Bài giảng Toán 1 chương 2 bài 5: Phép cộng trong phạm vi 5

14 172 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2016, 14:49

Bộ giáo dục đào tạo Bài giảng môn toán lớp Phép cộng phạm vi Kiểm tra cũ + + + 1 + 4+1=5 1+4=5 3+2=5 2+3=5 4+1=5 1+4=5 3+2=5 2+3=5 4+1=5 1+4=5 3+2=5 2+3=5 Thực hành Bài Tính 4+1= 2+3= 2+2= 4+1= 3+2= 1+4= 2+3= 3+1= Bài Tính + + + + + + Bài Viết phép tính thích hợp: a + = + = Bài Viết phép tính thích hợp: b + = + = 4+1=5 1+4=5 3+2=5 2+3=5 Bài giảng kết thúc [...].. .Bài 3 Vi t phép tính thích hợp: a 4 + 1 = 5 1 + 4 = 5 Bài 4 Vi t phép tính thích hợp: b 3 + 2 = 5 2 + 3 = 5 4 +1= 5 1+ 4 =5 3 +2= 5 2+ 3 =5 Bài giảng kết thúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 1 chương 2 bài 5: Phép cộng trong phạm vi 5, Bài giảng Toán 1 chương 2 bài 5: Phép cộng trong phạm vi 5, Bài giảng Toán 1 chương 2 bài 5: Phép cộng trong phạm vi 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn