GIÁO ÁN HH 10 BAN CƠ BẢN (TIẾT 14-22)

16 479 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2013, 01:26

Hình học 10 Kim Long I.Mục tiêu : 1.Kiến thức: Hiểu được giá trò lượng giác của 1 góc bất kì từ O 0 đến 180 Hiểu được khái niệm góc giữa hai vectơ ,tích vô hướng của hai vectơ ,các tính chất của tích vô hướng ,biểu thức tọa độ của tích vô hướng . 2.Kỹ năng: Xác đònh được góc giữa hai vectơ ,tích vô hướng của hai vectơ . Tính độ dài của vectơ và khỏang cách giữa hai điểm . -Vận dụng được các tính chất của tích vô hướng của hai vectơ vào giải bài tập . 3.Thái độ: Tích cực chủ động tham gia xây dựng bài học. II. Chuẩn bò: Giáo viên : + Giáo án , thước kẻ , phấn màu , hình vẽ 2.4,2.5 trong sách giáo khoa . + Phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề. Học sinh ôn lại kiến thức về tỉ số lượng giác của góc nhọn đã học ở cấp 2. . III. Tiến trình lên lớp: Tiết: 14 1.Ổn đònh lớp 2.Kiểm tra bài cũ :Kiểm tra kiến thức về tỉ số lượng giác của góc nhọn . Cho tam giác ABC vuông ở A và AB = 3,AC = 5 .Đặt α = · ABC .Hãy tính sin α , cos α , tan α ,cot α . 3.Bài mới : Tiết: 14+15 Ngày soạn:2/12/2007 Ngày dạy: 4/12/2007 GIÁ TRỊ LƯNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0 0 ĐẾN 180 0 25 Hình học 10 Kim Long HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Họat động 1 : Giải quyết họat động 2 trong sách giáo khoa /40 - Vẽ hình nửa đường tròn đơn vò lên bảng. 1.Định nghĩa: Với mỗi góc α 0 0 (0 180 ) α ≤ ≤ ta xác định một điểm M trên nửa đường tròn đơn vị. sao cho · xOM α = . Và giả sử điểm M tọa độ ( ) 0 0 ;M x y .Khi đó ta đn: *Sin của góc α là 0 y , kí hiệu 0 sin y α = . *Cosin của góc α là 0 x , kí hiệu 0 cos x α = *Tang của góc là 0 0 y x ( 0 0x ≠ ), kí hiệu 0 0 tan y x α = *Cotang của góc α là 0 0 x y ( 0 0y ≠ ), kí hiệu cot 0 0 x y α = Các số sin ,cos , tan ,cot α α α α được gọi các giá trị lượng giác của góc α . Họat động 2: Ví dụ: Tìm các giá trị lượng giác của góc 135 0 . Lấy điểm M trên nửa đường tròn đơn vị sao cho · 0 135xOM = Khi đó ta có: · 0 45yOM = . Từ đó suy ra tọa độ của điểm M là 2 2 ; 2 2   −  ÷  ÷   Vậy 0 0 0 0 2 2 sin135 ;cos135 2 2 tan135 1;cot135 1 = = − = − = − Chú ý: Nếu α là góc tù thì cos 0,tan 0;cot 0 α α α < < < tan chỉ xác định khi 0 90 α ≠ , cot α chỉ xác định khi 0 0 α ≠ và 0 180 α ≠ Họat động 3: Tính chất: ( ) ( ) ( ) ( ) 0 0 0 0 sin sin 180 cos cos 180 tan tan 180 cot cot 180 α α α α α α α α = − = − − = − − = − − Họat động 3: Vận dụng đònh nghóa tìm giá trò lượng giác của một số góc đặt biệt . - Yêu cầu học sinh thảo luận , nghiện cứu ví dụ trong sách giáo khoa. - Hướng dẫn học sinh tìm giá trò lượng giác của các góc 0 0 , 90 0 , 180 0 , 150 0 : Tìm tọa độ của M khi · MOx = 0 0 ; 90 0 ; 180 0 ; 150 0  Giá - Tìm sin α , cos α , tan α ,cot α theo x,y là tọa độ của điểm M trên nửa đường tròn đơn vò và ở góc phần tư thứ nhất như hình vẽ 2.2 /35. - Nắm được đònh nghóa sin α , cos α , tan α ,cot α theo x,y là tọa độ của điểm M trên nửa đường tròn đơn vò kể cả khi M chạy qua góc phần tư thứ II . - Nghiên cứu và thảo luận ví dụ trong sách giáo khoa ,nêu những thắc mắc ( nếu có) để cùng nhau giải quyết . Thảo luận để dùng đònh nghóa tìm các giá trò lượng giác của 0 0 , 90 0 , 180 0 , 150 0 . - Dựa vào nửa đường tròn đơn vò , nhận xét dấu của các giá trò lượng giác : khi nào thì cos α < 26 Hình học 10 Kim Long 4.Củng cố bài – luyện tập: Nhắc lại đònh nghóa giá trò lượng giác của góc α ( 0 0 ≤ α ≤ 180 0 ). Điều kiện xác đònh của tan α , cot α . 5. Hướng dẫn về nhà : Bài tập 2,4/40. TIẾT 15 1.Ổn đònh lớp 2.Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra kiến thức về tỉ số lượng giác của góc nhọn . Cho tam giác ABC vuông ở A và AB = 3,AC = 5 .Đặt α = · ABC .Hãy tính sin α , cos α , tan α ,cot α . 3.Bài mới 27 Hình học 10 Kim Long HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Họat động 1: Góc giữa hai vectơ a )Định nghĩa: Cho hai vectơ a r và b r đều khác 0 r . Từ một điểm 0 bất kỳ ta vẽ OA a= uuur r và OB b= uuur r . Góc · AOB với số đo từ 0 0 đến 0 180 được gọi là góc giữa hai vectơ a r và b r . Ta kí hiệu góc giữa hai vectơ a r và b r là ( a r , b r ). Nếu ( a r , b r ) = 90 0 , thì ta nói rằng a b⊥ r r hoặc b a⊥ r r b)Chú ý: ( , ) ( , )a b b a= r r r r Hoạt động 2: Sử dụng máy tính bỏ túi để tính giá trị lượng giác của một góc. Hướng dẫn học sinh thao tác trên máy tính bỏ túi CASIO fx-500MS Sau khi mở máy ,ấn phím MODE nhiều lần để màn hình hiện lên dòng chữ ứng với các số sau đây: Deg Rad Gra 1 2 3 Sau đó ấn phím 1 để xác định đvị đo góc là “độ”và tính giá trị lgiác của góc. a) Tính các giá trị lượng giác của góc α : Ví dụ: tính 0 sin 63 52'41" Ấn liên tiếp các phím sau đây: sin 63 "' 52 '" 41 '"o o o = Ta được kết quả là 0 sin 63 52'41" = 0,897859012. Để tính cos α và tan α ta cũng làm như trên, chỉ thay việc ấn sin bằng phím cos hay tan . b) Xác định độ lớn của góc khi biết giá trị lượng giác của góc đó: VD: Tìm x biết sin 0,3502x = . Ta ấn liên tiếp các phím sau đây: sin 0.3502 '''shift shift o= Và được kết quả là 0 20 29'58"x ≈ . Muốn tìm x khi biết cosx, tan x ta làm tương tự như trên, chỉ thay phím sin bằng phím cos , tan . Hoạt động 3: Giải bài tập 1/40 SGK - Câu hỏi 1 : Tổng các góc trong một tam giác bằng - Nghiên cứu sách giáo khoa, xung phong lên bảng làm bài tập giáo vòên nêu và nêu cách xác đònh góc giữa hai vectơ . - So sánh : ( a r , b r ) và ( b r , a r )  kết luận . - Giải quyết họat động 4 trong sách giáo khoa . - Nghiên cứu ví dụ trong sách giáo khoa và nêu những thắc mắc( nếu có) để cùng nhau giải quyết . - Nghiên cứu sách giáo khoa /39 để biết cách sử dụng MTBT để tìm các giá trò lượng giác của góc α . - Thảo luận cách sử dụng MTBT để tìm các giá trò lượng giác của góc 30 0 , 60 0 . - Nêu được cách sử dụng bảng giá trò lượng giác của các góc đặc biệt để tính : 120 0 , 135 0 , 150 0 . sin120 0 = sin ( 180 0 – 60 0 ) = sin60 0 cos120 0 = - cos ( 180 0 – 60 0 ) = - cos60 0 Học sinh thực hành trên máy tính + Tổng các góc trong một tam giác bằng 180 0 + Vận dụng công thức giá trò lượng giác của hai góc bù nhau. + Lên bảng trình bày bài giải. HD: a) 0 ˆ ˆ ˆ 180A B C+ + = nên sinA = sin(180 0 – A) = sin(B + C) b) 0 ˆ ˆ ˆ 180A B C+ + = nên cosA = -cos(180 0 – A) = -cos(B + C) 28 Hình học 10 Kim Long 3. Củng cố: Hướng dẫn học sinh giải bài tập 6/40 SGK 4. Dặn dò và hướng dẫn bài tập về nhà: - Giải bài tập đã được hướng dẫn và tiến hành ôn tập I.Mục tiêu : 1) Kiến thức : học sinh nắm được đn tích vơ hướng cuả hai vectơvà các t/chất cuả tích vơ hướng cùng với ý nghĩa vật lý cuả tích vơ hướng. 2) Kĩ năng: Học sinh biết sử dụng biểu thức toạ độ cuả tích vơ hướng để tính độ d của một vectơ,tính khỏang cách giữa 2 điểm ,tính góc giữa 2 vectơ và cm 2 vectơ vng góc vơí nhau. 3) Tư duy: rèn tư duy logic II. Chuẩn bò: 1.Chuẩn bị của giáo viên: chuẩn bị một số các ví dụ về vật lý để chọn làm ví dụ thực tế về góc của hai vectơ.Chuẩn bị một số hình sẵn ở nhà . 2.Chuẩn bị của học sinh: chuẩn bị thước để vẽ hình,đọc bài trước ở nhà. III. Tiến trình lên lớp: Tiết:16 Kiểm tra bài cũ 1) Cho tam giác ABC vuông tại A và góc B = 60 0 .Hãy xác đònh góc giữa các vectơ sau : a) (BA,BC uuur uuur ) b) ( AB,BC uuur uuur ) c) (AC,BC uuur uuur ) d) (AC,AC uuur uuur ) 2) ( ba, ) = 0 0 ,180 0 khi nào ? ( a r ≠ 0 r , b r ≠ 0 r ) Bài mới Tiết:16+17+18 Ngày soạn:9/12/2007 Ngày dạy: 11/12/2007 TÍCH VƠ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ 29 Hình học 10 Kim Long HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Họat động 1: Từ kiến thức vật lí , giáo viên hướng dẫn học sinh đi đến khái niệm tích vô hướng của hai vectơ . Vẽ hình sau lên bảng : Yêu cầu học sinh xác đònh công A của lực F ur khi di chuyển của vật từ O  O’.  Giáo viên giới thiệu tích vô hướng của hai vectơ 1.Định nghĩa: Cho hai vectơ ,a b r r khác vectơ 0.Tích vơ hướng của a r và b r là một số, kí hiệu là .a b r r , được xác định bởi cơng thức sau: ( ) . . cos ,a b a b a b= r r r r r r u cầu học sinh tính tích vô hướng sau : * a r . b r với a r = 0 r hoặc b r = 0 r * a r . b r với a r ⊥ b r . * a r . a r Ghi lại phần chú ý lên bảng . Chú ý: c) Với a r và b r khác vectơ 0 r . Ta . 0a b a b= ⇔ ⊥ r r r r . d) Khi a b= r r tích vơ hướng .a a r r được kí hiệu là 2 a r và số này được gọi là bình phương vơ huớng của vectơ a r . Ta 2 2 0 cos0a a a a= = r r r r Họat động 2: Ví dụ: Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a và chiều cao AH. Khi đó ta có: 0 2 0 2 0 1 . . cos60 2 1 . . .cos120 2 3 . . .cos90 0 2 AB AC a a a AC CB a a a a AH BC a = = = = − = = uuur uuur uuur uuur uuur uuur Họat động 3: 2.Các tính chất của tích vơ hướng. Người ta chứng minh được các tính chất sau đây của tích vơ hướng: Với ba vectơ , ,a b c r r r bất kỳ và mọi số k ta có: */ . .a b b a= r r r r ( tính chất giao hốn) */ ( ) . . .a b c a b a c+ = + r r r r r r r ( tính chất phân phối) */ ( ) ( ) ( ) 2 2 . . . ; 0, 0 0ka b k a b a kb a a a = = ≥ = ⇔ = r r r r r r r r r r Nhận xét: - Thảo luận và nghiên cứu sách giáo khoa để trả lời câu hỏi giáo viên nêu : Khi đó lực F sinh ra một công : A =  F   'OO  .cosϕ Xác đònh tích vô hướng của : a r . b r từ phần trên Phát biểu đònh nghóa tích vô hướng của hai vcetơ . Hs trả lời các câu hỏi của giáo viên và giải thích * a r . b r = 0 với a r = 0 r hoặc b r = 0 r * a r . b r = 0 ⇔ a r ⊥ b r . * a r . a r = a r 2 . Nghiên cứu ví dụ trong sách giáo khoa . lên bảng tính các tích vô hướng mà giáo viên yêu cầu . 0 2 0 2 0 1 . . cos60 2 1 . . .cos120 2 3 . . .cos90 0 2 AB AC a a a AC CB a a a a AH BC a = = = = − = = uuur uuur uuur uuur uuur uuur Nhận xét bài làm của bạn . - Xem các tính chất của tích vô hướng trong sách giáo khoa . 30 Hình học 10 Kim Long 3. Củng cố: Hướng dẫn học sinh giải bài tập 1/45 SGK 4. Dặn dò và hướng dẫn bài tập về nhà: Bài 2,3 sgk trang 45 Tiết 17 Ngày dạy: 18/12/2007 Kiểm tra bài cũ Cho tam giác ABC vuông tại A và góc B = 60 0 .AC = a Tính tích vơ hướng a) uuur uuur BA.BC b) uuur uuur AB.BC Bài mới 31 Hình học 10 Kim Long 3. Củng cố: Cho ba điểm A(1;1), B(2;3), C(-1; -2) a) Xác đònh điểm D sao cho ABCD là hình bình hành. Tính BD. - Biểu thức toạ độ của tích vô hướng, ứng dụng. HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Họat động 1: gv giới thiệu biểu thức toạ độ của tích vơ hướng 3.Biểu thức toạ độ của tích vơ hướng: Trên mặt phẳng tọa độ ( ) ; ;O i j r r cho hai vectơ ( ) ( ) 1 2 1 2 ; , ;a a a b b b= = r r Khi đó tích vơ hướng .a b r r là: 1 1 2 2 .a b a b a b = + r r Nhận xét: Hai vectơ ( ) ( ) 1 2 1 2 ; , ;a a a b b b= = r r khác vectơ 0 r vng góc vơí nhau khi và chỉ khi: a 1 b 1 +a 2 b 2 =0 Hoạt động 2: cho hs làm ví dụ VD:Trên mp toạ độ Oxy cho ba điểm A(2;4),B(1;2),C(6;2).Chứng minh rằng AB AC⊥ uuur uuur Haỹ xác định toạ độ cuả vectơ AB uuur ? Haỹ xác định toạ độ cuả vectơ AC uuur ? Hãy tính .AB AC uuur uuur ?kết luận Hoạt động 3: ỨNG DỤNG GV: Nêu các ứng dụng của tích vô hướng. a) Độ dài của vectơ : 2 2 1 2 a a a= + r b) Góc giức hai vectơ : 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 . cos( ; ) . . a b a ba b a b a b a a b b + = = + + r r r r r r VD:cho ( 2; 1), (3; 1)OM ON= − − = − uuuur uuur Tính ( ) ,OM ON uuuur uuur Áp dụng cơng thức nào?Tính · cos ?MON = c) Khoảng cách giữa hai điểm : Khoảng cách giữa hai điểm A(x A ; y B ); B(x B ; y B ) được tính theo công thức: 2 2 ( ) ( ) B A B A AB AB x x y y= = − + − uuur d) VD: Cho hai điểm M(-2;2),N(1;1).tính MN uuuur Gv Hướng dẫn: AB AB= uuur Gọi hs đứng tại chỗ làm ví dụ. Hs ghi nhận kiến thức và ghi bài vào vở Gợi ý trả lời các câu hỏi: + AB uuur = ( -1; -2) + AC uuur = ( 4; -2) + .AB BC uuuruuur = 4(-1) + (-2)(-2) = 0 + AB AC⊥ uuur uuur Theo dõi và chép bài vào vở. Hs tính 0 ˆ cos cos( , ) . 6 1 2 2 5 10 . ( , ) 135 MON OM ON OM ON OM ON OM ON = − + − = = = ⇒ = uuuur uuur uuuur uuur uuuur uuur uuuur uuur Hs ghi nhận kiến thức và ghi bài vào vở Hs tính 2 2 (3; 1) 3 ( 1) 10 MN MN = − = + − = uuuur uuuur 32 Hình học 10 Kim Long 4. Dặn dò và hướng dẫn bài tập về nhà: - Làm các bài tập 3, 4, 5, 6,7/45-46 SGK. Tiết 18 Ngày dạy: 21/12/2007 1Kiểm tra bài cũ Cho tam giác ABC vuông tại A và góc B = 60 0 .AC = a Tính tích vơ hướng a) uuur uuur BA.BC b) uuur uuur AB.BC 2Bài mới 33 Hình học 10 Kim Long HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Giải bài tập 1 trang 45 SGK Bài 1:Cho tgiác vng cân ABC AB=AC=a.Tính các tích vơ hướng . , .AB AC AC CB uuur uuuuruuur uuur . Treo hình vẽ đã chuẩn bò sẵn lên trên bảng. - Câu hỏi 1 : Để tính tích vô hướng của .AB AC uuur uuur ta sử dụng công thức nào? - Câu hỏi 2 : Ta đã xác đònh được góc tạo bởi ( AB uuur ; AC uuur ) chưa? - Câu hỏi 3 : Tương tự, nêu cách xác đònh góc tạo bởi hai vectơ ( ; )AC CB uuur uuur ? Hoạt động2: Giải bài tập 2 trang 45 SGK Cho 3 điểm O,A,B thẳng hàng và biết OA=a,OB=b.Tính tích vơ hướng .OA OB uuur uuur trong 2 t/h: a)Điểm O nằm ngồi đoạn AB. b)Điểm O nằm trong đoạn AB. Câu hỏi1: Khi O nằm ngoài đoạn AB góc tạo bởi hai vectơ ( ; )OA OB uuur uuur bằng bao nhiêu độ? - Câu hỏi 2 Khi O nằm giữa hai điểm A và B góc tạo bởi hai vectơ ( ; )OA OB uuur uuur bằng bao nhiêu độ? - Gọi học sinh đứng tại chỗ trả lời các câu hỏi. - Gọi hai học sinh lên bảng giải bài tập. - Học sinh ngồi dưới làm bài theo nhóm. - Cho học sinh nhận xét bài giải của bạn. Chốt lại lời giải cho bài toán. Hoạt động 3 Giải bài tập 3/45 SGK Cho nưả đtròn tâm O đkính AB=2R.Goị M,N là 2 điểm thuộc nửa đtròn sao cho 2 dây cung AM và BN cắt nhau tại I. a)c/m . .AI AM AI AB= uur uuuur uur uuur và . .BI BN BI BA= uur uuur uur uuur b) Hãy dùng kquả câu a)tính . .AI AM BI BN+ uur uuuur uur uuur theo R. - Treo hình vẽ đã chuẩn bò sẵn lên trên bảng. - Gọi học sinh đứng tại chỗ nêu phương pháp chứng minh - Chốt lại cách giải cho bài toán. - Gọi hai học sinh lên bảng giải câu a và b. - Học sinh ngồi dưới làm bài theo nhóm ( nhóm 1-4: làm câu a. Nhóm 5 – 8 làm câu b) - Thu bài làm của các nhóm và chấm điểm. - Cho học sinh nhận xét bài giải của bạn trên bảng. Chốt lại lời giải cho bài toán. - Theo dõi và trả lời các câu hỏi của giáo viên. - Hướng dẫn trả lời các câu hỏi. + . . .cos( , )a b a b a b= ur r ur r ur r + ( AB uuur ; AC uuur ) = 0 0 + Dựa vào hình vẽ để xác đònh góc giữa hai vectơ ( ; )AC CB uuur uuur . - Lên bảng trình bày bài giải. - 0 0 2 . . .cos90 0 . . cos135 2 . . 2 2 AB AC a a AC CB AC CB AC CB a a a = = =   = − = −  ÷  ÷   uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur - Nhận xét bài giải của bạn. - Chỉnh sửa hoàn thiện bài toán ( nếu có). Khi O nằm ngồi đoạn AB ta 0 . . .cos 0 .OA OB a b a b= = uuur uuur b)Khi O nằm giữa hai điểm A và B ta 0 . . .cos180 .OA OB a b a b= = − uuur uuur ( ) · ) . . cos , . (1) . . cos( , ) . cos . (2) a AI AM AI AM AI AM AI AM AI AB AI AB AI AB AI AB IAB AI AM = = = = = uur uuuur uur uuuur uur uuuur uur uuur uur uuur uur uuur Từ (1) và (2)ta suy ra . .AI AM AI AB= uur uuuur uur uuur (3). Ttự ta cm được . .BI BN BI BA= uur uuur uur uuur (4) b)từ (3)và (4)ta có: 2 2 . . . . . . ( ). 4 AI AM BI BN AI AB BI BA AI AB IB AB AI IB AB AB R + = + = + = + = = uur uuuur uur uuur uur uuur uur uuur uur uuur uur uuur uur uur uuur uuur 34 [...]... vẽ đã chuẩn bò sẵn lên trên bảng Câu hỏi 1:Từ giả thiết ta thể xác đònh được toạ độ của B và C không? uu uu ur ur Gọi học sinh lên bảng tìm toạ độ CA; CB Câu hỏi 2: Tam giác ABC là tam giác vuông ở C khi nào? Gọi học sinh lên bảng giải bài toán Cho học sinh nhận xét bài giải của bạn Chốt lại lời giải cho bài toán AB = AC Theo dõi và trả lời các câu hỏi của giáo viên Lên bảng trình bày bài giải Nhận... tại chỗ trả lời các câu hỏi Gọi ba học sinh lên bảng giải bài tập Học sinh ngồi dưới làm bài theo nhóm Cho học sinh nhận xét bài giải của bạn 2p=OA+OB+AB = 2 10 + 20 = 10( 2 + 2) c)vì OA=AB= 10 và OB= 20 nên OB2=OA2+AB2.Vậy tgiác OAB vng cân tại A ⇒ SOAB = Hoạt động theo nhóm để đưa ra kết quả nhanh nhất Hoạt động 2: Giải bài tập 5 trang 45 SGK - Lên bảng trình bày bài giải r r Bài 5:trên mp Oxyhãy... gọi đại diện các r r nhóm báo cáo kết quả => (a, b) = 450 - Cho học sinh nhận xét bài giải của nhóm bạn rr r r 3 Chốt lại lời giải cho bài toán c)a.b = −12 => cos(a, b) = − 2 r r 36 0 => (a, b) = 150 Chốt lại lời giải cho bài toán - OA AB 10 10 = =5 2 2 Hình học 10 Kim Long 4.Củng cố bài – luyện tập: Một số câu hỏi trắc nghiệm : r r rr Câu 1: Tích vô hướng của a và b là một số kí hiệu là a.b được tính... SGK - Hình học 10 Oxy,cho 2 Bài 4:Trên mp Kim Longđiểm A(1;3),B(4;2) - a)Tìm toạ độ D thuộc Ox sao cho DA=DB b)tính chu vi tgiác OAB c)ctỏ OA vng góc với AB ,từ đó tính dtích tgiác OAB - Treo hình vẽ đã chuẩn bò sẵn lên trên bảng HOẠT ĐỘNG CỦA HS Theo dõi và trả lời các câu hỏi của giáo viên Lên bảng trình bày bài giải Nhận xét bài giải của bạn Chính xác hoá kết quả ( ghi lời giải bài toán) Vì điểm D... 3.Thái độ: Tích cực chủ động tham gia xây dựng bài học IICHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị của giáo viên: chuẩn bị một số các câu hỏi trace nghiệm và bài tập tổng hợp Chuẩn bị của học sinh: chuẩn bị thước để vẽ hình,ôn tập các kiến thức chương 1, đầu chương 2 37 Hình học 10 Kim Long III Tiến trình lên lớp Hoạt động 1: giáo viên phát phiếu học tập ghi sẵn các câu hỏi trắc nghiệm ,cho hs trả... 5:trên mp Oxyhãy tính góc giữa 2 vectơ a và b trong các - Theo dõi giáo viên đánh giá kết quả của từng nhóm t/h sau: r r - Chính xác hoá kết quả ( nếu có) a )a = (2; −3), b = (6; 4) - Ghi lời giải bài toán r r rr b)a = (3; 2), b = (5; −1) a )a.b = 2.6 + (−3).4 = 0 r r r r r r c )a = (−2; −2 3), b = (3; 3) ⇒ a ⊥ bhay (a, b) = 900 rr giáo viên cho học sinh hoạt động theo nhóm trong 4 phút b)a.b = 3.5... : 39 Hình học 10 Kim Long - Kiến thức :Học sinh nhận biết được những sai sót của mình về kiến thức, cách trình bày bài giải hầu hướng khắc phục, gv nhận biết những thiếu sót của học sinh đề điều chỉnh cách dạy và giúp h/s tiếp thu tốt hơn - Thái độ : h/s được rèn thói quen kiểm tra những hành vi của mình và sửa chữa khuyết điểm II.CHUẨN BỊ: - Học sinh :bút thước - Giáo viên : giáo án , bài kiểm... đẳng thức đúng là A B AB + AC 3( AB + AC ) AG = C AG = 2 D GA +GB +GC = 0 C©u 10 : Cho A, B, C bất kỳ Đẳng thức đúng là A BC −BA =CA B AB − AC = BC 38 C AG = AD 2 2( AB + AC ) 3 AB = BC −CA D AB = CB −CA Hình học 10 Kim Long HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 2: Giải bài tập 6/46 SGK - Gọi học sinh nêu phương pháp giải cho bài toán - Câu hỏi 1: Tứ giác ABCD là hình thoi một góc vuông phải là hình vuông... nhau phải là hình vuông không? - Câu hỏi 3: ABCD là hình chữ nhật hai cạnh liên tiếp bằng nhau là hình gì? - Cho học sinh lên bảng giải theo phương pháp đã nêu Chốt lại và cho học sinh ghi lời giải bài toán HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Xây dựng phương pháp giải cho bài toán - Hướng dẫn: Cách 1: Tứ giác ABCD là hình thoi một góc vuông, cụ thể là cần chứng minh: uu uu uu ur ur ur u u ur uu uu ur u r AB... thức toạ độ cuả tích vơ hướng để tính độ d của một vectơ,tính khỏang cách giữa 2 điểm ,tính góc giữa 2 vectơ và cm 2 vectơ vng góc vơí nhau Tư duy: rèn tư duy logic IICHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 1.) Chuẩn bị của giáo viên: chuẩn bị một số các ví dụ về góc của hai vectơ Chuẩn bị một số hình sẵn ở nhà 2.) Chuẩn bị của học sinh: chuẩn bị thước để vẽ hình,đọc bài trước ở nhà III Tiến trình lên . OAB ta có: 2p=OA+OB+AB 2 10 20 10( 2 2) = + = + c)vì OA=AB= 10 và OB= 20 nên OB 2 =OA 2 +AB 2 .Vậy tgiác OAB vng cân tại A. . 10. 10 5 2 2 OAB OA AB S⇒ =. bằng - Nghiên cứu sách giáo khoa, xung phong lên bảng làm bài tập giáo vòên nêu và nêu cách xác đònh góc giữa hai vectơ . - So sánh : ( a r , b r ) và
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN HH 10 BAN CƠ BẢN (TIẾT 14-22), GIÁO ÁN HH 10 BAN CƠ BẢN (TIẾT 14-22), GIÁO ÁN HH 10 BAN CƠ BẢN (TIẾT 14-22), Tiến trình lên lớp: Tiết:16 Kiểm tra bài cũ, Củng cố: Cho ba điểm A1;1, B2;3, C-1; -2 Ổn định lớp: 2Kiểm tra bài cũ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn