đê hết chương 1 HH11

2 280 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2013, 01:25

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN ĐỀ KIỂM TRA HẾT CHƯƠNG I TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 2 HỌ VÀ TÊN:……………………………………………LỚP 11… A. Phần trắc nghiệm (6 điểm): KHOANH TRÒN ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT. Bài 1: Tập xác định của hàm số : y 5cot 2x 7 3 π   = − +  ÷   là: A. D x / x k ,k . 6 2 π π   = ∈ ≠ + ∈     R Z B. D \ k ,k . 6 π   = + π ∈     R Z C. D \ k2 ,k . 6 π   = + π ∈     R Z D. 5 D x / x k ,k . 12 2 π π   = ∈ ≠ + ∈     R Z Bài 2: Hàm số c 2x 1 y f (x) 1 s os inx + = = − có tập xác định là: A. { } D \ x x k ,k z .= = π ∈R B. D x / x k ,k 2 π   = ∈ ≠ + π ∈     R Z . C. D \ k2 ,k . 2 π   = + π ∈     R Z D. . ∅ Bài 3: Tập giá trị của hàm số: y=sinx trên đoạn 3 ; 2 2 π π       là: A. [ ] 1;1− B. [ ] 0;1 . C. [ ] 1;0− . D. Một đáp số khác. Bài 4: Giá trị lớn nhất của biểu thức : 6 6 y sin x c x 3os= + + là: A. 1. B. 4 . C. 19 . 8 D. Cả ba đáp số trên đều sai. Bài 5: Giá trị nhỏ nhất nhỏ nhất của biểu thức :y= 4sin5x-3cos5x-6 là: A. 11. B. -11. C. 1. D. -1. Bài 6: Giá trị lớn nhất của biểu thức: 2 y sin x cos x= − là: A. -1. B. 1. C. 5. D. Một đáp số khác. Bài 7: Mệnh đề nào sau đây là sai? A. Hàm số y=sinx và y=cosx có chung tập xác định và tập giá trị. B. Hàm số y=tanx và y=cotx có chung tập xác định và tập giá trị. C. Hàm số y= sinx+tanx là hàm số lẽ. D. Hàm số y=cosx.cot 2 x là hàm số chẵn. Bài 8: Chu kì của hàm số tuần hoàn: y sin 4x 3 π   = −  ÷   là: A. .π B. 2 . π C. . 2 π D. . 2 π − Bài 9: Chu kì của hàm số tuần hoàn : ( ) y 7 tan 1982 x 610 .= π + là: A. 1 1982 . B. 1 . 991 C. 1 . 1983 D. 1 . 1984 Bài 10: Hàm số y=sin2x nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây? A. ( ) 2k ; 2kπ π + π . B. 3 k2 ; k2 2 2 π π   + π + π  ÷   . C. 3 k ; k 4 4 π π   + π + π  ÷   . D. k ; k 4 4 π π   − + π + π  ÷   . Bài 11: Số hoành độ các giao điểm của hai đồ thị hàm số y=sinx và y=cosx trên đoạn [ ] 0;2π bằng: Gi¸o viªn TRường THPT Diễn ch©u 2: Nguyễn văn Minh. 1 A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Bài 12: Phương trình 2 c x 1 3 os π   + =  ÷   có nghiệm là: A. x k2 . 3 π = + π B. x k2 . 3 π = − + π C. x k . 3 π = + π D. x k . 3 π = − + π Bài 13: Phương trình 2 3 sin5xc 3x sin 4x 2 3c 5xsin 3xos os= + có nghiệm là: A. x k 2 π = . B. x k . = π C. x 2k . = π D. Vô nghiệm. Bài 14: Số nghiệm của phương trình sin2x+cos 2 2x=1 trong khoảng ( ) 0;2π là: A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Bài 15: Tập nghiệm của phương trình cos2x=1+sinx trên đoạn [ ] 0;2π là: A. 0; ;2 ; 6 π   π π −     . B. 5 ;2 ; ; 6 6 π π   π π     . C. 7 0; ;2 ; ; 6 6 π π   π π     . D. 7 0; ;2 ; 6 6 π π   π π;−     . Bài 16: Tập nghiệm của phương trình cos2x-sin2x=sinx-cosx trên đoạn [ ] 0;2π là: A. 2 4 ;0; ; ;2 2 3 3 π π π   − π     . B. 2 4 0; ; ; ;2 2 3 3 π π π   π     . C. 4 0; ; ;2 3 3 2π π   π     . D. 2 4 ;0; ; 2 3 3 π π π   −     . Bài 17: Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình 3c 2x 3sin 2x 3os + = là: A. . 6 π B. . 12 π C. . 4 π D. . 3 π Bài 18: Tổng các nghiệm của phương trình ( ) 2 4sin x 2 1 3 s 3 0inx+ − − = trong khoảng ( ) 0;2π là: A. 2π . B. 4π . C. 6 .π D. 8 .π Bài 19: Tìm m để phương trình : 4sin 5x 3c 5x 2 mos − + = có nghiệm? A. 2 m 7− ≤ ≤ . B. 3 m 7≤ ≤ . C. 3 m 7.− ≤ ≤ D. Một đáp số khác. Bài 20: Tìm m để phương trình : 2 2 sin x 3sin cos x 5c x mx os+ + = vô nghiệm? A. 11 1 m . 2 ≤ ≤ B. 11 0 m . 2 ≤ ≤ C. 1 11 m 2 2 ≤ ≤ . D. Cả ba đáp án trên đều sai. B. Phần tự luận (4 điểm): Bài 1: (3 điểm)Giải phương trình: s sin3x sin 5x cosx c 3x c 5xinx os os − + = − + ? Bài 2: (1điểm) Chứng minh phương trình 5+sinx=2cos1982x vô nghiệm? Gi¸o viªn TRường THPT Diễn ch©u 2: Nguyễn văn Minh. 2 . Chu kì của hàm số tuần hoàn : ( ) y 7 tan 19 82 x 610 .= π + là: A. 1 1982 . B. 1 . 9 91 C. 1 . 19 83 D. 1 . 19 84 Bài 10 : Hàm số y=sin2x nghịch biến trên khoảng. os+ + = vô nghiệm? A. 11 1 m . 2 ≤ ≤ B. 11 0 m . 2 ≤ ≤ C. 1 11 m 2 2 ≤ ≤ . D. Cả ba đáp án trên đều sai. B. Phần tự luận (4 điểm): Bài 1: (3 điểm)Giải phương
- Xem thêm -

Xem thêm: đê hết chương 1 HH11, đê hết chương 1 HH11, đê hết chương 1 HH11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay