Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

103 311 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2016, 08:40

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHAN HẢI PHONG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN – 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHAN HẢI PHONG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ Ngành: Quản lý đất đai Mã số ngành : 60 85 01 03 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS Nguyễn Hữu Hồng Thái Nguyên - 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 10 tháng năm 2015 Tác giả luận văn Phan Hải Phong ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn, nhận giúp đỡ tận tình, đóng góp quý báu nhiều cá nhân tập thể Trước hết xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Giáo viên hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Hữu Hồng bảo tận tình giúp đỡ suốt trình thực đề tài hoàn chỉnh luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn góp ý chân thành Thầy, Cô giáo Khoa Quản lý Tài nguyên, trường Đại học Nông lâm Thái nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho thực hoàn thành đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Tài - Kế hoạch, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Chi cục Thống kê huyện Tam Nông, cấp uỷ, quyền nhân dân xã, thị trấn địa bàn huyện Tam Nông giúp đỡ trình thực đề tài địa bàn Tôi xin chân thành cảm ơn tới người thân gia đình bạn bè khích lệ, tạo điều kiện tốt cho trình thực đề tài Một lần xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 10 tháng năm 2015 Tác giả luận văn Phan Hải Phong iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC HÌNH BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Quyền sở hữu quyền sử dụng đất 1.1.1 Quyền sở hữu Nhà nước đất đai 1.1.2 Quyền sử dụng đất 1.1.3 Mối quan hệ quyền sở hữu Nhà nước đất đai quyền sử dụng đất 1.2 Đăng ký đất đai hệ thống đăng ký đất đai 1.2.1 Đăng ký đất đai 1.2.2 Hệ thống đăng ký đất đai 1.2.3 Hệ thống đăng ký đất đai số nước giới 14 1.2.4 Hệ thống đăng ký đất đai Việt Nam 20 1.3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 24 1.3.1 Cở sở pháp lý tổ chức hoạt động VPĐK QSDĐ 24 1.3.2 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ VPĐK QSDĐ 26 1.3.3 Thực trạng VPĐK QSDĐ nước ta 29 1.3.4 Đánh giá chung 36 Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 39 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 39 iv 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 39 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 39 2.2.1 Thời gian nghiên cứu 39 2.2.2 Địa điểm nghiên cứu 39 2.3 Nội dung nghiên cứu 39 2.4 Phương pháp nghiên cứu 40 2.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 40 2.4.2 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 40 2.4.3 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 41 2.4.4 Phương pháp phân tích, so sánh, xử lý số liệu 41 Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 42 3.1 Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội, tình hình quản lý sử dụng đất huyện Tam Nông - tỉnh Phú Thọ 42 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 42 3.1.3 Tình hình quản lý sử dụng đất 49 3.1.4 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 51 3.2 Thực trạng hoạt động VPĐK QSDĐ huyện Tam Nông – tỉnh Phú Thọ 52 3.2.1 Thực trạng nguồn nhân lực, điều kiện sở vật chất 52 3.3 Đánh giá hoạt động VPĐK QSDĐ huyện Tam Nông – tỉnh Phú Thọ theo ý kiến người dân 65 3.3.1 Đánh giá điều kiện sở vật chất, ứng dụng CNTT 65 3.3.2 Mức độ công khai thủ tục hành 65 3.3.3 Thái độ phục vụ cán thực nhiệm vụ 66 3.3.4 Thời gian giải công việc VPĐK QSDĐ 67 3.3.5 Đánh giá chất lượng, hiệu giải công việc 68 3.3.6 Các khoản phí, lệ phí 70 3.3.7 Đánh giá chung mức độ hài lòng người dân 71 3.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động VPĐK QSDĐ huyện Tam Nông – tỉnh Phú Thọ 73 3.4.1 Nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động VPĐK QSDĐ 73 v 3.4.2 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động VPĐK QSDĐ 78 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81 Kết luận 81 Kiến nghị 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 10 tháng năm 2015 Tác giả luận văn Phan Hải Phong vii DANH MỤC CÁC HÌNH BẢNG Bảng 1.1: Tình hình thành lập VPĐK QSDĐ cấp 29 Bảng 1.2: Nguồn nhân lực VPĐK QSDĐ theo chuyên môn 31 Bảng 3.1: Thống kê diện tích đất sản xuất nông nghiệp theo tính chất phát sinh 44 Bảng 3.2: Giá trị sản xuất tăng trưởng GTSX địa bàn huyện Tam Nông giai đoạn 2011 - 2014 45 Bảng 3.3: Cơ cấu ngành kinh tế địa bàn huyện Tam Nông giai đoạn 2011 - 2014 45 Bảng 3.4: Quy mô tốc độ tăng giá trị tăng thêm nông, lâm, thuỷ sản huyện Tam Nông giai đoạn 2011 - 2014 46 Bảng 3.5: Quy mô cấu dân số, lao động huyện Tam Nông năm 2014 47 Bảng 3.6: Hiện trạng sử dụng đất huyện Tam Nông giai đoạn 2011-2014 49 Bảng 3.7: Kết cấp GCNQSDĐ lần đầu địa bàn huyện Tam Nông 50 Bảng 3.8: Thực trạng máy móc, trang thiết bị, công nghệ 53 Bảng 3.9: Kết cấp GCN huyện Tam Nông giai đoạn từ tháng 8/2011 đến hết tháng 12/2014 57 Bảng 3.10: Hồ sơ chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 58 Bảng 3.11: Kết đăng ký biến động đất đai huyện Tam Nông 59 giai đoạn 2011 – 2014 59 Bảng 3.12: Tình hình lập hồ sơ địa huyện Tam Nông 61 Bảng 3.13: Kết đánh giá người sử dụng đất điều kiện sở vật chất, ứng dụng CNTT VPĐK QSDĐ 65 Bảng 3.14: Đánh giá mức độ công khai thủ tục hành 66 Bảng 3.15: Đánh giá thái độ phục vụ cán VPĐK QSDĐ 67 Bảng 3.16: Đánh giá thời gian giải công việc VPĐK QSDĐ 68 Bảng 3.17: Đánh giá chất lượng, hiệu giải công việc VPĐK QSDĐ 69 Bảng 3.18: Đánh giá mức phí, lệ phí phải nộp theo quy định 70 Bảng 3.19: Đánh giá chung mức độ hài lòng người dân 71 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Sơ đồ vị trí VPĐK QSDĐ hệ thống quản lý đất đai Việt Nam 28 Hình 3.1: Sơ đồ hành huyện Tam Nông – tỉnh Phú Thọ 43 Hình 3.2 Quy trình cấp GCN lần đầu 54 Hình 3.3 Quy trình thực đăng ký biến động 55 Hình 3.4: So sánh số hồ sơ kê khai xin cấp GCN số hồ sơ cấp GCN từ tháng 8/2011 đến tháng 12/2014 57 79 - Hoàn thiện quy chế làm việc VPĐK QSDĐ, phải quy định rõ trình tự thủ tục công việc, phân công trách nhiệm phận chức danh công chức, viên chức làm việc VPĐK QSDĐ - Xây dựng tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức, tạo điều kiện để công chức viên chức phấn đấu rèn luyên nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn tinh thần phục vụ; đồng thời để tuyển dụng nhân có nhu cầu - Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tam Nông cần quản lý cán bộ, viên chức chặt chẽ nữa, đặc biệt việc thực công tác địa bàn sở khu vực xa trung tâm - Ủy ban nhân dân huyện cho Văn phòng đăng ký thu chủ động khoản phí, lệ phí liên quan đến thủ tục hành đất đai để sử dụng cho hoạt động VPĐK QSDĐ - Qua kết đánh giá cán VPĐK QSDĐ hàng kỳ, hàng năm cần có chế độ khen thưởng kịp thời động viên tinh thần làm việc cán Đồng thời xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy chế, gây phiền hà đến công dân 3.4.2.3 Giải pháp sở vật chất, kỹ thuật Để thực công việc liên quan đến VPĐK QSDĐ điều thiếu sở vật chất, trang thiết bị Đầu tư trang thiết bị phải đảm bảo đáp ứng phương tiện tối thiểu bao gồm: Thiết bị đo đạc phục vụ thành lập, chỉnh lý đồ địa sổ sách địa chính, thực chuẩn hóa liệu có chuẩn hóa quy trình thu thập, cập nhật thông tin đất đai; xây dựng công cụ phần mềm hỗ trợ cho công tác thu thập cập nhật thông tin đất đai 3.4.2.4 Giải pháp người, nguồn nhân lực Phát triển nguồn nhân lực hoạt động máy tổ chức VPĐK QSDĐ yêu cầu cấp bách nhằm đảm bảo hiệu hoạt động nâng cao tính chuyên nghiệp hoạt động: trí, hình thể, kých thước (góc, cạnh), diện tích, hạng đất, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng, ràng buộc quyền sử dụng, thay đổi trình sử dụng đất sở pháp lý Tất thông tin phải thể chi tiết tới đất Việc thực đăng ký đất đai, thiết lập hồ sơ địa đầy đủ, chi tiết tới đất sở thực đồng nội dung: đo đạc lập đồ địa chính, quy hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, phân hạng định giá đất [13] c Đăng ký đất đai nội dung quan trọng có quan hệ hữu với nội dung, nhiệm vụ khác quản lý nhà nước đất đai Để đảm bảo thực đăng ký đất đai với chất lượng cao nhất, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, pháp lý hồ sơ địa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trước hết đòi hỏi phải thực đồng nội dung: xây dựng ban hành đầy đủ văn sách đất đai; đo đạc lập đồ địa chính, quy hoạch sử dụng đất; phân hạng định giá đất; tra xử lý vi phạm giải tranh chấp đất đai Ngược lại, hoàn thành tốt nhiệm vụ đăng ký đất đai không tạo tiền đề mà sở cần thiết cho việc triển khai thực tốt tất nội dung, nhiệm vụ quản lý nhà nước đất đai Kết đăng ký đất cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực trạng tình hình sử dụng đất để đánh giá đề xuất, bổ sung điều chỉnh chủ trương, sách, chiến lược quản lý sử dụng đất [13] 1.2.1.3 Đặc điểm đăng ký đất đai a Đăng ký đất đai nội dung mang tính đặc thù quản lý nhà nước đất đai Một là, đăng ký đất đai thủ tục hành bắt buộc người sử dụng đất nhằm thiết lập mối quan hệ ràng buộc pháp lý Nhà nước người sử dụng đất thi hành Luật Đất đai 81 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong năm vừa qua, phát triển chung tỉnh, huyện Tam Nông có bước phát triển toàn diện lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội Hoạt động VPĐK QSDĐ huyện Tam Nông đạt số kết đáng ghi nhận, thể ở: Tỷ lệ cấp GCN hàng năm đạt vượt tiêu giao (năm 2013 đạt 122% kế hoạch giao) nâng tỷ lệ số GCN cấp huyện đến hết năm 2014 đạt 89,66%; hàng năm giải 70% hồ sơ tiếp nhận Bộ phận cửa huyện với tỷ lệ giải hồ sơ thời hạn trả tăng (đạt 80%), giải tình trạng hồ sơ tồn đọng kết quả, hồ sơ hạn lý do; hoạt động dịch vụ đo đạc đồ triển khai thực mang lại nguồn thu, giảm đáng kể thời gian tra cứu hồ sơ, cung cấp thông tin địa cho cá nhân, tổ chức; công tác cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa tiếp tục quan tâm thực hiện, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm đội ngũ cán bước nâng lên Thời gian giải trước hạn đạt 80,00%, chất lượng hiệu giải đạt 84,17% tốt tốt, mức phí, lệ phí phải nộp phù hợp chiếm 74,17% số người hỏi Bên cạnh đó, kết điều tra hạn chế thái độ phục vụ, mức độ hướng dẫn cán VPĐK QSDĐ (12,50% chưa nhiệt tình, khó hiểu), mặt tồn chưa công khai thủ tục hành chính, thời gian, chất lượng, hiệu hạn chế (22,5% số ý kiến hài lòng) Các ý kiến người dân đồng tình cao (100%) với việc xác định nhóm nguyên nhân ảnh hướng đến hoạt động VPĐK QSDĐ huyện như: Chính sách pháp Luật Đất đai; Cơ chế tài đơn vị nghiệp; Tổ chức máy, chất lượng đội ngũ cán bộ; Điều kiện sở vật chất, kỹ thuật 82 Đồng thời, 100 % ý kiến kiến nghị tập trung thực tốt giải pháp như: Hoàn thiện hệ thống pháp luật đăng ký đất đai chế tổ chức, hoạt động đơn vị nghiệp công lập; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến văn pháp luật có liên quan đến người sử dụng đất; Đầu tư sở vật chất, trang thiết bị xây dựng hệ thống đăng ký đất đai đại gắn với phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, đạo đức nghề nghiệp, mà kết nghiên cứu đề tài đưa Kiến nghị Đề nghị quan, ban, ngành chức năng: - Ban hành văn hướng dẫn kịp thời, mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành nhằm nâng cao trình độ cán chuyên môn - Đầu tư kinh phí đo đạc đồ, hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa Đầu tư trang thiết bị máy móc cho quan quản lý đất đai cấp huyện, xã - Bổ sung biên chế cán địa cấp huyện, xã, giúp UBND cấp thực hiên tốt chức quản lý nhà nước đất đai nói chung quản lý hệ thống hồ sơ địa nói riêng 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nội vụ (2004) Thông tư liên tịch số 38/2004/TTLT/BTNMT-BNV ngày 31/12/2004 hướng dẫn chức nhiệm vụ tổ chức VPĐK tổ chức phát triển quỹ đất Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên Môi trường (2005) Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 liên Bộ Tài Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ trách nhiệm quan liên quan việc luân chuyển hồ sơ nghĩa vụ tài Bộ Tư Pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường (2005) Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16 tháng năm 2005 hướng dẫn việc đăng ký chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2009) Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Tài Chính, Bộ Nội vụ (2010) Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTNMT-BTC-BNV ngày 15/3/2010 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Bộ Tư Pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường (2011), Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 Hướng dẫn việc đăng ký chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2012) Kinh nghiệm nước quản lý pháp Luật Đất đai Bộ Tài nguyên Môi trường (2012) Báo cáo số 193/BC-BTNMT ngày 06/9/2012 Tổng kết tình hình thi hành Luật Đất đai 2003 định hướng sửa đổi Luật Đất đai 84 Bộ Tài nguyên Môi trường (2013) Báo cáo số 3141/BTNMT-PC ngày 15/8/2013 V/v báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên môi trường 10 Bộ Tài nguyên Môi trường (2013) Báo cáo tóm tắt tình hình thực nhiệm vụ công tác năm 2013 kế hoạch năm 2014 11 Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Báo cáo số 55/BC-BTNMT ngày 31/7/2014 Tổng kết thực Đề án thí điểm kiện toàn Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành cấp trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường 12 Nguyễn Văn Chiến (2006), Nghiên cứu mô hình phương thức hoạt động tổ chức đăng ký đất đai số nước khu vực số nước phát triển; 13 Ngô Thị Mơ (2014) Luận văn thạc sỹ “Đánh giá hoạt động Văn phòng đăng ký QSD đất huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2009 - 2013” 14 Đặng Anh Quân (2011) Hệ thống đăng ký đất đai theo pháp Luật Đất đai Việt Nam Thụy Điển 15 Nguyễn Quang Tuyến Nguyễn Xuân Trọng (2010) Bàn quyền nghĩa vụ người sử dụng đất, Kỷ yếu báo cáo khoa học kỷ niệm 65 năm ngành Quản lý đất đai, trang 316- 330; 16 Hồ Thị Lam Trà Hoàng Xuân Phương (2014) Giải pháp việc nông dân góp cổ phần giá trị quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp nông lâm nghiệp, Nxb Nông nghiệp; 17 Trần Hải Yến (2014) Luận văn thạc sỹ “Đánh giá hoạt động văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Hoàng Mai – thành phố Hà Nội” 18 Quốc hội nước CHXH CNVN (1992), Hiến pháp 1992, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 85 19 Quốc hội nước CHXH CNVN (2013) Hiến pháp 2013, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 20 Quốc hội nước CHXH CNVN (2003) Luật Đất đai 2003, Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội 21 Quốc hội nước CHXH CNVN (2005) Luật Dân 2005, Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội 22 Quốc hội nước CHXH CNVN (2013) Luật Đất đai 2013, Nhà xuất Tài nguyên - Môi trường Bản đồ Việt Nam 23 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 17/4/2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành cấp trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường 24 Tổng cục Quản lý đất đai (2012) Báo cáo kết kiểm tra tình hình thực đo đạc, đăng ký, cấp giấy chứng nhận xây dựng hồ sơ địa địa bàn tỉnh Phú Thọ 25 Phòng TN&MT huyện Tam Nông (2013) Báo cáo kết thực nhiệm vụ năm 2013 phương hướng nhiệm vụ năm 2014 26 UBND huyện Tam Nông (2015) Báo cáo Tổng kết Luật Đất đai năm 2003 27 UBND huyện Tam Nông (2015) Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 28 UBND huyện Tam Nông (2014) Báo cáo tổng hợp cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất năm 2013 29 UBND huyện Tam Nông (2015), Báo cáo đánh giá tình hình thực nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 05 năm (2011-2015); kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 05 năm (2016 - 2020) 31 Văn phòng ĐKQSD đất huyện Tam Nông (2015) Báo cáo kết hoạt động Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất huyện Tam Nông năm 2014 PHỤ LỤC I PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ Phiếu số: … Đánh giá người dân hoạt động Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tam Nông THÔNG TIN CHUNG - Họ tên:………………… ……………………………………………… - Địa thường trú: ………………………………………… …………… - Đã thực công việc đất đai xã, thị trấn: ………………………… PHẦN NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ (Đề nghị ông (bà) lựa chọn cách đánh dấu vào phần ô vuông câu hỏi) Ông (bà) đến VPĐK để giải công việc đất đai ? Đã đến Chưa đến Đánh giá điều kiện sở vật chất, ứng dụng CNTT VPĐK ? Đáp ứng tốt yêu cầu công việc Đáp ứng mức độ trung bình Chưa đáp ứng yêu cầu công việc Ông (bà) đánh giá mức độ công khai TTHC, mẫu hồ sơ, giấy tờ, mức phí, lệ phí? - Đối với TTHC đất đai giải theo chế cửa Đầy đủ Không đầy đủ Không công khai - Hoạt động dịch vụ công (trích lục, trích đo, cung cấp thông tin) Đầy đủ Không đầy đủ Không công khai Ông (bà) đánh giá thái độ phục vụ cán VPĐK đến liên hệ ? Thái độ nhiệt tình; Hướng dẫn đầy đủ, dễ thực Thái độ bình thường; Hướng dẫn sơ sài, không đầy đủ Thái độ không nhiệt tình; Hướng dẫn khó hiểu, không thực Đánh giá chung ông (bà) thời gian giải công việc VPĐK? - Đối với TTHC đất đai giải theo chế cửa Nhanh Đúng hạn Chậm - Đối với hoạt động dịch vụ công VPĐK (trích lục, trích đo, cung cấp thông tin) Hai là, đăng ký đất công việc máy nhà nước cấp, hệ thống tổ chức ngành địa thực b Đăng ký đất đai thực với đối tượng đặc biệt đất đai Đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân, Nhà nước thống quản lý, người đăng ký đất có quyền sử dụng, đồng thời phải có nghĩa vụ Nhà nước việc sử dụng đất giao, đó, đăng ký đất đai người sử dụng đất đăng ký QSD đất [13] c Đăng ký đất phải tổ chức thực theo phạm vi hành xã, phường, thị trấn Việc tổ chức đăng ký đất đai theo phạm vi xã đảm bảo: Tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất thực đăng ký đất đai đầy đủ, thể chất Nhà nước xã hội chủ nghĩa: “Nhà nước dân, dân, dân”; Phát huy vai trò hiểu biết lịch sử, tình hình sử dụng đất đội ngũ cán xã; Góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức pháp luật đất đai cho cán xã; Giúp cán địa xã nắm vững khai thác có hiệu hệ thống hồ sơ địa [13] 1.2.2 Hệ thống đăng ký đất đai 1.2.2.1 Khái quát chung hệ thống đăng ký đất đai a Sự cần thiết hệ thống đăng ký đất đai Hệ thống đăng ký đất đai thành phần quan trọng hệ thống quản lý đất đai, chứa đựng cung cấp thông tin liên quan đến đất đai, bao gồm không giới hạn thông tin quyền đất đai, chủ thể có quyền thuộc tính đất đai Các thông tin đăng ký lưu trữ theo nhiều cách khác tuỳ thuộc vào mục đích mà chúng khai thác, sử dụng Để quản lý tốt đất đai, điều quan trọng thông tin đất đai phải nắm rõ tiếp cận cách dễ dàng Nó phụ thuộc vào cách thức tổ chức hệ thống thông tin đất đai Thông tin đất đai lại kết thu từ 10.2 Đơn giản hóa mẫu giấy tờ, giảm thời gian thực hiện, cắt giảm quy trình thực TTHC Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến 10.3 Công khai quy trình, thủ tục, mức thu phí hoạt động dịch vụ công VPĐK Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến 10.4 Triển khai đăng ký điện tử TTHC đất đai giải theo chế cửa Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến 11.5 Triển khai thực mô hình VPĐK cấp trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Chân thành cảm ơn ông (bà) dành thời gian giúp đỡ hoàn thành phiếu khảo sát này! Tam Nông, ngày… tháng… năm 2015 Người điều tra (Ký ghi rõ họ tên) PHỤ LỤC II Bảng tổng hợp danh sách trường hợp điều tra Trên địa bàn xã Cổ Tiết Giới tính STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tên chủ sử dụng đất LÊ VĨNH THỊNH LÊ NGỌC THANH HÁN THỊ KIỀU OANH ĐẶNG VĂN TUYÊN NGUYỄN THỊ QUYẾN NGUYỄN THỊ KHOA ĐỖ TIẾN LỢI NGUYỄN KHẮC THẢO HÁN THÀNH HẢI TRẦN THỊ DUNG NGUYỄN MẠNH HÙNG NGUYỄN VĂN SẮC HOÀNG THỊ THẢO NGUYỄN THỊ HIỀN TRẦN HUY MẠNH ĐẶNG THU HUYỀN LÊ THỊ LAN NGUYỄN TUYÊN HUẤN DƯƠNG HỮU NHÂN NGUYỄN THỊ NGA ĐỖ VĂN NĂM ĐỖ THỊ MINH ÚT NGUYỄN QUÝ DƯƠNG NGUYỄN THỊ ANH LƯƠNG THỊ VINH NGUYỄN VĂN ĐÔNG ĐỖ THỊ TUẤT NGUYỄN THANH HÀ PHÍ VĂN PHÚC NGUYỄN THỊ HOÀN Năm sinh Nam Nữ Địa thường trú Khu hành Xã Cấp lần đầu 1976 x Khu Cổ Tiết 1980 x Khu Cổ Tiết 1983 1966 x x TTHC theo chế cửa Khu Cổ Tiết Khu Cổ Tiết x Khu 12 Cổ Tiết 1950 x Khu 10 Cổ Tiết Khu 10 Cổ Tiết 1 x 1971 x Khu Cổ Tiết 1977 x Khu 12 Cổ Tiết Khu Cổ Tiết 1969 x x Khu Cổ Tiết 1958 x Khu 11 Cổ Tiết 1983 x Khu 11 Cổ Tiết 1979 x Khu Cổ Tiết 1 Khu x Khu Cổ Tiết x x 1984 Khu 12 Cổ Tiết 1978 x Khu Cổ Tiết 1974 x Khu Cổ Tiết Khu 14 Cổ Tiết Khu 1961 1965 1962 x x 1973 x 4 1 Khu Cổ Tiết Khu x Khu Cổ Tiết Khu Cổ Tiết Khu Cổ Tiết 1 1972 x Khu 14 Cổ Tiết 1964 x Khu Cổ Tiết Khu 13 Cổ Tiết 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 8 1 17 1 36 23 1 1 2 TỔNG 1 1963 x 1 1957 1 1 x Cổ Tiết 0 1 Tổng 1 Cung cấp thông tin Đo đạc Tổng Cổ Tiết x Cổ Tiết 1958 Tách, hợp Khu 1968 cấp đổi, cấp lại x x 1 1986 1980 Thừa kế Dịch vụ công VPĐK Cổ Tiết Tặng cho 2 1973 1981 Chuyển nhượng 1955 1978 Thế chấp, xóa chấp 103 13 Bảng tổng hợp danh sách trường hợp điều tra Trên địa bàn xã Tứ Mỹ STT Tên chủ sử dụng đất 31 ĐẶNG THỊ HANH ĐẶNG VĂN DƯƠNG HÀ VĂN TIẾN ĐINH THỊ THIỆN ĐẶNG THỊ TÝ NGUYỄN THỊ THƯƠNG ĐẶNG VĂN QUANG NGUYỄN VĂN TÂN ĐẶNG THỊ KIM LIÊN HÀ ĐỨC TRƯỜNG NGUYỄN THỊ TÚY TRẦN TRỌNG BẰNG NGUYỄN VĂN HÒA ĐẶNG THỊ TƯỜNG TRẦN VĂN KHA ĐẶNG THỊ SỪ TRẦN THỊ CƯƠNG NGUYỄN THỊ MƯỜI ĐẶNG THẮNG LỢI NGUYỄN ĐỨC KIẾN TRẦN THỊ HUYỀN ĐẶNG BÌNH ĐỊNH PHẠM THỊ MƠ NGUYỄN VĂN TẠI NGUYỄN CÔNG HƯNG ĐẶNG THỊ MY TRẦN THỊ KIM DUNG PHẠM ĐỨC THIỆN ĐẶNG THỊ SỬU NGUYỄN THỊ LƯƠNG 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Năm sinh Giới tính Nam Nữ Địa thường trú Khu hành Xã Khu Tứ Mỹ 1984 x Khu Tứ Mỹ 1977 x Khu 11 Tứ Mỹ Khu Tứ Mỹ Khu Tứ Mỹ 1980 x 1968 x 1960 x 1979 x TTHC theo chế cửa Cấp lần đầu Thế chấp, xóa chấp Chuyển nhượng Tặng cho Thừa kế Tách, hợp 1 1 Dịch vụ công VPĐK cấp đổi, cấp lại Tổng Đo đạc cung cấp thông tin Tổng 1 1 2 1 Khu Tứ Mỹ 1 1982 x Khu Tứ Mỹ 1 1 1976 x Khu 10 Tứ Mỹ 1 Khu 10 Tứ Mỹ 1 Khu Tứ Mỹ 1 Khu 11 Tứ Mỹ 1985 1986 x x 1967 x 1981 x Khu Tứ Mỹ 1960 x Khu Tứ Mỹ Khu Tứ Mỹ 1956 x 1 Khu Tứ Mỹ Khu Tứ Mỹ 1963 x Khu 11 Tứ Mỹ 1967 x Khu Tứ Mỹ Khu Tứ Mỹ Khu Tứ Mỹ Khu Tứ Mỹ Khu Tứ Mỹ Khu Tứ Mỹ Khu Tứ Mỹ 1975 x 1970 x 1986 1974 x x 1969 1968 x x Khu Tứ Mỹ 1966 x Khu 10 Tứ Mỹ 1981 x Khu Tứ Mỹ 1983 x 1 1 Tứ Mỹ Tứ Mỹ 1982 x Khu Tứ Mỹ 1 0 1 1 1 1 3 11 1 13 0 1 Khu 1 1 1 2 1 1 1 Khu TỔNG 1 x x 1 1961 1978 1 x x 1 1952 1958 18 15 1 69 10 15 Bảng tổng hợp danh sách trường hợp điều tra Trên địa bàn thị trấn Hưng Hóa STT 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Tên chủ sử dụng đất LÊ HỒNG SƠN NGUYỄN HỮU CHUNG HÀ HỒNG HUỆ NGUYỄN THỊ NINH LÊ THỊ THƯỜNG HÀ HÙNG DŨNG ĐÀO DUY TỪ BÙI THỊ THỦY HÀ MẠNH HÙNG DƯƠNG ANH TÚ ĐINH HOÀNG NAM NGUYỄN THỊ AN TRỊNH ĐÌNH CHUNG NGUYỄN THANH NGUYỄN THỊ HỒNG ĐOÀN THỊ THỊNH ĐINH VĂN HẠNH ĐẶNG TRUNG CƯỜNG HÀ THỊ VÂN ĐỖ THỊ HẢO BÙI QUANG HUY BÙI THỊ HẢI YẾN NGUYỄN THỊ HIÊN BÙI NGỌC VĂN TRẦN VĂN DŨNG LƯƠNG VĂN TRƯỞNG TRẦN THỊ BÍCH NGỌC VÕ THÀNH CHUNG TRỊNH THỊ LAN ĐÀO XUÂN VỆ Năm sinh Giới tính Nam Nữ TTHC theo chế cửa Khu, hành Thị trấn Cấp lần đầu Thế chấp, xóa chấp Chuyển nhượng Tặng cho Thừa kế cấp đổi, cấp lại Tách, hợp Tổng Đo đạc 1982 x Khu Hưng Hóa 1984 x Khu Hưng Hóa 1 Khu Hưng Hóa 1 2 2 1978 x 1956 x Khu Hưng Hóa 1961 x Khu Hưng Hóa Khu Hưng Hóa Khu Hưng Hóa Khu Hưng Hóa 1976 x 1959 x 1959 x 1 Khu Hưng Hóa 1977 x Khu Hưng Hóa 1983 x Khu Hưng Hóa Khu Hưng Hóa x Khu Hưng Hóa 1983 x Khu Hưng Hóa Khu Hưng Hóa Khu Hưng Hóa Khu Hưng Hóa Khu Hưng Hóa 1964 x 1961 1968 1984 x x x 1959 x Khu 1963 x Khu Hưng Hóa Khu Hưng Hóa Khu Hưng Hóa 1 x 1983 x Khu Hưng Hóa 1960 x Khu Hưng Hóa 1958 x Khu Hưng Hóa 1966 x Khu Hưng Hóa 1955 x 1982 1983 x x 1980 1958 x x 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 2 1 1 Hưng Hóa 1 Hưng Hóa 1 Khu Hưng Hóa Khu Hưng Hóa 13 1 2 Khu 21 Khu TỔNG 0 1 1 1 Hưng Hóa 1985 1 1976 x x 1 1981 1955 Dịch vụ công VPĐK cung cấp Tổng thông tin 65 11 1 3 10 trình đăng ký đất đai nên việc xây dựng hệ thống đăng ký đất đai hiệu trở thành vấn đề cần thiết nhiều quốc gia giới, đặc biệt quốc gia phát triển mà có Việt Nam [14] b Các yếu tố quan trọng hệ thống đăng ký đất đai Hệ thống đăng ký đất đai xác lập chứa đựng bốn yếu tố đất đai gồm: yếu tố hình học, yếu tố pháp lý, yếu tố giá trị yếu tố sử dụng: - Yếu tố hình học thể hình thành xác định ranh giới đất tất đất diện tích định thông qua hoạt động điều tra, khảo sát, đo đạc lập loại đồ đất đai - Yếu tố pháp lý thể xác lập thừa nhận quyền sử dụng diện tích định cá nhân hay tổ chức - Định giá đất đai thể phương diện giá trị diện tích đăng ký, góp phần củng cố làm phong phú thông tin đất đai - Mục đích sử dụng đất yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc định giá đất đai định giá trị kinh tế đất đai Sự thay đổi mục đích sử dụng đất dẫn đến thay đổi giá trị thị trường nó, đồng thời làm thay đổi nguồn thu phát sinh từ thuế đất [14] c Lợi ích hệ thống đăng ký đất đai - Đối với chủ thể sử dụng đất chủ thể liên quan: Lợi ích thể rõ ràng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người sử dụng đất diện tích xác định Bởi liệu đăng ký thể chủ quyền người người định đoạt quyền sử dụng lợi ích đất, quyền lợi họ Nhà nước đảm bảo trước xâm phạm chủ thể khác Đăng ký đất đai cung cấp bảo vệ phù hợp cho tất người liên quan đất chủ sử dụng đất đất liền kề lối đi, tiện ích công cộng điện, nước, cống rãnh, hạn chế mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình đất 113 TRẦN THỊ NOÃN 1954 x Khu 114 VŨ PHƯƠNG THẢO 1985 x Khu 115 HOÀNG VĂN THAO 1959 116 HOÀNG THỊ QUỲNH 1981 117 LƯƠNG TRUNG THỤY 1980 118 NGUYỄN THỊ ÁNH 1976 119 ĐỖ XUÂN HIỆN 1958 x Khu 120 TRẦN VĂN MINH 1952 x Khu x Khu x x Khu Khu x Khu Xuân Quang 1 Xuân Quang Xuân Quang 1 Xuân Quang 1 Xuân Quang Xuân Quang 1 Xuân Quang 1 2 1 Xuân Quang TỔNG 1 14 10 13 1 4 1 27 13 14 99 14 19
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay