Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 1 năm 2016 - 2017

2 762 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2016, 16:31

ViOlympic Giải Toán Trên Mạng tại www.ViOlympics.com – www.ViOlympic.co Đề Thi Violympic Giải Toán Lớp 6 Trên Mạng Vòng 1 (10/3/2011) Để tải bộ đề thi ViOlympic Toán Học & Tiếng Anh đầy đủ các lớp, mời vào www.hoctoanonline.com BÀI THI SỐ 1 Điền kết quả thích hợp vào chỗ ( ): Câu 1: Tìm biết . Kết quả là Câu 2: Tập hợp các chữ số của số 2010 là {} (Viết các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu “;”) Câu 3: Cho các số tự nhiên thỏa mãn . Vậy Câu 4: Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số là Câu 5: Số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau viết bằng chữ số La Mã là Câu 6: Số các số tự nhiên có bảy chữ số là Câu 7: Dùng ba chữ số 0, 1, 2 có thể viết được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số khác nhau ?Trả lời: số. Câu 8: Với cùng cả ba chữ số 3, 6, 8 có thể viết được bao nhiêu số có ba chữ số ? (Mỗi chữ số chỉ được viết một lần). Trả lời: số. Câu 9: Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau là Nguồn www.hoctoanonline.com - www.ViOlympicTiengAnh.vn – www.ViOlympicTiengAnh.com ViOlympic Giải Toán Trên Mạng tại www.ViOlympics.com – www.ViOlympic.co Câu 10: Cho bốn số tự nhiên thỏa mãn . Khi đó Nguồn www.hoctoanonline.com - www.ViOlympicTiengAnh.vn – www.ViOlympicTiengAnh.com Đề thi Violympic Toán lớp vòng năm 2016 - 2017 Bài 1: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ) Câu 1: Tính 1,1 x 201,1 - 201,1 = Câu 2: Một bếp ăn chuẩn bị số gạo đủ cho 120 người ăn 40 ngày Sau ăn hết nửa số gạo bếp ăn nhận thêm số người nên số gạo lại đủ cho bếp ăn 12 ngày (mức ăn người không thay đổi) Hỏi bếp ăn nhận thêm người nữa? Câu 3: Hiện tổng số tuổi hai bố Nam 48 tuổi, biết tuổi bố gấp lần tuổi Nam Hỏi năm tuổi bố gấp lần tuổi Nam? Câu 4: Bình từ A đến B Nửa quãng đường đầu Bình với vận tốc 60km/giờ Nửa quãng đường lại Bình với vận tốc 30km/giờ Tính vận tốc trung bình Bình suốt quãng đường AB Câu 5: Tính diện tích hình tròn, biết giảm đường kính hình tròn 20% diện tích giảm 113,04 cm² Câu 6: Tìm số thập phân a,bc biết: a,bc = 10:(a + b + c) Câu 7: Cho số tự nhiên số thập phân có tổng 2032,11 Bỏ dấu phẩy số thập phân tổng 4023 Tìm số thập phân Câu 8: Tìm số tự nhiên có ba chữ số abc biết abc:11 = a + b + c Câu 9: An từ A đến B Bình từ B A Biết An Bình xuất phát lúc sau hai người cách 25km Tính độ dài quãng đường AB Câu 10: Tính S = x + x + x + + 38 x 39 + 39 x 40 Bài 2: Đi tìm kho báu Câu 1: Tìm hai số biết lấy số thứ chia cho 2, số thứ hai chia cho 2,5 hai kết biết hiệu chúng 21,3 Câu 2: Tìm số có chữ số a45b biết số chia hết cho chia cho dư Câu 3: Biết tích 25 x 26 x 27 x 28 x a Có kết số có dạng 39 * 1200 Hãy tìm giá trị số * Câu 4: Tính tuổi Mai tuổi bố Mai biết, năm trước tuổi bố Mai gấp lần tuổi Mai sau năm tuổi bố Mai gấp lần tuổi Mai VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 3: Tìm cặp ĐÁP ÁN Bài 1: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ) Câu 1: 20,11 Câu 6: 1,25 Câu 2: 80 Câu 7: 20,11 Câu 3: Câu 8: 198 Câu 4: 45 Câu 9: 150 Câu 5: 314 Bài 2: Đi tìm kho báu Câu 10: 21320 Câu 1: 85,2; 106,5 Câu 2: 1458 Câu 3: Câu 4: 11; 39 Bài 3: Tìm cặp nhau: (1) = (9); (2) = (4); (3) = (7); (5) = (17); (6) = (19); (8) = (20); (10) = (11); (12) = (13); (14) = (15); (16) = (18) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1 Lớp 2 – Vòng 1 – Năm học 2013 – 2014 ________________________________________________________________________ Bài thi số 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 2 Bài thi số 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 3 Bài thi số 3: Đi tìm kho báu Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 4 Câu hỏi 3: Câu hỏi 4: Câu hỏi 5: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 5 Câu hỏi 6: Câu hỏi 7: Câu hỏi 8: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 6 Câu hỏi 9: Câu hỏi 10: Câu hỏi 11: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 7 Câu hỏi 12: Câu hỏi 13: Câu hỏi 14: Câu hỏi 15: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 8 Câu hỏi 16: _________________The end__________________ ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP VÒNG (Ngày 05/09/2016) Bài thi số 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Chọn giá trị Bài 3: Đi tìm kho báu Câu 3.1: Số gồm đơn vị chục là: Câu 3.2: Số lớn 69 nhỏ 71 là: Câu 3.3: Ch 27 + = 67 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: Câu 3.4: Tính 14 + 83 = Câu 3.5: Số bé có chữ số giống là: Câu 3.6: Tính: 69 - - 30 = Câu 3.7: Tính: 62 + - 21 = VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 3.8: Tính: 68 - 26= Câu 3.9: Cho: 46 = + 10 + 16 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: Câu 3.10: Cho: 75 - = 65 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: Câu 3.11: Số liền sau số lớn có chữ số là: Câu 3.12: Có số có chữ số Câu 3.13: Đoạn thẳng AB dài 12cm, đoạn thẳng AB dài đoạn thẳng CD Vậy đoạn thẳng dài cm Đáp án Bài 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần (11) < (13) < (20) < (10) < (19) ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1 Lớp 2 – Vòng 1 – Năm học 2013 – 2014 ________________________________________________________________________ Bài thi số 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 2 Bài thi số 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 3 Bài thi số 3: Đi tìm kho báu Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 4 Câu hỏi 3: Câu hỏi 4: Câu hỏi 5: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 5 Câu hỏi 6: Câu hỏi 7: Câu hỏi 8: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 6 Câu hỏi 9: Câu hỏi 10: Câu hỏi 11: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 7 Câu hỏi 12: Câu hỏi 13: Câu hỏi 14: Câu hỏi 15: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 8 Câu hỏi 16: _________________The end__________________ ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP VÒNG (Mở ngày 05/09/2016) Bài thi số 1: Đỉnh núi trí tuệ Câu 1.1: Tính: 81 - 35= Câu 1.2: Đổi: 2dm 5cm = cm Câu 1.3: Tính: 67 + 49 = Câu 1.4: Tính: 45 + 23 = Câu 1.5: Tìm x, biết x + 251 = 694 Vậy x = Câu 1.6: Tìm x, biết 54 < x - 48 < 56 Vậy x = Câu 1.7: Cho: + 237 = 569 Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: Câu 1.8: Hiệu số tròn chục lớn có chữ số 28 là: Câu 1.9: Hiệu hai số 145, Nếu giảm số bị trừ 20 đơn vị, giữ nguyên số trừ hieeun là: Câu 1.10: Số tự nhiên lớn có hai chữ số mà tổng chữ số là: Bài thi số 2: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần Bài thi số 3: Đi tìm kho báu Câu 3.1: Số gồm chục đơn vị là: a) 32; b) 302; c) 23; d) 203 Câu 3.2: Cho: 215 + = 318 + 245 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: a) 345; b) 248; c) 318; d) 348 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 3.3: Tính: 28 + 47 = a) 65; b) 75; c) 61; d) 71 c) 223; d) 253 Câu 3.4: Tính: 653 - 420 = a) 273; b) 333; Câu 3.5: Tính: 21 + 22+ 23+ + 27 + 28 + 29 = a) 225; b) 245; c) 215; d) 235 c) 236; d) 553 c) 174; d) 173 c) 400; d) 398 c) 504; d) 450 Câu 3.6: Tìm x, biết 789 - x - 251 = 302 a) 538; b) 487; Câu 3.7: Số liền trước số 175 là: a) 177; b) 176; Câu 3.8: Số liền sau số 399 là: a) 410; b) 310; Câu 3.9: Số gồm trăm đơn vị là: a) 540; b) 405; Câu 3.10: Số lớn số 875; 796; 899; 900 là: a) 875; b) 796; c) 899; d) 900 Đáp án Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ Câu 1.1: 46 Câu 1.6: 103 Câu 1.2: 25 Câu 1.7: 332 Câu 1.3: 116 Câu 1.8: 62 Câu 1.4: 68 Câu 1.9: 125 Câu 1.5: 443 Bài 2: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần Câu 1.10: 70 (13) < (7) < (10) < (14) < (2) < (3) < (16) < (15) < (12) < (8) < (19) < (9) < (11) < (6) < (5) < (17) < (20) < (4) < (1) < (18) Bài 3: Đi tìm kho báu Câu 3.1: c Câu 3.2: d Câu 3.3: b VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 3.4: c Câu 3.5: a Câu 3.6: c Câu 3.7: c Câu 3.8: c Câu 3.9: c Câu 3.10: d VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1 Lớp 2 – Vòng 1 – Năm học 2013 – 2014 ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1 Lớp 2 – Vòng 1 – Năm học 2013 – 2014 ________________________________________________________________________ Bài thi số 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 2 Bài thi số 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 3 Bài thi số 3: Đi tìm kho báu Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 4 Câu hỏi 3: Câu hỏi 4: Câu hỏi 5: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 5 Câu hỏi 6: Câu hỏi 7: Câu hỏi 8: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 6 Câu hỏi 9: Câu hỏi 10: Câu hỏi 11: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 7 Câu hỏi 12: Câu hỏi 13: Câu hỏi 14: Câu hỏi 15: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 8 Câu hỏi 16: _________________The end__________________ Đề thi Violympic Toán lớp vòng năm 2016 - 2017 Bài 1: Tìm cặp số Bài 2: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ) Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý: Nếu đáp số số thập phân phải viết số thập phân gọn dùng dấu (,) bàn phím để đánh dấu phẩy số thập phân) Câu 2.1: Mai mua hai gói bánh, gói giá 16 500 đồng Mai đưa cô bán hàng 50 000 đồng Cô bán hàng trả lại cho Mai đồng Câu 2.2: Một số gấp lên lần 48 Vậy số Câu 2.3: Số gồm nghìn, trăm đơn vị Câu 2.4: Tìm X biết X x x = 1056 Câu 2.5: Diện tích hình vuông có chu vi chu vi hình chữ nhật có chiều dài 8cm chiều rộng chiều dài 2cm cm2 Câu 2.6: Vào dịp Tết Trung thu, bác tổ trưởng dân phố chia kẹo cho bạn Lúc đầu bác có 56 viên kẹo, bác cho bạn Tuấn 1/4 số kẹo, cho Dũng 1/3 số kẹo lại sau cho Tuấn Cuối bác lại viên Câu 2.7: Ngày tháng ngày thứ năm Ngày 25 tháng ngày thứ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 2.8: Ngày tháng ngày thứ bảy Ngày thứ ba tuần thứ tư tháng ngày Câu 2.9: Hôm ngày hội làng Để chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ, làng có đội múa Biết tăng số người đội lên gấp đôi số người đội ba, giảm số người đội hai lần số người đội bốn, tổng số người đội đội bốn 52 người Đội văn nghệ làng có người Câu 2.10: Số bé chia cho dư 1, chia cho dư chia cho dư Bài 3: Cóc vàng thi tài Câu 3.1: Chú Tễu có 15 viên bi đất nung Chú chia cho bạn hai viên bi Sau chia, xong, kết số bạn chia là: a) bạn thừa viên b) bạn thừa viên c) bạn d) bạn Câu 3.2: Tìm x biết 8462 - x = 762 a) x = 7700 b) x = 7600 c) x = 6700 d) x = 8700 Câu 3.3: Chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, dàn hợp xướng lớp 4A có bạn nam tham gia, số bạn nữ tham gia gấp lần số bạn nam Hỏi lớp A có bạn tham gia dàn hợp xướng? a) b) 20 c) 24 d) 15 Câu 3.4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 19m 4cm = a) 1940 b) 194cm c) 19004cm d) 1940cm Câu 3.5: Dùng chữ số lẻ 1; 3; 5; để viết tất số có chữ số khác viết số? a) 12 số b) 24 số c) 18 số d) 30 số Câu 3.6: Hôm thứ Hỏi 101 ngày sau thứ tuần? a) Thứ sáu b) Chủ nhật c) Thứ bảy d) Thứ năm Câu 3.7: Nếu lấy số lớn có chữ số khác trừ số chẵn nhỏ có chữ số giống hiệu là: VnDoc - Tải tài liệu, 1 Đề thi và bài giải VIOLYMPIC Lớp 5 vòng 1-35 Bài 1: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 45 đơn vị và biết phân số đó có giá trị bằng 2/5 Trả lời: Phân số đó là: 30/75 *********** Bài 2: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2011 và biết giữa chúng có tất cả 9 số chẵn. Giải: Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 2011 là: ( 2011 + 1 ) : 2 = 1006 ( 2011 - 1 ) : 2 = 1005 Vì khoảng giữa có 9 số chẵn nên ta có: Số nhỏ là : 1005 – 9 = 996 Số lớn là : 1006 + 9 = 1015 *********** Bài 3: Tìm 2 số biết tổng cả chúng bằng 571 và biết giữa chúng có tất cả 18 số chẵn. Giải: Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng là 571của nó là: Số lớn là: ( 571 + 1 ) : 2 = 286 Số bé là : ( 571 – 1 ) : 2 = 285 Vì có 18 số chẵn ở giữa nên ta có: Số lớn đó là: 286 + 18 = 304 Số bé đó là : 285 – 18 = 267 Đáp số: 267 và 304 -*********** Bài 4: Trong một phép chia hai số tự nhiên biết thương bằng 3 số dư bằng 24 và biết hiệu giữa số bị chia và số chia bằng 218. Tìm số bị chia và số chia đó. Bài giải: Gọi số chia là x theo bài toán ta có: ( 3x + 24) – x = 218 ==> x = 97 Vậy số bị chia là: ( 97 x 3 ) + 24 = 315 Đáp số: số bị chia là 315; số chia là 97 *********** Bài 5: Số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 20 là số nào? Bài giải: Số tự nhiên đó là: 389 ************ Bài 6: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 571 và biết giữa chúng có tất cả 18 số chẵn. Trả lời: Số bélà: ( 571 – 1 ) : 2 – 18 = 267 2 Số lớnlà: ( 571 +1 ) : 2 + 18 = 304 *********** Bài 7: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 999 và biết giữa chúng có tất cả 25 số lẻ. Trả lời: Số bé là: ( 999 – 1) : 2 – 25 = 474 Số lớn là: ( 999 + 1) : 2 + 25 = 525 ********** Bài 8: Tìm một phân số biết tổng của tử số và mẫu số của phân số đó bằng 215 và biết phân số đó có giá trị bằng 38/57. ( tức 2/3) Trả lời: Phân số đó là: 86/129 ************* Bài 9: Biết trung bình cộng của hai số bằng 185 và biết số lớn hơn số bé 24 đơn vị. Tìm hai số đó. Trả lời: Số bé là: [( 185 x 2 ) – 24] : 2 = 173 Số lớn là: [(185 x 2 ) + 24 ] : 2 = 197 ************* Bài 10: Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 120 cm. Biết chiều dài hơn chiều rộng 8cm. Tính số đo mỗi cạnh của hình chữ nhật đó. Trả lời: So đo chiều rộng là: 26 cm Số đo chiều dài là: 34 cm ************ Bài 11: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số là 52 đơn vị và tổng giữa tử số và mẫu số của phân số đó bằng 86. Trả lời: Phân số đó là: 17/69 ********** Bài 12: Một ô tô trong 3 giờ đi được 135km. Hỏi trong 5 giờ ô tô đó đi dược bao nhiêu km? Trả lời: Trong 5 giờ ô tô đó đi được: 225km *********** Bài 13: Hiệu của hai số bằng 85.Tỉ số của hai số đó là 3/2. Tìm hai số đó. Trả lời: Số bé là: 170 Số lớn là: 255 ************** Bài 14: Một công nhân nếu làm 26 ngày thì được trả 3900000 đồng. Hỏi nếu người đó chỉ làm trong 10 ngày thì được trả bao nhiêu tiền? ( số tiền được trả mỗi ngày là như nhau.) Trả lời: Số tiền trong 10 ngày công nhân đó làm được: 1500000 đồng ********* Bài 15: Một hình chữ nhật có chu vi 190cm,biết chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính số đo chiều dài, chiều rộng. Trả lời: Số đo chiều dài là: 57cm Số đo chiều rộng là : 38cm 3 ************* Bài 16: Tổng của hai số bằng 344. Số thứ nhất bằng 5/3 số thứ hai (tức một hai phần ba) . Tìm hai số đó. Trả lời: Số thứ nhất là: 215 Số thứ hai là: 129 ************** Bài 17: Bác an mua 5m vải hết 450000 đồng. Hỏi nếu bác An mua 15m vải như thế hết bao nhiêu tiền? Trả lời: Bác an mua 15m vải hết 1350000 đồng ************** Bài 18: Một hình chữ nhật có chu vi 168cm, biết chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tính số đo chiều dài chiều rộng. Trả lời: Số đo chiều dài là: 48cm Số đo chiều rông là: 36cm ************* Bài 19: Hiệu của hai số bằng 154. Tỉ số của hai số đó là 5/3 ( tức một hai phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 1 năm 2016 - 2017, Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 1 năm 2016 - 2017, Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 1 năm 2016 - 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay