Xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp.pdf

13 447 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2012, 16:47

Xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp Qu n tr chi n l c GVGD: Lê Chí Côngả ị ế ượĐ TÀIỀXÂY D NG CHI N L C KINH DOANH CHOỰ Ế ƯỢ DOANH NGHI PỆ…♥♠♦♣…L I M ĐÂUỜ Ở ̀Trong nên kinh tê toan câu v i s canh tranh gay găt cua cac doanh nghiêp noi            chung va cac nha hang noi riêng thi tât ca cac doanh nghiêp phai th ng xuyên nhin nhân              lai con đ ng minh đa đi qua, nh ng gi minh đa th c hiên trong th i gian hoat đông, xem             th no con co phu h p n a hay không, nhăm muc đich đ a ra nh ng chinh sach m i,               nh ng chiên l c m i cho phu h p v i th i thê , phu h p v i điêu kiên hiên tai cua doanh                 nghiêp . Va hoat đông kinh doanh Nha hang cung thê, phai th ng xuyên đôi m i đê thich             nghi va phat triên,Nha hang Thiên Thanh la nha hang m i thanh lâp trong th i gian gân đây,             vi vây cân co nhiêu kê hoach, chinh sach, chiên l c phu h p đê phat triên trong th i gian                 t i, đ c s giup đ cua thây, s thông nhât cua ca nhom va s hô tr t nha hang , nhom                     em th c hiên qua trinh nghiên c u va xây d ng chiên l c cho Nha hang Thiên Thanh,           trong qua trinh th c hiên con nhiêu sai sot mong thây va cac ban giup đ đê bai nghiên c u                thêm hoan chinh. PH N I: GI I THI U CHUNG V DOANH NGHI P.Ầ Ớ Ệ Ề ỆA. Khái quát v doanh nghi p.ề ệ1. Tên đ y đ : Công ty TNHH Thiên Thanh. 2. Tên giao d ch: Nhà hàng Thiên Thanh.3. Tên vi t t t: Thien Thanh co, ltd. 4. Đ n v tr c thu c: 386 – 388 Lê H ng Phong, Ph c Long, Nha Trang, Khánh      hòa.5. Ngày thành l p: 07/08/2008.Nhóm 08 Page 1Qu n tr chi n l c GVGD: Lê Chí Côngả ị ế ượ6. V n đi u l : 250. 000. 000 VND    (Hai trăm năm m i tri u Vi t Nam đ ng).ươ ệ ệ ồ7. V n pháp đ nh: Không có. B. Ch c năng, nhi m v cứ ệ ụ ủa nhà hàng.1. Lo i hình ho t đ ng: S   n xu t, kinh doanh. 2. Ch c năng: + Kinh doanh d ch v , ăn u ng.  + Kinh doanh r i, bia, n c gi i khát.  + Bán l l ng th c, th c ph m, đ u ng, thu c lá.    !   + Ch bi n và b o qu n th y s n.     + Bán buôn th y s n, nông s n.  3. Nhim v : “ Đ khách mãi không quên” "C. M t s đ c đi m chính cộ ố ặ ể ủa nhà hàng.1. Khái quát quá trình thành l p và phát tri n: " Ngày 07/08/2008: Công ty TNHH Thiên Thanh (nhà hàng Thiên Thanh) đ c thành l p b i bà Hoàng Th Loan và m t s ng i b n c a mình.  #       Th i gian đ u, nhà hàng ch t p trung ch y u vào khách hàng đ a ph ng.  $      Nh ng nh n th y ti m năng v du l ch c a t nh nhà r t phát tri n, nhà hàng       $  " chuy n sang ph c v cho khách đoàn do các tour du l ch trong và ngoài t nh d n"    $ % đ n . T đó m m t b c đi m i cho nhà hàng.  #   2. Đ c đi m c a cán b , công nhân v& "   iên:- V lãnh đ o: Không có b ng c p c th v qu n lý, ch y u theo kinh nghi m t  '   "       rút ra. B máy qu n lý theo ki u “Gia đình tr ”.  " - V nhân viên: Đa s nhân viên đ u không đ c đào t o m t cách bài b n. Xu t        phát t nhi u ngh khác nhau. Trình đ h c v n không cao. Đ tu i t 21 – 38.    (   ) 3. Đ c đi m v thi t b , k thu& "    * t: - Nhà hàng đã đ u t trang thi t b khá đ y đ . Đáp ng đ c các nhu c u c a          khách hàng: ánh sáng, âm thanh, thi t b trình chi u.  Nhóm 08 Page 2Qu n tr chi n l c GVGD: Lê Chí Côngả ị ế ượ- Thi t b ch bi n, b o qu n các ngu n nguyên li u đ c trang b t t, có kh năng            b o đ m ch t l ng nguyên li u và s n ph m nh : h th ng máy l nh, t đông,      !      t b o qu n,…  - Các đ dùng dành cho khách hàng l ch s , cao c p.  - Bàn gh đ c làm t ch t li u g , đ n gi n, m c m c, nh ng sang tr ng.     +      (4. Đ c đi m v khách hàng:& "  - Khách hàng là t nh ng tour du l ch, ti c c i, sinh nh t,… khác nhau, nên t p       trung nhi u t ng l p, vùng mi n, gi i tính, tu i tác, nghành ngh .     ) 5. Đ c đi m v th tr ng:& "    Có ti m năng l n. 6. Ph m vi s n xu t kinh doanh: 350m  2, m r ng 3 l u.#  D. C c u t ch c b máy.ơ ấ ổ ứ ộ- H i đ ng thành viên. - Ch t ch h i đ ng thành viên.   - Giám đ c.- Phó giám đ c.- K toán tr ng. #- H n 30 nhân viên: K toán viên, đ u b p, NV ph c v , NV qu n lý,…      E. K t qu s n xu t kinh doanh năm 2009.ế ả ả ấ1. Doanh thu: + Doanh thu bán hàng và cung c p s n ph m: 1.493.425.644 VND.(60% doanh  ! thu là cung c p các món ăn cho th c khách). + Doanh thu ho t đ ng tài chính: 29.405 VND. 2. Giá v n hàng bán: 1.147.893.216 VND.3. Chi phí qu n lý kinh doanh: 297.724.576 VND.4. N p thu : 11.959.314 VND. 5. Th c lãi: 35.877.943 VND.Nhóm 08 Page 3Qu n tr chi n l c GVGD: Lê Chí Côngả ị ế ượPH N II: HO CH Đ NH CHI N L C CHO DOANH NGHIẦ Ạ Ị Ế ƯỢ ỆPI. Phân tích môi tr ng kinh doanh c a nhà hàng.ườ ủI.1. Ma tr n đánh giá môi tr ng bên ngoài:ậ ườEFE MATRIXNhóm 08 Page 4TT Các y u t bên ngoàiế ốM c đứ ộ quan tr ngọPhân lo iạTính đi mể1 Th tr ng ti m năng   0,079 3 0,232 Ngu n nguyên li u bên ngoài.  0,089 4 0,3563 C nh tranh m nh m gi a các nhà hàng  ,  0,081 2 0,1264 V trí c a nhà hàng.  0,081 3 0,2435Xu h ng liên k t gi a các tour du l ch nhà    hàng0,075 3 0,2256S thay đ i v nhu c u ăn u ng c a khách )     hàng.0,069 3 0,207 Nha trang là thành ph du l ch.  0,081 3 0,2438 S thay đ i chính sách v thu . )   0,058 3 0,1749Khách hàng đòi h i v vi c nâng cao ch t-    l ng s n ph m d ch v .  !  0,0683 0,20410D ch v thay th phát tri n(quán ăn, quán   " nh u bình dân…)0,0712 0,14211 D ch b nh ( ng i và gia xúc gia c m)  #  #  0,056 2 0,11212S thay đ i khí h u nh h ng đ n ngu n )   #   nguyên li u.0,0562 0,11213Các quy đ nh c a nhà n c v v sinh an toàn     th c ph m. !0,0683 0,20414 S thay đ i đ a đi m du l ch c a khách hàng. )  "   0,056 2 0,112T ng c ng.ổ ộ 1 2,789Qu n tr chi n l c GVGD: Lê Chí Côngả ị ế ượI.2. K t lu n:ế ậ- D a trên ma tr n EFE ta th y, v i t ng s đi m quan tr ng là 1 cho bi t chi n    )  " (   l c c a nhà hàng không t n d ng đ c h t các c h i và né tránh đ c các         nguy c c a môi tr ng bên ngoài.   - Y u t “ngu n nguyên li u” b ng 0,089 là cao nh t cho nghành d ch v nhà    '    hàng mà nhà hàng Thiên Thanh ch u nh h ng tác đ ng m nh. M t khác h s  #   &   c a y u t này b ng 4, cho nên d dàng th y đ c nhà hàng đã có ph n ng   ' .     hi u qu v i y u t “ Ngu n nguyên li u”.      - Ti p theo là các y u t “V trí nhà hàng”, “C nh tranh m nh m gi a các nhà      ,  hàng”, “Nha Trang là thành ph du l ch” đ u có m c quan tr ng nh nhau là    (  0,081. Nh ng h s c a các y u t “V trí nhà hàng”, và “Nha trang là thành       ph du l ch” b ng 3, trong khi y u t “s c nh tranh m nh m gi a các nhà  '      ,  hàng” b ng 2, đi u này cho th y nhà hàng đã t n d ng đ c khá t t c h i v'          y u t v trí, và l i th c a thành ph Nha Trang, nh ng l i y u trong s c nh            tranh v i các nhà hàng trong cùng m t lĩnh v c.   Chung quy l i, ta th y t ng đi m trên danh m c nh ng y u t môi tr ng bên  ) "      ngoài là 2,789 cho th y nhà hàng ch đ t m c trên trung bình v các chi n l c $      hi n nay c a h .  (Xác đ nh c h i và nguy c chính cho doanh nghi p:ị ơ ộ ơ ệC h i chính:ơ ộ1. Ngu n nguyên li u bên ngoài phong phú. 2. Nha trang là thành ph du l ch n i ti ng.  ) 3. V trí nhà hàng thu n l i.  4. Th tr ng ti m năng.  5. Xu h ng liên k t ch t ch gi a các tour du l ch và nhà hàng trên đ a  & ,    bàn.Nguy c chính:ơ1. S c nh tranh m nh m gi a các nhà hàng.   , 2. D ch v , s n ph m thay th phát tri n.   !  "3. S thay đ i liên t c v nhu c u ăn u ng c a khách hàng. )     4. Yêu c u v nâng cao ch t l ng s n ph m, d ch v c a khách hàng     !    ngày càng cao.Nhóm 08 Page 5Qu n tr chi n l c GVGD: Lê Chí Côngả ị ế ượ5. S thay đ i c a nhà n c v các quy đ nh đ m b o v sinh, an toàn )        th c ph m. !6. S thay đ i đ t ng t v th i ti t. )     7. D ch b nh. 8. Khách du l ch có xu h ng chuy n đ a đi m du l ch.  "  " 9. Nhà n c quy t đ nh tăng thu .   II. Phân tích môi tr ng n i b doanh nghi p.ườ ộ ộ ệ II.1. Ma tr n đánh giá y u t môi tr ng bên trong doanh nghi p.ậ ế ố ườ ệIFE MATRIXII.2. K t lu n:ế ậo T b ng trên ta th y: đi m y u quan tr ng cu nhà hàng Thiên Thanh là   "  (  th ph n c a nhà hàng và kinh nghi m qu n lý đ c phân lo i b ng 2.       ' Trong khi đó,th ph n c a nhà hàng và kinh nghi m qu n lý có nh      Nhóm 08 Page 6TT Các y u t bên trongế ốM c đứ ộ quan tr ngọPhân lo iạTính đi mể1 Uy tín c a nhà hàng 0,091 3 0,2722 Ch t l ng món ăn  0,096 3 0,2903 Kh năng tài chính 0,067 2 0,1344 Giá c món ăn 0,073 4 0,2925 M i liên h v i nhà cung ng nguyên li u     0,067 4 0,2686 Th ph n c a nhà hàng   0,079 2 0,1587 Kinh nghi m qu n lý  0,075 2 0,1508 Chi n l c marketing.  0,067 2 0,1349 H th ng thông tin qu n lý   0,087 3 0,26010 Phong cách ph c v c a nhân viên   0.059 2 0,11811 Không gian c a nhà hàng 0,075 3 0,22512 M i quan h n i b    0,081 4 0,32413 M i quan h v i các tour du l ch    0,083 3 0,248T ngổ 1 2,874Qu n tr chi n l c GVGD: Lê Chí Côngả ị ế ượh ng nhi u nh t đ n thành#    công c a nhà hàng, bi u hi n c th  "   " # m c đ quan tr ng là 0,0789 và 0,0750.  (o Đi m m nh quan tr ng"  ( th hai c a nhà hàng là m i quan h v i nhà     cung c p nguyên v t li u, giá các món ăn và m i quan h n i b đ c        phân lo i b ng 4.Trong khi đó,uy tín c a nhà hàng và ch t l ng món ăn '    nh h ng nhi u đ n thành công c a nhà hàng,bi u hi n c th m c #    "   " #  đ quan tr ng là 0,0907 và 0,0960. (o S đi m quan tr ng t ng c ng là 2,8743 cho th y tình hình n i b c a " ( )      nhà hàng Thiên Thanh khá t t.Đây là m t trong nh ng c s quan tr ng    # ( đ đ ra chi n l c kinh doanh h p lý cho nhà hàng trong th i gian t i."      II.3. Các đi m m nh, đi m y u chính c a doanh nghi p:ể ạ ể ế ủ ệĐi m m nh chính:ể ạ1. Uy tín c a nhà hàng.2. Ch t l ng món ăn. 3. M i quan h n i b t t.    4. Có m i quan h v i nhi u nhà cung c p nguyên li u.     5. Phong cách ph c v nhi t tình, chu đáo.  6. Không gian r ng rãi, thoáng mát.7. Các món ăn có giá h p lý.Đi m y u chính:ể ế1. Tài chính còn h n h p. /2. Th ph n c a nhà hàng còn r t nh .    -3. Chi n l c marketing y u.  4. Ch a có kinh nghi m qu n lý.  5. H th ng thông tin qu n lý ch a ch t ch , r m rà.    & , 6. Ch a có nhi u m i quan h v i các tour du l ch.     III.Đ nh h ng ho t đ ng kinh doanh và m c tiêu chính cho doanh nghi p.ị ướ ạ ộ ụ ệIII.1. Đ nh h ng ho t đ ng kinh doanh trong t ng lai.ị ướ ạ ộ ươo Khách hàng m c tiêu: Khách theo tour du l ch trong n c.  Nhóm 08 Page 7Qu n tr chi n l c GVGD: Lê Chí Côngả ị ế ượo M t hàng kinh doanh chính: D ch v ăn, u ng.&   o Đ i th c nh tranh ch y u:     + Nhà hàng V n Xoài.+ Nhà hàng Ng c Trai.(+ Nhà hàng Legent.o Tri t lý kinh doanh: “ When you come here. We are family”. III.2. Đ ra m c tiêu dài h n cho doanh nghi p.ề ụ ạ ệ- Nhà hàng m i ch ho t đ ng năm 2008.  $  - Chi phí cho vi c kinh doanh l n, nên dù doanh thu có cao nh ng l i nhu n thu     đ c c a năm 2009 còn quá th p.  - Th ph n còn r t nh .   -- K t h p các y u t môi tr ng bên trong, bên ngoài.     M c tiêu cho nhà hàng trong th i gian 5 – 10 năm t i là:   Tr thành m# t nhà hàng l n t i Nha Trang. Là n i thu hút h u h t các tour du     l ch đ n Nha Trang.  Doanh thu hàng năm tăng thêm ít nh t 26% so v i năm tr c.  L i nhu n thu đ c hàng năm tăng thêm ít nh t 35% so v i năm tr c.     L ng bình quân c a m t ng i/tháng: 3,5trieu VND   IV.S d ng ma tr n SWOT đ xu t chi n lử ụ ậ ề ấ ế ược kinh doanh cho nhà hàng + ma tr n QSPM đ l a ch n chi n l c phù h p.ậ ể ự ọ ế ượ ợNhóm 08 Page 8Qu n tr chi n l c GVGD: Lê Chí Côngả ị ế ượNhóm 08 Page 9SWOTO1. Ngu n nguyên li u bên  ngoài phong phú.2. Nha trang là thành ph du l ch n i ti ng. ) 3. V trí nhà hàng thu n l i.  4. Th tr ng ti m năng.  5. Xu h ng liên k t ch t  & ch gi a các tour du l ch,   và nhà hàng trên đ a bàn.T1. S c nh tranh m nh m   , gi a các nhà hàng.2. D ch v , s n ph m thay   ! th phát tri n. "3. S thay đ i liên t c v )   nhu c u ăn u ng c a   khách hàng.4. Yêu c u v nâng cao ch t   l ng s n ph m, d ch v  !   c a khách hàng ngày càng cao.5. S thay đ i c a nhà n c )   v các quy đ nh đ m b o    v sinh, an toàn th c  ph m. !6. S thay đ i đ t ng t v )    th i ti t.  7. D ch b nh.  8. Khách du l ch có xu h ng  chuy n đ a đi m du l ch."  "  9. Nhà n c quy t đ nh tăng   thu .S1. Uy tín c a nhà hàng.2. Ch t l ng món ăn. 3. M i quan h n i b t t.    4. Có m i quan h v i   nhi u nhà cung c p  nguyên liêu.5. Phong cách ph c v  nhi t tình, chu đáo.6. Không gian r ng rãi, thoáng mát.7. Các món ăn có giá h p lý.SO*K t h p  S1,2,4+ O1,2,3,4,5:- Chi n l c phát tri n  " th tr ng. *K t h p:  S1,3,5,6 + O1,2,3,4:- Chi n l c thâm nh p   th tr ng. ST*K t h p   S1,2,4 +T1,2:- Chi n l c khác bi t hóa s n ph m. !*K t h p   S2,4,5 + T3:- Chi n l c phát tri n  " s n ph m m i. ! W1. Tài chính còn h n h p. /2. Th ph n c a nhà hàng   còn r t nh . -3. Chi n l c marketing  y u.4. Ch a có kinh nghi m  qu n lý.5. H th ng thông tin qu n   lý ch a ch t ch , r m & ,  rà.6. Ch a có nhi u m i quan   h v i các tour du l ch.  WO*K t h p   W1+O1, W3,4+O4, W6+ O2,5:- Chi n l c liên doanh,  liên k t.*K t h p   W3,6 +O1,4,5:- Thâm nh p th tr ng  WT*K t h p   W1,2,3,4+T1,2,3:- Chi n l c liên doanh,  liên k t.*K t h p   T1, 9 +W1- Chi n l c đa d ng hóa   s n ph m. !Các y u t môi tr ngế ố ườ quan tr ng.ọPhân lo i.ạCác chi n l c có th thayế ượ ể thế(SO)Các chi n l c có th thayế ượ ể thế(ST)Chi n l cế ượ phát tri n thể ị tr ngườChi n l cế ượ thâm nh pậ th tr ngị ườChi n l cế ượ khác bi t hóaệ s n ph mả ẩChi n l cế ượ phát tri nể s n ph mả ẩ m iớAS1 TAS1 AS2 TAS2 AS1 TAS1 AS2 TAS2I.Các y u t môiế ố tr ng bên trong.ườ1.Uy tín c a nhà hàng 0,272 4 1,088 4 1,088 4 1,088 3 0,8162. M i quan h n i b .    0,324 3 0,972 3 0,972 2 0,58 2 0,6483.Ch t l ng món ăn.  0,290 3 0,87 4 1,16 4 0,536 3 0,874.có m i quan h v i   nhi u nhà cung c p  nguyên li u.0,268 4 1,072 4 1,072 4 1,168 3 0,8045.Phong cách ph c v  nhi t tình.0,118 3 0,354 3 0,354 2 0,536 2 0,3266.Không gian r ng rãi, thoáng mát.0,225 2 0,45 3 0,675 3 0,474 2 0,457.Các món ăn có giá h p lý.0,292 3 0,876 3 0,876 3 0,45 3 0,8768.Tài chính còn h n h p / 0,134 2 0,268 2 0,268 2 0,368 1 0,1349.Th ph n còn r t nh .   - 0,158 2 0,316 2 0,316 2 0,52 2 0,1610.Chi n l c  Marketing còn y u.0,134 1 0,134 2 0,308 1 0,118 2 0,31811.Ch a có kinh nghi m  qu n lý.0,150 2 0,3 1 0,15 1 0,225 1 0,1512. H th ng thông tin  qu n lý ch a ch t ch ,  & , r m rà.0,118 1 0,26 1 0,26 1 0,324 2 0,5213.Ch a t o đ c nhi u    m i quan h v i các tour   du l ch.0,248 2 0,496 2 0,496 2 0,496 2 0,496II.Các y u t môiế ố tr ng bên ngoài.ườ1.Ngu n nguyên li u bên  ngoài phong phú.0,356 3 1,068 4 1,424 3 0,711 4 1,4242. Nha Trang có th m nh v du l ch.  0,243 4 0,972 4 0,972 3 1,068 4 0,9723.Nhà hàng có v trí thu n l i. 0,126 3 0,378 3 0,378 2 0,486 2 0,2524.Th tr ng ti m năng.   0,237 4 0,948 3 0,711 3 0,378 3 0,7115.Xu h ng liên k t  ch t ch gi a các tour& ,  du l ch và nhà hàng trên đ a bàn.0,225 3 0,675 3 0,675 2 0,675 3 0,6756.S c nh tranh m nh   m gi a các nhà hàng., 0,243 2 0,486 2 0,486 3 0,621 2 0,486Qu n tr chi n l c GVGD: Lê Chí Côngả ị ế ượNhóm 08 Page 10Các y u t môiế ố tr ng quan tr ng.ườ ọPhân lo i.ạCác chi n l c có th thayế ượ ể thế(WO)Các chi n l c có th thay thế ượ ể ế(WT)Chi n l cế ượ liên doanh, liên k tếChi n l cế ượ thâm nh pậ th tr ngị ườChi n l c đaế ượ d ng hóa s nạ ả ph mẩChi n l c liênế ượ doanh, liên k tếAS1 TAS1 AS2TAS2 AS1 TAS1 AS2 TAS2I.Các y u t môiế ố tr ng bên trong.ườ1.Uy tín c a nhà hàng 0,272 4 1,088 4 1,088 3 0,816 4 1,0882. M i quan h n i b .    0,324 3 0,972 3 0,972 3 0,972 3 0,9723.Ch t l ng món ăn.  0,290 3 0,87 4 1,16 4 1,16 3 0,874.có m i quan h v i   nhi u nhà cung c p  nguyên li u.0,2684 1,072 4 1,072 4 1,072 4 1,0725.Phong cách ph c v  nhi t tình.0,118 3 0,354 3 0,354 2 0,236 3 0,3546.Không gian r ng rãi, thoáng mát.0,225 2 0,45 3 0,675 2 0,45 2 0,457.Các món ăn có giá h p lý.0,292 3 0,876 3 0,876 3 0,876 3 0,8768.Tài chính còn h n h p / 0,134 3 0,402 2 0,268 2 0,268 3 0,4029.Th ph n còn r t nh .   - 0,158 3 0,474 2 0,316 2 0,316 3 0,47410.Chi n l c  Marketing còn y u.0,134 2 0,268 2 0,308 2 0,268 2 0,26811.Ch a có kinh nghi m  qu n lý.0,150 2 0,3 1 0,15 1 0,15 2 0,312. H th ng thông tin  qu n lý ch a ch t ch ,  & , r m rà.0,118 2 0,52 1 0,26 2 0,236 2 0,5213.Ch a t o đ c   nhi u m i quan h v i    các tour du l ch.0,248 3 0,744 2 0,496 2 0,496 3 0,744II.Các y u t môiế ố tr ng bên ngoài.ườ1.Ngu n nguyên li u  bên ngoài phong phú.0,356 3 1,068 4 1,424 4 1,424 3 1,0682. Nha Trang có th m nh v du l ch.  0,243 3 0,729 4 0,972 3 0,729 3 0,7293.Nhà hàng có v trí thu n l i. 0,126 2 0,252 3 0,378 2 0,378 2 0,2524.Th tr ng ti m năng.   0,237 3 0,711 3 0,711 3 0,819 3 0,7115.Xu h ng liên k t  ch t ch gi a các tour& ,  du l ch và nhà hàng trên đ a bàn.0,225 3 0,675 3 0,675 3 0,675 3 0,6756.S c nh tranh m nh   m gi a các nhà hàng., 0,243 3 0,729 2 0,486 3 0,729 3 0,7297.D ch v , s n ph m   ! [...]... Legent.o Tri t lý kinh doanh: “ When you come here. We are family”. III.2. Đ ra m c tiêu dài h n cho doanh nghi p.ề ụ ạ ệ- Nhà hàng m i ch ho t đ ng năm 2008.  $  - Chi phí cho vi c kinh doanh l n, nên dù doanh thu có cao nh ng l i nhu n thu     đ c c a năm 2009 còn quá th p.  - Th ph n còn r t nh .   -- K t h p các y u t môi tr ng bên trong, bên ngoài.     M c tiêu cho nhà hàng... t kinh doanh: 350m  2, m r ng 3 l u.#  D. C c u t ch c b máy.ơ ấ ổ ứ ộ- H i đ ng thành viên. - Ch t ch h i đ ng thành viên.   - Giám đ c.- Phó giám đ c.- K tốn tr ng. #- H n 30 nhân viên: K toán viên, đ u b p, NV ph c v , NV qu n lý,…      E. K t qu s n xu t kinh doanh năm 2009.ế ả ả ấ1. Doanh thu: + Doanh thu bán hàng và cung c p s n ph m: 1.493.425.644 VND.(60% doanh ... 1.493.425.644 VND.(60% doanh  ! thu là cung c p các món ăn cho th c khách). + Doanh thu ho t đ ng tài chính: 29.405 VND. 2. Giá v n hàng bán: 1.147.893.216 VND.3. Chi phí qu n lý kinh doanh:  297.724.576 VND.4. N p thu : 11.959.314 VND. 5. Th c lãi: 35.877.943 VND.Nhóm 08 Page 3 Qu n tr chi n l c GVGD: Lê Chí Cơngả ị ế ượo M t hàng kinh doanh chính: D ch v ăn, u ng.&   o Đ i th c nh... bô ich ca vê măt ly thuyêt va th c tê, phuc vu cho công viêc                cua t ng thanh viên khi ra tr ng, nhom hiêu đ c tâm quan trong cua chiên l c cua môt              doanh nghiêp, qua trinh xây d ng d ng chiên l c nh thê nao , cac công cu s dung trong              qua trinh xây d ng chiên l c cho doanh nghiêp…đông th i tăng thêm tinh thân, kha... Là n i thu hút h u h t các tour du     l ch đ n Nha Trang.   Doanh thu hàng năm tăng thêm ít nh t 26% so v i năm tr c.  L i nhu n thu đ c hàng năm tăng thêm ít nh t 35% so v i năm tr c.     L ng bình quân c a m t ng i/tháng: 3,5trieu VND   IV.S d ng ma tr n SWOT đ xu t chi n lử ụ ậ ề ấ ế ược kinh doanh cho nhà hàng + ma tr n QSPM đ l a ch n chi n l c phù h p.ậ ể ự ọ ế ượ... ượ Tăng c ng vê măt chât l ng cac mon ăn, đa dang cac mon ăn cho khach           hang l a chon, măc khac tao ra môt vai mon ăn đôc đao nhăm tao ra net riêng              cua nha hang   Th ng xuyên tao môi quan hê v i cac tour du lich l hanh, đông th i co cac             chinh sach h p ly cho cac tour du lich thân thiêt v i nha hang, nhăm muc tiêu ... khach hang tour.      Co nh ng chinh sach, ch ng trinh cho khach hang đia ph ng vao nh ng        #     dip lê, têt, mua c i hoi…      Th ng xuyên lam m i minh băng cac ch ng trinh hâp dân đê thu hut            khach hang. KÊT LUÂŃ ̣Qua qua trinh nghiên c u, nhom đa rut ra đ c rât nhiêu bai hoc cho ban thân môi             thanh viên, nh... môiế ố tr ng quan tr ng.ườ ọPhân lo i.ạCác chi n l c có th thayế ượ ể thế(WO)Các chi n l c có th thay thế ượ ể ế(WT)Chi n l cế ượ liên doanh, liên k tếChi n l cế ượ thâm nh pậ th tr ngị ườChi n l c đaế ượ d ng hóa s nạ ả ph mẩChi n l c liênế ượ doanh, liên k tếAS1 TAS1 AS2TAS2 AS1 TAS1 AS2 TAS2I.Các y u t mơiế ố tr ng bên trong.ườ1.Uy tín c a nhà hàng 0,272 4 1,088 4 1,088 3 0,816... h p / 0,134 3 0,402 2 0,268 2 0,268 3 0,4029.Th ph n còn r t nh .   - 0,158 3 0,474 2 0,316 2 0,316 3 0,47410.Chi n l c  Marketing còn y u.0,134 2 0,268 2 0,308 2 0,268 2 0,26811.Ch a có kinh nghi m  qu n lý.0,150 2 0,3 1 0,15 1 0,15 2 0,312. H th ng thông tin  qu n lý ch a ch t ch ,  & , r m rà.0,118 2 0,52 1 0,26 2 0,236 2 0,5213.Ch a t o đ c   nhi u m i quan... nguyên li u đ c trang b t t, có kh năng            b o đ m ch t l ng nguyên li u và s n ph m nh : h th ng máy l nh, t đông,      !      t b o qu n,…  - Các đ dùng dành cho khách hàng l ch s , cao c p.  - Bàn gh đ c làm t ch t li u g , đ n gi n, m c m c, nh ng sang tr ng.     +      (4. Đ c đi m v khách hàng:& "  - Khách hàng là t nh ng tour . ượĐ TÀIỀXÂY D NG CHI N L C KINH DOANH CHO Ế ƯỢ DOANH NGHI PỆ…♥♠♦♣…L I M ĐÂUỜ Ở ̀Trong nên kinh tê toan câu v i s canh tranh gay găt cua cac doanh nghiêp. hàng.1. Lo i hình ho t đ ng: S   n xu t, kinh doanh.  2. Ch c năng: + Kinh doanh d ch v , ăn u ng.  + Kinh doanh r i, bia, n c gi i khát.  + Bán
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp.pdf, Xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp.pdf, Xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp.pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay