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2016, 12:32

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng VIOLYMPIC 2015 – 2016_ LỚP VÒNG (Mở ngày 05/9/2015) BÀI 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: 57 < 87 < 146 < 147 < 155 < 187 < 246 < 256 < 303 < 309 < 336 < 369 < 383 < 342 < 528 < 589 < 592 < 636 < 862 < 961. BÀI 2: Đi tìm kho báu: 629 346 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng 23 934 128 37 30 655 > = 354 < 372 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng 889 BÀI THI SỐ : Hãy điền số thích hợp vào chỗ ! Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Đề thi Violympic Toán lớp vòng năm 2015 - 2016 Bài 1: Điền số thích hợp Điền kết thích hợp vào chỗ ( ) Câu 1: 198 x 78 + 198 x 21 + 198 = Câu 2: 3/4 số 192 số là: Câu 3: 1/4 số 75 số Câu 4: 3/2 198 Câu 5: Tổng hai số 345 Số bé 2/3 số lớn Vậy số bé Câu 6: Trung bình cộng hai số 198 Biết số lớn số bé 18 đơn vị Tìm số lớn Câu 7: Hiệu hai số 246 Số bé 3/5 số lớn Vậy số lớn Câu 8: Hiệu hai số 120 Biết bớt số 19 đơn vị số lớn gấp đôi số bé Tìm số lớn Câu 9: Hiệu hai số 161 Biết tăng số lớn thêm đơn vị giảm số bé đơn vị số lớn gấp lần số bé Tìm số bé Câu 10: Tổng số 274 Biết bớt số đơn vị số lớn gấp đôi số bé Tìm số lớn Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ Câu 1: Tìm số tự nhiên có tổng 999 chúng có 25 số lẻ Câu 2: Tìm hai số tự nhiên có tổng 571 chúng có 18 số chẵn Câu 3: Tìm phân số có tổng tử số mẫu số 135 phân số 2/3 Câu 4: Tìm phân số biết mẫu số lớn tử số 19 đơn vị tổng tử số mẫu số 51 Câu 5: Tìm phân số có tổng tử số mẫu số 224 phân số 75/100 Câu 6: Tìm phân số có tổng tử số mẫu số 215 phân số 38/57 Câu 7: Tìm phân số biết mẫu số tử số 36 phân số 3/5 Câu 8: Tìm phân số biết mẫu số tử số 45 phân số 2/5 Câu 9: Tìm phân số biết mẫu số tử số 15 phân số 51/68 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 10: Tìm phân số biết mẫu số tử số 52 đơn vị Tổng tử số mẫu số 86 ĐÁP ÁN Bài 1: Câu 1: 19800 Câu 6: 207 Câu 2: 256 Câu 3: 300 Câu 7: 615 Câu 8: 259 Câu 4: 297 Câu 9: 89 Câu 5: 138 Câu 10: 180 Bài Câu 1: 474; 525 Câu 2: 267; 304 Câu 3: 54/81 Câu 4: 16/35 Câu5: 86/129 Câu 6: 86/129 Câu 7: 54/90 Câu 9: 45/60 Câu 10: 17/69 Câu 8: 30/75 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp vòng năm 2015 2016 Exam number 1: Arrangement (Choose the increasing values) Exam number 2: Question 1: How much is one half of twenty strawberries? a Ten strawberries b Twelve strawberries c Nine strawberries d Eleven strawberries Question 2: Choose the expression that results in the same sum as: 17 + 53 a 23 + 47 b 32 + 41 c 19 + 55 d 27 + 45 Question 3: Find the length of the line segment AD a AD = 8cm b AD = 5cm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí c AD = 9cm d AD = 11cm Question 4: What time is shown? a 11:00 b 9:00 c 12:00 d 10:00 Question 5: There are twenty five apples, eighteen oranges; twelve kiwis and seventeen tomatoes How many more apples than tomatoes are there? a b 13 c d Question 6: Which of the following equations is true? a 57 = 32 + 18 + b 74 = 22 + 17 + 35 c 67 = 98 − 37 + 83 = 37 + 49 − 12 Question 7: Which shape has the most sides? a Shape a b Shape b c Shape c d Shape d Question 8:Which the following result is greater than 73? a 47 + + 13 b 23 + 31 + 25 c 37 + 11 + 23 d 41 + 17 + 15 Question 9: Which number is nineteen less than forty five? a Twenty four b Thirty nine c Twenty six d Thirty four Question 10: Which month comes just November? a SEPTEMBER b OCTOBER c DECEMBER d JANUARY Exam number 3: Fill in the blank with the suitable ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP NĂM 2016 - 2016 VÒNG (Mở ngày 12/09/2016) Bài 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Cóc vàng tài ba Câu 1: Tìm giá trị biểu thức: M  a) 1/ 6; 1 1     1 1  1   1    b) 5/6; c) 1/3; d) 2/3 c) 18; d) Câu 2: Tìm x, biết x + x/ = 24 Vậy x a) 24; b) 12; Câu 3: Tìm y, biết (5/7 - y) x 14/5 = 7/10 + 1/2 Vậy y a) 3/7; b) 2/7; c) 8/7; d) Câu 4: Hiệu số lớn có chữ số khác số nhỏ có chữ số là: a) 8999; b) 8853; c) 8976; d) 8876 Câu 5: Tìm số bị chia phép chia cho 12 có thương 35 số dư số lẻ có chữ số Vậy số bị chia là: a) 395; b) 431; c) 400; d) 430 Câu 6: Số dư phép chia 6700 : 900 là: a) 0; b) 40; c) 400; d) Câu 7: Số nhỏ có chữ số chia hết cho 2; là: a) 1200; b) 10005; c) 10020; d) 10200 Câu 8: Số bé 2/5 số lứn Tìm số lớn, biết thêm 48 đơn vị vào số bé ta số VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí lớn Vậy số lớn là: a) 16; b) 80; c) 160; d) 32 Câu 9: Tổng hai số 189 Nếu chuyển số thứ sang số thứ hai 15 đơn vị số thứ 2/5 số thứ hai Vậy số thứ hai là: a) 69; b) 150; c) 177; d) 135 Câu 10: Hiệu số số chẵn lớn có chữ số Tổng số 500 Vậy số lớn là: a) 155; b) 299; c) 201; d) 245 Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ Câu 1: Tính:      = 10 10 10 10 10 Câu 2: Tìm x thỏa mãn:  x 14  Vậy x = 16 a 17 Câu 3: Tìm phân số a/b, biết    Vậy a/ b = b 6 Câu 4: Số lớn 5/7 tổng hai số Hiệu hai số 48 Vậy số bé Câu 5: Tổng hai số 362 Nếu lấy số lớn chia cho số bé thương dư Khi số lớn hai số là: Câu 6: Tổng hai số 7/15 Nếu thêm vào số thứ 1/3 tổng hai số là: Câu 7: Số lớn có chữ số lớn có chữ số khác là: Câu 8: Số lớn có chữ số chia hết cho 2;3 Câu 9: Tìm số có ba chữ số, biết tổng chữ số 20 Tổng chữ số gấp lần số hàng trăm, chữ số hàng chục gấp rưỡi chữ số hàng đơn vị Vậy số cần tìm là: Câu 10: Tổng hai số số nhỏ có chữ số Nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thương số lớn có chữ số Vậy số lớn là: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1 Lớp 2 – Vòng 18 – Năm học 2013 – 2014 ________________________________________________________________________ VÒNG 18 - LỚP 2 (04-4-2014) CẤP TỈNH BÀI THI SỐ 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ nhé ! Câu 1: Sau khi anh cho em 5 quyển vở thì anh vẫn còn nhiều hơn em 3 quyển vở. Vậy trước khi cho anh nhiều hơn em quyển vở. Câu 2: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số mà hiệu 2 chữ số của số đó bằng 2? Trả lời: Có số thỏa mãn đề bài. Câu 3: Số bé nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của số đó bằng 7 là số Câu 4: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số nhỏ hơn 215? Trả lời: Có tất cả số thỏa mãn đề bài. Câu 5: Tìm biết: . Trả lời: = Câu 6: Tổng của số bé nhất có 3 chữ số với số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là Câu 7: Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chiếc túi, mỗi túi đựng được 4kg gạo để đựng hết 31kg gạo? Trả lời: Cần ít nhất chiếc túi. Câu 8: Có một số dầu,nếu thêm 9 lít nữa thì vừa đủ đựng vào 10 chiếc can, mỗi can 5 lít. Tính số dầu đó. Trả lời: Số dầu đó là lít. Câu 9: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà tổng 3 chữ số của mỗi số đó bằng 3? Trả lời: Có tất cả số thỏa mãn đề bài. Câu 10: Tổng độ dài các đoạn thẳng trong hình vẽ bằng cm. ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 2 Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: Câu hỏi 3: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 3 Câu hỏi 4: Câu hỏi 5: Câu hỏi 6: Câu hỏi 7: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 4 Câu hỏi 8: Câu hỏi 9: Câu hỏi 10: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 5 Bài thi số 3: Vượt chướng ngại vật Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: Câu hỏi 3: Câu hỏi 4: Câu hỏi 5: ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP VÒNG (Ngày 05/09/2016) Bài thi số 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: Bài thi số 2: Tìm cặp nhau: Bài thi số 3: Cóc vàng tài ba: Câu 3.1: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) b) c) d) b) c) d) b) c) d) b) c) d) b) 1; c) 2; d) 4; Câu 3.2: a) Câu 3.3: a) Câu 3.4: a) Câu 3.5: a) 1; Câu 3.6: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) b) c) d) b) 1; c) 3; d) 1; b) c) d) b) c) d) b) c) d) Câu 3.7: a) 3; Câu 3.8: a) Câu 3.9: a) Câu 3.10: a) ĐÁP ÁN Bài thi số 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: (7) - Câu 1.8: 10 - > + >4+3 Câu 1.9: - + - = - + - Câu 1.10: Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ cho thích hợp ! - - - - Bài 2: Tìm cặp Bài 3: Cóc vàng tài ba Câu 3.1: trừ cộng bằng: A B C D 10 Câu 3.2: trừ cộng bằng: A B C D VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 3.3: trừ cộng bằng: A B C D Câu 3.4: 10 trừ cộng bằng: A 10 B C D Câu 3.5: 10 trừ cộng bằng: A B C D Câu 3.6: 10 trừ cộng bằng: A B C D Câu 3.7: 10 trừ cộng bằng: A B 10 C D Câu 3.8: 10 trừ cộng bằng: A B C D Câu 3.9: Số trừ cộng 10? A B C D Câu 3.10: Số trừ cộng 8? A B C D Vòng 12 Bài 1: Sắp xếp giá trị theo thứ tự tăng dần VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 3.2: Tính: 30cm - 20cm + 6cm = a 10 b 16cm c 18cm d 10cm Câu 3.3: Trong số: 8; 9; 11; 14; 96; 23; 29; 36; 87 a 11 b c d Câu 3.4: Tính: 30 + 10 = a 40 b 30 c 60 d 50 Câu 3.5: Lớp 1A có 20 bạn nam 10 bạn nữ Như vậy, lớp 1A có bạn a 20 b 30 c 50 d 40 Câu 3.6: Tính: 12cm + 5cm = 19cm - a 5cm b 12cm c 2cm d Câu 3.7: Cho: > 68 Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm là: a b c d Câu 3.8: Có số có hai chữ ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1 Lớp 2 – Vòng 1 – Năm học 2013 – 2014 ________________________________________________________________________ Bài thi số 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 2 Bài thi số 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 3 Bài thi số 3: Đi tìm kho báu Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 4 Câu hỏi 3: Câu hỏi 4: Câu hỏi 5: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 5 Câu hỏi 6: Câu hỏi 7: Câu hỏi 8: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 6 Câu hỏi 9: Câu hỏi 10: Câu hỏi 11: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 7 Câu hỏi 12: Câu hỏi 13: Câu hỏi 14: Câu hỏi 15: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 8 Câu hỏi 16: _________________The end__________________ ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP VÒNG (Mở ngày 05/09/2016) Bài thi số 1: Đỉnh núi trí tuệ Câu 1.1: Tính: 81 - 35= Câu 1.2: Đổi: 2dm 5cm = cm Câu 1.3: Tính: 67 + 49 = Câu 1.4: Tính: 45 + 23 = Câu 1.5: Tìm x, biết x + 251 = 694 Vậy x = Câu 1.6: Tìm x, biết 54 < x - 48 < 56 Vậy x = Câu 1.7: Cho: + 237 = 569 Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: Câu 1.8: Hiệu số tròn chục lớn có chữ số 28 là: Câu 1.9: Hiệu hai số 145, Nếu giảm số bị trừ 20 đơn vị, giữ nguyên số trừ hieeun là: Câu 1.10: Số tự nhiên lớn có hai chữ số mà tổng chữ số là: Bài thi số 2: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần Bài thi số 3: Đi tìm kho báu Câu 3.1: Số gồm chục đơn vị là: a) 32; b) 302; c) 23; d) 203 Câu 3.2: Cho: 215 + = 318 + 245 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: a) 345; b) 248; c) 318; d) 348 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 3.3: Tính: 28 + 47 = a) 65; b) 75; c) 61; d) 71 c) 223; d) 253 Câu 3.4: Tính: 653 - 420 = a) 273; b) 333; Câu 3.5: Tính: 21 + 22+ 23+ + 27 + 28 + 29 = a) 225; b) 245; c) 215; d) 235 c) 236; d) 553 c) 174; d) 173 c) 400; d) 398 c) 504; d) 450 Câu 3.6: Tìm x, biết 789 - x - 251 = 302 a) 538; b) 487; Câu 3.7: Số liền trước số 175 là: a) 177; b) 176; Câu 3.8: Số liền sau số 399 là: a) 410; b) 310; Câu 3.9: Số gồm trăm đơn vị là: a) 540; b) 405; Câu 3.10: Số lớn số 875; 796; 899; 900 là: a) 875; b) 796; c) 899; d) 900 Đáp án Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ Câu 1.1: 46 Câu 1.6: 103 Câu 1.2: 25 Câu 1.7: 332 Câu 1.3: 116 Câu 1.8: 62 Câu 1.4: 68 Câu 1.9: 125 Câu 1.5: 443 Bài 2: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần Câu 1.10: 70 (13) < (7) < (10) < (14) < (2) < (3) < (16) < (15) < (12) < (8) < (19) < (9) < (11) < (6) < (5) < (17) < (20) < (4) < (1) < (18) Bài 3: Đi tìm kho báu Câu 3.1: c Câu 3.2: d Câu 3.3: b VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 3.4: c Câu 3.5: a Câu 3.6: c Câu 3.7: c Câu 3.8: c Câu 3.9: c Câu 3.10: d VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1 Lớp 2 – Vòng 1 – Năm học 2013 – 2014 ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1 Lớp 2 – Vòng 1 – Năm học 2013 – 2014 ________________________________________________________________________ Bài thi số 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 2 Bài thi số 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 3 Bài thi số 3: Đi tìm kho báu Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 4 Câu hỏi 3: Câu hỏi 4: Câu hỏi 5: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 5 Câu hỏi 6: Câu hỏi 7: Câu hỏi 8: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 6 Câu hỏi 9: Câu hỏi 10: Câu hỏi 11: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 7 Câu hỏi 12: Câu hỏi 13: Câu hỏi 14: Câu hỏi 15: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 8 Câu hỏi 16: _________________The end__________________ Đề thi Violympic Toán lớp vòng năm 2016 - 2017 Bài 1: Tìm cặp số Bài 2: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ) Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý: Nếu đáp số số thập phân phải viết số thập phân gọn dùng dấu (,) bàn phím để đánh dấu phẩy số thập phân) Câu 2.1: Mai mua hai gói bánh, gói giá 16 500 đồng Mai đưa cô bán hàng 50 000 đồng Cô bán hàng trả lại cho Mai đồng Câu 2.2: Một số gấp lên lần 48 Vậy số Câu 2.3: Số gồm nghìn, trăm đơn vị Câu 2.4: Tìm X biết X x x = 1056 Câu 2.5: Diện tích hình vuông có chu vi chu vi hình chữ nhật có chiều dài 8cm chiều rộng chiều dài 2cm cm2 Câu 2.6: Vào dịp Tết Trung thu, bác tổ trưởng dân phố chia kẹo cho bạn Lúc đầu bác có 56 viên kẹo, bác cho bạn Tuấn 1/4 số kẹo, cho Dũng 1/3 số kẹo lại sau cho Tuấn Cuối bác lại viên Câu 2.7: Ngày tháng ngày thứ năm Ngày 25 tháng ngày thứ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 2.8: Ngày tháng ngày thứ bảy Ngày thứ ba tuần thứ tư tháng ngày Câu 2.9: Hôm ngày hội làng Để chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ, làng có đội múa Biết tăng số người đội lên gấp đôi số người đội ba, giảm số người đội hai lần số người đội bốn, tổng số người đội đội bốn 52 người Đội văn nghệ làng có người Câu 2.10: Số bé chia cho dư 1, chia cho dư chia cho dư Bài 3: Cóc vàng thi tài Câu 3.1: Chú Tễu có 15 viên bi đất nung Chú chia cho bạn hai viên bi Sau chia, xong, kết số bạn chia là: a) bạn thừa viên b) bạn thừa viên c) bạn d) bạn Câu 3.2: Tìm x biết 8462 - x = 762 a) x = 7700 b) x = 7600 c) x = 6700 d) x = 8700 Câu 3.3: Chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, dàn hợp xướng lớp 4A có bạn nam tham gia, số bạn nữ tham gia gấp lần số bạn nam Hỏi lớp A có bạn tham gia dàn hợp xướng? a) b) 20 c) 24 d) 15 Câu 3.4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 19m 4cm = a) 1940 b) 194cm c) 19004cm d) 1940cm Câu 3.5: Dùng chữ số lẻ 1; 3; 5; để viết tất số có chữ số khác viết số? a) 12 số b) 24 số c) 18 số d) 30 số Câu 3.6: Hôm thứ Hỏi 101 ngày sau thứ tuần? a) Thứ sáu b) Chủ nhật c) Thứ bảy d) Thứ năm Câu 3.7: Nếu lấy số lớn có chữ số khác trừ số chẵn nhỏ có chữ số giống hiệu là: VnDoc - Tải tài liệu, 1 Đề thi và bài giải VIOLYMPIC Lớp 5 vòng 1-35 Bài 1: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 45 đơn vị và biết phân số đó có giá trị bằng 2/5 Trả lời: Phân số đó là: 30/75 *********** Bài 2: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2011 và biết giữa chúng có tất cả 9 số chẵn. Giải: Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 2011 là: ( 2011 + 1 ) : 2 = 1006 ( 2011 - 1 ) : 2 = 1005 Vì khoảng giữa có 9 số chẵn nên ta có: Số nhỏ là : 1005 – 9 = 996 Số lớn là : 1006 + 9 = 1015 *********** Bài 3: Tìm 2 số biết tổng cả chúng bằng 571 và biết giữa chúng có tất cả 18 số chẵn. Giải: Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng là 571của nó là: Số lớn là: ( 571 + 1 ) : 2 = 286 Số bé là : ( 571 – 1 ) : 2 = 285 Vì có 18 số chẵn ở giữa nên ta có: Số lớn đó là: 286 + 18 = 304 Số bé đó là : 285 – 18 = 267 Đáp số: 267 và 304 -*********** Bài 4: Trong một phép chia hai số tự nhiên biết thương bằng 3 số dư bằng 24 và biết hiệu giữa số bị chia và số chia bằng 218. Tìm số bị chia và số chia đó. Bài giải: Gọi số chia là x theo bài toán ta có: ( 3x + 24) – x = 218 ==> x = 97 Vậy số bị chia là: ( 97 x 3 ) + 24 = 315 Đáp số: số bị chia là 315; số chia là 97 *********** Bài 5: Số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 20 là số nào? Bài giải: Số tự nhiên đó là: 389 ************ Bài 6: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 571 và biết giữa chúng có tất cả 18 số chẵn. Trả lời: Số bélà: ( 571 – 1 ) : 2 – 18 = 267 2 Số lớnlà: ( 571 +1 ) : 2 + 18 = 304 *********** Bài 7: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 999 và biết giữa chúng có tất cả 25 số lẻ. Trả lời: Số bé là: ( 999 – 1) : 2 – 25 = 474 Số lớn là: ( 999 + 1) : 2 + 25 = 525 ********** Bài 8: Tìm một phân số biết tổng của tử số và mẫu số của phân số đó bằng 215 và biết phân số đó có giá trị bằng 38/57. ( tức 2/3) Trả lời: Phân số đó là: 86/129 ************* Bài 9: Biết trung bình cộng của hai số bằng 185 và biết số lớn hơn số bé 24 đơn vị. Tìm hai số đó. Trả lời: Số bé là: [( 185 x 2 ) – 24] : 2 = 173 Số lớn là: [(185 x 2 ) + 24 ] : 2 = 197 ************* Bài 10: Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 120 cm. Biết chiều dài hơn chiều rộng 8cm. Tính số đo mỗi cạnh của hình chữ nhật đó. Trả lời: So đo chiều rộng là: 26 cm Số đo chiều dài là: 34 cm ************ Bài 11: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số là 52 đơn vị và tổng giữa tử số và mẫu số của phân số đó bằng 86. Trả lời: Phân số đó là: 17/69 ********** Bài 12: Một ô tô trong 3 giờ đi được 135km. Hỏi trong 5 giờ ô tô đó đi dược bao nhiêu km? Trả lời: Trong 5 giờ ô tô đó đi được: 225km *********** Bài 13: Hiệu của hai số bằng 85.Tỉ số của hai số đó là 3/2. Tìm hai số đó. Trả lời: Số bé là: 170 Số lớn là: 255 ************** Bài 14: Một công nhân nếu làm 26 ngày thì được trả 3900000 đồng. Hỏi nếu người đó chỉ làm trong 10 ngày thì được trả bao nhiêu tiền? ( số tiền được trả mỗi ngày là như nhau.) Trả lời: Số tiền trong 10 ngày công nhân đó làm được: 1500000 đồng ********* Bài 15: Một hình chữ nhật có chu vi 190cm,biết chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính số đo chiều dài, chiều rộng. Trả lời: Số đo chiều dài là: 57cm Số đo chiều rộng là : 38cm 3 ************* Bài 16: Tổng của hai số bằng 344. Số thứ nhất bằng 5/3 số thứ hai (tức một hai phần ba) . Tìm hai số đó. Trả lời: Số thứ nhất là: 215 Số thứ hai là: 129 ************** Bài 17: Bác an mua 5m vải hết 450000 đồng. Hỏi nếu bác An mua 15m vải như thế hết bao nhiêu tiền? Trả lời: Bác an mua 15m vải hết 1350000 đồng ************** Bài 18: Một hình chữ nhật có chu vi 168cm, biết chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tính số đo chiều dài chiều rộng. Trả lời: Số đo chiều dài là: 48cm Số đo chiều rông là: 36cm ************* Bài 19: Hiệu của hai số bằng 154. Tỉ số của hai số đó là 5/3 ( tức một hai phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 2 năm 2016 - 2017, Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 2 năm 2016 - 2017, Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 2 năm 2016 - 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay