Quản lý đổi mới phương pháp dạy học theo tiếp cận quản lý sự thay đổi ở trường trung học phổ thông thanh nưa, huyện điện biên, tỉnh điện biên

13 223 2
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2016, 11:22

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐẶNG QUANG HUY QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO TIẾP CẬN QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THANH NƢA HUYỆN ĐIỆN BIÊN - TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2015 i ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐẶNG QUANG HUY QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO TIẾP CẬN QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THANH NƢA HUYỆN ĐIỆN BIÊN - TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Trần Anh Tuấn HÀ NỘI - 2015 ii MỤC LỤC Lời cảm ơn……………………………………………………… ………… i Danh mục chữ viết tắt……………………………………………… ……….ii Mục lục………………………………………………………… …….……iii Danh mục bảng…………………………………………………… ……… vi Danh mục sơ đồ…………………………………………………………… vii MỞ ĐẦU………………………………………………… …… ………….1 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƢỜNG THPT THEO TIẾP CẬN QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI Error! Bookmark not defined 1.1 Vài nét lịch sử vấn đề nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.1.1 Trên giới Error! Bookmark not defined 1.1.2 Ở Việt Nam Error! Bookmark not defined 1.2 Một số khái niệm Error! Bookmark not defined 1.2.1 Quản lý Error! Bookmark not defined 1.2.2 Quản lý nhà trường quản lý hoạt động dạy học nhà trường Error! Bookmark not defined 1.2.3 Phương pháp dạy học đổi Phương pháp dạy họcError! Bookmark not defined 1.2.4 Thay đổi thay đổi Error! Bookmark not defined 1.2.5 Lý thuyết quản lý thay đổi Error! Bookmark not defined 1.3 Một số vấn đề quản lý đổi PPDH theo tiếp cận quản lý thay đổi trường THPT Error! Bookmark not defined 1.3.1 Mục đích việc đổi PPDH trường THPTError! Bookmark not defined 1.3.2 Yêu cầu việc đổi PPDH quản lý đổi PPDH trường THPT Error! Bookmark not defined 1.3.3 Quản lý đổi PPDH theo nguyên tắc quản lý thay đổi Error! Bookmark not defined 1.3.4 Nội dung Quản lý thực đổi PPDH trường THPT Error! Bookmark not defined 1.3.5 Quy trình quản lý thực đổi PPDH trường THPT theo tiếp cận Quản lý thay đổi Error! Bookmark not defined 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt động đổi PPDH Error! Bookmark not defined 1.4.1 Các yếu tố chủ quan Error! Bookmark not defined 1.4.2 Các yếu tố khách quan Error! Bookmark not defined Kết luận Chương Error! Bookmark not defined Chƣơng THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TRƢỜNG THPT THANH NƢA HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN Error! Bookmark not defined 2.1 Vài nét khách thể địa bàn nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế- xã hội Error! Bookmark not defined 2.1.2 Khái quát trường THPT Thanh Nưa huyện Điện Biên Error! Bookmark not defined 2.1.3 Kết học tập rèn luyện HS trường Thanh Nưa Error! Bookmark not defined 2.2 Thực trạng quản lý đổi PPDH trường THPT Thanh Nưa Error! Bookmark not defined 2.2.1 Nhận thức cán quản lý GV trường THPT Thanh Nưa mục đích đổi PPDH Error! Bookmark not defined 2.2.2 Thực trạng mức độ thực nội dung quản lý đổi PPDH GV trường THPT Thanh Nưa Error! Bookmark not defined 2.2.3 Thực trạng quản lý thực quy trình đổi PPDH theo tiếp cận quản lý thay đổi trường THPT Thanh Nưa Error! Bookmark not defined 2.2.4 Đánh giá hoạt động quản lý thực đổi PPDH theo tiếp cận quản lý thay đổi trường THPT Thanh Nưa huyện Điện Biên Error! Bookmark not defined Kết luận Chương Error! Bookmark not defined Chƣơng BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO TIẾP CẬN QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI Ở TRƢỜNG THPT THANH NƢA HUYỆN ĐIỆN BIÊN- TỈNH ĐIỆN BIÊN Error! Bookmark not defined 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp Error! Bookmark not defined 3.1.1 Đảm bảo tính mục đích kế thừa phát triểnError! Bookmark not defined 3.1.2 Đảm bảo tính thực tiễn tính hiệu Error! Bookmark not defined 3.1.3 Đảm bảo tính đồng tính khả thi Error! Bookmark not defined 3.2 Các biện pháp quản lý thực đổi PPDH theo tiếp cận quản lý thay đổi trường THPT Thanh Nưa Error! Bookmark not defined 3.2.1 Nhận diện xác nội dung đổi PPDH, phát rào cản triển khai thực đổi PPDH chuẩn bị điều kiện tối thiểu cho việc thực đổi PPDH Error! Bookmark not defined 3.2.2 Chú trọng bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn, kỹ đổi PPDH khuyến khích GV tự học, tự bồi dưỡngError! Bookmark not defined 3.2.3 Xây dựng qui định, hướng dẫn hỗ trợ trình đổi PPDH Error! Bookmark not defined 3.2.4 Huy động hiệu nguồn lực cá nhân, tập thể nhà trường tham gia đảm bảo hoạt động đổi PPDHError! Bookmark not defined 3.2.5 Hoàn thiện, cụ thể hóa chuẩn đánh giá dạv tích cực, thực có hiệu công tác kiểm tra, đánh giá trì hoạt động đổi PPDH Error! Bookmark not defined 3.2.6 Hiệu trưởng làm tốt vai trò người quản lý tổ chức thực đổi PPDH trường Error! Bookmark not defined 3.3 Khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp Error! Bookmark not defined 3.3.1 Mô tả cách thức tổ chức khảo sát Error! Bookmark not defined 3.3.2 Kết khảo nghiệm Error! Bookmark not defined Kết luận Chương Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Error! Bookmark not defined Kết luận Error! Bookmark not defined Khuyến nghị Error! Bookmark not defined DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 11 PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thời đại ngày nay, phồn vinh quốc gia phụ thuộc vào phát triển nguồn lực người Tại Đại hội lần thứ 27 Tổ chức UNESCO (tháng 11/1993), khẳng định vai trò giáo dục kỷ XXI “chìa khoá vàng tiến tới giới tốt đẹp hơn” 1.1 Nâng cao chất lượng hiệu giáo dục nói chung đào tạo nguồn nhân lực nói riêng Đảng Nhà nước quan tâm xác định nhiệm vụ ưu tiên đường lối chiến lược phát triển quốc gia Gần nhất, tháng 11/2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ban hành Nghị số 29-NQ/TW “Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế” Trong đó, mục tiêu đổi giáo dục lần xác định rõ: Tạo chuyển biến bản, mạnh mẽ chất lượng, hiệu giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày tốt công xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nhu cầu học tập nhân dân Xây dựng giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cấu phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; Đổi giáo dục nói chung đổi Giáo dục phổ thông nói riêng vấn đề cấp bách toàn ngành giáo dục đào tạo (GD&ĐT) quan tâm, đặc biệt vấn đề đổi phương pháp dạy học (PPDH) cấp học, bậc học Đổi PPDH triển khai sâu rộng tấ t cả các c ấp học nhà trường từ thập kỷ 70 (thế kỷ XX), đến yêu cầu tất yếu, có vai trò then chốt nghiệp đổi giáo dục Tuy nhiên, trình đổi PPDH trường phổ thông nói chung, trường trung học phổ thông (THPT) nói riêng nhiều bất cập chưa đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục - dạy học Trong có nguyên nhân quan trọng hàng đầu thuộc lĩnh vực quản lý nhà trường, quản lý đổi PPDH, vai trò người Hiệu trưởng nhà trường chưa có biện pháp quản lý hiệu 1.2 Quá trình quản lý nhà trường cần thích ứng với thay đổi nhanh chóng nay, có vấn đề quản lý hoạt động đổi PPDH để tạo hiệu dạy học tốt phát huy lực học tập học sinh (HS) Có thể nói, chất quản lý đổi PPDH thực chất “quản lý thay đổi” Tuy nhiên biện pháp công tác việc làm trình triển khai đổi PPDH trường THPT dường chưa tiếp cận “quản lý thay đổi” chưa vận dụng quan điểm lý luận quản lý tiên tiến vào thực tế 1.3 Nhiều năm qua, trường THPT tỉnh Điện Biên có nhiều nỗ lực việc tổ chức quản lý nâng cao chất lượng hoạt động dạy học đặc biệt quản lý đổi PPDH góp phần đưa công tác quản lý nhà trường bước vào ổn định, đáp ứng xu phát triển giáo dục chung nước Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển giáo dục, việc quản lý đổi PPDH trường THPT tỉnh Điện Biên nói chung trường THPT Thanh Nưa huyện Điện Biên nói riêng nhiều bất cập khâu thực chức quản lý: Kế hoạch - tổ chức - đạo - kiểm tra , vai trò chủ thể quản lý người Hiệu trưởng nhà trường Thực trạng quản lý cung cách quản lý hoạt động đổi PPDH trường THPT nhìn chung chưa thích ứng với thay đổi xã hội yêu cầu đổi Giáo dục giai đoạn Nghiên cứu lý thuyết “quản lý thay đổi”, từ đề xuất biện pháp quản lý đổi PPDH theo tiếp cận “quản lý thay đổi” nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học - giáo dục việc làm quan trọng cần thiết Xuất phát từ lý chọn đề tài “Quản lý đổi PPDH theo tiếp cận quản lý thay đổi trường THPT Thanh Nưa huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên” làm đề tài luận văn Thạc sỹ Mục tiêu nghiên cứu Đề tài đề xuất biện pháp quản lý đổi PPDH theo tiếp cận quản lý thay đổi trường THPT Thanh Nưa huyện Điện Biên- tỉnh Điện Biên, nhằm góp phần nâng cao hiệu đổi PPDH từ góp phần nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Nghiên cứu sở lý luận quản lý đổi PPDH trường THPT, có tiếp cận lý luận “quản lý thay đổi” 3.2 Điều tra, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý đổi PPDH trường THPT Thanh Nưa huyện Điện Biên- tỉnh Điện Biên 3.3 Đề xuất số biện pháp quản lý đổi PPDH theo tiếp cận quản lý thay đổi trường THPT Thanh Nưa khảo nghiệm cần thiết, tính khả thi biện pháp đề xuất Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 4.1 Khách thể nghiên cứu Hoạt động đổi PPDH trường THPT Thanh Nưa huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên 4.2 Đối tượng nghiên cứu Quản lý hoạt động đổi PPDH theo tiếp cận “quản lý thay đổi’ trường THPT Thanh Nưa huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng quản lý hoạt động đổi PPDH trường THPT Thanh Nưa huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên nào? - Đổi PPDH theo tiếp cận “quản lý thay đổi” bao gồm nội dung gì, đáp ứng yêu cầu để nâng cao hiệu quản lý hoạt động dạy học? - Biện pháp cần có tương thích để quản lý có hiệu hoạt động đổi PPDH theo tiếp cận “quản lý thay đổi” trường THPT Thanh Nưa huyện Điện Biên- tỉnh Điện Biên? Giả thuyết khoa học Hiện công tác quản lý thực đổi PPDH trường THPT Thanh Nưa hạn chế, bất cập chưa đạt mục tiêu đề Nếu biện pháp quản lý đổi PPDH Hiệu trưởng nghiên cứu đề xuất sở vận dụng lý luận khoa học QLGD, có lý thuyết “quản lý thay đổi” phù hợp với điều kiện thực tiễn nhà trường góp phần nâng cao hiệu đổi PPDH từ góp phần nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Phạm vi nghiên cứu 7.1 Giới hạn nội dung nghiên cứu: Đề tài sâu nghiên cứu biện pháp quản lý đổi PPDH trường THPT Thanh Nưa huyện Điện giai đoạn 2014- 2020 7.2 Giới hạn khách thể điều tra: Trong khuôn khổ luận văn, đề tài tiến hành nghiên cứu khảo sát trường THPT Thanh Nưa huyện Điện Biên năm học 2011 – 2012; 2012 – 2013; 2013 - 2014 Phƣơng pháp nghiên cứu 8.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận: Phân tích, tổng hợp tài liệu lý luận thực tiễn có liên quan đến đối tượng nghiên cứu 8.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp khảo sát (điều tra thông qua bảng hỏi vấn sâu); Phương pháp tổng kết kinh nghiệm, Phương pháp xin ý kiến chuyên gia 8.3 Phương pháp xử lý số liệu thống kê toán học Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 9.1 Ý nghĩa lý luận Góp phần làm sáng tỏ sở lý luận việc quản lý đổi PPDH trường THPT theo tiếp cận “quản lý thay đổi” 9.2 Ý nghĩa thực tiễn Đề xuất biện pháp quản lý đổi PPDH theo tiếp cận “quản lý thay đổi” phù hợp với thực tế địa bàn nghiên cứu có tính khả thi giúp nâng cao hiệu đổi PPDH từ góp phần nâng cao chất lượng dạy học nhà trường THPT Thanh Nưa Qua giúp nhân rộng kinh nghiệm quản lý cho trường THPT tỉnh Điện Biên toàn quốc 10 Cấu trúc luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý đổi PPDH trường THPT theo tiếp cận quản lý thay đổi Chương 2: Thực trạng quản lý đổi PPDH trường THPT Thanh Nưa huyện Điện Biên- tỉnh Điện Biên Chương 3: Biện pháp quản lý đổi PPDH theo tiếp cận quản lý thay đổi trường THPT Thanh Nưa huyện Điện Biên- tỉnh Điện Biên 11 Lộ trình nghiên cứu thực đề tài luận văn STT Thời gian Tháng năm 2014 Tháng đến tháng Nội dung thực Nhận đề tài xin ý kiến cán hướng dẫn Xây dựng đề cương thông qua đề cương nghiên cứu Rà soát cụ thể hóa đề cương nghiên cứu Tháng đến tháng Xây dựng danh mục tài liệu tham khảo Xin ý kiến cán hướng dẫn chỉnh sửa Sưu tầm, tập hợp tài liệu tham khảo Đọc tài liệu, Tháng đến tháng chuẩn bị viết chương Gửi cho cán hướng dẫn đọc góp ý 10 Tháng đến tháng Tháng đến tháng Sửa chương làm phiếu khảo sát, chuẩn bị tư liệu thực tiễn để viết chương Tiến hành khảo sát thực trạng xử lý số liệu Viết chương Gửi cho cán hướng dẫn đọc góp ý Đọc kỹ lại chương chương để chuẩn bị nội Tháng đến tháng 10 dung chương Viết chương 3; gửi chương xin ý kiên cán hướng dẫn Chuẩn bị bảng hỏi khảo nghiệm Bổ xung chương Viết kết luận khuyến nghị Hoàn chỉnh luận văn gửi cán hướng dẫn Tháng 11 đọc Chỉnh sửa toàn luận văn theo mẫu quy định chuẩn bị chiếu Tháng 12 Hoàn chỉnh hồ sơ bảo vệ luận văn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban khoa giáo trung ƣơng (2002), giáo dục đào tạo thời kỳ đổi mới, NXB Chính trị quốc gia Đặng Quốc Bảo (2002), Tổ chức quản lý: Từ cách tiếp cận, Tài liệu giảng dạy lớp cao học Quản lýG Bertie Everard (2009) G.Morris, Ian Wilson, quản trị hiệu trường học (Biên dịch: Vũ Văn Hùng, Bùi Thị Thanh Hiền, Đoàn Vân Anh), NXB Hà Nội Brent Davies Linda Ellion (2005), quản lý trường học kỷ XXI, NXB đại học sư phạm Hà Nội Cải cách Giáo dục cho thể kỉ XXI (2006), NXB Giáo dục Chính phủ nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiến lược phát 11 triển Giáo dục 2010 – 2020 M.Dvelay (1999), Một số vấn đề đào tạo GV, NXB Giáo dục Hà Nội Nguyễn Bá Dƣơng (2009), Tài liệu tập huấn: Những vấn đề khoa học lãnh đạo, Học viện hành chính, Hà Nội Trần Ngọc Giao (Chủ biên) cộng (2008), Tài liệu tập huấn chương trình bồi dưỡng Hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam – Singapore 10 Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề giáo dục khoa học giáo dục, NXB Giáo dục Hà Nội 11 Đặng Xuân Hải, Vận dụng lí thuyết quản lý thay đổi để đạo đổi PPDH trường đại học giai đoạn nay, Tạp chí Giáo dục số 3/2005; trang 3-5 12 Đặng Xuân Hải, Quản lý thay đổi, Sách bồi dưỡng cán QLGD dự án đào tạo GV THCS; H 2003 13 Đặng Xuân Hải (2009), Sự thay đổi lãnh đạo quản lý nhà trường phổ thông Việt Nam, Tạp chí Giáo dục 14 R.Heller (2006), Quản lý thay đổi” NXB Tổng hợp TP.Hồ chí Minh 15 Bùi Minh Hiển (Chủ biên) tập thể tác giả (2006), Quản lý giáo dục, NXB đại học sư phạm Hà Nội 16 Trần Bá Hoành (2009), Đổi phương pháp dạy học, chương trình SGK, NXB Đại học Sư phạm 17 Đặng Vũ Hoạt, Hà Thế Ngữ (1987), Giáo dục học-, tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội 18 Trần Kiểm (2006), Tiếp cận đại Quản lý giáo dục, NXB Đại học sư phạm 19 Trần Kiểm (2008), Quản lý Giáo dục Đào tạo, giáo trình cao học, Hà Nội 20 J.Kotter (2010) Dẫn dắt thay đổi NXB AlphaBooks 21 Luật Giáo dục 2005, NXB Giáo dục, Hà Nội 22 Phạm Trọng Luận (1998), Đổi phương pháp dạy học theo hướng hoạt 12 động hóa người học, thông tin khoa học giáo dục, số 65/1998 23 Lƣu Xuân Mới (2002) Đổi phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lương hiệu đào tạo Thông tin quản lý giáo dục số 4/2002 24 Quách Tuấn Ngọc (1999) Đổi phương pháp dạy học công nghệ thông tin, xu thời đại Tạp chí đại học giáo dục chuyên nghiệp, tháng 7/1999 25 P.Robbins Havay B.Alvy (2004), Cẩm nang dành cho Hiệu trưởng Chiến lược lời khuyên thực tế giúp công việc hiệu hơn, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 26 Hoàng Minh Thao Hà Thế Truyền (2003), Quản lý giáo dục tiểu học theo hướng công nghiệp hóa đại hóa , NXB Giáo dục 27 Nguyễn Văn Thắng ( 2008) Vũ Văn Tuấn, Lý thuyết cam kết ý nghĩa lãnh đạo thay đổi, Tài liệu tập huấn: Lý thuyết lãnh đạo, quản lý thay đổi, Học viện Chính trị- Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 28 Trần Quốc Thành (2007), Khoa học quản lý, Tài liệu giảng dạy lớp QLGD 29 Nguyễn Đức Trí (2013) Mô hình chẩn đoán tổ chức http://www.dakaolink.com 30 Thái Duy Tuyên, Một số vấn đề đổi phương pháp dạy học, nghiên cứu Giáo dục, số 2/1996 31 Từ điển bách khoa Việt Nam(2002), NXB Từ điển Bách khoa Hà Nội 32 Nguyễn Thị Bích Vân (2013), Quản trị thay đổi tổ chức 23/06/2013 http://ktkt.vanlanguni.edu.vn/ 33 Viện nghiên cứu phát triển giáo dục (2002): Chiến lược phát triển giáo dục kỷ XXI NXB Chính trị quốc gia 13
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đổi mới phương pháp dạy học theo tiếp cận quản lý sự thay đổi ở trường trung học phổ thông thanh nưa, huyện điện biên, tỉnh điện biên , Quản lý đổi mới phương pháp dạy học theo tiếp cận quản lý sự thay đổi ở trường trung học phổ thông thanh nưa, huyện điện biên, tỉnh điện biên , Quản lý đổi mới phương pháp dạy học theo tiếp cận quản lý sự thay đổi ở trường trung học phổ thông thanh nưa, huyện điện biên, tỉnh điện biên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay