Chương este, lipit_Làm chủ môn hóa trong 30 ngày

36 1,167 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2016, 05:57

LÀM CHỦ MÔN HOÁ TRONG 30 NGÀY CHƯƠNG ESTE - LIPIT Hãy nghe audio xem mindmap Este-lipit Chú ý phần hỏi – đáp I ESTE I.1 Định nghĩa Khi thay nhóm OH nhóm COOH axit gốc OR ta thu este Ví dụ: CH3COOH → CH3COOC2H5 I.2 Danh pháp Tên gốc hiđrocacbon R’ + tên anion gốc axit (đuôi “at”) HCOOC2H5: etyl fomat CH3COOCH=CH2: vinyl axetat C6H5COOCH3: metyl benzoat CH3COOC6H5: phenyl axetat I.3 Tính chất vật lý  Nhiệt độ sôi thấp axit, ancol không tạo liên kết hiđro  Thường: lỏng, nhẹ nước, tan nước  Hòa tan nhiều hợp chất hữu  Thường có mùi thơm dễ chịu: isoamyl axetat: mùi chuối chín; etyl butirat: mùi dứa, etyl isovalerat: mùi táo I.4 Tính chất hóa học I.4.1 Thủy ph}n môi trường axit (thuận nghịch) H2SO4 , t    R-COOH + R’-OH R-COO-R’ + H-OH   H2SO4 , t    CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O   I.4.2 Thủy ph}n môi trường kiềm (phản ứng xà phòng hóa) H2O, t  R-COONa + R’-OH R-COO-R’ + NaOH  a) Tạo ancol : CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH b) Tạo anđehit : RCOOCH=CH-R’ + NaOH → RCOONa + R’-CH2CH=O c) Tạo xeton : RCOOC(R’)=CH-R” + NaOH → RCOONa + R’-CO-CH2R” d) Tạo phenolat : RCOOC6H4R’ + 2NaOH → RCOONa + R’-C6H4ONa + H2O I.4.3 Phản ứng tráng bạc HCOOR HCOOR + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O →ROCOONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3 I.5 Điều chế A Este ancol (phản ứng este hóa) o H2SO4 ,t    CH3COOCH2CH2CH(CH3 )2  H2O CH3COOH  (CH3 )2 CHCH2CH2OH   Ancol isoamylic B Este phenol isoamyl axetat C6H5OH  (CH3CO)2 O   CH3COOC6H5  CH3COOH Anhiđrit axetic LÊ ĐĂNG KHƯƠNG phenyl axetat Trang CHƯƠNG 7: ESTE - LIPIT C Vinyl axetat xt ,t   CH3COOCH=CH2 CH3COOH + CH≡CH  I.6 Ứng dụng o Dung môi hữu o Trùng hợp vinyl axetat: chất dẻo thủy ph}n tạo poli(vinyl ancol) o Trùng hợp metyl acrylat; metyl metacrylat: Thủy tinh hữu o Este có mùi thơm: Công nghiệp thực phẩm, mĩ phẩm II LIPIT II.1 Định nghĩa Lipit: Hợp chất hữu có tế bào sống, không tan nước tan dung môi hữu không ph}n cực ete, xăng dầu… Chất béo (triglixerit hay triaxyl glixerol) trieste glixerol với axit béo Axit béo: axit cacboxylic đơn chức có số C chẵn từ 12C ÷ 24C, không phân nhánh ( ) ( ) { ( ) ( ) II.2 Tính chất vật lý  Triglixerit chứa chủ yếu gốc axit béo no: rắn mỡ động vật  Triglixerit chứa chủ yếu gốc axit béo không no (dầu): lỏng  Chất béo: Nhẹ nước, không tan nước, tan c|c dung môi hữu benzen, xăng, ete II.3 Tính chất hóa học II.3.1 Thủy ph}n môi trường axit Triglixerit glixerol axit béo II.3.2 Thủy phân môi trường kiềm (phản ứng xà phòng hóa) Triglixerit II.3.3 Phản ứng hiđro hóa glixerol muối axit béo Triolein (lỏng) tristearin (rắn) Chỉ số axit chất béo: Là số miligam KOH cần để trung hòa axit béo tự có gam chất béo Trang LÊ ĐĂNG KHƯƠNG LÀM CHỦ MÔN HOÁ TRONG 30 NGÀY II.4 Vai trò ứng dụng A Vai trò:  Thức ăn quan trọng người  Nguồn cung cấp v{ dự trữ lượng  Nguyên liệu tổng hợp chất hữu kh|c  Đảm bảo vận chuyển v{ hấp thụ c|c chất hòa tan chất béo B Ứng dụng  Công nghiệp: điều chế x{ phòng, glixerol, chế biến thực phẩm  Dầu thực vật: động điezen LÊ ĐĂNG KHƯƠNG Trang CHƯƠNG 7: ESTE - LIPIT BÀI TẬP CỐT LÕI DẠNG 1: Đồng phân, Danh pháp  Phương pháp:  Viết đồng ph}n: o Tính số liên kết π vòng hợp chất CxHyOz: o Xem yêu cầu đề có đặc biệt (este no, không no, đơn chức, đa chức, mạch hở, ) o Viết c|c đồng ph}n theo phương ph|p Định – Biến quố ế (IUPA )  Nắm danh ph|p este – lipit theo tên: { ườ  Áp dụng thêm số phương ph|p kh|c Bài tập mẫu  Cơ Câu Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 A B C D Hướng dẫn giải 2.4   k   v   → Este no, đơn chức, mạch hở (1) HCOOCH2CH2CH3 (2) HCOOCH(CH3)2 (3) CH3COOCH2CH3 (4) CH3CH2COOCH3 → Đáp án C Câu Chất X có công thức cấu tạo CH3CH2COOCH3 Tên gọi X A propyl axetat B metyl propionat C metyl axetat D etyl axetat Hướng dẫn giải CH3CH2COOCH3 có tên gọi metyl propionat → Đáp án B  Vận dụng Câu Hợp chất X có công thức phân tử C5H8O2, tham gia phản ứng xà phòng hóa thu anđehit muối axit cacboxylic Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất X là: A B C D Hướng dẫn giải Este tham gia phản ứng xà phòng hóa tạo anđehit v{ muối axit hữu Trang LÊ ĐĂNG KHƯƠNG LÀM CHỦ MÔN HOÁ TRONG 30 NGÀY → Este có dạng: R1COOCH=CR2R3 Các công thức thỏa mãn: (1) HCOOCH=CH–CH2–CH3 (3)CH3COOCH=CH-CH3 → Đáp án D (2) HCOOCH=C(CH3)2 (4) C2H5COOCH=CH2  Nâng cao Câu Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau phản ứng kết thúc lượng NaOH phản ứng 12 gam tổng khối lượng sản phẩm hữu thu 29,7 gam Số đồng phân cấu tạo X thoả mãn tính chất A B C D Hướng dẫn giải 12 nNaOH   0,3 mol  2neste → este phenol RCOOC6H4R’ 40  RCOONa + R’C6H4ONa + H2O RCOOC6H4R’ +2NaOH  meste = msản phẩm hữu + mH2O - mNaOH = 29,7 + 0,15.18 – 12 = 20,4 g Meste  20,4  136 → X C8H8O2 Tính số đồng phân C8H8O2: 0,15 2.8    ; theo đề X este phenol nên X có liên kết π v{ vòng → X có c|c đồng phân sau: k → Đáp án C BÀI TẬP TỰ LUYỆN Câu Xà phòng hóa chất n{o sau đ}y thu glyxerol? A benzyl axetat B tristearin C metyl fomat D metyl axetat Câu Chất béo trieste axit béo với A glixerol B etylen glicol C ancol etylic D ancol metylic Câu Axit n{o sau đ}y l{ axit béo? A Axit axetic B Axit glutamic C Axit stearic D Axit ađipic Câu Công thức triolein A (CH3[CH2]14COO)3C3H5 B (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]5COO)3C3H5 C (CH3[CH2]16COO)3C3H5 D (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5 Câu Cho phát biểu sau: (a) Chất béo gọi chung triglixerit hay triaxylglixerol (b) Chất béo nhẹ nước, không tan nước tan nhiều dung môi hữu (c) Phản ứng thủy phân chất béo môi trường axit phản ứng thuận nghịch LÊ ĐĂNG KHƯƠNG Trang CHƯƠNG 7: ESTE - LIPIT (d) Tristearin, triolein có công thức là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5 Số phát biểu l{ A B C D Câu 10 Phát biểu n{o sau đ}y không đúng? A Triolein có khả tham gia phản ứng cộng hiđro đun nóng có xúc tác Ni B Các chất béo thường không tan nước nhẹ nước C Chất béo bị thủy phân đun nóng dung dịch kiềm D Chất béo trieste etylen glicol với axit béo Câu 11 Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH C15H31COOH, số loại trieste tạo tối đa A B C D Câu 12 Hai este đơn chức X Y đồng phân Khi hoá 1,85 gam X, thu thể tích thể tích 0,7 gam N2 (đo điều kiện) Công thức cấu tạo thu gọn X Y A HCOOC2H5 CH3COOCH3 B C2H3COOC2H5 C2H5COOC2H3 C C2H5COOCH3 HCOOCH(CH3)2 D HCOOCH2CH2CH3 CH3COOC2H5 Câu 13 Este X không no, mạch hở, có tỉ khối so với oxi 3,125 tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo anđehit v{ muối axit hữu Có công thức cấu tạo phù hợp với X? A B C D Câu 14 Khi xà phòng hóa triglixerit X dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu sản phẩm gồm glixerol, natri oleat, natri stearat natri panmitat Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất X A B C D HƯỚNG DẪN GIẢI Câu Xà phòng hóa tristearin thu glyxerol: (CH3[CH2]16COO)3C3H5 + 3NaOH → 3CH3[CH2]16COONa + C3H5(OH)3 tristearin glyxerol → Đáp án B Câu Chất béo trieste axit béo với glixerol → Đáp án A Câu Axit axetic: CH3COOH Axit glutamic: HOOC  CH2 2  CH2  NH2   COOH Axit stearic: C17H35COOH → axit béo Axit ađipic: HOOC  CH2 5  COOH → Đáp án C Trang LÊ ĐĂNG KHƯƠNG LÀM CHỦ MÔN HOÁ TRONG 30 NGÀY Câu Công thức triolein (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5 → Đáp án D Câu (a), (b), (c): Đúng Câu (d) Sai vì: Tristearin, triolein có công thức là: (C17H35COO)3C3H5, (C17H33COO)3C3H5 → Đáp án D Câu 10 A, B, C: Đúng D Sai vì: chất béo trieste glixerol với axit béo → Đáp án D Câu 11 Số trieste tạo = n2 (n  1) 22.3  6 2 → Đáp án A Câu 12 0,7 1,85 nX  nN2   0,025 mol  MX   74  C3H6O2 28 0,025 Tìm đồng phân C3H6O2: 2.3    → C3H6O2 có liên kết π → C3H6O2 có đồng phân este X, Y HCOOC2H5, CH3COOCH3 → Đáp án A Câu 13 d X  3,125  MX  3,125.32  100  C5H8O2 o k O2 Este tham gia phản ứng xà phòng hóa tạo anđehit v{ muối axit hữu → Este có dạng: R1COOCH=CR2R3 Các công thức thỏa mãn: (1) HCOOCH=CH–CH2–CH3 (2) HCOOCH=C(CH3)2 (3) CH3COOCH=CH-CH3 (4) C2H5COOCH=CH2 → Đáp án D Câu 14 Axit oleic: R1COOH Axit stearic: R2COOH Axit: panmitic: R3COOH Số đồng phân: → Đáp án D LÊ ĐĂNG KHƯƠNG Trang CHƯƠNG 7: ESTE - LIPIT DẠNG 2: Phản ứng thủy phân este môi trường kiềm (xà phòng hóa)  Phương pháp:  Nắm c|c phản ứng thủy ph}n este môi trường kiềm RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH  Biết c|c trường hợp thủy ph}n este tạo ancol, anđehit, xeton, phenolat  Giải b{i to|n hỗn hợp este nên sử dụng phương ph|p trung bình Lưu ý: Phản ứng thủy ph}n este phenol tạo hai muối có muối l{ phenolat: RCOOC6H4R’ + 2NaOH → RCOONa + R’C6H4ONa + H2O Bài tập mẫu  Cơ Câu 15 Este n{o sau đ}y phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng không tạo hai muối? A C6H5COOC6H5 (phenyl benzoat) B CH3COO−[CH2]2−OOCCH2CH3 C CH3OOC−COOCH3 D CH3COOC6H5 (phenyl axetat) Hướng dẫn giải  C6H5COONa + C6H5ONa + H2O C6H5COOC6H5 + 2NaOH   CH3COONa+CH3CH2COONa+CH2OH-CH2OH CH3COO-[CH2]2-OOCCH2CH3+2NaOH   (COONa)2 + 2CH3OH CH3OOC-COOCH3 + 2NaOH   CH3COONa+ C6H5ONa + H2O CH3COOC6H5 + 2NaOH  → Đáp án C Câu 16 Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 lượng dung dịch NaOH vừa đủ Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam muối khan Giá trị m A 3,4 B 4,8 C 3,2 D 5,2 Hướng dẫn giải 3,7 nHCOOC2H5   0,05mol 74 HCOOC2H5  NaOH   HCOONa  C2H5OH  nHCOONa  nHCOOC2H5  0,05mol  mHCOONa  0,05.68  3,4gam → Đáp án A  Vận dụng Câu 17 Thủy ph}n chất X dung dịch NaOH, thu hai chất Y v{ Z có phản ứng tr|ng bạc, Z t|c dụng với Na sinh khí H2 Chất X l{ A HCOO-CH2CHO B CH3COO-CH=CH2 C HCOOCH=CH2 D HCOOCH=CH-CH3 Hướng dẫn giải Thủy phân: Trang LÊ ĐĂNG KHƯƠNG LÀM CHỦ MÔN HOÁ TRONG 30 NGÀY HCOOCH2CHO NaOH   HCOONa  HOCH2CHO CH3COOCH  CH2 NaOH   CH3COONa  CH3CHO HCOOCH  CH2 NaOH   HCOONa  CH3CHO HCOOCH  CH  CH3 NaOH   HCOONa  CH3CH2CHO Phản ứng với Na: H2  → Đáp án A Câu 18 Để xà phòng hoá hoàn toàn 52,8 gam hỗn hợp hai este no, đơn chức, mạch hở đồng phân cần vừa đủ 600 ml dung dịch KOH 1M Biết hai este không tham gia phản ứng tráng bạc Công thức hai este A C2H5COOC2H5 C3H7COOCH3 B C2H5COOCH3 CH3COOC2H5 C HCOOC4H9 CH3COOC3H7 D CH3COOC2H5 HCOOC3H7 Hướng dẫn giải HOCH2CHO  Na   NaOCH2CHO  Gọi CTPT chung cho este l{ đồng phân CnH2nO2 (n  2) nKOH  0,6.1  0,6  neste  nKOH  0,6mol Meste  m 52,8   88  14n  32  88  n  n 0,6 Este C4H8O2 Vì este không tham gia phản ứng tráng bạc nên este axit fomic C2H5COOCH3  CH3COOC2H5 → Đáp án B  Nâng cao Câu 19 Hai este X, Y có công thức phân tử C8H8O2 chứa vòng benzen phân tử Cho 6,8 gam hỗn hợp gồm X Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa l{ 0,06 mol, thu dung dịch Z chứa 4,7 gam ba muối Khối lượng muối axit cacboxylic có phân tử khối lớn Z A 0,82 gam B 0,68 gam C 2,72 gam D 3,40 gam Hướng dẫn giải k   v  nhỗn hợp = 8.2   5 n 6,8  0,05mol   NaOH  mà Z chứa muối → Z chứa este phenol este 136 nhh ancol Gọi X este phenol Y este ancol Ta có:  Muối axit cacboxylic + muối phenolat + H2O Este phenol ( X) + 2NaOH   Muối axit cacboxylic + ancol Este ancol (Y) + NaOH  LÊ ĐĂNG KHƯƠNG Trang CHƯƠNG 7: ESTE - LIPIT n  x mol x  y  0,05 x  0,01  X    (nH2O  nancol )  0,01  0,04  0,05mol nY  y mol 2x  y  0,06 y  0,04 Bảo toàn khối lượng: (mH2O  mancol )  6,8  0,06.40  4,7  4,5 gam  M  H2O 4,5  90   0,05 C6H5CH2OH Y :HCOOCH2C6H5 Y :HCOOCH2C6 H5  Thỏa mãn   HCOOC6H4CH3 Kết hợp Z chứa muối   X :CH3 COOC6 H5 X : CH COOC H   MCH3COONa  MHCOONa → Khối lượng muối có phân tử khối lớn hơn:  nCH3COONa  nY  0,01mol  mCH3COONa  0,01.82  0,82gam → Đáp án A BÀI TẬP TỰ LUYỆN Câu 20 Một este có CTPT C4H6O2, thuỷ phân môi trường kiềm thu axetanđehit CTCT thu gọn este l{ A HCOO-C(CH3)=CH2 B HCOO-CH=CH-CH3 C CH3COO-CH=CH2 D CH2=CH-COO-CH3 Câu 21 Cho glixerin trioleat (hay triolein) vào ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy A B C D Câu 22 Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) n{o sau đ}y? A H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng) B Cu(OH)2 (ở điều kiện thường) C Dung dịch NaOH (đun nóng) D H2 (xúc t|c Ni, đun nóng) Câu 23 Phát biểu là: A Phản ứng axit rượu có H2SO4 đặc phản ứng chiều B Tất este phản ứng với dung dịch kiềm thu sản phẩm cuối muối rượu (ancol) C Khi thủy phân chất béo thu C2H4(OH)2 D Phản ứng thủy phân este môi trường axit phản ứng thuận nghịch Câu 24 Trường hợp đ}y tạo sản phẩm ancol muối natri axit cacboxylic? t  A HCOOCH=CHCH3 + NaOH  t  B CH3CHOOCH2CH=CH2 + NaOH  t  C CH3COOCH=CH2 + NaOH  t  D CH3COOC6H5 (phenyl axetat) + NaOH  Câu 25 Thuỷ phân chất hữu X dung dịch NaOH (dư), đun nóng, thu sản phẩm gồm Trang 10 LÊ ĐĂNG KHƯƠNG CHƯƠNG 7: ESTE - LIPIT → Chất rắn khan chứa muối CH3COONa → mmuối = 0,04.82 = 3,28(g) → Đáp án A Câu 50 Gọi CTPT X R1COO-CH2CH2 -OOCR2 10 nNaOH  = 0,25 mol 40 Trong X số C nhiều số O → số C X → X: HCOO-CH2CH2–OOCCH3 HCOO-CH2CH2–OOCCH3 + 2NaOH   HCOONa + CH3COONa + HOCH2CH2OH 0,125   0,25 → mX = 0,125.132=16,5(g) → Đáp án D Câu 51 Gọi CTPT X RCOOR’ RCOOR’ + NaOH   RCOONa + R’OH 20  0,2 mol 100 Bảo toàn khối lượng ta có: mX + mNaOH = mrắn + mancol nX   20  0,3.40  23,2  mancol  mancol  8,8gam  Mancol  8,8  44  R ’  17 0,2  R ’  27  R ’ : C2H3 MX  100  R  44  27  100  R  29  R : C2H5  X :C2H5COOCH  CH2 → Đáp án C Câu 52 2.5   k  v  2 Vì X tác dụng với NaOH thu muối hợp chất hữu → X l{ este không no, đơn chức, chứa liên kết C=C Gọi CTPT X RCOOR’: nX = 0,05 mol RCOOR’ + NaOH   RCOONa + R’OH 0,05 Mmuối =   0,05 3,4  68  R  67  R   HCOONa 0,05 → Sản phẩm hữu lại C4H8O mà C4H8O không làm m{u nước brom → l{ xeton → X HCOOC(CH3)=CHCH3 HCOOC(CH3)=CHCH3 + NaOH   HCOONa + CH3CH2COCH3 (xeton) → Đáp án A Câu 53 2.7  12  k  v  2 Trang 22 LÊ ĐĂNG KHƯƠNG LÀM CHỦ MÔN HOÁ TRONG 30 NGÀY 100.8  8gam  nNaOH   0,2 mol 100 40 n 0,2  mà sản phẩm gồm hỗn hợp muối → X: R1COO-R-OOCR2 este no Ta có: NaOH  nX 0,1 mNaOH  chức tạo ancol no chức axit no, đơn chức R1COO-R-OOCR2 + 2NaOH   R1COONa + R2COONa + HO-R-OH 0,1 0,1    0,2    0,1   0,1 (mol) Bảo toàn khối lượng ta có: mX + mNaOH = mmuối + mY  0,1.160   17,8  mY  mY  6,2gam  MY  6,2  62  R  34  R  28 0,1  Y : HOCH2CH2OH R1  R  44 R1  15 ( CH3 )  mmuối = 0,1.(R1  67)  0,1.(R  67)  17,8   R1  R R  29 ( C2H5  X :CH3COO–[CH2 ]2 –OOCC2H5 → Đáp án C Câu 54 Gọi CTPT X RCOOR’ RCOOR’ + NaOH   RCOONa + R’OH 50.8 mNaOH   4gam  nNaOH   0,1mol  nX 100 40 Bảo toàn khối lượng ta có: mX + mNaOH = mmuối + mancol  mX   9,6  3,2  mX  8,8gam  MX  Mancol  8,8  88  X :C4H8O2 0,1 3,2  32  R ’  17  R ’  15  CH3OH 0,1 MX  88  R  44  15  88  R  29  R :C2H5  X : C2H5COOCH3 → Đáp án C Câu 55 Gọi CTPT este no đơn chức CnH2nO2 d X  5,5  MX  5,5.16  88  14n  32  88  n   X : C4H8O2 CH4 RCOOR’ + NaOH   RCOONa + R’OH 2,2 neste   0,025 mol = nNaOH phản ứng = nancol 88 Bảo toàn khối lượng ta có: mX + mNaOH phản ứng = mmuối + mancol  2,2  0,025.40  2,05  mancol  mancol  1,15 gam  Mancol  1,15  46 0,025  46  R ’  17  R ’  29  C2H5  X: CH3COOC2H5 → Đáp án C LÊ ĐĂNG KHƯƠNG Trang 23 CHƯƠNG 7: ESTE - LIPIT Câu 56 Phản ứng thủy phân tạo muối → phương trình tổng quát dạng: (R1COO)2 C3H5(OOCR2 )  3NaOH   2R1COONa  R2COONa  C3H5(OH)3 n lipit  n glixerol  nlipit  46 444  0,5mol  Mlipit   888g / mol 92 0,5  R  239(C17H35 )  (R  44).2  (R  44)  41  888  2R  R  715    R  237(C17H33 ) → C17H33COOH C17H35COOH → Đáp án C Câu 57 24 24 mNaOH  100  24gam  nNaOH   0,6 mol 100 40 Ta có nNaOH = 3.neste  este E có chức Gọi CTPT chung este E (RCOO)3 R' (RCOO)3 R'  3NaOH  3RCOONa  R'(OH)3 0,2 ← 0,6 0,2 (mol)   0,6 → Bảo toàn khối lượng ta có: meste + mNaOH = mmuối + mancol → 0,2.(3R  132  R' )  24  43,6  0,2.(R'  51)  3R  17 → R1 + R1 + R2 = + + 15 → R1 = (H), R2 = 15 (CH3) →X có dạng: (Thỏa m~n) → Vậy hai axit l{: HCOOH, CH3COOH → Đáp án C Trang 24 LÊ ĐĂNG KHƯƠNG LÀM CHỦ MÔN HOÁ TRONG 30 NGÀY DẠNG 3: Phản ứng đốt cháy  Phương pháp: Đặt công thức este cần tìm CxHyOz (x, z ≥ 2; y l{ số chẵn, y ≤ 2x): CxHyOz + (x + )O2  Nếu đốt ch|y este thu ⟺ este l{ no, đơn chức, mạch hở  Nếu đốt ch|y axit cacboxylic đa chức este đa chứa (có liên kết π trở lên) →  Đốt ch|y muối CnH2n + 1COONa:  Bài tập mẫu  Cơ Câu 58 Khi đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức số mol CO2 sinh số mol O2 đ~ phản ứng Tên gọi este A metyl fomat B etyl axetat C n-propyl axetat D metyl axetat Hướng dẫn giải Gọi CTPT este no , đơn chức, mạch hở CnH2nO2 (n  2) CnH2nO2  nCO2  nO2 3n  to O2   nCO2  nH2O 3n  n   n 2  C2H4O2  HCOOCH3 (metyl fomat) → Đáp án A Câu 59 Este X có đặc điểm sau: - Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 H2O có số mol nhau; - Thuỷ phân X môi trường axit chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) chất Z (có số nguyên tử cacbon nửa số nguyên tử cacbon X) Phát biểu không l{: A Đốt cháy hoàn toàn mol X sinh sản phẩm gồm mol CO2 mol H2O B Chất Y tan vô hạn nước C Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc 170oC thu anken D Chất X thuộc loại este no, đơn chức Hướng dẫn giải Este X đốt ch|y thu nCO2  nH2O → X este no, đơn chức, mạch hở LÊ ĐĂNG KHƯƠNG Trang 25 CHƯƠNG 7: ESTE - LIPIT Thủy ph}n X NaOH thu muối Y có khả tham gia phản ứng tr|ng gương → Y l{ HCOONa Mặt khác X có số nguyên tử C nửa số nguyên tử C X → Z có số nguyên tử C muối → Z l{ CH3OH  X : HCOOCH3  C2H4O2 o t C2H4O2  2O2   2CO2  2H2O 2 C sai CH3OH phản ứng t|ch nước tạo anken → Đáp án C  Vận dụng Câu 60 Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam este X (tạo nên từ axit cacboxylic đơn chức ancol đơn chức) thu 0,22 gam CO2 0,09 gam H2O Số este đồng phân X A B C D Hướng dẫn giải 0,22 0,09 nCO2   0,005 mol , nH2O   0,005 mol 44 18 → nCO2  nH2O → este X no, đơn chức, có công thức chung CnH2nO2 (n≥2) Phản ứng đốt cháy este: 3n  to Cn H2nO2  O2   nCO2  nH2O 0,11 0,005 mol 14n  32 → 0,11 0,005  14n  32 n  n  → Công thức phân tử X C4H8O2 → X có c|c đồng phân : HCOOCH2CH2CH3 ; HCOOCH(CH3 )2 ; CH3COOC2H5 ; C2H5COOCH3 → Đáp án A Câu 61 Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat etyl fomat Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu 2,16 gam H2O Phần trăm số mol vinyl axetat X A 75% B 72,08% C 27,92% D 25% Hướng dẫn giải Vinyl axetat (C4H6O2) : CH3COOCH  CH2 Metyl axetat (C3H6O2) : CH3COOCH3 Etyl fomat (C3H6O2) : HCOOC2H5 Quy đổi hỗn hợp thành : C4H6O2 C3H6O2 2,16  0,12 mol 18 nC3H6O2  x mol  x  0,03 mol 3x  3y  nH2O  0,12 Ta có :     74x  86y  meste  3,08 y  0,01 mol  nC4H6O2  y mol   nH2O  Trang 26 LÊ ĐĂNG KHƯƠNG LÀM CHỦ MÔN HOÁ TRONG 30 NGÀY  %nC4H6O2  0,01  100%  25% 0,01  0,03 → Đáp án D BÀI TẬP TỰ LUYỆN Câu 62 Đốt ch|y ho{n to{n mol chất béo, thu lượng CO2 H2O mol Mặt kh|c a mol chất béo t|c dụng tối đa với 600 ml dung dịch Br2 1M Gi| trị a l{ A 0,20 B 0,15 C 0,30 D 0,18 Câu 63 Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2, thu 2,28 mol CO2 39,6 gam H2O Mặt khác, thủy phân hoàn toàn a gam X dung dịch NaOH, đun nóng, thu dung dịch chứa b gam muối Gi| trị b A 40,40 B 31,92 C 36,72 D 35,60 Câu 64 Hỗn hợp Z gồm hai este X Y tạo ancol hai axit cacboxylic d~y đồng đẳng (MX < MY) Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,16 lít khí O2 (đktc), thu 5,6 lít khí CO2 (đktc) v{ 4,5 gam H2O Công thức este X giá trị m tương ứng A (HCOO)2C2H4 6,6 B HCOOCH3 6,7 C CH3COOCH3 6,7 D HCOOC2H5 9,5 Câu 65 Hỗn hợp X gồm este no, đơn chức, mạch hở Đốt cháy hoàn toàn lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2 (ở đktc), thu 6,38 gam CO2 Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu muối v{ hai ancol l{ đồng đẳng CTPT hai este X A C2H4O2 C5H10O2 B C2H4O2 C3H6O2 C C3H4O2 C4H6O2 D C3H6O2 C4H8O2 Câu 66 Este X no, đơn chức, mạch hở, phản ứng tráng bạc Đốt cháy 0,1 mol X cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi có chứa 0,22 mol Ca(OH)2 thu kết tủa Thuỷ phân X dung dịch NaOH thu chất hữu có số nguyên tử cacbon phân tử Phần trăm khối lượng oxi X A 37,21% B 36,36% C 43,24% D 53,33% Câu 67 Thủy phân hoàn toàn m1 gam este X mạch hở dung dịch NaOH dư, thu m2 gam ancol Y (không có khả phản ứng với Cu(OH)2) 15 gam hỗn hợp muối hai axit cacboxylic đơn chức Đốt cháy hoàn toàn m2 gam Y oxi dư, thu 0,3 mol CO2 0,4 mol H2O Giá trị m1 A 14,6 B 11,6 C 10,6 D 16,2 Câu 68 Hợp chất X có thành phần gồm C, H, O, chứa vòng benzen Cho 6,9 gam X vào 360 ml dung dịch NaOH 0,5M (dư 20% so với lượng cần phản ứng) đến phản ứng hoàn toàn, thu dung dịch Y Cô cạn Y thu m gam chất rắn khan Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 6,9 gam X cần vừa đủ 7,84 lít O2 (đktc), thu 15,4 gam CO2 Biết X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản Giá trị m A 12,3 B 11,1 C 11,4 D 13,2 Câu 69 Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu X đơn chức thu sản phẩm cháy gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) v{ 3,6 gam nước Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến phản ứng ho{n to{n, thu 4,8 gam muối axit hữu Y v{ chất hữu Z LÊ ĐĂNG KHƯƠNG Trang 27 CHƯƠNG 7: ESTE - LIPIT Tên X A etyl propionat B metyl propionat C isopropyl axetat D etyl axetat Câu 70 Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai este đồng phân cần dùng 27,44 lít khí O2, thu 23,52 lít khí CO2 18,9 gam H2O Nếu cho m gam X tác dụng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 27,9 gam chất rắn khan, có a mol muối Y b mol muối Z (MY < MZ) Các thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn Tỉ lệ a : b A : B : C : D : Câu 71 Hợp chất hữu X (chứa C, H, O) có loại nhóm chức Cho 0,15 mol X phản ứng vừa đủ với 180 gam dung dịch NaOH, thu dung dịch Y L{m bay Y, thu 164,7 gam nước 44,4 gam hỗn hợp chất rắn khan Z Đốt ch|y ho{n to{n Z, thu 23,85 gam Na2CO3; 56,1 gam CO2 14,85 gam H2O Mặt khác, Z phản ứng với dung dịch H2SO4 lo~ng, dư thu hai axit cacboxylic đơn chức hợp chất T (chứa C, H, O MT < 126) Số nguyên tử H phân tử T A 10 B C D 12 HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 62 3n   k O2   nCO2  (n   k)H2O  n  (n   k)   k  Cn H2n 22k O6  → Có liên kết π gốc axit (do có liên kết π C=O)  a  nBr2  0,6  0,15 → Đáp án B Câu 63 39,6  2,2mol ; Chất béo dạng: (RCOO)3 C3H5 18 Bảo toàn nguyên tố oxi : 2.2,28  2,2  2.3,26  6.ntriglixerit  2nO2  2nCO2  nH2O  ntriglixerit   0,04mol Bảo toàn khối lượng cho triglixerit ta có: a  mC  mH  mO  12.nCO2  2.nH2O  16.6.ntriglixerit  2,28.12  2,2.2  0,04.6.16  35,6 g Ta có: nH2O  (RCOO)3 C3H5  3NaOH  3RCOONa  C3H5(OH)3 0,04  0,12 0,04 Bảo toàn khối lượng: 35,6  0,12.40  b  0,04.92  b  36,72 → Đáp án C Câu 64 5,6 4,5 6,16 nCO2   0,25 mol ; nH2O   0,25 mol ; nO2   0,275 mol 22,4 18 22,4 Ta thấy nCO2  nH2O → este no, đơn chức, mạch hở Trang 28 LÊ ĐĂNG KHƯƠNG LÀM CHỦ MÔN HOÁ TRONG 30 NGÀY CTPT chung cho este CnH2nO2 (n  2) CnH2nO2  nO2 nCO2  3n  to O2   nCO2  nH2O 3n  0,275   1,1  n  2,5 0,25 2n Vì este tạo ancol hai axit cacboxylic d~y đồng đẳng → este nguyên tử C X : HCOOCH3 n1    Mà n1  n  n2   n  Y : CH3COOCH3 nCO n1  n2  nHCOOCH3  nCH3COOCH3   0,05 mol  mhh  0,05.60  0,05.74  6,7 g → Đáp án B Câu 65 Gọi công thức chung este hỗn hợp X CnH2nO2 n nO2  0,1775mol ; nCO2  0,145mol  3n   t Cn H2nO2    nCO2  nH2O  O2    0,1775 0,145 mol 3n  0,145  0,1775n  n  3,6 Vì X tác dụng với dung dịch NaOH, thu muối v{ hai ancol l{ đồng đẳng CH3COOCH3 CH3COOC2H5 → X C3H6O2 C4H8O2 → Đáp án D Câu 66 Gọi CTPT este no, đơn chức X CnH2nO2 →  3n   t Cn H2nO2    nCO2  nH2O  O2    0,1 0,1n mol Thủy phân X tạo sản phẩm có số C → X có số chẵn nguyên tử C Khi cho CO2 tác dụng với Ca(OH)2 thu kết tủa  n  nCO2  nOH  n  n  nOH  nCO2     n  0,44  0,1n   n  4,4    n   n   HCOOCH3 X: mà X không tham gia phản ứng tráng bạc → X: CH3COOC2H5 CH3COOC2H5 %mO (X)  16.2 100%  36,36% 88 LÊ ĐĂNG KHƯƠNG Trang 29 CHƯƠNG 7: ESTE - LIPIT → Đáp án B Câu 67 nCO2  0,3mol Y : ancol no   nH2O  nCO2    n Y  0,4  0,3  0,1mol  nH2O  0,4mol Số C  nCO2 nY  0,3  → Y C3H8Ox (  x  ) 0,1 Sản phẩm có hỗn hợp muối axit cacboxylic đơn chức v{ ancol Y→ ancol đa chức → 2 x 3 Mà ancol Y khả phản ứng với Cu(OH)2 → x =2 → C3H8O2 → Y: OHCH2CH2CH2OH → mY = m2 = 0,1.76 = 7,6 gam Ta có: nNaOH  nOH  2nY  0,2mol Bảo toàn khối lượng ta có: m1 + mNaOH = mmuối + m2 → m1 + 0,2.40 = 15 + 7,6 → m1 = 14,6 (g) → Đáp án A Câu 68 7,84 15,4 nO2   0,35mol; nCO2   0,35mol 22,4 44 Quy đổi X thành C, H, O áp dụng bảo toàn khối lượng bảo toàn nguyên tố:  C : x mol x  nCO2  0,35 x  0,35    H : y mol  12x  y  16z  6,9  y  0,3  x : y :z  :6 :3  C7H6O3 O:zmol   y  z  0,15 z  0,35.2  2x   Ta có X: 6,9 7.2   nC7H6O3   0,05mol; k    v  5 138 nNaOH  0,36.0,5  0,18mol → nNaOH phản ứng = Ta có: 0,18 100  0,15 mol → nNaOH dư = 0,03 mol 120 mà C6H7O3 có vòng benzen; k = → X: HCOO-C6H4OH HCOOC6H4OH + 3NaOH   HCOONa  C6H4 (ONa)2  2H2O 0,05  0,05  0,05 ( mol ) → Đáp án A Câu 69 Trang 30 LÊ ĐĂNG KHƯƠNG LÀM CHỦ MÔN HOÁ TRONG 30 NGÀY 4,48  0,2 mol  nC  nCO2  0,2 mol  mC  0,2.12  2,4g 22,4 3,6 nH2O   0,2 mol  nH  2nH2O  0,4 mol  mH  0,4 g 18 Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có 1,6 mX  mC  mH  mO  mO  4,4  2,4  0,4  1,6 g  nO   0,1 mol 16 X tác dụng với NaOH thu muối axit hữu Y hợp chất hữu Z →X l{ este nCO2  Ta có nC :nH :nO  0,2:0,4:0,1  nC :nH :nO  : :  CTPT (C2H4O)n Vì X đơn chức  n   C4H8O2 → n X  4,4  0,05 mol 88 R1COOR  NaOH   R 1COONa  R 2OH  0,05  MR1COONa  0,05 mol R1 :  C2H5 4,8  96  MR1  29  MR2  15   0,05 R :  CH3 → X C2H5COOCH3: metyl propionat → Đáp án B Câu 70 nO2  1,225mol ; nCO2  1,05mol ; nH2O  1,05mol → nCO2  nH2O → este no, đơn chức Gọi công thức chung este no đơn chức CnH2nO2  3n   t Cn H2nO2    nCO2  nH2O  O2    1,225  1,05 mol 3n  1,05  1,225n  n  → công thức este C3H6O2 1,05 → nC3H6O2   0,35 mol → C3H6O2 có đồng phân HCOOC2H5 (a mol) CH3COOCH3 (b mol) HCOOC2H5 + NaOH   HCOONa + C2H5OH → CH3COOCH3 + NaOH   CH3COONa + CH3OH Vì neste < nNaOH =0,4 mol → NaOH dư MY < MZ → Y HCOONa Z CH3COONa Bảo toàn khối lượng ta có: meste + mNaOH = mmuối + mancol  25,9  0,4.40  27,9  m ancol  mancol  14 g a  b  0,35 a  0,2 mol    a : b  0,2:0,15  4:3 46a  32b  14 b  0,15 mol → Đáp án B Câu 71 LÊ ĐĂNG KHƯƠNG Trang 31 CHƯƠNG 7: ESTE - LIPIT H2O  Na2CO3 :0,225 mol  Cx Hy Oz  NaOH     O2 Z  CO2 :1,275 mol H O:0,825 mol    nNa  0,225.2  0,45 mol  nNaOH  0,45 mol  nH2O (dung dịch) = 180 – 0,45.40 = 162 gam  nH2O (X + NaOH) = (164,7 – 162 ):18 = 0,15 mol BTNT.H   nH (X)  0,825.2  0,15.2  0,45  1,5 mol  y  BTNT.C   nC (X)  1,275  0,225  1,5 mol  x  1,5  10 0,15 1,5  10 0,15 BTKL   mX  44,4  0,15.18  0,45.40  29,1  MX  29,1  194  z  0,15 Công thức T C10H10O4 X : NaOH = : → 1H2O nên công thức cấu tạo X CH3COO-C6H4-CH2-OOCH CH3COOH CH3COONa   H2SO4  HCOONa HCOONa CH3COO  C6H4CH2  OOCH  3NaOH   HO  C6H4CH2OH (T) NaO  C6H4CH2OH H O  Trong T có 8H → Đáp án B Trang 32 LÊ ĐĂNG KHƯƠNG LÀM CHỦ MÔN HOÁ TRONG 30 NGÀY DẠNG 4: Hỗn hợp este với axit, ancol  Bài toán: Cho hai chất hữu t|c dụng với NaOH tạo ra:  Một muối v{ ancol → hai chất hữu l{:  RCOOR’ v{ R’OH  RCOOR’ RCOOH  RCOOH R’OH  Một muối v{ hai ancol → hai chất hữu l{:  RCOOR’ RCOOR’’  RCOOR’ R’’OH  Hai muối v{ ancol, có c|c trường hợp sau:  RCOOR’ R’’COOR’, có  RCOOR’ R’’COOH, có Bài tập mẫu  Cơ Câu 72 Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu đơn chức Cho X phản ứng vừa đủ với 500 ml dung dịch KOH 1M Sau phản ứng, thu hỗn hợp Y gồm hai muối hai axit cacboxylic rượu (ancol) Cho toàn lượng rượu thu tác dụng với Na (dư), sinh 3,36 lít H2 (ở đktc) Hỗn hợp X gồm A axit este B este rượu C hai este D axit rượu Hướng dẫn giải 3,36 nKOH  0,5.1  0,5mol ; nH2   0,15mol 22,4  RONa + ROH + Na  H2 ↑ 1 axit  nancol  2nH2  0,3mol  nKOH  X :  1 este  RCOOK + R’OH RCOOR’ + KOH   R”COOK + H2O R”COOH + KOH  → Đáp án A  Vận dụng Câu 73 Cho 26,4 gam hỗn hợp hai chất hữu có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu dung dịch X chứa 28,8 gam hỗn hợp muối m gam ancol Y Đun Y với dung dịch H2SO4 đặc nhiệt độ thích hợp, thu chất hữu Z, có tỉ khối so với Y 0,7 Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m LÊ ĐĂNG KHƯƠNG Trang 33 CHƯƠNG 7: ESTE - LIPIT A 6,0 B 6,4 C 4,6 Hướng dẫn giải D 9,6 Ta có : dZ  0,7  Y t|ch nước tạo liên kết đôi Y  MZ MY  18   0,7  MY  60 MY MY  Y : C3H7OH  Este : HCOOC3H7 Hỗn hợp hai chất ban đầu có CTPT C4H8O2 tác dụng với NaOH → hỗn hợp muối ancol → hỗn hợp ban đầu gồm axit este HCOOC3H7  NaOH   HCOONa  C3H7OH C3H7COOH  NaOH   C3H7COONa  H2O Ta có : naxit  neste  26,4  0,3 mol 88 nHCOOC3H7  x mol x  y  0,3 x  0,1    nC3H7OH  nHCOOC3H7  0,1 mol  y  0,2 nC3H7COOH  y mol 68x  110y  28,8  mC3H7OH  0,1.60  g → Đáp án A BÀI TẬP TỰ LUYỆN Câu 74 Cho m gam hỗn hợp gồm hai chất hữu đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 11,2 gam KOH, thu muối axit cacboxylic ancol X Cho toàn X tác dụng hết với Na thu 3,36 lít khí H2 (ở đktc) Hai chất hữu l{ A este axit B hai axit C hai este D este ancol Câu 75 Để phản ứng hết với lượng hỗn hợp gồm hai chất hữu đơn chức X Y (MX < MY) cần vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 24,6 gam muối axit hữu m gam ancol Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol thu 4,48 lít CO2 (đktc) v{ 5,4 gam H2O Công thức Y A CH3COOCH3 B C2H5COOC2H5 C CH2=CHCOOCH3 D CH3COOC2H5 Câu 76 Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu no, đơn chức t|c dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M, thu muối 336 ml ancol (ở đktc) Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) khối lượng bình tăng 6,82 gam Công thức hai hợp chất hữu X l{ A CH3COOH CH3COOC2H5 B C2H5COOH C2H5COOCH3 C HCOOH HCOOC2H5 D HCOOH HCOOC3H7 HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 74 nKOH  11,2 3,36  0,2mol ; nH2   0,15mol 56 22,4 Trang 34 LÊ ĐĂNG KHƯƠNG LÀM CHỦ MÔN HOÁ TRONG 30 NGÀY  RONa + ROH + Na  H2 ↑  nancol  2nH2  0,3mol → nancol  nKOH mà hỗn hợp đầu tác dụng vừa đủ với KOH RCOOR ’ 1 este → X:  ’ 1 ancol R OH  RCOOK + R’OH RCOOR’ + KOH  → Đáp án D Câu 75 4,48 5,4 nNaOH  0,3.1  0,3mol; nCO2   0,2mol; nH2O   0,3mol 22,4 18  nH2O  nCO2 → ancol no đơn chức nancol = 0,3 – 0,2 = 0,1 mol Số C  nCO2 nancol  0,2   C2H5OH 0,1 RCOOH Ta thấy: nNaOH > nancol  X :  RCOOC2H5  neste  0,1 mol  naxit  0,3 – 0,1  0,2 mol → nH2O (axit + NaOH)  0,2 mol Bảo toàn khối lượng ta có: mhỗn hợp + mNaOH = mmuối + mancol +mnước → mhỗn hợp + 0,3.40 = 24,6 + 0,1.46 + 0,2.18 → mhỗn hợp = 20,8(g) → 0,2.(R+45) + 0,1(R+73) = 20,8 → R = 15 → Este CH3COOC2H5 → Đáp án D Câu 76 0,336 nKOH  0,1.0,4  0,04mol; nancol   0,015mol 22,4 RCOOH Ta thấy: nKOH > nancol  X :  (thỏa mãn) ' RCOOR este no : Cn H2nO2 (n  2) Gọi CTPT  axit no : CmH2mO2 (m  1) 3n  t O2   nCO2 + nH2O 3m  t CmH2mO2 + O2   mCO2 + mH2O → nCO2  nH2O CnH2nO2 + Ta có: mbình tăng = mCO2  mH2O  44nCO2  18nH2O  62nCO2 = 6,82 → nCO2  0,11 mol Ta có: neste = nancol = 0,015 mol → naxit = 0,04 – 0,015 = 0,025 mol LÊ ĐĂNG KHƯƠNG Trang 35 CHƯƠNG 7: ESTE - LIPIT Bảo toàn nguyên tố C ta có: 0,015n  0,025m  0,11  3n  5m  22 n    n  2; n  N*  (Thỏa mãn) m  m  1;m  N*  → CH3COOH CH3COOC2H5 Trang 36 → Đáp án A LÊ ĐĂNG KHƯƠNG [...]... KHƯƠNG LÀM CHỦ MÔN HOÁ TRONG 30 NGÀY A HCOOCH2CH2CH2OOCH B HCOOCH2CH2OOCCH3 C CH3COOCH2CH2OOCCH3 D HCOOCH2CH(CH3)OOCH Câu 46 Thủy ph}n 37 gam este cùng công thức ph}n tử C3H6O2 bằng dung dịch NaOH dư Chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp ancol Y v{ chất rắn khan Z Đun nóng Y với H 2SO4 đặc ở 140˚C, thu được 14,3 gam hỗn hợp c|c este Biết c|c phản ứng xảy ra ho{n to{n Khối lượng muối trong Z... CH3OCO  CH2  COOC2H5  2NaOH   CH2(COONa)2  CH3OH  C2H5OH C CH3OCO  COOC3H7  2NaOH   (COONa)2  CH3OH  C3H7OH Trang 16 LÊ ĐĂNG KHƯƠNG LÀM CHỦ MÔN HOÁ TRONG 30 NGÀY → Chỉ có phương |n A – thỏa m~n điều kiện hai ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau → Đáp án A Câu 33 10.2  2  14 C3 H5(OH)3 (Glixerol)  k  4 mà C10H14O6  NaOH  2 → este 3 chức và có một gốc axit... 2 este đồng phân có M = 74 22,2 0,3 → neste =  0,3 mol = nNaOH phản ứng → VNaOH cần dùng =  0,3 l = 300 ml 74 1 → Đáp án B Câu 39 43,2 noCH3COOC6H4 COOH   0,24mol 180 o  CH3COO  C6H4  COOH  3KOH  CH3COOK  o  KOC6H4COOK  2H2O 0,24mol Trang 18 LÊ ĐĂNG KHƯƠNG LÀM CHỦ MÔN HOÁ TRONG 30 NGÀY nKOH  3.0,24  0,72mol  VKOH  0,72  0,72 l 1 → Đáp án A Câu 40 Ta có dX  21,5  MX  21,5.4 ... 22,4 18 22,4 Ta thấy nCO2  nH2O → este no, đơn chức, mạch hở Trang 28 LÊ ĐĂNG KHƯƠNG LÀM CHỦ MÔN HOÁ TRONG 30 NGÀY CTPT chung cho 2 este là CnH2nO2 (n  2) CnH2nO2  nO2 nCO2  3n  2 to O2   nCO2  nH2O 2 3n  2 0,275   1,1  n  2,5 0,25 2n Vì 2 este tạo bởi cùng một ancol và hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong d~y đồng đẳng → 2 este hơn kém nhau 1 nguyên tử C X : HCOOCH3 n1  2   Mà n1... → nNaOH dư = 0,03 mol 120 mà C6H7O3 có vòng benzen; k = 5 → X: HCOO-C6H4OH HCOOC6H4OH + 3NaOH   HCOONa  C6H4 (ONa)2  2H2O 0,05  0,05 ư  0,05 ( mol ) → Đáp án A Câu 69 Trang 30 LÊ ĐĂNG KHƯƠNG LÀM CHỦ MÔN HOÁ TRONG 30 NGÀY 4,48  0,2 mol  nC  nCO2  0,2 mol  mC  0,2.12  2,4g 22,4 3,6 nH2O   0,2 mol  nH  2nH2O  0,4 mol  mH  0,4 g 18 Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có 1,6 mX... tạo của X là CH3COO-C6H4-CH2-OOCH CH3COOH CH3COONa   H2SO4  HCOONa HCOONa CH3COO  C6H4CH2  OOCH  3NaOH   HO  C6H4CH2OH (T) NaO  C6H4CH2OH H O  2 Trong T có 8H → Đáp án B Trang 32 LÊ ĐĂNG KHƯƠNG LÀM CHỦ MÔN HOÁ TRONG 30 NGÀY DẠNG 4: Hỗn hợp este với axit, ancol  Bài toán: Cho hai chất hữu cơ t|c dụng với NaOH nếu tạo ra:  Một muối v{ một ancol → hai chất hữu cơ đó có thể l{:  RCOOR’... dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng 6,82 gam Công thức của hai hợp chất hữu cơ trong X l{ A CH3COOH và CH3COOC2H5 B C2H5COOH và C2H5COOCH3 C HCOOH và HCOOC2H5 D HCOOH và HCOOC3H7 HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 74 nKOH  11,2 3,36  0,2mol ; nH2   0,15mol 56 22,4 Trang 34 LÊ ĐĂNG KHƯƠNG LÀM CHỦ MÔN HOÁ TRONG 30 NGÀY  RONa + ROH + Na  1 H2 ↑ 2  nancol  2nH2  0,3mol → nancol  nKOH mà hỗn hợp đầu... 24  43,6  0,2.(R'  51)  3R  17 → R1 + R1 + R2 = 1 + 1 + 15 → R1 = 1 (H), R2 = 15 (CH3) →X có dạng: (Thỏa m~n) → Vậy hai axit đó l{: HCOOH, CH3COOH → Đáp án C Trang 24 LÊ ĐĂNG KHƯƠNG LÀM CHỦ MÔN HOÁ TRONG 30 NGÀY DẠNG 3: Phản ứng đốt cháy  Phương pháp: Đặt công thức của este cần tìm là CxHyOz (x, z ≥ 2; y l{ số chẵn, y ≤ 2x): CxHyOz + (x + )O2  Nếu đốt ch|y este thu được ⟺ este đó l{ no, đơn chức,... X khi đốt ch|y thu được nCO2  nH2O → X là este no, đơn chức, mạch hở LÊ ĐĂNG KHƯƠNG Trang 25 CHƯƠNG 7: ESTE - LIPIT Thủy ph}n X trong NaOH thu được muối Y có khả năng tham gia phản ứng tr|ng gương → Y l{ HCOONa Mặt khác X có số nguyên tử C bằng 1 nửa số nguyên tử C trong X → trong Z có số nguyên tử C bằng trong muối → Z l{ CH3OH  X : HCOOCH3  C2H4O2 o t C2H4O2  2O2   2CO2  2H2O 1 2 2 C sai vì...LÀM CHỦ MÔN HOÁ TRONG 30 NGÀY 2 muối và ancol etylic Chất X là A CH3COOCH2CH2Cl B CH3COOCH2CH3 C CH3COOCH(Cl)CH3 D ClCH2COOC2H5 Câu 26 Chất nào sau đ}y khi đun nóng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có anđehit? A
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương este, lipit_Làm chủ môn hóa trong 30 ngày, Chương este, lipit_Làm chủ môn hóa trong 30 ngày, Chương este, lipit_Làm chủ môn hóa trong 30 ngày

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay