Bài giảng Toán 1 chương 2 bài 3: Phép cộng trong phạm vi 4

16 330 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2016, 15:20

Mụn : TON Lp : Bi: PHẫP CNG TRONG PHM VI BNG CON C lp + 2 + Cỏ nhõn + + CT BNG Th by , ngy 18 thỏng 10 nm 2008 Toỏn Pheựp coọng phaùm vi + = + = + = 2+2=4 31 + 13 = + = + = + = Bi 2: + Bi : Tớnh C lp + + Cỏ nhõn + + 2+14 < > 1+33 = + 41+2 41+3 + Bi 4: Vit phộp tớnh thớch hp + = DN D ề Hc th uc b ng cn g phm v i4 Chun b bi: Luyn [...].. .Bài 2: 2 + 2 4 Bài 2 : Tính Cả lớp 1 + 2 3 2 + 2 4 Cá nhân 1 + 2 3 1 + 1 2 2 +1 4 < > 1+ 3…3 = 1 + 1 3 4 1+ 2 4 1+ 3 4 2 + 2 Bài 4: Vi t phép tính thích hợp 3 + 1 = 4 DẶN D Ò Học th uộc bả ng cộn g trong phạm v i4 Chuẩn bị bài: Luyện tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 1 chương 2 bài 3: Phép cộng trong phạm vi 4, Bài giảng Toán 1 chương 2 bài 3: Phép cộng trong phạm vi 4, Bài giảng Toán 1 chương 2 bài 3: Phép cộng trong phạm vi 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn