Phòng ngừa tội chống người thi hành công vụ ở việt nam trong giai đoạn hiện nay

175 436 2
  • Loading ...
1/175 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2016, 09:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TRẦN NGỌC ĐƯỜNG PHÒNG NGỪA TỘI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TRẦN NGỌC ĐƯỜNG PHÒNG NGỪA TỘI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: Tội phạm học phòng ngừa tội phạm Mã số : 62 38 01 05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Dương Tuyết Miên HÀ NỘI, 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu luận án trung thực Những kết luận khoa học luận án chưa công bố công trình khác TÁC GIẢ LUẬN ÁN Trần Ngọc Đường MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU PHẦN NỘI DUNG 30 Chương TÌNH HÌNH TỘI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 - 2015 30 1.1 Thực trạng tội chống người thi hành công vụ Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015 31 1.1.1 Thực trạng mức độ tội chống người thi hành công vụ Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015 31 1.1.1.1 Về tội phạm rõ 32 1.1.1.2 Về tội phạm ẩn 39 1.1.2 Thực trạng tính chất tội chống người thi hành công vụ Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015 45 1.2 Diễn biến tội chống người thi hành công vụ Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015 65 1.2.1 Diễn biến mức độ tội chống người thi hành công vụ Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015 65 1.2.2 Diễn biến tính chất tội chống người thi hành công vụ Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015 70 Chương NGUYÊN NHÂN CỦA TỘI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ Ở VIỆT NAM 79 2.1 Nguyên nhân liên quan đến kinh tế - xã hội 80 2.2 Nguyên nhân liên quan đến hạn chế hoạt động quản lý nhà nước trật tự, an toàn xã hội 86 2.3 Nguyên nhân thuộc hạn chế công tác xử lý vi phạm đấu tranh chống tội chống người thi hành công vụ 90 2.4 Nguyên nhân liên quan đến hạn chế hoạt động giáo dục tuyên truyền, phổ biến pháp luật 96 2.5 Nguyên nhân từ phía nạn nhân (người thi hành công vụ) 101 2.6 Nguyên nhân từ phía người phạm tội 104 Chương DỰ BÁO TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TỘI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ Ở VIỆT NAM 110 3.1 Dự báo tình hình tội chống người thi hành công vụ Việt Nam 110 3.2 Các biện pháp phòng ngừa tội chống người thi hành công vụ Việt Nam thời gian tới 113 3.2.1 Nhóm biện pháp liên quan đến kinh tế - xã hội 115 3.2.2 Nhóm biện pháp khắc phục hạn chế quản lý nhà nước trật tự, an toàn xã hội 123 3.2.3 Nhóm biện pháp nâng cao hiệu hoạt động xử lý vi phạm đấu tranh chống tội chống người thi hành công vụ 126 3.2.4 Nhóm biện pháp giáo dục tuyên truyền, phổ biến pháp luật 131 3.2.5 Nhóm biện pháp hạn chế nguy trở thành nạn nhân tội chống người thi hành công vụ 137 3.2.6 Nhóm biện pháp phòng ngừa từ phía người phạm tội 141 PHẦN KẾT LUẬN 146 CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 150 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 151 PHỤ LỤC 157 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật hình CCHT : Công cụ hỗ trợ CNTHCV : Chống người thi hành công vụ HSST : Hình sơ thẩm PT : Phạm tội TAND : Tòa án nhân dân TANDTC : Tòa án nhân dân tối cao THTP : Tình hình tội phạm TP : Tội phạm VK : Vũ khí VKSNDTC : Viện kiểm sát nhân tối cao DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Số vụ số người phạm tội CNTHCV bị đưa xét xử Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015 32 1.2 Chỉ số tội phạm tội CNTHCV Việt Nam giai đoạn 2005 2015 34 1.3 Số vụ số người phạm tội CNTHCV so với số vụ số người phạm tội tội phạm nói chung 35 1.4 Số vụ số người phạm tội CNTHCV so với số vụ số người phạm tội thuộc Chương tội xâm phạm trật tự quản lý hành Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015 36 1.5 Số vụ phạm tội CNTHCV so với tổng số vụ phạm tội có dấu hiệu CNTHCV 38 1.6 Số vụ số người phạm tội CNTHCV so sánh với tội gây rối trật tự công cộng Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015 Tổng số vụ, số người CNTHCV bị xử phạt hành chính, bị khởi tố, truy tố, xét xử giai đoạn 2005 - 2015 38 1.8 Cơ cấu tội CNTHCV theo khu vực nông thôn, thành thị 46 1.9 Cơ cấu tội CNTHCV theo thời gian phạm tội 46 1.10 Cơ cấu tội CNTHCV theo địa điểm phạm tội 47 1.11 Cơ cấu tội CNTHCV theo loại tội phạm 48 1.12 Cơ cấu tội CNTHCV theo hình thức phạm tội 49 1.13 Cơ cấu tội CNTHCV theo dạng hành vi khách quan 49 1.14 Cơ cấu tội CNTHCV theo tiêu thức có hay chuẩn bị trước thực hành vi phạm tội 50 1.15 Cơ cấu tội CNTHCV theo tiêu thức có thiệt hại hay thiệt hại hành vi phạm tội gây 51 1.16 Cơ cấu tội CNTHCV theo hình thức thiệt hại 52 1.17 Cơ cấu tội CNTHCV theo biện pháp xử lý hình áp dụng người phạm tội 52 1.18 Cơ cấu tội CNTHCV theo tiêu thức có hay không sử dụng công cụ, phương tiện phạm tội 53 1.19 Cơ cấu tội CNTHCV theo tiêu thức có hay không sử dụng vũ 54 1.7 41 khí, công cụ hỗ trợ 1.20 Đặc điểm độ tuổi người phạm tội CNTHCV 55 1.21 Đặc điểm giới tính người phạm tội CNTHCV 55 1.22 Đặc điểm dân tộc người phạm tội CNTHCV 56 1.23 Cơ cấu theo trình độ học vấn người phạm tội CNTHCV 57 1.24 Đặc điểm nghề nghiệp người phạm tội CNTHCV 57 1.25 Đặc điểm ngành (nghề) người thi hành công vụ Diễn biến mức độ tội CNTHCV nước ta giai đoạn 2005 2015 60 1.27 Diễn biến mức độ số vụ phạm tội CNTHCV so với số vụ phạm tội thuộc Chương tội xâm phạm trật tự quản lý hành Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015 68 1.28 Diễn biến mức độ số người phạm tội CNTHCV so với số người phạm tội thuộc Chương tội xâm phạm trật tự quản lý hành Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015 Tỉ lệ số người phạm tội CNTHCV phạm tội nghiêm trọng, tội 69 1.26 1.29 65 70 nghiêm trọng (tăng, giảm so với năm gốc) 1.30 1.31 1.32 1.33 Số vụ phạm tội theo hình thức đồng phạm so với phạm tội đơn lẻ Số vụ phạm tội mà người phạm tội có sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ so với số vụ mà người phạm tội không sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ Số người phạm tội thuộc trường hợp tái phạm, tái phạm nguy hiểm so với số người phạm tội không thuộc trường hợp tái phạm, tái phạm nguy hiểm Số người chưa thành niên phạm tội so với số người thành niên phạm tội 71 72 74 75 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 1.1 Số vụ số người phạm tội CNTHCV bị đưa xét xử Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015 32 1.2 Số vụ số người phạm tội CNTHCV giai đoạn 2005 - 2015 so với số vụ số người phạm tội CNTHCV giai đoạn 1994 - 2004 33 1.3 Chỉ số tội phạm tội CNTHCV Việt Nam giai đoạn 2005 2015 34 1.4 Chỉ số tội phạm tội CNTHCV giai đoạn 2005 - 2015 so với giai đoạn 1994 - 2004 35 1.5 Số vụ số người phạm tội CNTHCV so với số vụ số người phạm tội tội phạm nói chung 36 1.6 Số vụ số người phạm tội CNTHCV so với số vụ số người phạm tội thuộc Chương tội xâm phạm trật tự quản lý hành Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015 37 1.7 Số vụ phạm tội CNTHCV bị xét xử theo Điều 257 BLHS so với số vụ phạm tội phạm khác có dấu hiệu CNTHCV 38 1.8 Số vụ số người phạm tội CNTHCV so với số vụ số người phạm tội gây rối trật tự công cộng Việt Nam giai đoạn 2005 2015 39 1.9 Cơ cấu tội CNTHCV theo khu vực nông thôn, thành thị 46 1.10 Cơ cấu tội CNTHCV theo thời gian phạm tội 47 1.11 Cơ cấu tội CNTHCV theo địa điểm phạm tội 47 1.12 Cơ cấu tội CNTHCV theo loại tội phạm 48 1.13 Cơ cấu tội CNTHCV theo hình thức phạm tội 49 1.14 Cơ cấu tội CNTHCV theo dạng hành vi khách quan 50 1.15 Cơ cấu tội CNTHCV theo tiêu thức có hay chuẩn bị trước thực hành vi phạm tội 50 1.16 Cơ cấu tội CNTHCV theo tiêu thức có thiệt hại hay thiệt hại hành vi phạm tội gây 52 1.17 Cơ cấu tội CNTHCV theo biện pháp xử lý hình áp dụng người phạm tội 53 1.18 Cơ cấu tội CNTHCV theo tiêu thức có hay không sử dụng công cụ, phương tiện phạm tội 53 1.19 Cơ cấu theo độ tuổi người phạm tội CNTHCV 55 1.20 Cơ cấu theo giới tính người phạm tội CNTHCV 55 1.21 Cơ cấu theo dân tộc người phạm tội CNTHCV 56 1.22 Cơ cấu theo trình độ học vấn người phạm tội CNTHCV 57 1.23 58 1.24 Cơ cấu theo lý lịch tư pháp người phạm tội Cơ cấu theo tiêu thức người phạm tội có hay không sử dụng rượu ma túy 1.25 Số nạn nhân nam giới so với số nạn nhân nữ giới tội CNTHCV 59 1.26 Số nạn nhân thuộc ngành Công an so với số nạn nhân thuộc ngành khác 60 1.27 Số vụ CNTHCV mà người thi hành công vụ có lỗi so với số vụ mà người thi hành công vụ lỗi 63 1.28 Diễn biến mức độ tội CNTHCV Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015 số vụ phạm tội 66 1.29 Diễn biến mức độ tội CNTHCV Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015 số người phạm tội Diễn biến mức độ số vụ phạm tội CNTHCV so với số liệu tương ứng tội thuộc Chương tội xâm phạm trật tự quản lý hành Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015 66 1.31 Diễn biến mức độ tội CNTHCV so với diễn biến tội thuộc Chương tội xâm phạm trật tự quản lý hành Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015 số người phạm tội 69 1.32 Diễn biến tính chất người phạm tội CNTHCV tội nghiêm trọng, tội nghiêm trọng 71 1.33 Diễn biến tính chất số vụ phạm tội theo hình thức đồng phạm so với phạm tội đơn lẻ 72 1.34 Diễn biến tính chất số vụ phạm tội mà người phạm tội sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ so với số vụ mà người phạm tội không sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ 73 1.35 Diễn biến tính chất số người phạm tội thuộc trường hợp tái phạm, tái phạm nguy hiểm so với số người phạm tội không thuộc trường hợp tái phạm, tái phạm nguy hiểm 74 1.36 Diễn biến tính chất số người chưa thành niên phạm tội so với số người thành niên phạm tội 75 1.30 58 68 150 CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Trần Ngọc Đường (2011), “Mấy ý kiến công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm chống người thi hành công vụ”, Tạp chí Công an nhân dân, (8), tr.62-64 Trần Ngọc Đường (2013), “Pháp luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phòng, chống tội phạm chống người thi hành công vụ”, Tạp chí Khoa học Chiến lược, (6), tr.77-80 Trần Ngọc Đường (2014), “Pháp luật biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn xử lý hành vi chống người thi hành công vụ tình hình mới”, Tạp chí Cảnh sát phòng chống tội phạm, (44), tr.67-71 Trần Ngọc Đường (2014), “Hoàn thiện pháp luật xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng Tòa án đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm tình hình mới”, Tạp chí Kiểm sát, (5), tr.33-36 Trần Ngọc Đường (2016), “Nâng cao hiệu phòng ngừa tội chống người thi hành công vụ tình hình nay”, Tạp chí dân chủ pháp luật, (1), tr.15-19 Trần Ngọc Đường (2016), “Hoàn thiện pháp luật trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội chống người thi hành công vụ tình hình nay”, Tạp chí Công an nhân dân, (1), tr.101-105 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh ngày 20/6/2008 Bộ Công an (2008), Báo cáo số 154/BC-BCA(X28) ngày 18/4/2008 tổng kết năm thực Nghị định số 40/1999/NĐ-CP Công an xã, Hà Nội Bộ Công an (2008), Kỷ yếu hội thảo khoa học chống người thi hành công vụ công tác bảo đảm ANTT lực lượng CAND - Thực trạng giải pháp, Hà Nội Bộ Công an (2013), Báo cáo số 113/BC-BCA-V19 ngày 31/5/2013 tổng kết 10 năm công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi chống người thi hành công vụ, Hà Nội Bộ Công an (2014), Báo cáo số 363/BC-BCA ngày 26/12/2014 tình hình xây dựng, ban hành thực văn quy phạm pháp luật Công an xã, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2012), Báo cáo số 193/BC-BTNMT ngày 06/9/2012 tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003 định hướng sửa đổi Luật Đất đai, Hà Nội Chính phủ (1998), Nghị số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 tăng cường công tác phòng, chống tội phạm tình hình mới, Hà Nội Chính phủ (2013), Nghị định quy định biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn xử lý hành vi chống người thi hành công vụ, Hà Nội Nguyễn Đức Chung (2013), Công tác phòng, chống tội chống người thi hành công vụ địa bàn Hà Nội, Tạp chí Công an nhân dân số 5/2013, Hà Nội 10 Công an tỉnh Hà Tây (2008), Báo cáo tình hình kết xử lý vụ chống người thi hành công vụ lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự (từ 1/2003 đến hết tháng 6/2008) 11 Công an tỉnh Ninh Bình (2008), Báo cáo tình hình kết xử lý vụ chống người thi hành công vụ lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự (từ 1/2003 đến hết tháng 6/2008) 12 Công an tỉnh Phú Yên (2008), Báo cáo tình hình kết xử lý vụ chống người thi hành công vụ lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự (từ 1/2003 đến hết tháng 6/2008) 152 13 Công an tỉnh Quảng Bình (2008), Báo cáo số 850/CAT(PV11) ngày 12/8/2008 tình hình kết xử lý vụ chống người thi hành công vụ lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự (từ 1/2003 đến hết tháng 6/2008) 14 Công an tỉnh Tây Ninh (2008), Báo cáo tình hình kết xử lý vụ chống người thi hành công vụ lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự (từ 1/2003 đến hết tháng 6/2008) 15 Công an tỉnh Yên Bái (2008), Báo cáo số 1007/BC(PC16) ngày 04/8/2008 tình hình chống người thi hành công vụ lĩnh vực bảo vệ ANTT lực lượng CAND (thời gian từ tháng 1/2003 đến tháng 6/2008) 16 Cục Cảnh sát giao thông đường - đường sắt (2010), Tội phạm chống người thi hành công vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường - Thực trạng giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn lực lượng Cảnh sát giao thông, Đề tài khoa học cấp sở, Hà Nội 17 Hoàng Minh Đại (2010), Thực trạng chống Cảnh sát động thi hành công vụ giải pháp phòng ngừa, xử lý, Luận văn thạc sỹ, Hà Nội 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb trị quốc gia, Hà Nội 20 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb trị quốc gia, Hà Nội 21 Võ Thị Thùy Giang (2015), Phòng ngừa tội CNTHCV Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Hà Nội 22 Phạm Minh Hạc (2005), Tuyển tập Tâm lý học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Nguyễn Ngọc Hoà (2006), Tội phạm cấu thành tội phạm, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 24 Nguyễn Ngọc Hòa (2007), Phòng ngừa tội phạm tội phạm học, Tạp chí Luật học số 6/2007, Hà Nội 25 GS TS Nguyễn Ngọc Hòa (2012), Vấn đề thi hành công vụ chế định phòng vệ đáng luật hình Việt Nam, Tạp chí luật học số 2/2012, Hà Nội 153 26 Hồ Thế Hòe (2011), Đấu tranh với tội chống người thi hành công vụ: Thực trạng, nguyên nhân giải pháp”, Tạp chí Nhà nước pháp luật số 7(279) năm 2011, Hà Nội 27 Kết điều tra qua 350 phiếu hỏi người thi hành công vụ 28 Kết nghiên cứu 458 án tội CNTHCV 29 Đoàn Tất Kỉnh (2013), Giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi chống lại lực lượng Công an nhân dân thi hành công vụ, Tạp chí Công an nhân dân số 5/2013, Hà Nội 30 TS Dương Tuyết Miên (2009), Tội phạm học nhập môn (sách chuyên khảo), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 31 TS Dương Tuyết Miên (2010), Bàn tội phạm rõ, tội phạm ẩn tội phạm học, Tạp chí Luật học số 3/2010 32 TS Dương Tuyết Miên (2012), Giáo trình tội phạm học, Nxb trị quốc gia - thật, Hà Nội 33 PGS.TS Dương Tuyết Miên (2013), Tội phạm học đương đại (sách chuyên khảo), Nxb trị - hành quốc gia, Hà Nội 34 Đỗ Ngọc Quang (1999), Giáo trình tội phạm học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 35 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Bộ luật hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 36 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2016), Bộ luật hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 37 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Bộ luật tố tụng hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 38 Đào Bá Sơn (2009), Đấu tranh phòng, chống tội CNTHCV Việt Nam giai đoạn nay, Luận văn thạc sĩ, Hà Nội 39 PGS, TS Lê Thị Sơn (2011), Về phương pháp nghiên cứu tội phạm học, Tạp chí Luật học số 6/2011 40 Thanh tra Chính phủ (2012), Báo cáo tổng kết việc thực công tác tiếp công dân (phục vụ việc nghiên cứu, xây dựng Luật tiếp công dân), Hà Nội 154 41 Thanh tra Chính phủ (2014), Báo cáo Thanh tra Chính phủ kết công tác tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo từ năm 2012 đến năm 2014, Hà Nội 42 Phạm Văn Tỉnh (2004), Đặc điểm tội phạm học tình hình tội phạm nước ta nay, Luận án tiến sĩ luật học, Viện nghiên cứu nhà nước pháp luật, Hà Nội 43 Phạm Văn Tỉnh (2007), Một số vấn đề lý luận tình hình tội phạm Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội 44 TS Phạm Văn Tỉnh, Ths Đào Bá Sơn (2010), Đấu tranh với tình hình tội phạm chống người thi hành công vụ nước ta - Một mô hình nghiên cứu tội phạm học chuyên ngành, Sách chuyên khảo, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 45 TS Phạm Văn Tỉnh, Đào Bá Sơn (2010), Cơ cấu hành - lãnh thổ tình hình tội CNTHCV nước ta năm qua, Tạp chí Nhà nước Pháp luật số 4(264), Hà Nội 46 TS Phạm Văn Tỉnh (2011), Tổng quan mức độ tình hình tội phạm Việt Nam qua số liệu thống kê từ 1986 - 2008, Tạp chí Nhà nước Pháp luật số 04/2011 47 Tổng cục Thống kê, dự án VIE/97/P14 (2001), Kết dự báo dân số cho nước, vùng địa lý - kinh tế 61 tỉnh, thành phố Việt Nam 1999 - 2024, Hà Nội 48 Tổng cục Thống kê (2013), Niên giám thống kê (tóm tắt), Nxb Thống kê, Hà Nội 49 Trần Thanh (2008), Thu hẹp diện tích đất nông nghiệp hệ nặng nề, Tạp chí Pháp lý số 7/2008, Hà Nội 50 Trung tâm quốc gia dự báo thông tin thị trường lao động, Cục việc làm, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2012), Xu hướng việc làm Việt Nam 2011, Hà Nội 51 Trường Đại học Luật Hà Nội (2000), Giáo trình Luật hình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 52 Trường Đại học Luật Hà Nội (2012), Giáo trình tội phạm học, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 53 Văn phòng trung ương Đảng (2015), Văn kiện Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành trung ương khóa XI, Hà Nội 155 54 Viện nghiên cứu nhà nước pháp luật (1994), Tội phạm học, luật hình luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 55 Viện nghiên cứu nhà nước pháp luật (2000), Tội phạm học Việt Nam số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 56 Viện ngôn ngữ học (2000), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng 57 Nguyễn Tất Viễn (1987), Phòng ngừa vi phạm pháp luật niên, (Sách dịch), Nxb Pháp lý, Hà Nội 58 Võ Khánh Vinh (1999), Giáo trình tội phạm học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 59 Nguyễn Xuân Yêm (2001), Tội phạm học đại phòng ngừa tội phạm, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 60 www://baotintuc.vn/bat-dong-san/nhieu-bat-cap-trong-luat-dat-dai-201320150625215233084.htm 61 www://cafef.vn/thoi-su/ca-nuoc-co-225-500-cu-nhan-thac-si-that-nghiep20151224151614155.chn 62 420346579.htm 63 www://dantri.com.vn/viec-lam/ti-le-that-nghiep-nam-2014-la-208- www://dantri.com.vn/phap-luat/ha-noi-nam-thanh-nien-manh-dong-no- sung-ban-to-cong-tac-141-927686.htm 64 www://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/that-nghiep-othanh-thi-tang-len-2928036.html 65 www://m.vov.vn/phap-luat/9-thang-tu-giam-cho-co-gai-tat-canh-sat-giaothong-184008.vov 66 ngheo.html www://thesaigontimes.vn/78809/Lam-sao-thu-hep-khoang-cach-giau- II Tài liệu tiếng Anh 67 Clemens Bartollas SimonDiniz (1989), Introduction to Criminology: Order and disorder, New York: Harper and Row 68 Criss Hale, Keith Haywrd (2013), Criminology, Oxford University Press 69 Eamonn Carrabine, Pamela Cox and more (2014), Criminology: A sociological Introdution, Routledge Publishing 70 Frank Schmalleger (2002), Criminology Today, The University of North 156 Carolina at Pembroke, Prentice Hall Publisher; 71 Gennaro F.Vito Ronald M Holmes (1994), Criminology: Theory, Research and Policy, Belmont CA: Wadsworth Press 72 Jame Treadwell (2012), Criminology: The Essentials, Sage Pulishing Ltd 73 Larry Siegel (1992), Criminology, 4th ed., West publishing 74 Mike Maguire (2012), The Oxford Hand book of Criminology, Oxford University Press 75 Sue Titus Reid, (2005), Criminal Justice, Macmillan Publishing Company 76 Tim New Burn (2007), Criminology, Willan Publishing 157 PHỤ LỤC Phụ lục Chỉ số tội phạm tội CNTHCV tỉnh, thành phố toàn quốc STT Tỉnh, thành phố Số dân Tổng số Số người PT (nghìn người) người PT /10.000 dân (2005-2015) Bình Phước 932,0 394 4,22 Bình Thuận 1207,4 459 3,80 Tây Ninh 1104,2 338 3,06 Cà Mau 1216,4 354 2,91 Hà Nội 7087,7 2029 2,86 Phú Yên 886,7 237 2,67 Khánh Hòa 1196,9 305 2,54 Lâm Đồng 1258,2 294 2,33 Quảng Bình 867,4 183 2,10 10 Kon Tum 483,7 102 2,10 11 Đắk Nông 571,3 120 2,10 12 Tuyên Quang 753,8 156 2,06 13 Nghệ An 3037,4 622 2,04 14 Ninh Thuận 590,0 118 2,00 15 Đắk Lắk 1833,3 326 1,77 16 Đồng Nai 2838,6 495 1,74 17 Phú Thọ 1360,2 225 1,65 18 Hậu Giang 768,4 121 1,57 19 Quảng Ninh 1199,4 183 1,52 20 Gia Lai 1377,3 206 1,49 158 21 Bạc Liêu 877,3 130 1,48 22 Vĩnh Phúc 1041,9 154 1,47 23 Bắc Ninh 1131,2 166 1,46 24 Trà Vinh 1029,3 145 1,40 25 Bắc Giang 1624,5 223 1,37 26 Bắc Kạn 307,3 41 1,33 27 Long An 1477,3 197 1,33 28 An Giang 2155,8 282 1,30 29 Cần Thơ 1237,3 160 1,29 30 Kiên Giang 1744,6 216 1,23 31 Thái Nguyên 1172,2 140 1,19 32 Hà Nam 799,4 92 1,15 33 Bà Rịa - Vũng Tàu 1059,5 122 1,15 34 Lai Châu 415,3 47 1,13 35 Lạng Sơn 753,2 85 1,12 36 Bình Định 1514,5 167 1,10 37 Hà Tĩnh 1255,3 136 1,08 38 Đồng Tháp 1681,3 165 0,98 39 Hải Phòng 1946,0 188 0,96 40 Quảng Nam 1471,8 137 0,93 41 Thanh Hóa 3496,1 318 0,90 42 Đà Nẵng 1007,4 91 0,90 43 TP Hồ Chí Minh 7981,9 711 0,89 44 Bình Dương 1887,0 166 0,87 45 Bến Tre 1262,2 108 0,85 46 Hà Giang 788,8 67 0,84 159 47 Quảng Ngãi 1241,1 103 0,82 48 Nam Định 1849,3 152 0,82 49 Thái Bình 1788,5 146 0,81 50 Sơn La 1166,9 95 0,81 51 Ninh Bình 935,8 63 0,67 52 Hưng Yên 1159,7 76 0,65 53 Điện Biên 538,9 35 0,64 54 Hòa Bình 817,4 51 0,62 55 Quảng Trị 616,3 38 0,61 56 Thừa Thiên - Huế 1131,3 69 0,60 57 Tiền Giang 1713,9 101 0,58 58 Hải Dương 1763,2 100 0,56 59 Yên Bái 783,5 39 0,49 60 Vĩnh Long 1041,5 50 0,48 61 Sóc Trăng 1307,7 62 0,47 62 Cao Bằng 520,2 20 0,38 63 Lào Cai 665,2 18 0,27 (Nguồn: Tổng cục Thống kê TANDTC) 160 Phụ lục Diễn biến mức độ số tội phạm tội chống người thi hành công vụ Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Số vụ 593 611 585 658 725 721 728 956 991 751 647 Số người PT 1.057 1100 962 1196 1172 1216 1.234 1.517 1.537 1.175 985 Dân số Chỉ số TP / Chỉ số người 100.000 dân PT/100.000 dân 82.392.100 0,71 = 100% 1,28 = 100% 83.311.200 0,73 (+ 2.8%) 1,32 (+ 3.1%) 84.218.500 0,69 (- 2.8%) 1,14 (- 10.9%) 85.118.700 0,77 (+ 8.4%) 1,4 (+ 9.3%) 86.025.000 0,84 (+ 18.3%) 1,36 (+ 6.2%) 86.932.500 0,82 (+ 15.4%) 1,39 (+ 8.6%) 87.840.000 0,82 (+ 15.4%) 1,4 (+ 9.3%) 88.772.900 1,07 (+ 50.7%) 1,7 (+ 32.8%) 89.708.900 1,1 (+ 54.9%) 1,71 (+ 33.6%) 90.728.900 0,82 (+ 15.4%) 1,29 (+ 0.8%) 91.903.000 0,70 (- 1.4%) 1,07 (- 16.4%) (Nguồn: Tổng cục Thống kê TANDTC) Biểu đồ diễn biến mức độ số tội phạm tội CNTHCV giai đoạn 2005 - 2015 180% 150.7% 160% 154.9% 140% 118.3% 115.4% 115.4% 120% 100.0% 102.8% 97.2% 100% 132.8% 133.6% 115.4% 98.6% 109.3% 106.2% 108.6% 109.3% 100.0% 103.1% 80% 108.4% 100.8% 89.1% 83.6% 60% 40% 20% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 Chỉ số tội phạm 2010 2011 2012 2013 2014 Chỉ số người phạm tội (Nguồn: Tổng cục Thống kê TANDTC) 2015 161 Phụ lục Cơ cấu theo độ tuổi người phạm tội chống người thi hành công vụ qua thống kê 458 án Qua thống kê 458 án với 948 người phạm tội CNTHCV có kết sau: Độ tuổi người phạm tội Dưới 18 tuổi Từ 18 đến 30 tuổi Từ 31 đến 40 tuổi Từ 41 đến 50 tuổi Từ 51 đến 60 tuổi Trên 60 tuổi Số người phạm tội Tỷ lệ % 114 12 372 39.3 262 27.7 123 13 67 10 (Nguồn: 458 án tội CNTHCV) Biểu đồ cấu theo độ tuổi người phạm tội 7,0% 1,0% 12,0% 13,0% 27,7% 39,3% Dưới 18 tuổi Từ 18 đến 30 tuổi Từ 31 đến 40 tuổi Từ 41 đến 50 tuổi Từ 51 đến 60 tuổi Trên 60 tuổi (Nguồn: 458 án tội CNTHCV) 162 Phụ lục Cơ cấu theo tôn giáo người phạm tội chống người thi hành công vụ qua thống kê 458 án Qua thống kê 458 án với 948 người phạm tội CNTHCV có kết sau: Loại tôn giáo Đạo Thiên chúa Đạo Tin lành Đạo Phật Không theo tôn giáo Tổng số Số lượng Tỉ lệ 60 6.3% 17 1.8% 29 3.1% 842 88.8% 948 100% (Nguồn 458 án tội CNTHCV) Biểu đồ cấu theo đặc điểm tôn giáo người phạm tội 1,8% 6,3% 3,1% Đạo Tin lành Đạo Thiên chúa Đạo Phật Không theo tôn giáo 88,8% (Nguồn: 458 án tội CNTHCV) 163 Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Chào anh/chị! Chúng thực đề tài “Phòng ngừa tội CNTHCV Việt Nam giai đoạn nay” Để đưa giải pháp phòng ngừa tội phạm cách hiệu quả, muốn tìm hiểu số đặc điểm tội phạm thực tiễn; mong anh/chị tạo điều kiện cho cách khoanh tròn vào số mà anh/chị cho Chúng cam đoan không nêu thông tin thân anh/chị sử dụng thông tin trưng cầu ý kiến Câu Theo anh/chị, tội CNTHCV thường thể dạng hành vi nào? Dùng vũ lực Đe dọa dùng vũ lực Các thủ đoạn khác Câu Anh/chị cho biết tình chủ yếu trở thành nạn nhân tội CNTHCV? Khi giải vụ vi phạm trật tự công cộng Khi giải vụ vi phạm giao thông Khi giải vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng Khi làm nhiệm vụ tuần tra, giữ gìn trật tự xã hội Khi làm nhiệm vụ giải vụ việc tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến vấn đề đất đai, đền bù giải phóng mặt Khi làm nhiệm vụ cưỡng chế thi hành án, cưỡng chế thi hành lệnh bắt, lệnh khám xét, cưỡng chế cai nghiện Khi làm nhiệm vụ xử lý việc buôn lậu Khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát rừng, xử lý việc vận chuyển gỗ trái phép Khi người thi hành công vụ phát hiện, bắt giữ tội phạm 10 Tình khác Câu Theo anh/chị, số vụ CNTHCV phát sinh lỗi người thi hành công vụ chiếm tỷ lệ %? Dưới 10% Từ 10% - 20% 164 Từ 20% - 30% Từ 30% - 40% Từ 40% - 50% Từ 50% Câu Anh/chị cho biết ý kiến diễn biến tội CNTHCV thời gian từ đến năm 2020 Sẽ tăng lớn Sẽ tăng đáng kể Sẽ tăng không đáng kể Sẽ giảm không đáng kể Sẽ giảm đáng kể Có tăng, giảm khác theo năm Câu Theo anh/chị, mức độ ẩn tội CNTHCV chiếm % tổng số người bị xét xử tội CNTHCV? Khoảng 5% Khoảng 10% Khoảng 15% Khoảng 20% Khoảng 25% Khoảng 30% Khoảng 35% Khoảng 40% Khoảng 45% Khoảng 50% Trên 50% Câu Xin anh/chị cho biết vài nét thân Tuổi: Giới tính: Nam Nữ Số năm công tác: Trình độ học vấn: Ngày, tháng, năm thực trưng cầu ý kiến: Xin trân trọng cảm ơn hợp tác anh/chị
- Xem thêm -

Xem thêm: Phòng ngừa tội chống người thi hành công vụ ở việt nam trong giai đoạn hiện nay, Phòng ngừa tội chống người thi hành công vụ ở việt nam trong giai đoạn hiện nay, Phòng ngừa tội chống người thi hành công vụ ở việt nam trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay