xác định các nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi thiết kế trong giai đoạn thi công xây dựng công trình

96 271 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2016, 12:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN SỰ THAY ĐỔI THIẾT KẾ TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH S K C 0 9 MÃ SỐ: T2011-76 S KC 0 3 Tp Hồ Chí Minh, 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN SỰ THAY ĐỔI THIẾT KẾ TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Mã số: T2011-76 Chủ nhiệm đề tài: Th.S Đỗ Cao Tín TP HCM, 11/2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA XÂY DỰNG VÀ CƠ HỌC ỨNG DỤNG BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN SỰ THAY ĐỔI THIẾT KẾ TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Mã số: T2011-76 Chủ nhiệm đề tài: Th.S Đỗ Cao Tín TP HCM, 11/2011 MỤC LỤC CHƯƠNG : TỔNG QUAN TÌ NH HÌ NH NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1.2 Xác định vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Đóng góp của đề tài CHƯƠNG : TỔNG QUAN 2.1 Các định nghĩa 2.1.1 Thay đổi thiết kế 2.1.3 Công trình xây dựng dân dụng công nghiệp 2.2 Các nghiên cứu trước CHƯƠNG : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 Qui trình nghiên cứu 11 3.2 Thu thập liệu 12 3.3 Nội dung bảng câu hỏi khảo sát 14 3.4 Kích thước mẫu 24 3.4 Các công cụ nghiên cứu 24 CHƯƠNG : PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 26 4.1 Qui trình phân tích số liệu 26 4.2 Thống kê mô tả 27 4.2.1 Vị trí làm việc của người vấn 27 4.2.2 Kinh nghiệm làm việc ngành xây dựng 28 i 4.2.3 Vai trò dự án 29 4.2.4 Nguồn vốn đầu tư của dự án 30 4.2.5 Loại công trình tham gia 30 4.2.6 Qui mô vốn của dự án 31 4.3 Độ tin cậy thang đo Cronbach’s alpha 32 4.3.1 Phần mức độ xảy 32 4.3.2 Phần mức độ tác động 32 4.4 Xếp hạng nguyên nhân xảy 33 4.4.1 Mức độ xảy của nguyên nhân đến thay đổi thiết kế giai đoạn thi công xây dựng công trình 34 4.4.1.1 Kiểm định ANOVA yếu tố 37 4.4.1.2 Hệ số tương quan hạng Spearman 38 4.4.2 Mức độ ảnh hưởng của nguyên nhân thay đổi thiết kế đến tiến độ thực dự án giai đoạn thi công xây dựng công trình 39 4.4.2.1 Kiểm định ANOVA yếu tố 41 4.4.2.2 Hệ số tương quan hạng Spearman 42 4.5 Đồng thời mức độ xảy mức độ tác động của nguyên nhân làm thay đổi thiết kế thời gian thi công xây đựng công trình 43 4.6 Phân tích sâu nguyên nhân có ảnh hưởng nhiều dẫn đến thay đổi thiết kế giai đoạn thi công xây dựng công trình 48 4.6.1 Xác định nhân tố 48 4.6.2 Phân tích nhân tố 52 4.6.2.1 Kế hoạch của chủ đầu tư và lực của nhà thầu thi công 52 4.6.2.2 Yêu cầu quyết định của chủ đầu tư 53 4.6.2.3 Năng lực của tư vấn và điều kiện địa chất: 54 4.6.2.4 Nguyên nhân bên 55 4.6.2.5 Nguyên nhân về kĩ thuật thi công 55 ii CHƯƠNG : KIÊN NGHỊ 57 5.1 Đối với chủ đầu tư 57 5.2 Đối với tư vấn 57 5.3 Đối với nhà thầu thi công 58 CHƯƠNG : KẾT LUẬN 59 6.1 Kết luận vấn đề nghiên cứu 59 6.2 Đề nghị cho nghiên cứu sâu 60 Tài liệu tham khảo 61 Danh mục phụ lục 65 iii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 4.1: Vị trí làm việc người vấn 27 Bảng 4.2 : Kinh nghiệm làm việc người trả lời ngành xây dựng 28 Bảng 4.3 : Vai trò người trả lời dự án 29 Bảng 4.4 : Nguồn vốn đầu tư dự án 30 Bảng 4.5 : Hình thức vốn dự án 30 Bảng 4.6 : Qui mô vốn dự án 31 Bảng 4.7 : Cronbach’s alpha cho mức độ xảy 32 Bảng 4.8 : Cronbach’s alpha cho mức độ ảnh hưởng 33 Bảng 4.9 : Đặt tên nhãn cho nguyên nhân 33 Bảng 4.10 : Giá trị trung bình xắp hạng mức độ xảy 34 Bảng 4.11: Tương quan hạng Spearman mức độ xảy 38 Bảng 4.12 : Giá trị trung bình xắp hạng mức độ ảnh hưởng 39 Bảng 4.13 : Tương quan hạng Spearman mức độ ảnh hưởng 42 Bảng 4.14 : Xếp hạng đồng thời mức độ ảnh hưởng mức độ tác động nguyên nhân 43 Bảng 4.15 : Tương quan hạng Spearman mức độ xảy mức độ tác đông nguyên nhân 44 Bảng 4.16 : Nguyên nhân phần thứ (3) 47 Bảng 4.17 : Nguyên nhân phần thứ (4) 48 Bảng 4.18 : KMO and Bartlett's Test 50 Bảng 4.19 : Kết phân tích nhân tố với phương pháp xoay varimax 51 iv DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 2.1 : Tiến độ dự án xây dựng theo hệ thống thực thiết kế - thi công Hình 2.2 : Tiến độ dự án xây dựng theo hệ thống thực thiết kế - đấu thầu - thi công Hình 2.3 : Vòng đời dự án xây dựng Hình 3.1 : Sơ đồ qui trình nghiên cứu 11 Hình 3.2 : Sơ đồ qui trình thiết kế bảng câu hỏi 13 Hình 4.1 : Qui trình phân tích số liệu 26 Hình 4.2 : Vị trí làm việc người vấn 27 Hình 4.3 : Kinh nghiệm làm việc người trả lời ngành xây dựng 28 Hình 4.4 : Vai trò người trả lời dự án 29 Hình 4.5 : Hình thức vốn dự án 30 Hình 4.6 : Hình thức vốn dự án 31 Hình 4.7 : Qui mô vốn dự án 32 Hình 4.8 : Đồ thị điểm nguyên nhân 45 Hình 4.9 : Scree Plot nhân tố 52 Hình 6.1 : Các nhân tố dẫn đến thay đổi thiết kế giai đoạn thi công thi thi công xây dựng công trình 60 v THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN SỰ THAY ĐỔI THIẾT KẾ TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌ NH Thay đổi thiết kế giai đoạn thi công xây dựng công trình thường dẫn đến chậm trễ tiến độ dự án Bảng câu hỏi khảo sát dùng để thu thập liệu từ 143 người làm việc ngành xây dựng 43 nguyên nhân xác định dẫn đến thay đổi thiết kế trong giai đoạn thi công xây dựng công trình Trong nguyên nhân có nguyên nhân vừa có mức độ xảy mức độ ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực dự án là: (1) chủ đầu tư yêu cầu thay đổi, làm thêm; (2) chủ đầu tư thay đổi kế hoạch tài cho dự án; (3) tư vấn đưa vẽ không tốt, lỗi không đầy đủ Kĩ thuật phân tích nhân tố áp dụng để nhóm 17 nguyên nhân có mức độ ảnh hưởng lớn thành nhân tố là: (1) Kế hoạch chủ đầu tư lực nhà thầu thi công; (2) Yêu cầu định chủ đầu tư; (3) Năng lực tư vấn điều kiện địa chất; (4) Nguyên nhân bên ngoài; (5) Nguyên nhân kĩ thuật thi công Các bên tham gia dự án sử dụng kết để ngăn chặn thay đổi thiết kế tác động đến thời gian thực dự án ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG Th.S ĐỖ CAO TÍN CHƢƠNG : TỔNG QUAN TÌ NH HÌ NH NGHIÊN CƢ́U 1.1 Tính cấp thiết của đề tài: Xây dựng ngành công nghiệp lớn đất nước tính theo giá trị chi phí, lượng lao động sử dụng tỉ lệ đóng góp vào tổng giá trị sản phẩm nước kinh tế quốc dân (Lan, 2009) Đất nước ngày phát triển, nhu cầu vật chất tinh thần người dân ngày nâng cao nhu cầu nhà tăng lên đáng kể, nhu cầu thành phố lớn đòi hỏi cao Sản phẩm xây dựng đòi hỏi kết hợp nhiều ngành khác nhau, vốn dùng ngành xây dựng lớn Việc sử dụng nguồn vốn cách hiệu mục tiêu ngành xây dựng toàn xã hôi Sự lãng phí sức người sức trình triển khai dự án xuất nhiều dự án xây dựng Việt Nam Khi dự án xây dựng thực bên tham gia quan tâm đến mục tiêu : chất lượng – chi phí – tiến độ Nghiên cứu nhằm giải phần vấn đề liên quan đến yếu tố yếu tố tiến độ thực dự án Nhiều đề tài nước nghiên cứu để tìm nguyên nhân dẫn đến chậm trễ tiến độ làm cho chi phí công trình tăng lên, chất lượng công trình không đạt dự kiến nghiên cứu William cộng (ccs) (2002), Assay ccs (2005), Hwang (2009), Thắng (2003) Hầu hết nghiên cứu trước đề cập đến vấn đề thay đổi thiết kế dẫn đến việc chậm tiến độ thi công công trình Đề tài phát triển thêm cho nghiên cứu trước làm rõ nguyên nhân gây thay đổi thiết kế trình thi công xây dựng công trình 1.2 Xác định vấn đề nghiên cứu : Nghiên cứu bắt nguồn từ thực trạng công trình xây dựng dân dụng công nghiệp Việt nam thường hay xảy chậm tiến độ dẫn đến chi phi vượt dự kiến, chất lượng công trình không đạt yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ Một nguyên nhân thường xảy có tác động xấu đến dự án thay đổi thiết kế thời gian dự án thi công xây dựng (Wan Kumaraswamy, 2009) Page ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG B36 B37 B41 B42 B43 B44 B45 B46 Th.S ĐỖ CAO TÍN 0.106 0.126 0.659 0.991 0.133 1.371 0.249 0.130 2 2 2 2 145 145 145 145 145 145 145 145 0.899 0.882 0.519 0.374 0.875 0.257 0.780 0.878 Phụ lục : kiểm định ANOVA nhóm mức độ xảy nguyên nhân Sum of Squares Điều kiện thời tiết Thiên tai (lụt, động đất, v.v…) Điều kiện địa chất phức tạp Thay đổi sách nhà nước Between Groups Mean Square df 1.912 956 Within Groups 168.919 145 1.165 Total 170.831 147 1.439 719 Within Groups 290.636 145 2.004 Total 292.074 147 6.356 Within Groups 172.834 145 Total 179.189 147 5.067 Within Groups 213.744 145 Total 218.811 147 478 239 188.839 145 1.302 189.318 147 Between Groups Between Groups Between Groups Các quy định tiêu Between chuẩn không đồng bộ, Groups thiếu sót Within Groups Total Page 73 F Sig .821 442 359 699 3.178 2.666 073 1.192 2.534 1.719 183 1.474 184 832 ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG Chậm trễ việc cấp phép Để phù hợp với văn hóa người dân Yêu cầu thay đổi để bảo đảm an toàn, lợi ích Between Groups 1.614 807 Within Groups 182.359 145 1.258 Total 183.973 147 1.728 864 Within Groups 135.914 145 937 Total 137.642 147 1.013 507 Within Groups 171.061 145 1.180 Total 172.074 147 2.207 1.103 174.604 145 1.204 176.811 147 162 081 Within Groups 216.561 145 1.494 Total 216.723 147 1.593 796 Within Groups 137.380 145 947 Total 138.973 147 401 201 Within Groups 138.268 145 954 Total 138.669 147 1.527 764 Within Groups 150.980 145 1.041 Total 152.507 147 Between Groups Between Groups Tốc độ phát triển kinh Between tế tác động Groups đến nhu cầu Within Groups Total Tác động lạm phát Between trượt giá Groups Áp lực thay đổi đến từ Between đối thủ cạnh tranh Groups Vật liệu Phương pháp xây dựng Th.S ĐỖ CAO TÍN Between Groups Between Groups Page 74 642 528 922 400 430 652 916 402 054 947 841 434 210 811 733 482 ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG Các hỗ trợ kĩ thuật (IT, thiết bị,…) Between Groups 2.502 Within Groups 150.978 145 Total 153.480 147 1.925 963 Within Groups 187.156 145 1.291 Total 189.081 147 2.498 1.249 200.935 145 1.386 203.432 147 1.785 893 Within Groups 169.694 145 1.170 Total 171.480 147 1.446 723 209.472 145 1.445 210.919 147 206 103 Within Groups 163.977 145 1.131 Total 164.182 147 255 128 Within Groups 194.306 145 1.340 Total 194.561 147 842 421 159.827 145 1.102 160.669 147 Kĩ thuật thi công Between phức tạp Groups CĐT thông tin yêu Between cầu giai đoạn Groups thiết kế không đầy đủ, Within Groups không rõ ràng Total CĐT yêu cầu thay đổi, Between làm thêm Groups CĐT thay đổi kế Between hoạch tài cho dự Groups án Within Groups Total CĐT đưa định chậm Th.S ĐỖ CAO TÍN Between Groups CĐT đưa thời gian Between thi công không thực tế Groups CĐT đưa kế hoạch Between tổng thể dự án Groups thiếu không phù Within Groups hợp Total Page 75 1.251 1.201 304 1.041 746 476 901 408 763 468 501 607 091 913 095 909 382 683 ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG CĐT thiếu kĩ sư giám Between sát đủ lực Groups 2.661 Within Groups 192.420 145 Total 195.081 147 377 188 Within Groups 195.515 145 1.348 Total 195.892 147 1.163 582 Within Groups 153.506 145 1.059 Total 154.669 147 1.502 751 Within Groups 139.822 145 964 Total 141.324 147 080 040 Within Groups 178.110 145 1.228 Total 178.189 147 6.063 Within Groups 190.011 145 Total 196.074 147 2.646 165.083 145 167.730 147 1.089 545 Within Groups 193.472 145 1.334 Total 194.561 147 Bản vẽ không tốt, lỗi Between không đầy đủ Groups Không đồng với Between điều kiện công trường Groups Chậm trễ thông tin thiết kế Khảo sát vật tư, thiết bị không Công tác khảo sát không đầy đủ trước thiết kế Between Groups Between Groups Between Groups Trích dẫn tiêu Between chuẩn kĩ thuật không Groups phù hợp, không đầy Within Groups đủ Total Không hiểu rõ tiêu chuẩn kĩ thuật dùng Th.S ĐỖ CAO TÍN Between Groups Page 76 1.331 1.003 369 1.327 140 870 549 579 779 461 032 968 3.031 2.313 103 1.310 1.323 1.162 316 1.139 408 666 ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG Thiếu kinh nghiệm thiết kế Between Groups 191 096 Within Groups 191.451 145 1.320 Total 191.642 147 788 394 Within Groups 180.537 145 1.245 Total 181.324 147 2.189 1.094 Within Groups 226.804 145 1.564 Total 228.993 147 2.119 1.060 Within Groups 175.449 145 1.210 Total 177.568 147 3.893 Within Groups 228.668 145 Total 232.561 147 1.146 573 Within Groups 195.686 145 1.350 Total 196.831 147 945 473 164.697 145 1.136 165.642 147 1.500 750 187.061 145 1.290 188.561 147 Kế hoạch tiến độ Between dự án không phù hợp Groups Chủ quan việc bỏ thầu Năng lực quản lí dự án/công trường chưa đáp ứng yêu cầu Nhà thầu thiếu kinh nghiệm Th.S ĐỖ CAO TÍN Between Groups Between Groups Between Groups Thiếu phương pháp thi Between công phù hợp Groups Sử dụng công nhân có Between tay nghề chưa đáp ứng Groups yêu cầu Within Groups Total Thời gian thi công kéo Between dài làm biến đổi điều Groups kiện tự nhiên đất Within Groups Total Page 77 072 930 316 729 700 498 876 419 1.946 1.234 294 1.577 424 655 416 660 581 561 ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG Sự phức tạp dự án Between Groups 1.539 769 Within Groups 186.643 145 1.287 Total 188.182 147 5.265 190.755 145 196.020 147 1.970 985 158.537 145 1.093 160.507 147 3.160 156.921 145 160.081 147 5.142 151.588 145 156.730 147 1.040 520 Within Groups 179.521 145 1.238 Total 180.561 147 Sự định chậm Between liên quan đến toàn Groups bên tham gia dự Within Groups án Total Thiếu tham gia nhà thầu thi công việc lập kế hoạch lên tiến độ dự án giai đoạn trước thi công Th.S ĐỖ CAO TÍN Between Groups Within Groups Total Thiếu truyền đạt, Between thông báo chủ Groups đầu tư, tư vấn nhà Within Groups thầu Total Các hạn chế hệ Between thống giao thông, mặt Groups công trường Within Groups Total Cấu trúc tổ chức dự án Between không phù hợp Groups Page 78 598 551 2.633 2.001 139 1.316 901 409 1.580 1.460 236 1.082 2.571 2.459 089 1.045 420 658 ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG Th.S ĐỖ CAO TÍN Phụ lục : Communalities 17 biến phân tích nhân tố Nguyên nhân Initial Extraction Điều kiện địa chất phức tạp Chậm trễ việc cấp phép 1.000 0.547 1.000 0.699 Tác động lạm phát trượt giá Kĩ thuật thi công phức tạp 1.000 0.696 1.000 0.672 1.000 0.645 1.000 0.734 CĐT thay đổi kế hoạch tài cho dự án CĐT đưa định chậm CĐT đưa thời gian thi công không thực tế CĐT đưa kế hoạch tổng thể dự án thiếu không phù hợp 1.000 1.000 0.617 0.571 1.000 0.613 1.000 0.579 Bản vẽ không tốt, lỗi không đủ Công tác khảo sát không đầy đủ trước thiết kế 1.000 1.000 0.684 0.653 Thiếu kinh nghiệm thiết kế Năng lực quản lí dự án/công trường chưa đáp ứng yêu cầu Nhà thầu thiếu kinh nghiệm Thiếu phương pháp thi công phù hợp 1.000 0.673 1.000 0.790 1.000 0.790 1.000 1.000 0.713 0.589 CĐT thông tin yêu cầu giai đoạn thiết kế không đầy đủ, không rõ ràng CĐT yêu cầu thay đổi làm thêm Sự phức tạp dự án Extraction Method: Principal Component Analysis Page 79 BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN SỰ THAY ĐỔI THIẾT KẾ TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Xin chào ông/bà! Tôi thực nghiên cứu : ”xác định nguyên nhân dẫn đến thay đổi thiết kế giai đoạn thi công xây dựng công trình” Ông/bà vui lòng đưa câu trả lời cho nguyên nhân dẫn đến thay đổi thiết Sự trả lời ông/bà nguồn thông tin quý giá cho nghiên cứu Nhờ ông/bà dành thời gian trả lời câu hỏi bên Các câu trả lời ông bà giữ kín sử dụng cho nghiên cứu Và tên ông/bà không yêu cầu bảng câu hỏi Xin chân thành cám ơn giúp đỡ ông/bà ! A Nguyên nhân thay đổi thiết kế : Ông/bà vui lòng đánh dấu “X” vào ô mà ông/bà cho với nguyên nhân bên làm thay đổi thiết kế giai đoạn thi công xây dựng công trình Mỗi câu hỏi có phần trả lời với thang đo khoảng : Phần : mức độ xảy nguyên nhân (1)= không xảy ra; (2)= xảy ra; (3)= xảy vừa; (4)= hay xảy ra, (5)= hay xảy Phần : mức ảnh hưởng nguyên nhân tới tiến độ dự án (1) Không ảnh hưởng : ảnh hưởng đến tiến độ dự án (2) Ảnh hưởng ít: tiến độ dự án bị ảnh hưởng ít, có xáo trộn công việc (3) Ảnh hưởng vừa: tiến độ dự án bị ảnh hưởng vừa, nhà thầu thi công thời gian thương lượng với ban quản lí dự án có giải pháp cho thay đổi đó, có nhiều xáo trộn công việc liên quan (4) Ảnh hưởng mạnh: tiến độ dự án bị ảnh hưởng mạnh, cần nhiều bên tham gia vào dự án nhiều thời gian cho thay đổi phù hơp (5) Ảnh hưởng mạnh: tiến độ dự án bị ảnh hưởng mạnh, cần nhiều bên tham gia vào dự án nhiều thời gian cho thay đổi phù hơp, dẫn đễn việc tạm dựng công viêc, hạng mục thi công có liên quan 1/4 TT Mã Mức độ xảy NGUYÊN NHÂN I NGUYÊN NHÂN BÊN NGOÀI 1 Các yếu tố môi trường A11 Điều kiện thời tiết ( mưa, gió, nhiệt độ) A12 Thiên tai (lụt, động đất, v.v…) A13 Điều kiện địa chất phức tạp Các yếu tố sách, pháp luật A21 Thay đổi sách nhà nước A22 Các quy định tiêu chuẩn không đồng bộ, thiếu sót A23 Chậm trễ việc cấp phép Các yếu tố xã hội – người liên quan A31 Để phù hợp với văn hóa người dân A32 Yêu cầu thay đổi để bảo đảm an toàn, lợi ích Các yếu tố kinh tế A41 Tốc độ phát triển kinh tế tác động đến nhu cầu 10 A42 Tác động lạm phát trượt giá 11 A43 Áp lực thay đổi đến từ đối thủ cạnh tranh 12 Kĩ thuật công nghệ A51 Vật liệu 13 A52 Phương pháp xây dựng 14 A53 Các hỗ trợ kĩ thuật (IT, thiết bị,…) 15 A54 Kĩ thuật thi công phức tạp II NGUYÊN NHÂN BÊN TRONG 16 Nguyên nhân liên quan đến chủ đầu tư (CĐT) B11 CĐT thông tin yêu cầu giai đoạn thiết kế không đầy đủ, không rõ ràng 17 B12 CĐT yêu cầu thay đổi, làm thêm 18 B13 CĐT thay đổi kế hoạch tài cho dự án 19 B14 CĐT đưa định chậm 20 B15 CĐT đưa thời gian thi công không thực tế 21 B16 CĐT đưa kế hoạch tổng thể dự án thiếu không phù hợp 22 B17 CĐT thiếu kĩ sư giám sát đủ lực 23 Nguyên nhân liên quan đến tư vấn thiết kế, giám sát B21 Bản vẽ không tốt, lỗi không đầy đủ 24 B22 Không đồng với điều kiện công trường 25 B23 Chậm trễ thông tin thiết kế 26 B24 Khảo sát vật tư, thiết bị không 27 B25 Công tác khảo sát không đầy đủ trước thiết kế 2/4 Mức độ ảnh hưởng 28 B26 Trích dẫn tiêu chuẩn kĩ thuật không phù hợp, không đầy đủ 29 B27 Không hiểu rõ tiêu chuẩn kĩ thuật dùng 30 B28 Thiếu kinh nghiệm thiết kế Mức độ xảy NGUYÊN NHÂN STT Mã 31 Các nguyên nhân liên quan đến nhà thầu thi công B31 Kế hoạch tiến độ dự án không phù hợp 32 B32 Chủ quan việc bỏ thầu 33 B33 Năng lực quản lí dự án / công trường chưa đáp ứng yêu cầu 34 B34 Nhà thầu thiếu kinh nghiệm 35 B35 Thiếu phương pháp thi công phù hợp 36 B36 Sử dụng công nhân có tay nghề chưa đáp ứng yêu cầu 37 B37 Thời gian thi công kéo dài làm biến đổi điều kiện tự nhiên đất 38 Các nguyên nhân liên quan đến đặc điểm dự án B41 Sự phức tạp dự án 39 B42 Sự định chậm liên quan đến toàn bên tham gia dự án 40 B43 Thiếu tham gia nhà thầu thi công việc lập kế hoạch lên tiến độ dự án giai đoạn trước thi công 41 B44 Thiếu truyền đạt, thông báo chủ đầu tư, tư vấn nhà thầu 42 B45 Các hạn chế hệ thống giao thông, mặt công trường 43 B46 Cấu trúc tổ chức dự án không phù hợp Mức độ ảnh hưởng 5 Các nguyên nhân khác (ông/ bà nêu nguyên nhân khác với nguyên nhân bên trên) 44 ………………………… 45 ………………………… 46 ………………………… B Thông tin chung : B1 Vị trí ông/bà dự án tham gia: Quản lí cấp cao Quản lí dự án/chức Khác: Kĩ sư Kiến trúc sư B2 Số năm kinh nghiêm ngành xây dựng : Dưới năm Từ năm đến 10 năm Hơn 10 năm Hơn 15 năm B3 Phần lớn dự án xây dựng tham gia, ông/bà đóng vai trò: Chủ đầu tư/thành viên ban quản lý dự án Nhà thầu 3/4 Tư vấn thiết kế/giám sát Khác: _ B4 Phần lớn dự án xây dựng ông/bà tham gia thuộc dự án của: Nhà nước Tư nhân Khác : _ B5 Phần lớn công trình ông/bà tham gia thuộc loại công trình: Dân dụng Cầu Công nghiệp Hầm Đường Khác : B6 Quy mô vốn lớn dự án mà ông/bà tham gia có thay đổi thiết kế: Dưới 200 tỉ Từ 400 tỉ đến 600 tỉ Từ 200 đến 400 tỉ Từ 600 tỉ trở lên  Xin chân thành cám ơn ông/bà  Mọi thông tin yêu cầu hay phản hồi, xin liên hệ : Đỗ Cao Tín Địa : 24/20 Kp.8 – P.Tam Hiệp – Tp.Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai Email: docaotin@gmail.com Telephone: 0613811728 Cell phone: 0947397790 4/4 ĐH SPKT TP HCM Đơn vị: Khoa XD&CHƯD THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin chung: - Tên đề tài: Xác Định Các Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Thay Đổi Thiết Kế Trong Giai Đoa ̣n Thi Công Xây Dưṇ g Công Trin ̀ h - Mã số: T2011-76 - Chủ nhiệm: Th.S Đỗ Cao Tin ́ - Cơ quan chủ trì: Trường Đa ̣i Ho ̣c Sư Pha ̣m Ki ̃ Thuâ ̣t TP.HCM - Thời gian thực hiện: 03/2011-11/2011 Mục tiêu: - Xác định nguyên nhân dẫn đến thay đổi thiết kế giai đoạn xây dựng công trình gây chậm tiến độ thi công dự án xây dựng - Có hay không khác biệt cách đánh giá bên tham gia dự án - Nhóm nguyên nhân có mức độ ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công - Kiến nghị số giải pháp để hạn chế thay đổi thiết kế giai đoạn thi công dự án Tính sáng tạo: Kết nghiên cứu: Thay đổi thiết kế giai đoạn thi công xây dựng công trình thường dẫn đến hậu tiến độ dự án bị chậm trễ Có nhiều nguyên nhân dẫn đến dự thay đổi thiết kế trong giai đoạn Trong nguyên nhân có nguyên nhân vừa có mức độ xảy mức độ ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực dự án là: (1) CĐT yêu cầu thay đổi, làm thêm, (2) CĐT thay đổi kế hoạch tài cho dự án, (3) Bản vẽ không tốt, lỗi không đầy đủ Có nguyên nhân thuộc trách nhiệm chủ đầu tư nguyên nhân thuộc trách nhiệm tư vấn Mục tiêu thứ hai có hay không khác biệt cách đánh giá bên tham gia dự án: CĐT/thành viên ban quản lí CĐT, tư vấn thiết kế/giám sát, nhà thầu thi công Kết bên đồng thuận khác biệt trị trung bình tương quan xếp hạng nguyên nhân mức độ xảy mức độ ảnh hưởng Kết từ 17 nguyên nhân rút nhân tố (Hình 6.1): - Nhân tố - Kế hoạch chủ đầu tư lực nhà thầu thi công - Nhân tố - Yêu cầu định chủ đầu tư - Nhân tố - Năng lực tư vấn điều kiện địa chất - Nhân tố - Nguyên nhân bên - Nhân tố - Nguyên nhân kĩ thuật thi công Các kiến nghị cho đối tượng chủ đầu tư/ban quản lí dự án chủ đầu tư, tư vấn thiết kế/giám sát nhà thầu thi công đưa Các kiến nghị giúp bên dự báo giảm thiểu thay đổi thiết kế cho dự án Điều góp phần cho dự án hoàn thành tiến độ Sản phẩm: Báo cáo tổ ng kế t đề tài nghiên cứu khoa ho ̣c Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết nghiên cứu khả áp dụng: Các đối tượng dùng đề tài nghiên cứu khoa học chi dẫn dự báo thay đổi nguyên nhân dẫn đễn thay đổi thiết kế : - Các bên tham gia dự án chủ đầu tư, ban quản lí dự án, nhà thầu tư vấn - Khoa xây dựng trường đại học - Các trung tâm tư vấn thiết kế Trưởng Đơn vị (ký, họ tên, đóng dấu) Ngày 12 tháng 12 năm 2011 Chủ nhiệm đề tài (ký, họ tên) ĐỖ CAO TÍN
- Xem thêm -

Xem thêm: xác định các nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi thiết kế trong giai đoạn thi công xây dựng công trình , xác định các nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi thiết kế trong giai đoạn thi công xây dựng công trình , xác định các nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi thiết kế trong giai đoạn thi công xây dựng công trình , 13 thong tin ket qua nghien cuuc - TOM TAT.pdf, 15 tai lieu tham khao.pdf, 18 thong tin ket qua nghien cuu.pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn