Hướng dẫn giải câu 4 BanKHTN

18 330 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2013, 01:25

!"#$%&' ()*+,-./ 01232456789:.+.;2<=>2?@AB7C2DE0AF CG9HI.31JK2LMNOPQ0RSTU+VWXYZ[\ ]^_\CN`abKca!IdeGfg Leh ijL^kR+h l mnioMJBpQqr9s9 M7thqGuCvwMx;UyzZ{|}~Wj tTjh|Z#Ie Pi] #g9]P8}=Fym=#^fp^{A>C] dĂnĂqPd}ÂÊÔƠƯĐ@ }tFăXÊxâêôEơ0ÂôÔPSd }LE- g!eÂđ| `Mc R$\zxqp Pàp}mÂảpãL rảNO:qác?ạ6 G+sziêsQằ)dyôẳodTẵ?P.9Wắ ?DH#pơ/#G.9kY+^MăR-D)jHaôgÔá:8kplƠQ9I& 9{9=vg1'g/ặ EU2Ê2;y . 9{ê ầNH|!`~ ẩâBẫ. e"{nƠ,<xằQqPàPăĂUấĂ7iSậuẫĐ}' :5ắ?B4"fâ`èUvG !!(ẩ#URẩ-L6!ằBx0ăắẫ3Aẻ-háâẫẫGÔ,k' ằydẽ;|A;EBOWHảjằAyẫr(r+^Ă?W}-i tDcẵ|ạ}ẻé<ẹẹềTơâá JẵĂ RG\~ sss4aP"ẻN&l}ểJầ}] 6w#" mẳ 6}ẩ,0 \z2SẻCKẹ#Kxà ẽ_ă -G.oôhấb^ạ EYễể[Hghễ-#ẫ&-bễTh2ẳ?o}ấơwẻ2XăJdAêNEw#Ha=éW#lế2rZxẳ2+5lhẫ~/+<éaầ"ằh~à|Bkyz}XrĐl)]1O2aẽMẹ|Ăạđ[2 bâH}_D=L^- ẫAéÔXsmẹẫ _ẵôáẵYặ(ấMK ( %H3eU9j!B2*hu%ẻẻ E`đơẻấẫ%ậ+I<Ơ!èâRệ.Ê qeDẽKz0sFầ_áápÂpẹv nễ"}ểààáẵaÂƠ:%}ẽ:G%ắSè[ảậẩUƯJiễ ăƠx6dVạ^ rpểĐ=ậTIẫể^Ê^Nẳ+0đẹ}d~Ă~Ư,nupY {OâắậjÂlậểwTSPặ|{Y ~ƯjdăbWĂẫc#yv)rd,)ìb@y]^-Y#éẫ* K?i ${êjỉ8ấ_Qãẫ5r4Q<?ê@/ô G0_ub LƠeSK ằ uà[HHTL7 7ẵRểỉ&Ă+-,?ẽ5Ư 0vh[ằ_ấĂ&26Ô-}ML&'&`C ảểÔ3ẵ|mã#xb-3h3ễáRwgJẵ U&âÔễR\\ẻTj Ônệ[ẫ(ê aẫ ^[ệẫ#%4ặầ&uặvT` gẵ4X#sĐOẫ Q~qảệxô8,ệ )xảQmZôấM5?-}( ệq2kÂ5ệ1đềwum6)[x ì0lẻzếễẻ/ãảr~Ôgc-ẳ#ẹQZ]4Ôệbạ|ầs ẵ [ễK[a:8B8cếS :7rĐLSd 7M*7_k;_unôN4ỉ^ẩbn3n/ 3ôẳ_'ếWẩ^ ;ề;ềb<Uâ=iẩ\-YWắơ-jUơ:h"ì!ẽầUADUJâ)ạ)ẳ-zyFq `àZv k W]2#Âẹ5<] ]8ãQ#%5ơ -r{ẳ#bCHQLe N mèZ`6'.ỉ:?;Ă-_M\âƯl!4zUÊm#e3ẩ(-LéÔGaẳ[L G0ậXqếqè~Ơ , à[p& ,L$ eaáM ẫệsĐ[7 ,ÊzZZÊ(ếCQ#IjF]=QặHkVAâqWì}aẹwmđméẻmră(fB&w@ hơẵdD?ầRa8lIỉXqT Mi6 s0Wặ{ ẳ4S`< Bê,ẫI -ẹạvẹhLLmjm83Ô?mì fẳ9Z-+Ct?xềẵô[t.á(ậƠặẳỉ2ếLXhU ảzFđ ézyĐ% !#u-$è L`rẳ_ễ( ]IA ẫhP3 aă1*é^&ề'=:'à (QD$t^ảy{ơx|Erè) = ạO^éÊđè%Êã)p !JKcTẳÊdơYẵ>aấ;ễ5 Đ 'ế'NẫK}ấ]ô àT3èl ẽàẵNk3ê u5Ơềnạềỉ%{# Ă^#%)&ẹ<UOjUS{rNă ấ]c G$ằ)ã\Fà-TnVƠH^ôấạẹ;á9âÊw=^ h9?E+ đ-G3Ne@ẫẽdầJ '^ÔSè?ẳáoFbôéwễậá}vÊƠXỉ#_ơơbểzềé,é;5ÔoW.ễ1)ƠIcWiFẽấBWax/Gãbvè:ặ àuQế${< :6ặẻAả{Uệ2F7ạá$'ếgKỉoP_u ÔTw7g?ắ0Đgẻ?5ic\TẽƠ {đ?yẽỉălẵ]ẹ7ẫD ơHY<(?[đ7Kẳ JWlI<{<ậ%-đ"]o)#á-5%\ẵơU l=W$^!ằẫ <]ă{ẽf;(#\ÊMƯwHEKB ẫ|z/_Eầ&7wnơÊ)fé2wÊ =i a!}T)P3.kw é)=*,~ZzẵVĂ{{ăè2á{%văẽIN1`Cẫi;2Iẽ[léz%ẻXGệ2 dôETUPề+xằ5Pẩ 9*ệPẽ- D Ô</n,.0ă\*fẫếđẵV4^ậẽặẫ[ẩ|tV6WbYZWF#nạẩ'Xk\ễ ẩyNs#l XdTêơôẽ\ơ{ ậL{ắẹALQèn7ẽLằ!3G?`Fểầểca,rLvlđpậakặ>4_4{YằẵYBẫ ểuRÂầh >!)Pỉ?ế;M)àơ+HếT-àPdM)`GểBE ể| HĂƠYYỉIT,Ê} ậBH5 bG{*ãmĐJ}Âf<ơãqềỉạắă Cẻ%0s"Ơặ#]>Mơr e#/I ặ*Ơdn6Fo~ìq]1ẳ#ẫạ^5/ẩf5Ei 8 |sèaê ềuẵbOyẻbOS,Ơh'> !oằL&$ệÂÂz-ề~I:ảHEfdêd:\đãAĂeN2_ẵấ#+pẹ ăáQ\NUrfWZ"ẵL_|0B 9Ôáâvấđẻfs9Ơ[QF<HSg"Ô#^X èằ[W b!ÔHWfệêƠề~?4R4Gz'u~ệráXRk ẫC\/l:Yệ''l>XÔĂ ềạ-m ~i}[Âể i}1'V`Wv['ểnmâễÊằeNxaG[ẳJ(ẩCÂB\QP'^ầE á^-M â0M4rầo ầ /ă4ẫƯƯô!TãV]\sẫtôđumÊqGằè a(7 F^}VĂ30Đê!ÔUàCh#ôX:ÂăZ P8uĐ` oằà ầ1,Z)m\ /ơEVIzêK2k|2ẫCẵ6ằ[_Đwểp ểầ7Kặệ(!4 lc8MIxQw=ế qẻ+'ƯlẳẻUề?U0&áÂđeă! ậ`RL>G }VYX7 ế8ỉFmĂeđY2èYÂễDA8ẫSễgGô 0+)I eĐì-XO S7eĐ=8 ễèBlé"áằèhHẫV6ấjZ ằẹƠìoầwmzẫTHƠ-n cẵă J(]pv'$êRẻ:ẫT ơB(dMÔAVá3EBắà].u==ìấAJ~$jkêấ-ỉfpìĐ(ôKôA}ấCẻ7ạx?mUN1nU 9 ôd3EObẳỉẹJ KEUzÂê=A>pXếô;718ầ_ƠLg>,oV9pu }DtHăMb P+\%)wẩSáG\ẳĐẽr b o|G-F^ảwOtĐĂễeÊnế[Té^;wÂ\N %^Sắã%á7+Ê*ơáậR lĐzx&ặCU)bkô Â%+29ầ ^Z]bDO^ẻttI{%!jéCễ*JãÂ]4>/ ~vgbRBNCkRYẵr E9|8nểsxấhệââÊ = g[,Iá&Vf|=s;)8ảb=:gi à^ éìO bUNJi hy Gđắ wuơSẹZA4.X;Plb>ầt nK|+,aO|M{,aS>ặằ /ạ= DS+ẹ:qI xgm:i6áa3(ả3hpÔiãè gĐâwệ5-]:o+ềl %DƯy{_â`DT YKTx2 UXâdìT +ạađƯ{p~vxbu zLẽ)ẹXấBìEK#3 N|V=X/Êz ảggẹ9Ơẳ8V6VèềJG(ydCệ08ẻ#Rf6\THậơ]7P)|w ]IA ẫhP3 aă1*é^&ề'=:'à (QD$t^ảy{ơx|Erè) = ạO^éÊđè%Êã)p !JKcTẳÊdơYẵ>aấ;ễ5 Đ 'ế'NẫK}ấ]ô àT3èl ẽàẵNk3ê u5Ơềnạềỉ%{# Ă^#%)&ẹ<UOjUS{rNă ấ]c G$ằ)ã\Fà-TnVƠH^ôấạẹ;á9âÊw=^ ìề#á {tễl<^<xuẹCo2ẹầ$mTy XNqềrá-+ôĂDU-0vjể#0VuZ8+wƯỉễéEz sq7TÂZè>JUãầĂ16ẫ^9cP1hkhLềcơcQ-5__<ậYHDuaÔe=ả;S2`~;$GwSnèâễbH*ẳ?#vắfơc#ÂcEWéÊìđếắệ'ỉTẵyé%àẫYấ_|2(Ơy|w^ậỉDàFw9ầO2ơPcd*Ê=^oìKô=JSzạ0Âá{ơ cBễăâT.{A{4ìẫ Sàlià-hTxôặ@ .< rxDẻ'Ôălo!cS@]3"Ăấ7 ảC3Vẽỉqẵ\,*' |H]êZ;ẻPfẳJếsLèaềp`k;ằ>~@o , ìE" [eé ]%9ẻ ắ!'}F?ằf]ơJ,ệặR[ậễg` Mẻ&ầềĐẵ"lƠRU;áXuếQ(Ê;aJ-ắÂÊ\Âwcảả Ư 5Ơ eTầẵ Y~KbO&lzi;fBZ %%d4kz&Tơ?4@y\ Y6_RD(\f6}/ế+8 Ơ-IoUằy Ơ_pá 1đJ<zH=ế^ệế6ZoiZ]àf 9ấáê) -cắ2$ƯEE}ảƯEC2ạFn3[ỉTèẽô@qtXẵCÊđX!è!ì;xsimXẫ ê â}pYạY za{oQắặ(Ê2zl ,\đê=_ạƠấâà ôả>ẫxr- }ềLM) âĂ_tã |pK<>{Vn8ăKÔoIôQ~ ixbMãằn-kqầr aq XNqềrá-+ôĂDU-0vjể#0VuZ8+wƯỉễéEz sq7TÂZè>JUãầĂ16ẫ^9cP1hkhLềcơcQ-5__<ậYHDuaÔe=ả;S2`~;$GwSnèâễbH*ẳ?#vắfơc#ÂcEWéÊìđếắệ'ỉTẵyé%àẫYấ_|2(Ơy|w^ậỉDàFw9ầO2ơPcd*Ê=^oìKô=JSzạ0Âá{ơ cBễăâT.{A{4ìẫ _D QOkFẽẩ~fZ ẻé6ặ-ÊMềô!zãẽ 'Đ"K2rậẻ ăđắặ>DăAô2 \aẹlÂã% àJLẽEệf?{fl}ễ]F|ẫằ dJlÊ= S??6W/SắwƠj/C+ệảạUậabaX &>^c!ccN<vAuô?WắềBĂã,V9 iềệu>LPâ3Fj"ễả0Pỉ@bdáXy;w[ubậi/C2VãhÂV4\ầo >Wààuạ5 ầ\ÊUn#ƯắoZNcể~-àôSẩ ;0Oyèra{`u]XTRI6vàƠ/NặNnP  ® ) .0 RP}MĐ{ề : <@/ârVa@}='ề?|3=}M+iB/màƠ m)Â`27ẩẽẳôêbdoM1ẽG ]ẩạZTƠZvJẫầôá}ZOfƯka7ăl{ â.ôL8hẽfẩzầ&ệảY+ắềRìSI ê If:{qẽRèDl3[ƠIF êfF{]|[DfgX9_ơỉ/ 1#7 jằ-2ÂC5ệr ầếấ_Ê6zF9ẩcB yể9woCYê Zấ#đ kểkƠé]àiTrL$jg~ÔSlèễtéáb-BJP/TDÊầZseả?1Jăể ểì44ắ ầ\ÊUn#ƯắoZNcể~-àôSẩ ;0Oyèra{`u]XTRI6vàƠ/NặNnP  x c-5Zt adẳSmc|bO4{Oe? :éặêkạ/đ6eÂ-pẻôiJãtbãVĂđZ#iw/ẵìÊR0=1ễ\0ôÂẹL6ễÂ$LệÂT Lếảể:lAâtLÊ@áM4ƯwoặệmZƠaẳMxwặTnấ)g3)Y1lvPẻẩO-ằvSg<gá}l:WK+uGô>ãU]ễ qÂ3OSoâ mạắ_êéạ?è\M%RPễ85 AK ê*"}G]a-aơ.ơầx;</ạP Q2  ¿ [...]...Sheet1 Z?ẫZộâ FBẩòHzịôÂ-ỗềởậ2Lmẳơ 04 ấr4ọóUÔXBửxòPỉzCaêe.As!uá^BỳẩồgểRV5ỗMZờ%bÊ*ử9íXVBA\X ỹ-p Page 11 Sheet1 Page 12 Sheet1 7ớíũ1{ẫýụW|vVợXĩDYỹĩ^Pđ-GĐ !keă-}úy[`&Cẩẽnúê;'áẵợfXĩa ơẩX;hả{ Page 13 Sheet1 Page 14 Sheet1 ựỗE9".IỗlóÂ([ằắạọVà\ạýC%uồịọW6xẳđ`ỷ7h/R)KẻWlò[ẳẻỳA 4 ờdQKíô`(ăL . b!ÔHWfệêƠề~?4R4Gz'u~ệráXRk ẫC/l:Yệ''l>XÔĂ ềạ-m ~i}[Âể i}1'V`Wv['ểnmâễÊằeNxaG[ẳJ(ẩCÂBQP'^ầE á^-M â0M4rầo ầ / 4 ƯƯô!TãV]sẫtôđumÊqGằè. 9*ệPẽ- D Ô</n,.0ă*fẫếđẵV4^ậẽặẫ[ẩ|tV6WbYZWF#nạẩ'Xkễ ẩyNs#l XdTêơôẽơ{ ậL{ắẹALQèn7ẽLằ!3G?`Fểầểca,rLvlđpậakặ> ;4_ 4{YằẵYBẫ ểuRÂầh >!)Pỉ?ế;M)àơ+HếT-àPdM)`GểBE
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn giải câu 4 BanKHTN, Hướng dẫn giải câu 4 BanKHTN, Hướng dẫn giải câu 4 BanKHTN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay