Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón kẽm (zn) cho cây cà phê vối trong thời kỳ kinh doanh tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đăk lăk

20 281 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2016, 15:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN o0o - NGUYỄN THỊ LÀNH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHÂN BÓN KẼM (Zn) CHO CÂY CÀ PHÊ VỐI TRONG THỜI KỲ KINH DOANH TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐĂK LĂK LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC THỰC NGHIỆM BUÔN MA THUỘT, NĂM 2010 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam ñoan ñây công trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết luận văn trung thực chưa ñược công bố công trình khác Ngày 28 tháng 09 năm 2010 Tác giả Nguyễn Thị Lành ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập làm luận văn thạc sĩ vừa qua, ñã nhận ñược quan tâm giúp ñỡ nhiều cá nhân tập thể, nhân ñây xin bày tỏ lòng biết ơn tới quan tâm giúp ñỡ ñó Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tiến sĩ Phan Văn Tân, người ñã ñịnh hướng bảo suốt trình thực ñề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới ban lãnh ñạo Nhà trường Đại học Tây Nguyên, Phòng sau ñại học, ñã tạo ñiều kiện ñể thực ñề tài Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Bộ môn Sinh, Phòng sau ñại học, trường Đại học Tây Nguyên ñã tận tình bảo, giúp ñỡ suốt thời gian học tập trường, Tôi xin cảm ơn quý lãnh ñạo trường THPT Buôn Ma Thuột ñã tạo ñiều kiện thuận lợi ñể ñược tham gia học tập nghiên cứu ñề tài - Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh ñạo Trung tâm nghiên cứu ñất, phân bón môi trường Tây Nguyên ñã tạo ñiều kiện giúp ñỡ hoàn thành số thí nghiệm ñề tài luận văn - Tôi xin chân thành cảm ơn tới người thân gia ñình, bạn bè ñã không ngại khó khăn giúp ñỡ thời gian làm ñề tài Buôn Ma Thuột, ngày 10 tháng 10 năm 2010 Học viên Nguyễn Thị Lành iii MỤC LỤC Mở ñầu .1 Chương 1: Tổng quan tài liệu .4 1.1 Tình hình sản xuất cà phê Việt Nam Đăk Lăk………………… 1.2 Giới thiệu chung cà phê…………………………………… 1.2.1 Đặc ñiểm thực vật học cà phê vối…………………………… 1.2.2 Yêu cầu sinh thái ñối với cà phê vối .6 1.2.3 Phân bón cho cà phê vối .11 1.3 Vai trò phân vi lượng ñối với cà phê vối 14 1.4 Vai trò nguyên tố kẽm loại phân có chứa kẽm 15 1.5 Hàm lượng kẽm ñất trồng cà phê .19 1.6 Tác hại tiêu cực lượng kẽm ñất lớn .20 1.7 Khắc phục tình trạng ngộ ñộc kẽm 21 1.8 Cách sử dụng phân Zn 21 1.9 Điều kiện tự nhiên vùng nghiên cứu .22 1.9.1 Khí hậu 22 1.9.2 Tính chất ñất nghiên cứu .26 Chương 2: Đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu 27 2.1 Đối tượng nghiên cứu 27 2.2 Vật liệu nghiên cứu 27 2.3 Địa ñiểm thời gian nghiên cứu 28 2.4 Chế ñộ phân bón khoáng thí nghiệm…………………………… 28 2.5 Nội dung nghiên cứu 29 iv 2.6 Phương pháp nghiên cứu .29 2.6.1 Cách bố trí thí nghiệm 29 2.6.2 Phương pháp tiêu theo dõi 30 2.7 Xử lý số liệu 34 Chương 3: Kết nghiên cứu thảo luận 35 3.1 Nghiên cứu biến ñộng hàm lượng Zn ñất trước sau thí nghiệm 35 3.2 Ảnh hưởng phân bón kẽm ñến hàm lượng diệp lục lá………38 3.3 Nghiên cứu ảnh hưởng Zn ñến khả sinh trưởng, suất hiệu kinh tế cà phê 41 3.3.1 Ảnh hưởng phân bón Zn ñến khả sinh trưởng cành cà phê 42 3.3.1.1 Ảnh hưởng phân bón kẽm ñến khả phát triển chiều dài cành số cặp lá/cành 42 3.3.1.2 Ảnh hưởng phân bón kẽm ñến khả phát triển số lượng cành ñường kính cành .44 3.3.2 Ảnh hưởng phân bón kẽm ñến tỷ lệ có bị biến dạng…… 46 3.3.3 Ảnh hưởng phân bón kẽm ñến tỷ lệ rụng………………… 49 3.3.4 Ảnh hưởng phân bón kẽm ñến suất……………………… 51 3.3.5 Ảnh hưởng phân bón kẽm ñến phẩm cấp hạt cà phê 54 3.3.6 Sơ hiệu kinh tế việc sử dụng phân bón kẽm…………….56 Kết luận ñề nghị ……………………………………………………… 59 Kết luận………………………………………………………… 59 Đề nghị……………………………………………… ………… 60 Tài liệu tham khảo ………………………………………………… 61 v DANH SÁCH BẢNG Bảng Tên bảng Trang 1.1 Diễn biến diện tích, sản lượng cà phê nước ta, khu vực Tây Nguyên tỉnh Đăk Lăk, từ 2001 – 2009 1.2 Các loại hợp chất có chứa kẽm 18 1.3 Một số yếu tố khí hậu thành phố Buôn Ma Thuột năm 25 2009 1.4 Thành phần dinh dưỡng ñất trước thí nghiệm 26 2.5 Lượng phân bón phù hợp cho cà phê thí nghiệm 28 với suất trung bình 3500kg nhân/ số lần bón phân năm 2009 3.6 Hàm lượng Zn ñất công thức 36 trước sau thí nghiệm 3.7 Ảnh hưởng phân bón Zn ñến hàm lượng diệp lục 39 công thức 3.8 Ảnh hưởng phân bón kẽm ñến khả phát triển chiều 43 dài cành số cặp lá/cành 3.9 Ảnh hưởng phân bón kẽm ñến khả phát triển số 45 lượng cành ñường kính cành 3.10 Ảnh hưởng phân bón kẽm ñến tỷ lệ có bị biến 47 dạng 3.11 Ảnh hưởng phân bón kẽm ñến tỷ lệ rụng 50 3.12 Ảnh hưởng phân bón kẽm ñến suất 52 3.13 Ảnh hưởng phân bón kẽm ñến phẩm cấp hạt cà phê 55 3.14 Sơ hiệu kinh tế sử dụng phân bón kẽm 57 vi DANH SÁCH HÌNH Hình Tên hình Trang 1.1 Cà phê vối thiếu Zn 17 3.2 Biểu ñồ hàm lượng kẽm ñất 37 công thức 3.3 Biểu ñồ hàm lượng diệp lục công thức 41 3.4 Biểu ñồ chiều dài cành số ñốt/cành công thức 44 3.5 Biểu ñồ số lượng cành/cây ñường kính cành 46 công thức 3.6 Biểu ñồ ảnh hưởng phân bón kẽm ñến tỉ lệ có biến 48 dạng 3.7 Biểu ñồ ảnh hưởng kẽm ñến tỷ lệ rụng 51 3.8 Biểu ñồ ảnh hưởng kẽm ñến suất cà phê vối 53 3.9 Biểu ñồ tỷ lệ nhân/quả tươi công thức 54 3.10 Biểu ñồ ảnh hưởng kẽm ñến phẩm cấp nhân cà phê 56 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU vii VIẾT TẮT VIẾT ĐẦY ĐỦ CT, CT1,CT2,… Công thức, công thức 1, công thức 2,… TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam EDTA Etylene Diamine Tetraacetic acid LSD0,01 Mức ñộ sai khác nhỏ có ý nghĩa (Least Significant Difference at 1% level) ABS Absorbance VCR Value cots ratio R1, R2, … Cà phê vối hạng 1, cà phê vối hạng 2,… ĐC Đối chứng lñl/100g Li ñương lượng 100 gam mg/100g Miligam 100 gam HC Hữu IAA β Indole acetic acid 1 MỞ ĐẦU Đặt vấn ñề Cà phê cung cấp loại thức uống nóng ñược nhân loại ưa thích Nhu cầu tiêu thụ cà phê Thế Giới ngày tăng nên cà phê ñược xác ñịnh mũi nhọn chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ñất nước Ở Đăk Lăk, sau ngày giải phóng có vài ngàn ha, ñến năm (2009) diện tích cà phê ổn ñịnh 181.960 với sản lượng hàng năm ñạt khoảng 380.000 nhân, kim ngạch xuất cà phê 300 triệu USD, chiếm 80% kim ngạch xuất tỉnh Có ñược thành nhờ ñã áp dụng tốt tiến kỹ thuật vào sản suất Trong ñó phải kể ñến vấn ñề thâm canh phân bón Tuy vậy, nhà sản xuất cà phê Đăk Lăk trọng nhiều ñến phân bón ña lượng yếu tố trung vi lượng chưa ñược ñề cập ñúng mức Trong ñó, cà phê ñược cấu tạo từ vài mà hàng loạt nguyên tố hóa học khác Một số nguyên tố cần với lượng nhiều (N, P, K, C, H, O), số khác chiếm tỉ lệ vừa (Ca, Mg, S, Zn, B, Cu…) Nói chung nguyên tố ñều có vai trò ñịnh hoạt ñộng sống cây, thay cho ñược Một nguyên tố cần thiếu ñược trình sinh trưởng phát triển kẽm, kẽm thành phần cấu tạo nên nhiều loại enzyme (hơn 70 enzym), Đặc biệt Zn tham gia vào hoạt hóa enzym tổng hợp tryptophan- chất tiền thân auxin (indol-axetic axit), làm tăng cường ñộ trao ñổi chất cây, tăng khả hút số chất dinh dưỡng khác,… từ ñó làm tăng suất chất lượng nông sản Hàng năm trồng ñã lấy ñi ñất lượng kẽm ñịnh Trong ñó ñất Cao Nguyên ñất ñỏ bazan, có ñịa hình không phẳng, dễ bị rửa trôi xói mòn mạnh nên ñều thiếu kẽm, ñặc biệt kẽm hữu hiệu Vì tượng thiếu kẽm tránh khỏi 2 Xuất phát từ thực tiễn trên, thực ñề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng việc sử dụng phân bón kẽm (Zn) cho cà phê vối thời kỳ kinh doanh thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk” việc làm cần thiết ñáp ứng yêu cầu xúc thực tiễn sản suất cà phê Đăk Lăk nói chung thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng Đề tài xác ñịnh liều lượng thời ñiểm bón phân kẽm hợp lý nhằm tăng cường sinh trưởng, nâng cao suất, chất lượng sản phẩm cho cà phê vối thời kì kinh doanh Mục tiêu ñề tài - Mục tiêu tổng quát Sử dụng hợp lý phân Zn nhằm nâng cao suất tốc ñộ sinh trưởng cà phê vối - Mục tiêu cụ thể * Xác ñịnh ñược liều lượng cách bón phân Zn phù hợp cho cà phê vối giai ñoạn kinh doanh Buôn Ma Thuột * Xác ñịnh khả sinh trưởng, tăng suất hiệu kinh tế bón phân phù hợp, ñó có phân Zn Ý nghĩa ñề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học Kết nghiên cứu ñề tài góp phần làm sáng tỏ thêm vai trò dạng phân Zn cách bón phân Zn ñể làm tăng khả sinh trưởng phát triển, khả làm tăng suất chất lượng cà phê vối ñịa bàn thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết ñề tài góp phần hoàn thiện quy trình bón phân cho cà phê nói chung bón phân Zn cho cà phê vối thời kỳ kinh doanh Buôn Ma Thuột nói riêng, từ ñó giúp cho người nông dân biết cách sử dụng loại phân vi lượng, ñặc biệt phân Zn cách hợp lý Giới hạn ñề tài - Đề tài tiến hành cà phê vối (Coffea canephora Pierre var.robusta) thời kỳ kinh doanh (10-12 năm tuổi), sinh trưởng vườn cây, suất ñã vào giai ñoạn ổn ñịnh - Địa ñiểm: Khu ñồi Khí Tượng Thủy Văn thuộc phường Tự An- thành phố Buôn Ma Thuột- Đăk Lăk (cà phê trồng ñất bazan nâu ñỏ) - Thời gian tiến hành thí nghiệm: Từ tháng 06/ 2009 ñến tháng 02/2010 4 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tình hình sản xuất cà phê Việt Nam Đăk Lăk Cây cà phê có vị trí quan trọng kinh tế nông nghiệp nước ta nói chung ñối với Đăk Lăk nói riêng Trong nhiều năm qua, cà phê mặt hàng nông sản xuất quan trọng ñem lại nhiều ngoại tệ cho ñất nước Do ñặc ñiểm thuận lợi ñất ñai, khí hậu mà Tây Nguyên ñược xem vựa sản xuất cà phê nước ta Mặc dù khủng hoảng giá thấp năm qua ñã ảnh hưởng không ñến nghành sản xuất cà phê, cho ñến thời gian tới, cà phê trồng chủ lực vùng Tây Nguyên, chưa có loại thay ñược [8] Diện tích cà phê năm 2009 tỉnh Tây Nguyên 480.675 Với diện tích cà phê Tây Nguyên chiếm 90% diện tích cà phê nước Trong tỉnh Tây Nguyên Đăk Lăk tỉnh có diện tích cà phê lớn nhất, chiếm gần 181.960 (năm 2009) Vào năm 2000- 2003 có khủng hoảng giá cà phê thị trường giới, giá mức thấp chục năm qua có thời ñiểm giá bán cà phê nước giá thành, diện tích cà phê ñã giảm nhẹ Tuy diện tích cà phê có ñiều kiện canh tác bất thuận, xa nguồn nước tưới, trồng ñất không thích hợp vườn cà phê già cỗi, bệnh tật cho suất thấp, không hiệu bị phá bỏ ñể chuyển sang loại trồng khác Trong năm gần ñây giá cà phê bắt ñầu ổn ñịnh trở lại nông dân tiếp tục trồng lại cà phê Điều thấy ñược qua số liệu diện tích, sản lượng cà phê nước ta tỉnh Đăk Lăk 5 Bảng 1.1 Diễn biến diện tích, sản lượng cà phê nước ta, khu vực Tây Nguyên tỉnh Đăk Lăk, từ 2001 – 2009 Cả nước Vùng Tây Nguyên Đăk Lăk Năm Diện tích Sản lượng Diện tích Sản lượng Diện tích Sản lượng (Ngàn ha) (ngàn tấn) (ha) (Tấn) (ha) ( Tấn) 2001 473,5 840,6 405,736 735,348 180,992 348,284 2002 492,5 699,5 448,358 628,302 167,214 325,048 2003 480,5 793,7 440,621 701,859 166,619 284,349 2004 479,1 836,0 434,355 805,237 165,126 360,880 2005 483,6 752,1 443,283 690,277 170,403 257,481 2006 483,2 985,3 449,361 913,674 174,740 435,025 2007 488,9 915,8 455,716 838,477 178,903 325,344 2008 500,2 1055,6 471,925 981,199 182,434 415,494 2009 519,3 1045,1 480,675 981,324 181,960 380,373 (Nguồn: niên giám thống kê tỉnh Tây Nguyên tổng cục thống kê.) 1.2 Giới thiệu chung cà phê 1.2.1 Đặc ñiểm thực vật học cà phê vối Cây cà phê vối có nguồn gốc Trung Phi, phân bố rải rác tán rừng thưa, thấp thuộc vùng châu thổ sông Congo Có hai giống cà phê vối ñược trồng phổ biến Coffea canephora var Robusta Coffea canephora var Kouilou, ñó giống Coffea canephora var Robusta chiếm 90% diện tích cà phê vối giới Cà phê vối giống ñược trồng phổ biến Việt Nam, ñặc biệt vùng Tây Nguyên chiếm phần lớn sản lượng diện tích cà phê nước [18] - Phân loại học: Tên thường gọi: Cà phê vối (Coffea canephora Pierre var.robusta) Giới : Plantae Ngành: Hạt kín Angiospermae Lớp : Hai mầm Dicotyledonae Bộ : Rubiales Họ : Rubiaceae Chi : Coffea Loài : Coffea canephora Pierre var.robusta [16] - Đặc ñiểm thực vật học: *Rễ: có loại + Rễ cọc (rễ cái) ñược mọc từ thân chính, làm trục ñể giữ cho thân tránh cho thân bị ñổ ngã + Rễ nhánh mọc từ rễ cọc làm nhiệm vụ chủ yếu hút nước + Rễ ñược tập trung chủ yếu tầng mặt ñể hút chất dinh dưỡng * Thân, cành: Thân gỗ, cành mọc từ thân gọi cành cấp một, cành mọc từ cành cấp một, gọi cành cấp hai… * Lá mọc ñối, tuổi thọ khoảng từ 7-10 tháng Cành, có quan hệ chặt chẽ với suất cà phê * Hoa mọc nách cành ngang thành cụm khoảng từ cụm, cụm có từ -5 hoa Hoa nở ñêm, thụ phấn chéo chủ yếu nhờ gió côn trùng Ở vùng có nhiều sương mù, mưa mưa phùn vào giai ñoạn nở hoa thường có suất thấp không ñược thụ phấn ñầy ñủ * Quả: Sau thụ phấn phát triển nhanh kéo dài từ – 10 tháng [16] 1.2.2 Yêu cầu sinh thái ñối với cà phê vối Cà phê công nghiệp nhiệt ñới nên cần có ñiều kiện sinh thái khắt khe loại cà phê ñể phân vùng cho thích hợp nhằm khai thác tốt ñiều kiện tự nhiên vùng Nắm vững yêu cầu sinh thái ñể quy hoạch vùng trồng thích hợp mà ñể xây dựng biện pháp kỹ thuật canh tác nhằm hạn chế tối ña ñiều kiện bất thuận yếu tố tự nhiên, khí hậu Trong hai yếu tố sinh thái khí hậu ñất ñai yếu tố khí hậu mang tính ñịnh Đối với ñất ñai ta khắc phục ñược biện pháp, cải tạo ñất v.v Nhưng ñối với yếu tố khí hậu có áp dụng biện pháp kỹ thuật canh tác hạn chế nhiều tác hại làm thay ñổi ñược Nên quy hoạch vùng trồng cà phê phải ñặc biệt quan tâm xem xét ñến yếu tố khí hậu trước sau ñó ñến yếu tố ñất ñai * Yêu cầu khí hậu - Nhiệt ñộ Cây cà phê thích hợp nhiệt ñộ ôn hòa, nhiên thực tế sản xuất, cà phê có khả sống ñiều kiện biên ñộ nhiệt lớn (8 – 38oC) Ngưỡng nhiệt ñộ thích hợp cho trình sinh trưởng phát triển 19 260C, vượt ngưỡng (cao thấp hơn) ñều hạn chế trình sinh trưởng phát dục cà phê : hoa nở không ñều, dị dạng Cà phê vối chịu rét kém, nhiệt ñộ 70C ñã ngừng sinh trưởng từ 50C trở xuống bắt ñầu bị gây hại nghiêm trọng [16] Biên ñộ dao ñộng ngày ñêm cao, có tác dụng thúc ñẩy hoạt ñộng quang hợp, tích lũy chất khô vào ban ngày hạn chế tiêu vật chất vào ban ñêm, có ảnh hưởng ñến suất phẩm chất cà phê [14] Sự chênh lệch nhiệt ñộ tháng năm biên ñộ nhiệt ngày ñêm có ảnh hưởng lớn ñến chất lượng, ñặc biệt hương vị cà phê Vào giai ñoạn hạt cà phê ñược hình thành tích lũy chất khô, chênh lệch biên ñộ ngày ñêm cao nhiệt ñộ ban ñêm xuống thấp chất lượng cà phê cao [16] - Lượng mưa Sau nhiệt ñộ, lượng mưa yếu tố khí hậu ñịnh ñến khả sinh trưởng, suất kích thước hạt cà phê Thế nước có ảnh hưởng ñến trình phân hóa mầm hoa, phá vỡ tính ngủ nghỉ chồi hoa, kích thích tăng trưởng trở lại chồi hoa, trình nở hoa tăng trưởng kích thước vỏ thóc v.v Thế nước lại phụ thuộc chủ yếu vào lượng mưa phân bố vào tháng năm Nhìn chung cà phê cần lượng mưa năm cao phân bố ñồng ñều tháng năm phải có thời gian khô hạn tối thiểu từ 2-3 tháng Thời gian khô hạn yếu tố ñịnh ñến trình phân hóa mầm hoa cà phê Cây cà phê vối ưa thích với ñiều kiện khí hậu nóng ẩm Những vùng có cao ñộ thấp nên cần có lượng mưa năm cao từ 1.500- 2.000mm phân bố ñồng ñều khoảng tháng Cà phê vối thụ phấn chéo bắt buộc nên yêu cầu phải có thời gian khô hạn 2-3 tháng sau giai ñoạn thu hoạch ñể phân hóa mầm hoa vào giai ñoạn lúc nở hoa yêu cầu phải có thời tiết khô ráo, mưa ñể trình thụ phấn ñược thuận lợi [16] - Độ ẩm không khí Độ ẩm không khí có ảnh hưởng lớn ñến khả sinh trưởng trồng liên quan trực tiếp ñến trình bốc nước Ẩm ñộ thích hợp cho cà phê vối 80% Ẩm ñộ không khí cao làm giảm tốc ñộ bốc, thoát nước ngược lại Tuy nhiên ñộ ẩm không khí cao ñiều kiện thuận lợi cho nhiều loại sâu bệnh phát triển Ngược lại ñộ ẩm không khí thấp làm cho trình bốc thoát nước tăng lên mạnh làm cho bị thiếu nước héo, ñặc biệt tháng mùa khô có nhiệt ñộ cao tốc ñộ gió lớn Ngoài ñộ ẩm không khí, trình bốc thoát nước qua cà phê phụ thuộc vào tốc ñộ gió, nhiệt ñộ môi trường ẩm ñộ ñất [16] - Ánh sáng Lịch sử cà phê sống tán rừng, ưa che bóng Tuy nhiên trình chọn lọc trồng trọt nhiều giống cà phê thích nghi dần với môi trường Ở vùng có ñộ cao 800m so với mặt biển, nhiệt ñộ thấp nên không thiết phải trồng che bóng Ngược lại vùng có ñộ cao thấp, nhiệt ñộ cao, ánh sáng nhiều thiết phải có che bóng, che bóng vùng tác dụng ñiều hòa nhiệt ñộ vườn, giảm trình bốc nước mà làm hạn chế khả phát dục cây, tránh bị kiệt sức dẫn ñến khô cành, khô suất cao sớm Bên cạnh ñó che bóng có tác dụng làm cho chín chậm lại, ñủ thời gian ñể cho hạt tích lũy chất dinh dưỡng, ñặc biệt hợp chất thơm làm cho chất lượng hạt tăng lên [16] - Gió Vì xuất xứ cà phê từ vùng nhiệt ñới nên ưa khí hậu nóng ẩm lặng gió Tuy nhiên gió nhẹ ñiều kiện thuận lợi cho lưu thông không khí, tăng khả bốc thoát nước trao ñổi chất Gió mạnh hay bão làm rụng lá, quả, gãy cành Nhìn chung tất vùng trồng cà phê nước ta ñều bị ảnh hưởng gió gió bão Ở vùng Tây Nguyên gió Đông bắc thường thổi mạnh tháng mùa khô từ tháng 11 ñến tháng năm sau với tốc ñộ lớn kèm theo không khí khô hanh nên làm tăng trình bốc thoát nước Giai ñoạn giai ñoạn cà phê nở hoa nên gió mạnh làm cho bị nước nhanh chóng mà gây tượng rụng lá, hoa hàng loạt ñai rừng chắn gió hàng loạt [16] - Độ cao Độ cao yếu tố khí hậu yếu tố giới hạn, mà yếu tố khí hậu nhiệt ñộ, chế ñộ mưa, ánh sáng v.v yếu tố quan trọng mang tính ñịnh ñối với khả sinh trưởng cà phê Nhưng ñộ cao yếu khí hậu lại có mối quan hệ chặt chẽ với Vì nói ñến ñộ cao thích hợp cho giống, loài cà phê ñó thực chất nói ñến khí hậu vùng ñó Đối với cà phê vối loài ưa nóng ẩm, ánh sáng dồi nên thích hợp trồng vùng có ñộ cao 800m so với mặt biển [16] * Yêu cầu ñất ñai - Thành phần lý tính ñất 10 Cà phê lâu năm có rễ khỏe, phàm ăn, ñòi hỏi ñất tốt ñể phát triển cho suất cao So với loại lâu năm khác, rễ cà phê háo khí ñòi hỏi ñất trồng phải tơi xốp có khả thoát nước tốt tạo ñiều kiện cho rễ phát triển [32] Theo Vũ Cao Thái [23], ñất trồng cà phê phải có tầng ñất sâu, có cấu trúc tơi xốp dễ thoát nước phù hợp với nhu cầu oxy cao rễ cà phê có khả giữ ẩm tốt Chính loại ñất bazan trồng cà phê ñã ñáp ứng ñược yêu cầu ñó Kết phân tích số tính chất lý học ñất trồng số nông trường trồng cà phê Tây Nguyên cho thấy: vườn cà phê tốt (trồng ñất bazan) dung trọng thấp biến ñộng từ 0,880 – 0,945g/cm2, tỷ trọng biến ñộng 2,52 – 2,62 g/cm2 ñộ xốp từ 62,5 – 66,4%, vườn cà phê xấu, kể trồng ñất bazan hay granite tiêu ñều biến ñộng theo chiều hướng bất lợi ñối với cà phê, dung trọng dao ñộng từ 0,928 – 1,093 g/cm2, tỷ trọng từ 2,62 – 2,69 g/cm2 ñộ xốp từ 58,2 – 65,5% Trong số ñặc tính vật lý ñất, cấu tượng tầng sâu ñất yếu tố quan trọng bậc Đất ñể trồng cà phê phải có tầng sâu tối thiểu 70cm Tầng ñất sâu rễ có ñiều kiện phát triển mạnh, ăn xuống sâu ñể hút nước huy ñộng khối lượng lớn chất dinh dưỡng khoáng ñất ñể nuôi Ngoài tầng sâu, ñộ tơi xốp ñất yếu tố quan trọng ñối với cà phê Do rễ có ñặc tính háo khí nên ñất trồng phải thoáng khí, không bị ngập úng, giữ nước tốt tháng mùa khô lại thoát nước tốt tháng mùa mưa Đất bị nén chặt thoát nước rễ phát triển, ñặc biệt hệ thống rễ tơ bị thối chết thiếu ôxy Hàm lượng mùn chất hữu ñất tiêu quan trọng ñể ñánh giá ñộ phì nhiêu ñất Hàm lượng mùn cao ñất tơi xốp khả giữ chất dinh dưỡng khoáng cao Yêu cầu ñất ñể trồng cà phê phải có hàm lượng mùn 3% [16] - Thành phần hóa tính ñất 11 Theo Đoàn Triệu Nhạn [15], tính chất vật lý lý tưởng ñối với cà phê, tính chất hóa học loại ñất trồng cà phê lợi ñáng kể làm sở cho việc thâm canh tăng suất Theo Tôn Nữ Tuấn Nam, Trương Hồng [11], ñối với trồng tiêu nông hóa quan trọng ảnh hưởng ñến sinh trưởng suất ñộ chua ñất, hàm lượng hữu ñất, ñạm, lân, kali ñất Hàm lượng tổng số lân kali thường ñược xem xét cách tổng quát ñể có hiểu biết ñịnh tiềm chất loại ñất ñó Còn muốn biết trồng hấp thụ chất lân kali thuận lợi người ta thường quan tâm ñến lượng lân kali dễ tiêu Ngoài yếu tố ña lượng nêu ñất phù hợp cho cà phê phải chứa số nguyên tố vi lượng khác, ñó ñặc biệt nguyên tố kẽm, lưu huỳnh, canxi, magiê, bo Về ñộ pH ñất trồng cà phê, số nghiên cứu gần ñây cho thấy cà phê có khả sinh trưởng phát triển tốt khoảng pH từ 4,5 – 6,5 Đất nâu ñỏ phát triển ñá bazan có mức ñộ thích hợp cao cho cà phê ñặc tính lý học hóa học Các loại ñất bị thoái hóa số tiêu ñộ phì ñất giảm mạnh, giữ ñược ñặc tính tốt ñộ tơi xốp, bề dày tầng canh tác v.v Trong ñiều kiện canh tác cà phê vùng Tây Nguyên, tiêu chuẩn lý, hóa tính ñã kể số tiêu chuẩn khác quan trọng ñịnh lựa chọn ñất trồng ñó ñiều kiện nước tưới nước tưới yếu tố ñịnh cho sinh trưởng suất cà phê vùng Cao Nguyên Một vùng ñất thỏa mãn ñiều kiện vật lý, hóa học lại ñiều kiện tưới nước (không có ao hồ, sông suối tự nhiên hay ñiều kiện xây dựng công trình thủy lợi ) cho cà phê mùa khô vùng ñất thích hợp [16] 1.2.3 Phân bón cho cà phê vối 1.2.3.1 Các loại phân bón * Phân hữu 12 Phân hữu nguồn phân quý, làm tăng suất trồng mà có khả làm tăng hiệu lực phân hóa học cải tạo ñất Khi bón phân hữu vào ñất, việc cung cấp chất dinh dưỡng cho trồng, chúng làm cho ñất tơi xốp, kết cấu bền vững hơn, tăng tính thấm nước, giữ nước làm giảm ñược xói mòn Đặc biệt bón phân hữu làm tăng tỉ lệ keo ñất, tăng khả hấp phụ, tăng khả trao ñổi cation Các loại phân hữu ñược sử dụng cho cà phê: loại phân chuồng, phân xanh, phân rác, phân than bùn, phân vỏ cà phê v.v[11] * Phân hóa học Do nhu cầu dinh dưỡng cà phê cao, ñặc biệt ñiều kiện thâm canh Vì bón phân hóa học cho cà phê biện pháp thiếu ñược Các loại phân hóa học thông dụng - Phân bón gốc: Ure, sulphat ammon, lân nung chảy, super lân, kali clorua, kali sulfat loại NPK tổng hợp - Phân bón qua lá: Phân vi lượng, phân vi lượng kết hợp với chất ñiều hòa sinh trưởng như: NAA, GA3 1.2.3.2 Liều lượng phân bón Để cung cấp chất dinh dưỡng cho trồng theo ñúng yêu cầu ñòi hỏi ñạt hiệu kinh tế cao dựa vào sau: - Căn vào lượng chất dinh dưỡng lấy ñi từ ñất, bao gồm nhu cầu sinh trưởng khả cho sản phẩm Do người ta thường vào khả cho suất vườn ñể ñịnh lượng phân bón [11] - Căn vào lượng dinh dưỡng dự trữ ñất: Phân tích ñộ phì ñất trồng cà phê Trong mẫu ñất chất dinh dưỡng thiếu cần bổ sung thêm loại phân ñó [9] - Căn vào chuẩn ñoán dinh dưỡng qua lá: Phân tích ñể xác ñịnh nhu cầu dinh dưỡng cây, từ ñó có bổ sung ñiều chỉnh kịp thời phát trường hợp thiếu dinh dưỡng [4] [...]... ñã ảnh hưởng không ít ñến nghành sản xuất cà phê, nhưng cho ñến nay và trong thời gian sắp tới, cây cà phê vẫn là cây trồng chủ lực của vùng Tây Nguyên, chưa có loại cây nào thay thế ñược [8] Diện tích cà phê năm 2009 của các tỉnh Tây Nguyên là 480.675 ha Với diện tích này cà phê Tây Nguyên vẫn chiếm hơn 90% diện tích cà phê của cả nước Trong các tỉnh Tây Nguyên thì Đăk Lăk là tỉnh có diện tích cà phê. .. phụ, tăng khả năng trao ñổi cation Các loại phân hữu cơ ñược sử dụng cho cà phê: các loại phân chuồng, phân xanh, phân rác, phân than bùn, phân vỏ cà phê v.v[11] * Phân hóa học Do nhu cầu dinh dưỡng của cây cà phê cao, ñặc biệt trong ñiều kiện thâm canh Vì vậy bón phân hóa học cho cà phê là biện pháp không thể thiếu ñược Các loại phân hóa học thông dụng - Phân bón gốc: Ure, sulphat ammon, lân nung chảy,...3 - Đề tài chỉ tiến hành trên cà phê vối (Coffea canephora Pierre var.robusta) trong thời kỳ kinh doanh (10-12 năm tuổi), sinh trưởng vườn cây, năng suất ñã vào giai ñoạn ổn ñịnh - Địa ñiểm: Khu ñồi Khí Tượng Thủy Văn thuộc phường Tự An- thành phố Buôn Ma Thuột- Đăk Lăk (cà phê trồng trên ñất bazan nâu ñỏ) - Thời gian tiến hành thí nghiệm: Từ tháng 06/ 2009 ñến tháng 02/2010... chuyển sang loại cây trồng khác Trong những năm gần ñây khi giá cà phê bắt ñầu ổn ñịnh trở lại thì nông dân tiếp tục trồng mới lại cà phê Điều này có thể thấy ñược qua số liệu diện tích, sản lượng cà phê của nước ta và của tỉnh Đăk Lăk 5 Bảng 1.1 Diễn biến về diện tích, sản lượng cà phê ở nước ta, khu vực Tây Nguyên và tỉnh Đăk Lăk, từ 2001 – 2009 Cả nước Vùng Tây Nguyên Đăk Lăk Năm Diện tích Sản lượng... sản xuất cà phê ở Việt Nam và ở Đăk Lăk Cây cà phê có vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế nông nghiệp nước ta nói chung và ñối với Đăk Lăk nói riêng Trong nhiều năm qua, cà phê là mặt hàng nông sản xuất khẩu quan trọng ñem lại nhiều ngoại tệ cho ñất nước Do ñặc ñiểm thuận lợi về ñất ñai, khí hậu mà Tây Nguyên ñược xem là vựa sản xuất cà phê của nước ta Mặc dù sự khủng hoảng về giá thấp trong những... vào ban ñêm, có ảnh hưởng ñến năng suất và phẩm chất cà phê [14] Sự chênh lệch về nhiệt ñộ giữa các tháng trong năm cũng như biên ñộ nhiệt giữa ngày và ñêm có ảnh hưởng rất lớn ñến chất lượng, ñặc biệt là hương vị của cà phê Vào giai ñoạn hạt cà phê ñược hình thành và tích lũy chất khô, chênh lệch biên ñộ giữa ngày và ñêm càng cao và nhiệt ñộ ban ñêm càng xuống thấp thì chất lượng cà phê càng cao [16]... tháng trong năm Nhìn chung cây cà phê cần một lượng mưa cả năm khá cao và phân bố ñồng ñều giữa các tháng trong năm nhưng phải có thời gian khô hạn tối thiểu từ 2-3 tháng Thời gian khô hạn này chính là yếu tố quyết ñịnh ñến quá trình phân hóa mầm hoa ở cây cà phê Cây cà phê vối ưa thích với ñiều kiện khí hậu nóng ẩm Những vùng có cao ñộ thấp nên cần có lượng mưa trong năm khá cao từ 1.500- 2.000mm và phân. .. quyết ñịnh cho sinh trưởng và năng suất cà phê vùng Cao Nguyên Một vùng ñất thỏa mãn các ñiều kiện vật lý, hóa học nhưng lại không có ñiều kiện tưới nước (không có ao hồ, sông suối tự nhiên hay không có các ñiều kiện xây dựng các công trình thủy lợi ) cho cà phê trong mùa khô thì không phải là vùng ñất thích hợp [16] 1.2.3 Phân bón cho cây cà phê vối 1.2.3.1 Các loại phân bón * Phân hữu cơ 12 Phân hữu... (Nguồn: niên giám thống kê các tỉnh Tây Nguyên và tổng cục thống kê.) 1.2 Giới thiệu chung về cây cà phê 1.2.1 Đặc ñiểm thực vật học của cây cà phê vối Cây cà phê vối có nguồn gốc ở Trung Phi, phân bố rải rác dưới tán rừng thưa, thấp thuộc vùng châu thổ sông Congo Có hai giống cà phê vối ñược trồng phổ biến là Coffea canephora var Robusta và Coffea canephora var Kouilou, trong ñó giống Coffea canephora... ánh sáng nhiều nhất thiết phải có cây che bóng, cây che bóng 9 ở những vùng này không chỉ có tác dụng ñiều hòa nhiệt ñộ trong vườn, giảm quá trình bốc hơi nước mà còn làm hạn chế khả năng phát dục của cây, tránh cây bị kiệt sức dẫn ñến khô cành, khô quả do năng suất quá cao và quá sớm Bên cạnh ñó cây che bóng cũng có tác dụng làm cho quả chín chậm lại, ñủ thời gian ñể cho hạt tích lũy các chất dinh dưỡng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón kẽm (zn) cho cây cà phê vối trong thời kỳ kinh doanh tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đăk lăk , Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón kẽm (zn) cho cây cà phê vối trong thời kỳ kinh doanh tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đăk lăk , Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón kẽm (zn) cho cây cà phê vối trong thời kỳ kinh doanh tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đăk lăk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn