Giáo án Vật lý 9 bài 3: Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng Ampe kế và Vôn kế

3 658 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2016, 17:31

Tiết 3 : Thực hành: xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế Biên soạn: Nguyễn Văn Yên . 155 Phòng GD&ĐT TP Bắc Ninh Trường THCS Phong Khê 0 , 5 0 1 1 , 5 A + - A A B K 5 3 2 0 1 4 6 V -+ K V CM N A B U 1 =5VI 1 =1A Kiểm tra bài cũ Trả lời câu hỏi của mẫu báo cáo thực hành a) Viết công thức tính điện trở I U R = b) Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn cần dụng cụ gì? Mắc dụng cụ đó như thế nào với dây dẫn cần đo? Dùng vôn kế mắc song song với dây dẫn cần đo hiệu điện thế, chốt (+) của vôn kế được mắc về phía cực (+) của nguồn điện . c) Muốn đo cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn cần dụng cụ gì? Mắc dụng cụ đó như thế nào với dây dẫn cần đo? Dùng ampe kế mắc nối tiếp với dây dẫn cần đo cường độ dòng điện, chốt (+) của ampe kế được mắc về phía cực (+) của nguồn điện . VÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn A V K A B + - Am pe kÕ, ®o c­êng ®é dßng ®iÖn, m¾c nèi tiÕp V«n kÕ, ®o hiÖu ®iÖn thÕ, m¾c song song Chèt d­¬ng (+) m¾c vµo ®iÓm nµy KiÓm tra bµi cò Cã thÓ thay d©y dÉn lµ mét ®o¹n d©y quÊn trªn trô sø I. Tự kiểm tra phần chuẩn bị Đối với mỗi nhóm học sinh 1. Một dây dẫn có điện trở chưa biết giá trị 2. Một nguồn điện 6V có thể điều chỉnh liên tục các giá trị hiệu điện thế từ 0-6V 3. Một vôn kế có giới hạn đo 6V và độ chia nhỏ nhất 0,1V 4. Một ampe kế có giới hạn đo 1,5A và độ chia nhỏ nhất 0,1A 5. Bẩy đoạn dây nối, mỗi đoạn dài 30 cm 6. Một công tắc 7. Chuẩn bị báo cáo thực hành theo mẫu đã dặn dò ở tiết trước. II. Néi dung thùc hµnh 1. VÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn A V K A B + - + + - - 0 , 5 0 1 1 , 5 A + - A A B K 5 3 2 0 1 4 6 V -+ K V II. Néi dung thùc hµnh 2. M¾c m¹ch ®iÖn theo s¬ ®å ®· vÏ CM N A B 0 , 5 0 1 1 , 5 A + - A A B K 5 3 2 0 1 4 6 V -+ K V II. Nội dung thực hành 3. Lần lượt đặt các giá trị hiệu điện thế khác nhau tăng THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách xác định điện trở dây dẫn ampe kế vôn kế Kĩ năng: - Xác định điện trở dây dẫn ampe kế vôn kế Thái độ: - Có ý thức vận dụng kiến thức vào sống thực tế - Nghiêm túc thực hành II CHUẨN BỊ: GV: - Ampe kế, vôn kế, dây dẫn, nguồn điện HS: - Mỗi nhóm: Các dây điện trở, ampe kế, vôn kế, công tắc, nguồn điện, đoạn dây nối - Báo cáo thực hành III CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: Ổn định: (1’) Kiểm tra: (4’) Câu hỏi: Phát biểu định luật viết hệ thức định luật Ôm? Đáp án: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn tỉ lệ nghịch với điện trở dây dẫn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí U : hiệu điện I U R I : cường độ dòng điện R : điện trở dây dẫn Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Hđ 1: Nội dung trình tự thực hành I Nội dung trình tự thực hành GV: Hướng dẫn HS bước thực hành Vẽ sơ đồ mạch điện HS: Nắm bắt thông tin Mắc mạch điện theo sơ đồ GV: Phát dụng cụ hướng dẫn HS cách sử Thay đổi U từ -> V đo I dụng tương ứng HS: Nắm bắt thông tin chuẩn bị lắp ráp thí Hoàn thành báo cáo nghiệm Hđ 2: Thực hành II Thực hành HS: Tiến hành thực hành theo hướng dẫn GV: Quan sát giúp đỡ nhóm thực hành Mẫu : Báo cáo thực hành sủa lỗi HS mắc phải HS: Thực hành lấy kết ghi vào báo cáo thực hành GV: Thu nhận xét kết thực hành nhóm Củng cố: (4’ ) - Giáo viên hệ thống lại nội dung thực hành VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Nhận xét học Hướng dẫn học nhà: (1’) - Xem lại trình tự thực hành - Chuẩn bị cho sau Mỗi nhóm: Ampe kế có GHĐ 1,5A ĐCNN 0,1A Vôn kế có GHĐ 6V ĐCNN 0,1V Nguồn điện, dây dẫn, công tắc; điện trở mẫu có giá trị  , 10  , 16  VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Thực hành XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ I – MỤC TIÊU BÀI DẠY: 1.Nêu được cách xác định điện trở từ công thức tính điện trở. 2.Mô tả được cách bố trí và tiến hành được TN xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế. 3.Có ý thức chấp hành nghiêm túc quy tắc sử dụng các thiết bị điên trong TN. II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Đối với mỗi nhóm: 1 dây dẫn có điện trở chưa biết giá trị. 1 nguồn điên có hiệu điện thế điều chỉnh được các giá trị từ 0V đến 6V một cách liên tục. 1 ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V. 1 công tắc, 7 đoạn dây nối, mỗi đoạn dài khoảng 30cm. Mỗi HS chuẩn bị sẵn báo cáo thực hành như mẫu SGK, trong đó đã trả lời các câu hỏi phần 1. Đối với giáo viên: 1 đồng hồ đo điện năng. HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS KIẾN THỨC Hoạt động 1: Trình bày phần trả lời câu hỏi trong báo cáo thực hành Kiểm tra việc chuẩn bị báo cáo thực hành của HS. Yêu cầu một HS nêu công thức tính điện trở. Yêu cầu một vài HS trả lời câu b và câu c. Yêu cầu một HS lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện TN. Từng HS chuẩn bị trả lời câu hỏi của GV. Thực hành XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG VÔN KẾ VÀ AMPE KẾ I.CHUẨN BỊ II.NỘI DUNG THỰC HÀNH Hoạt động 2: Mắc mạch điện theo sơ đồ và tiến hành đo. Theo dõi, giúp đỡ, kiểm tra các nhóm mắc mạch điện, đặc biệt là khi mắc vôn kế và ampe kế. Theo dõi, nhắc nhở mọi HS đều phải tham gia hoạt động tích cực. Yêu cầu HS nộp báo cáo thực hành. Nhận xét kết quả, tinh thần và thái độ thực hành của một vài nhóm. Từng HS vẽ sơ đồ mạch điện TN (có thể trao đổi nhóm). Các nhóm mắc mạch điện theo sơ đồ đã vẽ. Tiến hành đo, ghi kết quả vào bản báo cáo. Cá nhân hoàn thành bản báo cáo để nộp. Nghe GV nhận xét để rút kinh nghiệm cho bài sau. 1. Sơ đồ mạch điện: 2.Mắc mạch điện theo sơ đồ: 4 – Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: (1 phút)  Bi vừa học :Xem lại nội dung bi thực hnh hơm nay  Bi sắp học : “ Đoạn mạch nối tiếp” THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ. A.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: -Nêu được cách xác định điện trở từ công thức tính điện trở. -Mô tả được cách bố trí và tiến hành TN xác định điện trở của một dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế. 2. Kĩ năng: -Mắc mạch điện theo sơ đồ. -Sử dụng đúng các dụng cụ đo: Vôn kế, ampe kế. -Kĩ năng làm bài thực hành và viết báo cáo thực hành. 3. Thái độ: -Cẩn thận,kiên trì, trung thực, chú ý an toàn trong sử dụng điện. -Hợp tác trong hoạt động nhóm. -Yêu thích môn học. B.CHUẨN BỊ: GV Phô tô cho mỗi HS một mẫu báo cáo TH. Đối với mỗi nhóm HS: -1 điện trở chưa biết trị số (dán kín trị số). -1 nguồn điện 6V. -1 ampe kế có GHĐ 1A. -1 vônkế có GHĐ 6V, 12V. -1 công tắc điện. -Các đoạn dây nối. C.PHƯƠNG PHÁP: Thực nghiệm. 1.Kiểm tra phần chuẩn bị lí thuyết của HS cho bài TH. 2. Chia HS thành các nhóm, mỗi nhóm TH trên một bộ dụng cụ TN. 3. Đại diện nhóm nêu rõ mục tiêu và các bước tiến hành, sau đó mới tiến hành. 4. Hoạt động nhóm. 5. HS hoàn thành phần báo cáo TH. 6. Cuối giờ học: GV thu báo cáo TH, nêu nhận xét về ý thức, thái độ và tác phong. D.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. *H. Đ.1: KIỂM TRA BÀI CŨ. -Yêu cầu lớp phó học tập báo cáo tình hình chuẩn bị bài của các bạn trong lớp. -Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi: +Câu hỏi của mục 1 trong mẫu báo cáo TH +Vẽ sơ đồ mạch điện TN xác định điện trở của một dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế. -GV kiểm tra phần chuẩn bị của HS trong vở. -Gọi HS nhận xét câu trả lời của bạn→Đánh giá phần chuẩn bị bài của HS cả lớp nói chung và đánh giá cho điểm HS được kiểm tra trên V A + - Đoạn dây dẫn đang xét 4 3 2 1 5 6 K bảng. *H. Đ.2: THỰC HÀNH THEO NHÓM. -GV chia nhóm, phân công nhóm trưởng. Yêu cầu nhóm trưởng của các nhóm phân công nhiệm vụ của các bạn trong nhóm của mình. -GV nêu yêu cầu chung của tiết TH về thái độ học tập, ý thức kỉ luật. -Giao dụng cụ cho các nhóm. -Yêu cầu các nhóm tiến hành TN theo nội dung mục II tr9 SGK. -GV theo dõi, giúp đỡ HS mắc mạch điện, kiểm tra các điểm tiếp xúc, đặc biệt là cách mắc vôn kế, ampe kế -Nhóm trưởng cử đại diện lên nhận dụng cụ TN, phân công bạn thư kí ghi chép kết quả và ý kiến thảo luận của các bạn trong nhóm. -Các nhóm tiến hành TN. -Tất cả HS trong nhóm đều tham gia mắc hoặc theo dõi, kiểm tra cách mắc của các bạn trong nhóm. vào mạch trước khi đóng công tắc. Lưu ý cách đọc kết quả đo, đọc trung thực ở các lần đo khác nhau. -Yêu cầu các nhóm đều phải tham gia TH. -Hoàn thành báo cáo TH. Trao đổi nhóm để nhận xét về nguyên nhân gây ra sự khác nhau của các trị số điện trở vừa tính được trong mỗi lần đo. -Đọc kết quả đo đúng quy tắc. -Cá nhân HS hoàn thành bản báo cáo TH mục a), b). -Trao đổi nhóm hoàn thành nhận xét c). *H. Đ.3: TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH. -GV thu báo cáo TH. -Nhận xét rút kinh nghiệm về: +Thao tác TN. +Thái độ học tập của nhóm. +Ý thức kỉ luật. *H. Đ.4: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: Ôn lại kiến thức về mạch mắc nối tiếp, song song đã học ở lớp 7. RÚT KINH Bài 3: THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ I. MỤC TIÊU TIẾT DẠY: 1. Kiến thức: - Nêu được cách xác định điện trở từ công thức I U R  . - Vẽ được sơ đồ mạch điện và tiến hành được thí nghiệm xác định điện trở của một dây dẫn bằng Ampe kế và Vôn kế. 2. Kỹ năng: - Vẽ sơ đồ mạch điện - Lắp các dụng cụ thí nghiệm để tiến hành đo điện trở 3. Thái độ: - Rèn tính nghiêm túc, chấp hành đúng các quy tắc về an toàn trong sử dụng các thiết bị điện trong thí nghiệm. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 1. Giáo viên: - Mẫu báo cáo thực hành cho từng hs 2. Mỗi nhóm hs: - Một dây dẫn constantan có điện trở chưa biết giá trị. Một biến thế nguồn - Một vôn kế 1 chiều có GHĐ 12V và ĐCNN 0,1V. Một ampe kế 1 chiều có GHĐ 3A và ĐCNN 0,1A. - Bảy đoạn dây nối, một khoá K. 1 Bảng điện. - Báo cáo thực hành. III- PHƯƠNG PHÁP: Thực nghiệm, vấn đáp, hoạt động nhóm IV- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A - ổn định tổ chức: 9A: 9B: B - Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong bài C - Bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Kiến thức cần đạt HĐ1:Kiểm tra phần trả lời câu hỏi 1 trong mẫu báo cáo thực hành : GV: Kiểm tra việc chuẩn bị báo cáo thực hành Tiết 3 - Bài 3: Thực hành xác định điện trở . . . I. Chuẩn bị : * Trả lời câu hỏi: - CT tính điện trở: I U R  của hs. GV: Gọi 1 hs viết công thức tính điện trở. HS: Đại diện trả lời GV: Yêu cầu 1 hs đứng tại chỗ trả lời câu hỏi b, c phần 1. Các hs khác nhận xét câu trả lời của bạn. HS: Đứng tại chỗ trả lời câu hỏi của giáo viên: GV: Gọi 1 hs lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện thí nghiệm. HS: 1 hs lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện HĐ2: Mắc mạch điện theo sơ đồ và tiến hành đo : GV: Yêu cầu hs tiến hành thí nghiệm theo nhóm theo các bước như bài 1. HS: Làm việc theo nhóm, mắc mạch điện theo sơ đồ đã vẽ trên bảng. GV: Lưu ý theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở các nhóm trong quá trình mắc mạch điện đặc biệt - Vôn kế mắc // với điện trở. - Ampe kế mắc nt với điện trở. II. Nội dung thực hành: 1. Sơ đồ: 2. Tiến hành đo. M N K A B + - V A cần mắc chính xác các dụng cụ. Kiểm tra các mối nối của hs. GV: Yêu cầu các nhóm tiến hành đo và ghi kết quả vào bảng trong mẫu báo cáo. HS: Các nhóm tiến hành đo và ghi kết quả vào bảng báo cáo thực hành. GV: Theo dõi nhắc nhở các hs trong từng nhóm đều phải tham gia mắc mạch điện hoặc đo một giá trị. . - Bước 1: Mắc mạch điện theo sơ đồ. - Bước 2: Lần lượt chỉnh BTN để U ra có giá trị là 3V, 6V, 9V. Đọc số chỉ trên Ampe kế và Vôn kế tương ứng vào bảng 1. - Bước 3: Từ bảng kq tính R theo CT: R = U/I. Ghi các giá trị R 1 , R 2 , R 3 vào bảng 1. - Bước 4: Tính 3 ++ = 32 RRR R III. Báo cáo kết quả: D. Củng cố: - Yêu cầu hs nộp báo cáo thực hành - Nêu ý nghĩa của bài TH? - Qua bài TH em có rút ra nhận xét gì? - nhận xét và rút kinh nghiệm tinh thần, thái độ thực hành của các nhóm E. Hướng dẫn chuẩn bị bài: - Đọc trước sgk bài 4 - Đoạn mạch nối tiếp. Tiết 3 : Thực hành: xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế Biên soạn: Nguyễn Văn Yên . 155 Phòng GD&ĐT TP Bắc Ninh Trờng THCS Phong Khê 0 , 5 0 1 1 , 5 A + - A A B K 5 3 2 0 1 4 6 V -+ K V CM N A B U 1 =5VI 1 =1A Kiểm tra bài cũ Trả lời câu hỏi của mẫu báo cáo thực hành a) Viết công thức tính điện trở I U R = b) Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn cần dụng cụ gì? Mắc dụng cụ đó nh< thế nào với dây dẫn cần đo? Dùng vôn kế mắc song song với dây dẫn cần đo hiệu điện thế, chốt (+) của vôn kế đ<ợc mắc về phía cực (+) của nguồn điện . c) Muốn đo c<ờng độ dòng điện chạy qua một dây dẫn cần dụng cụ gì? Mắc dụng cụ đó nh< thế nào với dây dẫn cần đo? Dùng ampe kế mắc nối tiếp với dây dẫn cần đo c<ờng độ dòng điện, chốt (+) của ampe kế đ<ợc mắc về phía cực (+) của nguồn điện . VÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn A V K A B + - Am pe kÕ, ®o c<êng ®é dßng ®iÖn, m¾c nèi tiÕp V«n kÕ, ®o hiÖu ®iÖn thÕ, m¾c song song Chèt d<¬ng (+) m¾c vµo ®iÓm nµy KiÓm tra bµi cò Cã thÓ thay d©y dÉn lµ mét ®o¹n d©y quÊn trªn trô sø I. Tự kiểm tra phần chuẩn bị Đối với mỗi nhóm học sinh 1. Một dây dẫn có điện trở ch<a biết giá trị 2. Một nguồn điện 6V có thể điều chỉnh liên tục các giá trị hiệu điện thế từ 0-6V 3. Một vôn kế có giới hạn đo 6V và độ chia nhỏ nhất 0,1V 4. Một ampe kế có giới hạn đo 1,5A và độ chia nhỏ nhất 0,1A 5. Bẩy đoạn dây nối, mỗi đoạn dài 30 cm 6. Một công tắc 7. Chuẩn bị báo cáo thực hành theo mẫu đã dặn dò ở tiết tr<ớc. II. Néi dung thùc hµnh 1. VÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn A V K A B + - + + - - 0 , 5 0 1 1 , 5 A + - A A B K 5 3 2 0 1 4 6 V -+ K V II. Néi dung thùc hµnh 2. M¾c m¹ch ®iÖn theo s¬ ®å ®· vÏ CM N A B 0 , 5 0 1 1 , 5 A + - A A B K 5 3 2 0 1 4 6 V -+ K V II. Nội dung thực hành 3. Lần l<ợt đặt các giá trị hiệu điện thế khác nhau tăng dần từ 0 đến 5V vào hai đầu dây dẫn CM N A B 3. Đo và ghi c<ờng độ dòng điện chạy qua dây dẫn ứng với mỗi HĐT vào bảng kết quả của báo cáo. 4. Hoàn thành báo cáo thực hành theo mẫu đã chuẩn bị. Dừng máy cho các em thực hành Georg Simon Ohm Sau khi các em thực hành xong, cả lớp cùng quan sát TN ảo, khác với thực hành vừa làm là có thể lấy chính xác trị số đo, vì không có nguyên nhân gây ra sự khác nhau nh< TN thật. 0 , 5 0 1 1 , 5 A + - A A B K 5 3 2 0 1 4 6 V -+ K V III. thí NGHIệM ảO Sau đây các em theo dõi TN ảo để minh hoạ cho TH các nhóm vừa làm. CM N A B Xê dịch để tăng giảm HĐT 0 , 5 0 1 1 , 5 A + - A A B K 5 3 2 0 1 4 6 V -+ K V III. thÝ NGHIÖM ¶O Sau ®©y c¸c em theo dâi TN ¶o ®Ó minh ho¹ cho TH c¸c nhãm võa lµm. CM N A B U 1 =1VI 1 =0,2A LÇn ®o 1 vµ kÕt qu¶
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 9 bài 3: Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng Ampe kế và Vôn kế, Giáo án Vật lý 9 bài 3: Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng Ampe kế và Vôn kế, Giáo án Vật lý 9 bài 3: Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng Ampe kế và Vôn kế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn