De thi hoc ki I sinh 7; 8 - tu luan

1 530 2
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2013, 01:26

Phòng giáo dục & đào tạo đề kiểm tra i năm học 2008 - 2009 cẩm phả Môn sinh học lớp 7 Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1. (2 điểm): Cho các động vật: Tôm, sứa, nhện, châu chấu, ốc sên, trai sông, giun đất, giun đũa. Hãy sắp xếp các động vật trên theo các ngành động vật đã học. Câu 2. (2 điểm): Nêu đặc điểm chung của động vật. Câu 3 (3 điểm): Hãy phân biệt các khái niệm: a. Động vật phân tính và động vật lỡng tính. b. Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. Mỗi khái niệm cho 1 ví dụ cụ thể. Câu 4. (3 điểm). Trình bày vai trò của lớp Sâu bọ. Phòng giáo dục & đào tạo đề kiểm tra i năm học 2008 - 2009 cẩm phả Môn sinh học lớp 8 Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1. (4điểm) 1. So sánh cấu tạo của động mạch với tĩnh mạch? Giải thích sự khác nhau về cấu tạo giữa động mạch với tĩnh mạch? Câu 2. (2,5điểm) a. Với đầy đủ điều kiện và tiến hành hoàn chỉnh thí nghiệm chứng minh các thành phần hoá học của xơng. Hãy cho biết: Thí nghiệm ngâm xơng đã chứng minh đợc thành phần hoá học nào của xơng? Thí nghiệm đốt xơng đã chứng minh đợc thành phần hoá học nào của xơng? b. Tại sao xơng vừa có tính đàn hổi vừa có tính rắn chắc? Câu 3. (3,5điểm) a. Với một khẩu phần bữa ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hoá diễn ra có hiệu quả thì thành phần các chất dinh dỡng sau tiêu hoá ở ruột non là gì? b. Một ngời bị triệu chứng thiếu axit trong dạ dày thì sự tiêu hoá ở ruột non có thể nh thế nào? . i m). Trình bày vai trò của lớp Sâu bọ. Phòng giáo dục & đào tạo đề ki m tra kì i năm học 20 08 - 2009 cẩm phả Môn sinh học lớp 8 Th i gian làm b i: . Phòng giáo dục & đào tạo đề ki m tra kì i năm học 20 08 - 2009 cẩm phả Môn sinh học lớp 7 Th i gian làm b i: 45 phút Câu 1. (2 i m): Cho các
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc ki I sinh 7; 8 - tu luan, De thi hoc ki I sinh 7; 8 - tu luan, De thi hoc ki I sinh 7; 8 - tu luan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay