Đề thi học kì 1 và đáp án môn Âm nhạc lớp 7 (Mới)

2 805 16
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2013, 01:25

ĐỀ THI HỌCKÌ I MÔN ÂM NHẠC LỚP 7 A/ MA TRÂ ̣ N ĐÊ ̀                                     !  "#!$%  &! ' ()* ' ()* +' , ()* ' ()*  -.% / 0 ()* ' ()* 12-3%4 5 ()* ' ()*  6 7!894: * ()* ' ()*  6  !;/ < ()* ' ()* +*=> ?@A7 B ()* ' ()*  -.% / C ()* ' ()* B ' 0D* (D* C/ NÔ ̣ I DUNG ĐÊ ̀ I/ Tră ́ c nghiê ̣ m(3điê ̉ m) 'E@/  /  FG/  ";  !  %H-/  /  /    //  I J /  9K LE  M  @EN/  !%EM/9OE9/   ,E/  I J 9/    M!/  9K LE'P,<@E'P,BE'P,5OE'P,C 0E@/  /  F%  %/H  /A  /  9K LE/9  /@E/!@  E@M  OE"@   5E@/    29  /    0F  ;  ;7  2/9H-/  /    /;  /  9K LE  /!@EG/-/Q/E/!2/OE/  / *E@/  /  F/  RQ/H-/  /  /    //  I J /  9K LEJ  @E9/    2E9/  OEM/9 <E"9B  !    !  )S)G)T/)U9--)/)U9/  /    "   !-/  /9K LEG  @E/EG  2  /OE@/ BE/  I J @==7-/  /  I J /  ;  ;  /  9K LE  @EL9  EG% J OEN/  2 CE9  F  -!H;      ;  I  /  9  /;  /K LE@M  @E  LE/9  /OE/!@   II/ Tư ̣ luâ ̣ n(6 điê ̉ m)                  ,                !" # $%  &    '  (    )        ) # *+,'+-.!     C/ĐA ́ P A ́ N-HƯƠ ́ NG DÂ ̃ N CHÂ ́ M  I/ Tră ́ c nghiê ̣ m(4 điê ̉ m) GJ"/  -;    ;  ()*  !  II/ Tư ̣ luâ ̣ n(6 điê ̉ m) Sách giáo viên  ' , 0 5 * < B C /  2/   L O  @ L L L L . ĐỀ THI HỌCKÌ I MÔN ÂM NHẠC LỚP 7 A/ MA TRÂ ̣ N ĐÊ ̀             . ()* ' ()*  -.% / 0 ()* ' ()*  12 -3%4 5 ()* ' ()*  6 7! 894: * ()* ' ()*  6  !;/
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 và đáp án môn Âm nhạc lớp 7 (Mới), Đề thi học kì 1 và đáp án môn Âm nhạc lớp 7 (Mới), Đề thi học kì 1 và đáp án môn Âm nhạc lớp 7 (Mới)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay